• PL
  • EN
  • EN

Zeszyty Naukowe SGSP nr 52

Spis artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych SGSP nr 52 (po kliknięciu na tytuł, możliwość pobrania całego artykułu)

sekc. mgr inż. Rafał WRÓBEL
kpt. dr inż. Paweł GROMEK
mgr inż. Magdalena GIKIEWICZ
Wybrane podmioty i działania na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego w Polsce
Informacja jest jednym z najważniejszych aktywów każdej organizacji, także organizacji, jaką jest Państwo. Wiąże się z kondycją polityczną, ekonomiczną oraz społeczną. Jej ochrona jest nie tylko potrzeba, ale również wymagana społecznie. Istota informacji sprawia, że podmioty systemu bezpieczeństwa informacyjnego realizują ochronę na różnych płaszczyznach i w różnych formach. Zakres posiadanych kompetencji oraz realizowane działania i aktywności na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego wymagają analizy.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacyjne, podmioty bezpieczeństwa informacyjnego, działania na rzecz bezpieczeństwa informacji

Selected Entities and Actions for Information Safety in Poland
Information is one of the most important assets of any organization, including the organization, which is State. Associated with a condition of political, economic and social. Its protection is not only necessary, but also socially required. The essence of this information causes that the entities of system safety information implements protection at different levels and in different forms. The scope of their competences and the actions and activities on the security of the information required analysis.
Keywords: information safety, information safety entities, measures for information safety

kpt. dr inż. Paweł GROMEK
inż. Patrycja CHOJNOWSKA
inż. Piotr KOLMANN
mgr Paweł ŚLIŻEWSKI
Podnoszenie efektywności edukacji dla bezpieczeństwa w polskiej szkole
Artykuł przedstawia wyniki autorskiej identyfikacji mechanizmów i sposobów podnoszenia efektywności edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce. Omówiono pięć przedmiotowych mechanizmów oraz 15 zbudowanych na tej podstawie sposobów. Wszystkie one wyrażają olbrzymi potencjał możliwości III i IV etapu edukacyjnego we wdrażaniu rozwiązań służących podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności, wpływających na bezpieczeństwo narodowe RP w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa, efektywność

Raising the Effectiveness of Education for Security in the Polish School
Effectiveness of education for security in Polish schools is a well graded attribute of conformance of educational activities for security with previously assumed objectives, taking proceeding at 3rd and 4th level of education into consideration. It respects structural rationality as well as profitable coincidences.
As far as the authors’ experience is concerned, five mechanisms of raising the effectiveness of education for security were distinguished. There are: the conceptual mechanism, the safety sense mechanism, the subliminal mechanism, the rivalry mechanism and organizational mechanism.
Basing on identified mechanisms, the following manners of raising the effectiveness of education for security were described: the synthesis of taxonomic categories of cognitive branch, the proper selection of educational forms and methods, the proper selection of didactic manners, the synthesis of educational content, the safety sense creation, the form competition, the school competition, the interschool competition, the ulterior educational programs, the guests invitation, the school visitations, the evacuation exercises.
The character of mentioned mechanisms and manners realizes that, in most cases the spectacular foundation is no needed. Mostly, the huge potential has its source in teachers, who can deal with these considerations’ results as ready-to-use solutions or as the reference points to their own considerations concerning raising the effectiveness of education for security in Polish schools.
Keywords: education for security, effectiveness

dr hab. inż. Andrzej WŁODARSKI, prof. SGSP
Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa RP
W artykule przedstawiono problematykę ochrony ludności w aspekcie istniejących w kraju rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych. Przedstawiając, w pierwszej części artykułu, ochronę ludności jako elementu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, podkreślono rolę i znaczenie w tym względzie poszczególnych szczebli administracyjnych kraju. W dalszej części artykułu zwrócono uwagę na różnorodność instytucji, zaangażowanych w Polsce w zadania ochrony ludności, a dokonując analizy ich zaangażowanie, podkreślono szczególną rolę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W podsumowaniu artykułu sformułowano kilka wniosków dotyczących ewentualnego usprawnienia funkcjonowania krajowego systemu ochrony ludności.
Słowa kluczowe: ochrona ludności, KSRG, siły ratownicze, bezpieczeństwo, współpraca sił

Civil Protection in the Security System of Republic of Poland
The article describes the problems of civil protection according to the organizational and functional solutions operating in Poland. The first part of the article presents the civil safety as the element of Polish security system emphasizing the role and importance of each level of state administration. In the next part of the article the attention is drawn to variety of institutions engaged in civil safety in Poland. The article analysis their engagement and emphasizes the special role of the National Firefighting and Rescue System. At the end of the article some conclusions have been drawn. They suggest the way for the better functioning of the state civil protection system.
Keywords: civil protection, National Firefighting and Rescue System, emergency services, safety, collaboration of services

dr Jerzy TELAK
Propozycja kierunku rozwoju systemu szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa wodnego
W 2013 r. w Polsce utonęło 709 osób – o 340 więcej niż w 2010 r. Przyczynami utonięć były: brawura osób kąpiących się, nierozpoznanie zbiornika wodnego, słabe umiejętności pływackie, niestosowanie środków ratunkowych oraz brak nadzoru nad małoletnimi.. Państwowa Straż Pożarna odpowiada za prowadzenie działań ratowniczych z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, w tym na obszarach wodnych. Ratownictwo wodne realizuje w zakresie podstawowym i specjalistycznym, zgodnie z określonymi zasadami. Formacja nie posiada programów szkolenia dotyczących ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego były prowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Szkoła posiada zasoby do prowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych, potrzebę przygotowania strażaków do realizacji zadań w zakresie ratownictwa wodnego widzi również Komendant Główny PSP. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa na wodach nie przynoszą pożądanych rezultatów, gdyż w wyniku ich stosowania nie zmniejsza się liczba tonących w wodach na terenie naszego kraju. Część programów realizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) jest uznana przez International Life Saving Federation (Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego) i może być implementowana przez Państwową Straż Pożarną (PSP). W ten sposób, zwiększając zaangażowanie zasobów PSP w ratownictwo wodne, możliwe będzie odwrócenie niekorzystnej tendencji wzrostu liczby osób tonących.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo wodne, Państwowa Straż Pożarna, strażak

Proposal of Development of Water Rescue Training System in State Fire Service
Only in 2013, 340 persons drowned in Poland. It  is 709  persons  more  than in 2010 . The main causes of drowning  were among others:  daring of those in water, swimming in unknown water  reservoirs, bad swimming skills, not using rescue means as well as the lack of supervision over the minors. State Fire Service  is responsible for all rescue operations considering public safety also in water areas. According to the regulations, water rescue is conducted both on basic and on specialist levels . The training programs dealing with water rescue on the basic level do not exist. Such trainings have been provided by Main School of Fire Service  cooperating with   some external subjects. The schools has means and measures to conduct trainings  for water rescuers. The need for such trainings, addressed to firefighters has been noticed and approved by the Fire Chief of Poland. The regulations dealing with the safety in water do not bring the expected results because, although,  they are in force, the number of drowned does not decrease in Poland. Some programs carried by the Voluntary Water Rescue are recognized and approved by the International Life Saving Federation and may be implemented by State Fire Service in Poland. In this way while increasing the engagement of State Fire Service in water rescue, to decrease the number of drowned will be possible.
Keywords: safety, water rescue, State Fire Service, firefighter

dr Ewa FRANKOWSKA
prof. dr hab. Marek LISIECKI
Metody, narzędzia i techniki wspomagające zarządzanie jakością w organizacjach funkcjonujących na rzecz bezpieczeństwa obywateli
Artykuł porusza problematykę zarządzania jakością. W wielu organizacjach nie podejmuje się działań, których celem jest sformułowanie efektywnej strategii jakościowej. Wiele przedsiębiorstw zatrzymuje swoją pracę nad jakością na pewnym poziomie, nie podejmując działań ku jej ulepszaniu. Dlatego też, tak istotne i niezbędne dla organizacji chcącej osiągnąć sukces, jest wdrożenie zarządzania przez jakość w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Jakość jest coraz częściej traktowana przez menedżerów jako problem strategiczny. Wskaźnikiem nowego podejścia jest wprowadzenie jakości do celów głównych organizacji. Coraz powszechniej rozumie się także konieczność sterowania jakością jako jednej z podstawowych funkcji systemu zarządzania.
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących zarządzania jakością w odniesieniu do wybranych metod, narzędzi i technik wspomagających zarządzanie w organizacji oraz przeprowadzono weryfikację, na ile te instrumenty są przydatne w jednostkach funkcjonujących na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Opracowanie zawiera też wskazówki, jak odpowiednio dopasować i wykorzystać narzędzia w procesie ciągłego doskonalenia organizacji.
Słowa kluczowe: zarządzanie, organizacja, jakość, kompleksowe zarządzanie jakością

Methods, Tools and Techniques Supporting the Quality Management in Organizations Working for People Safety
The article discusses the problems of quality management. Many organizations do not undertake any activities aiming at effective quality management. Many companies stop their activities concerning quality management ,at some level and do not improve it. It is obvious that for the company which aims at its success, it is important and necessary to implement the quality management in every field of its activity. The quality is often considered by the managers as the strategic problem. The factor of this new approach is the introduction of quality into the main objectives of the organization. It is commonly understood that there is a necessity to control the quality as one of the main functions of management system.
The aim of the article is to present the research results dealing with the quality management for selected methods, tools and management supporting techniques in the organization. The article verifies the instruments and answers the question whether they are useful when operating for people safety. The article describes some tips as how to fit and use the tools in the process of organization improvement.
Keywords: management, organization, quality, complex management of quality

st. kpt. dr Aneta KUŁAKOWSKA
Produkty ubezpieczeniowe jako instrumenty zapewniające bezpieczeństwo ekonomiczne  podmiotom funkcjonującym na rynku
Zachodzące zmiany w każdej działalności człowieka postrzegamy jako zdarzenia. Wystąpienie niepomyślnego zdarzenia ma wpływ na nasze życie i na naszą działalność, dlatego ludzie od zawsze poszukiwali możliwości i wiedzy, jak zabezpieczyć się przed skutkami niepożądanych zdarzeń. Skutki katastroficznych zdarzeń mają charakter negatywny, powodując straty i szkody o różnorodnej skali wielkości. Konsekwencje niepożądanych zjawisk mają charakter ekonomiczny i są wyrażone w pieniądzu. Ekonomiczny charakter skutków zdarzeń możemy wyrazić wtedy, gdy dochodzi do utraty lub zmniejszenia naszych dochodów lub majątku. Wskutek tego podmioty próbują się zabezpieczać przed skutkami tych zjawisk, wykorzystując narzędzia funkcjonujące na rynku finansowym. Produkty ubezpieczeniowe należą do instrumentów finansowych, które ludzie wykorzystują do zabezpieczania się przed szkodliwymi zdarzeniami na określonych warunkach. Ubezpieczenia definiowane są jako narzędzia gospodarcze, których celem jest łagodzenie lub pełna likwidacja finansowych skutków zdarzeń losowych przez rozłożenie tego ciężaru na wiele podmiotów, którym owe niebezpieczeństwa zagrażają. Ubezpieczenia nie pozwalają na zlikwidowanie przyczyn ani następstw nieszczęśliwych wypadków losowych, ale umożliwiają zmniejszenie finansowych obciążeń. Zasadne wydaje się stwierdzenie, że każdy człowiek powinien być zainteresowany dbaniem o siebie, swoich bliskich i zgromadzony majątek poprzez zabezpieczenie się przed negatywnym działaniem różnych czynników.
Słowa kluczowe: ubezpieczenie, instytucje ubezpieczeniowe, rodzaje produktów ubezpieczeniowych, bezpieczeństwo finansowe

Insurance Products as Instruments Ensuring Economic Safety for Subjects Operating on the Market
The changes of every human activity are considered to be incidents. Every unfavourable incident influences our life and activity. That is why for ages people have been seeking possibilities and knowledge to protect themselves from the effects of undesirable incidents. The effects of those incidents have a negative character causing loses and damages of different size. The consequences of those phenomena have the economic character and are represented in money. The economic character of the incidents effects, can be expressed in the situation when our property or income is lost or considerably lower. In such situations people try to protect themselves against those effects using tools operating on financial market. Insurance products belong to financial products which people use to protect themselves against harmful effects. It is so, on the definite conditions. Insurances are defined as the economic tools which aim at mitigation or full recovery of financial effects of fortuitous events by spreading the burden on many subjects who are endangered by those events. Insurances can not eliminate the causes or consequences of accidents but they can lower financial burdens . It is true that every human should be interested in taking care of himself, his relatives and his property by protecting himself against negative effects of various factors.
Keywords: insurance, insurance institutions, insurance products, financial security

mł. bryg. mgr inż. Agata DOMŻAŁ
bryg. dr inż. Waldemar WNĘK
mł. bryg. mgr inż. Przemysław KUBICA
mł. kpt .mgr inż. Sylwia BOROŃ
Mateusz GRABA
Badanie wpływu ciśnienia na rozdział wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych, tzw. tryskaczy. Badaniom poddano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób dla wybranych tryskaczy ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 – 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a co za tym idzie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań.
Słowa kluczowe: SUG-wodne, tryskacze, rozdział wody


Testing the Influence of Water Distribution Pressure for Some Outlet Elements Of Sprinkler Systems
The article presents the results of laboratory studies on the distribution of water below and above the deflector for selected elements of the exhaust fixed sprinkler systems - so called sprinklers. The study involved four selected types of spray - fixed outflow of K = 57, K = 80, K = 150. The aim of the study was to determine how, for selected sprinkler pressure variable in the range of 0.5 - 5.0 bar affects the distribution of water below and above the deflector, and, therefore, the knowledge of the distribution of water may affect the selection of a specific application of sprinklers.
Keywords: FES-water sprinklers, water distribution, sprinklers

bryg. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI
Bezpieczeństwo pożarowe budynków – prognozy na przyszłość
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Pomimo coraz większej świadomości społecznej, podejmowanych działań profilaktycznych liczba ofiar pożarów w ostatnich latach ciągle utrzymuje się na stałym poziomie. W związku z tym istnieje konieczność dalszych szeroko zakrojonych wspólnych działań różnych środowisk związanych z ochroną przeciwpożarową, edukacją, ubezpieczeniową i innych. Tylko zintegrowane wielowymiarowe działania mogą przynieść oczekiwany skutek. Ten artkuł ma celu próbę przedstawienia prognoz na przyszłość w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, które w bliższej i dalszej perspektywie będą determinować ich poziom bezpieczeństwa pożarowego. Zmiany, na które wskazuje autor, zostały podzielone na trzy sfery: zmiany w technologii materiałowej, zmiany w podejściu do projektowania budynków oraz zmiany społeczne. Oprócz opisu przewidywanych zmian w obszarach, o których mowa powyżej, autor wskazuje na niektóre działania, które należy podjąć, aby osiągnąć najważniejszy cel bezpieczeństwa pożarowego, jakim jest ograniczenie liczby ofiar pożarów budynków i nie tylko.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, ofiary pożarów, nanotechnologia, edukacja, projektowanie nakazowe, projektowanie funkcjonalne

Buildings Fire Safety – Prognosis
Fire safety requirements for buildings are one of the most important standards that present buildings must comply with. Despite growing social consciousness and preventive actions taken, the number of fatalities in building fires in recent years remains at the same level. Therefore, it is necessary to intensify efforts of various communities connected with fire safety, education, insurance, etc. Only closely integrated actions of huge impact may result in desired effect. The main goal of this article is to discuss future trends of the standards of building fire safety. They determine the level of fire safety in the long and short term. The changes described by the author were divided into three groups: changes in material science, changes in the approach to building design, social changes. Despite described above topics, the author indicates some actions, that should be taken to achieve the most important objective of fire safety, which is the decrease in fatalities in building fires.
Keywords: fire safety, fire fatalities, nanotechnology, education, functional design, performance based design, perspective based design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.