• PL
  • EN
  • EN

Zeszyty Naukowe SGSP nr 46

Kontakt| Zeszyty Naukowe SGSP | Publikacje |

Zeszyty Naukowe SGSP nr 46

Artykuły do pobrania:

Badania skutków niewłaściwego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów grupy F
Research on Effects of Incorrect Use of Portable Fire Extinguishers for Class F Fires

Podręczny sprzęt gaśniczy, zwłaszcza gaśnice przenośne, przeznaczony jest do stosowania przez osoby nie posiadające profesjonalnego przeszkolenia z zakresu postępowania przy gaszeniu pożarów. Stosowanie takiego sprzętu powinno zapewniać względne bezpieczeństwo osobom podejmującym się akcji gaśniczej oraz osobom postronnym. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których rodzaj środka gaśniczego oraz sposób jego podawania mogą zagrażać operatorowi gaśnicy. Norma PN-EN 3-7 narzuca gaśnicom przeznaczonym do gaszenia pożarów grupy F szereg wymagań, które muszą zapewnić skuteczność działań i bezpieczeństwo ich stosowania. Jednym z nich jest informacja o minimalnej odległości gaszenia, która powinna być podana na etykiecie gaśnicy, co w praktyce nie zawsze ma miejsce. Przeprowadzone badania polegały na gaszeniu pożaru oleju spożywczego z małej odległości i oceny skutków gaszenia, zwłaszcza: wyrzutów płonącego oleju, wzrostu wysokości płomienia, wykipienia zawartości tacy do spalania. Stwierdzono, że w większości przypadków, gaszenie z odległości mniejszej niż 1 m gaśnicami przeznaczonymi do gaszenia pożarów grupy F, może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika gaśnicy.
Słowa kluczowe: gaśnica, pożar grupy F, bezpieczeństwo.

Portable extinguishers are intended for use by people who have no professional training of the procedures for extinguishing fires. The use of such equipment should provide the relative safety for persons undertaking the fire  fighting  as well as for  third parties. This is especially true in cases where the type of extinguishing agent and the method of application may endanger the extinguisher operator. PN-EN 3-7 standard imposes a number of requirements, needed to ensure the efficiency and safety of use, on extinguishers designed to extinguish class F fires. One of them is  information about the minimum operating distance, which should be stated on the extinguisher label, which in practice is not always the case. The study consisted of cooking oil fires fighting at close range, using extinguishers of different types, and fire impact assessment, in particular: splattering of burning oil, an increase of flame, boiling over the content of the test tray. It was found that in most cases, fighting cooking oil fire from a distance of less than 1 m, even using fire extinguishers designed to extinguish class F fires, may pose a serious risk to an extinguisher user.
Keywords: portable fire extinguisher, class F fire, safety.

Badania zdolności zwilżającej roztworów wodnych stosowanych do gaszenia pożarów materiałów stałych
Researches on Wetting Ability of Water Solutions Used for Fighting Solid Fires

Większość pożarów, podczas których działania gaśnicze podejmują jednostki ratownicze, personel przedsiębiorstw lub osoby postronne, stanowią pożary materiałów stałych. Podstawowym środkiem gaśniczym stosowanym do tego typu pożarów jest woda. Często jednak skuteczność gaśnicza wody jest mała ze względu słabe zdolności zwilżające, zwłaszcza w stosunku do materiałów hydrofobowych i porowatych. Dla zwiększenia efektu gaśniczego konieczne może być zastosowanie dodatków do wody, które poprawią jej zdolności zwilżania powierzchni oraz wnikanie w głąb materiałów porowatych, zwiększając końcowy efekt gaśniczy przez skuteczniejsze chłodzenie materiału palnego.
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zdolności zwilżania próbek płyt pilśniowych przez roztwory wodne środków pianotwórczych. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w standardzie NFPA 18 oraz wprowadzając modyfikacje dotyczące rozmiaru próbek i konfiguracji stanowiska badawczego. Przedstawiono dyskusję wyników i zaproponowano procedurę laboratoryjnych badań zdolności do zwilżania, która mogłaby służyć do oceny przydatności środka zwilżającego do zwiększania skuteczności wody przy gaszeniu pożarów grupy A.
Słowa kluczowe: pożary grupy A, zwilżacz, gaszenie.

Most of the fires, where rescue units, the staff of the enterprises or members of the public take the firefighting activities, are the fires of solids. Water is the primary extinguishing agent used for this type of fire. However, often the effectiveness of firefighting water is low because of poor wetting ability especially in relation to the hydrophobic and porous materials. To enhance the extinguishing effect, water additives may be required. That improve the ability to wet the surface and penetrate into porous materials, enhancing the extinguishing result due to efficient cooling of combustible material.
The paper presents the results of foaming agents solutions wetting ability laboratory tests conducted using wood fiber board samples. The study was conducted in accordance with the methodology set forth in the NFPA 18 Standard and introducing modifications to the sample size and configuration of the test bench. Based on the results of laboratory tests the procedure for wetting ability was proposed. It could be used to assess the suitability of the wetting agent to increase the efficiency of water for extinguishing class A fires.
Keywords: class A fires, wetting agent, extinguishing.

Praca strażaka ratownika w chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym w aspekcie obciążenia fizycznego organizmu
Firefighter Job in Gas-tight Chemical Resistant Clothes in Terms of the Psychophysical Burden

W artykule przedstawiono badania, które miały na celu wykazanie, w jaki sposób praca w chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym typu 1a wpływa na organizm ratowników. Przeprowadzając badania na ergospirometrze (test wysiłkowy sercowo- płucny), wykazano zmiany obciążenia organizmu ratowników wraz ze wzrostem wysiłku fizycznego w czasie marszu na bieżni w ubraniu izolacyjnym.
Słowa kluczowe: testy psychofizyczne ratowników w pracach w ubraniach chemoodpornych, odizolowanie w stresie, badania na ergospirometrze.

The article presents a study that aims at showing how the work in a gas-tight clothes of type 1a affects the rescuer’s body. In conducting research on the ergospirometer (a test of cardiopulmonary stress)there were shown the changes of rescuers body burden with increasing physical activity while walking on the treadmill as well as their mental isolation associated with chemical resistant clothing. The START 2000 ergo device spirometer was connected to a computer with the ERGO 2K software. It enabled a comprehensive analysis of the performed measurements . The study did not include the psychological stress associated with situational stress (fire, accident, loss of life, their own risk), assuming that it might  enhance the study.
Keywords: psychophysical testing of rescuers working in chemically resistant clothes, the stress tests conducted on the ergospirometer.

Rola konstrukcji wspornych w funkcjonowaniu przewodów ognioodpornych
The Role of Standard Support Structures in Fire – Resistant Cables Operation

W artykule omówiono zagadnienia związane z rolą konstrukcji wspornych w zapewnieniu funkcjonowania przewodów ognioodpornych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: trasy kablowe, konstrukcje wsporne, ochrona przeciwporażeniowa.

As the operation of fire resistant cables depends on a number of factors, authors of this article decided to conduct a research concerning the role of standard supports structures in fire – resistant cables operation (power supply or signal transmission) in fire conditions. The background of undertaken topic is also the safety of the firefighters involved in fire operation. The article presents and discusses the outcomes of the research.
Keywords: electric shock prevention, cable spporting structure, electrical cable.

Voltage Detection During Fire and Rescue Operations
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych

In the article the electrical shock prevention of firemen during fire and rescue operations was described. Experimental data concerning chosen voltage detectors for emergency responders was presented.
Keywords: voltage detection, electric shock prevention, fireman safety.

Artykuł omawia zagrożenie porażenia prądem elektrycznym strażaków. Podejmowany jest problem spełnienia prawnego obowiązku wyposażenia każdej jednostki ratowniczo-gaśniczej w detektor napięcia, wobec braku szczegółowych wymogów. Prezentowane są wyniki badań dwóch dostępnych na rynku urządzeń oraz pożądane cechy detektora, który gwarantowałby pełne bezpieczeństwo porażeniowe strażakom biorącym udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Słowa kluczowe: detekcja napięcia, ochrona przeciwporażeniowa, bezpieczeństwo strażaka.

Analiza zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w Warszawie
Analysis of the Risks Associated with the Emissions of Heavy Metals in Terms of Environmental Safety for Example Allotments in Warsaw

W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleby oraz liściach sałaty, uznawanej za reprezentatywną, konsumpcyjną roślinę wskaźnikową, pochodzących z ogródków działkowych położonych pomiędzy dużymi arteriami komunikacyjnymi prawobrzeżnej Warszawy.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, zanieczyszczenia, gleby, bezpieczeństwo ekologiczne.

Intense emission of heavy metals originating from a dense network of roads, located on the heavily urbanized areas is the cause of their accumulation in soils and consumption plants. Excessively high concentrations of heavy metals in the samples of soil show their high bioavailability especially in the sampling points in the immediate vicinity of the Łazienkowska and Washington Street. It gives a rise to potential hazards that adversely affect the ecological safety. In order to ensure the environmental safety of the study area of allotments, it seems necessary to take steps for the protection of the active soil, involving the prevention of its degradation and rational land use.
Keywords: heavy metals, dirt, soil, ecological safety.

 

Analiza systemu bezpieczeństwa publicznego i jego relacji z innymi podmiotami bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej
Analysis of Public Safety System and its Relations with other National Safety Subjects with Regard to Polish State Fire Service

W artykule przedstawiono wyniki analizy systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce pod kątem miejsca Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w tym systemie. Szczególną uwagę zwrócono na relacje PSP z innymi podmiotami bezpieczeństwa państwa w kontekście ustawowych obowiązków tej polskiej organizacji ratowniczej.
Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa publicznego, podmioty bezpieczeństwa państwa.

The State Fire Service (PSP) is a leading element in many safety areas  of public safety system in Poland. The main reason of participating PSP in the system is its scope of legal duties. PSP is placed among the other manners and tools in functional model of national safety system. The organization can be used for fulfillment of many different, but very important  safety functions. PSP is not a subsystem of public safety system, whereas it has an organizational characteristic attribute. This fact leads to achieve a synergy effect by all PSP elements, taking all legal duties into consideration, and constituting PSP as the organization in a synthetic meaning. As PSP is integral element of the public safety system and the national safety system, it is in relation with the Polish Parliament, The Polish President, The Cabinet, the governors and  the local government.
Keywords: public safety system, national safety subjects.

 

Zarządzanie ryzykiem w uczelniach publicznych na przykładzie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako jednostki sektora finansów publicznych
Risk Management in State Universities on the Example of Main School of Fire Service Being the Unit of Public Finances Sector

W artykule zostały omówione podstawowe zagadnienia zawiązane z zarządzaniem ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych wraz z podaniem najważniejszych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem. W pracy przedstawiono również ogólne zasady funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz zamieszczono podsumowanie wyników przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących zarządzania ryzykiem w Uczelni.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza, cele i zadania.

The article deals with the problems of risk management in the units of public finances sector on the example of the Main School of Fire Service being the university of public services. The article presents the basic notions of risk and risk management. The legal basis regulating the risk management in the units of public finances sector have been showed.
In the next part of the paper, the author presents the general description of the Main School of Fire Service, discusses the way the risk management system is implemented as well as the general principles of its working at School. In order to show it, the legal acts being in force in the Main School of Fire Service, dealing with the risk management, have been presented.
In the last part of the article , the author discusses the results of conducted survey which deal with the risk management at School. In that part of the paper the author concentrates mainly on those risk factors which ,according to the respondents, have considerable influence on the fulfillment of the statutory aims of the School defined in the strategy as well as on the preserving the financial liquidity and gaining the competitive position on the market.
Constantly changing conditions in which the units are working, influence the fulfillment of assumed aims and targets. State universities activity as well as the activity of other units of public finances sector are at higher and higher risk. It causes the necessity of both, the implementation of the risk management system as well as the term updating of the system assumptions.
Keywords: risk, risk managment, managent control, aims and tasks.Bezpieczeństwo w aspekcie zagrożeń militarnych

Security in Terms of Military Threats

W artykule przedstawiono szerokie uwarunkowania problematyki bezpieczeństwa w ogóle, zwracając przy tym uwagę na ciągle zwiększający się zakres tej problematyki. Bezpieczeństwo przedstawiono jako pewien stan systemu, w ramach którego funkcjonujemy, zapewniający jego trwanie w obecnym kształcie, realizację jego celów i rozwój dostosowany do naszych oczekiwań. W dalszej części artykułu zwrócono uwagę na różnorodność zagrożeń, wśród których szczególną rolę odgrywają zagrożenia militarne. Potrzeba sprostania im jest powinnością kraju, w tym jego sił zbrojnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo militarne, zagrożenia, siły zbrojne.

The article presents the broad determinants of security issues in general, taking into account the ever increasing range of issues. Security was presented as a state of the system under which we operate, ensuring its survival in its current form, its objectives and development tailored to our expectations. The remainder of this article has highlighted the diversity of threats, among which the special role is played by the   military threats. The need to cope with them is the duty of the country, including its armed forces.
Keywords: security, military security, threats, armed forces.
Określenie obszarów bezpieczeństwa oraz ustalenie ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Determination of Safety Areas and their Role in Public Safety and Public Order

Autorzy podjęli się próby określenia obszarów bezpieczeństwa państwa oraz ustalenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Punktem wyjścia była analiza wszystkich formalnych i nieformalnych źródeł władzy w Polsce. Wzięto pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania państwa w zakresie systemu bezpieczeństwa publicznego.
Słowa kluczowe: obszary bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny.

The authors have undertaken an attempt to determine national safety areas and set their role in public safety and order . The starting point was the analysis of all formal and informal authority sources in Poland. All aspects of state functioning in public safety system were taken into consideration.
Keywords: safety areas, public safety, public order.

Kultura zaufania jako gwarant bezpieczeństwa
The Trust Culture as the Guarantee of Safety

W artykule omówiono zjawisko kultury zaufania jako klimatu sprzyjającego utrzymaniu poczucia bezpieczeństwa. Zostały podane zarówno elementy składające się na kulturę zaufania, jak i obszary działań umożliwiające jej trwanie. Dokonano również analizy składowych kultury zaufania w świetle przeprowadzonych badań ankietowych. Należy podkreślić ważkość tego zjawiska nie tylko w aspekcie bezpieczeństwa, ale również w relacjach na poziomie społeczności lokalnych.
Słowa kluczowe: zaufanie, kultura zaufania, klimat zaufania, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, wiarygodność.

The article briefly discusses the phenomenon of a trust culture as a climate which is favourable for the maintenance of security. The components of the trust culture as well as the areas of activity which enable it to remain have been presented. The article presents the analysis of the trust culture components in the light of survey. The authors would also like to stress the importance of this phenomenon, not only in terms of safety but also in the relations on the level of local communities.
Keywords: trust, culture of trust, a climate of trust, safety, sense of security, reliability.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.