• PL
 • EN
 • EN

  mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwegliński - kierownik katedry

Zakład Zarzadzania Bezpieczeństwem                         (RN-C2/1)

Zakład Ochrony Infrastruktury                                   (RN-C2/2)

Zakład Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                  (RN-C2/3)

Zakład Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego          (RN-C2/4)

Zakład Logistyki                                                      (RN-C2/5)

Szanowni Państwo,


   Bezpieczeństwo wewnętrzne to stan i proces równowagi między zagrożeniami wywołanymi czynnikami wewnętrznymi, takimi jak: klęska żywiołowa, awaria techniczna, niepokoje społeczne, przestępczość zorganizowana i pospolita, przestępczość graniczna, terroryzm, degradacja środowiska naturalnego, narkomania, korupcja, itp., a zdolnościami państwa do ochrony obywatela (np. praw człowieka i obywatela, podstawowych wolności), jak również wartości społecznych (np. humanitarnych, socjalnych, demograficznych) i państwowych (np. ekonomicznych, ekologicznych, politycznych). Z uwagi na procesy globalizacyjne stan bezpieczeństwa wewnętrznego coraz częściej determinowany jest przez regionalne i globalne środowisko międzynarodowe, a co za tym idzie również zagrożenia generowane przez to otoczenie (np. terroryzm i przestępczość międzynarodowa, kryzysy ekonomiczne, migracje ludności, zjawisko upadku państwowości, konflikty wewnętrzne „bliskiej zagranicy”, itp.). 

   Przeciwdziałanie i reagowanie na tego rodzaju zagrożenia przypisane jest podsystemowi bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, który stanowi jeden najistotniejszych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na potencjał podsystemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa składa się wiele mechanizmów i instrumentów służących zapewnieniu ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa. Wśród nich wyróżnić możemy m.in. systemy ratownictwa i ochrony ludności, które służą obywatelowi niezależnie od stanu w jakim funkcjonuje kraj (stan pokoju, wojny, czy może kryzysu). Do wspomnianej grupy należą: System Zarządzania Kryzysowego, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, System Powiadamiania Ratunkowego, Państwowego Ratownictwo Medycznego, czy też szczególnie na czas wojny system Obrony Cywilnej Kraju. Wewnątrzpaństwowy stan ładu i porządku publicznego zapewnia szereg służb, straży i inspekcji takich jak: Policja, Sądy, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wiele innych, których działalność jest kluczowa dla zapewnienia warunków stabilnego funkcjonowania i rozwoju, zarówno państwa, jak i pojedynczego obywatela. Aż wreszcie wspomnieć należy rosnącą rolę organizacji pozarządowych i samych obywateli w kreowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnie w ujęciu społeczności lokalnych. 

   Studiowanie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w SGSP daje wyjątkową możliwość podnoszenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w kompleksowym środowisku akademickim. Uczelnia na szeroką skalę prowadzi badania naukowe związane z rozwojem podsystemów ochrony ludności jako podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Idee i koncepcje rozwijane w ramach prac projektowych tworzone i wdrażane są w praktyce przy użyciu środków budżetowych Uczelni, MNiSW, a także Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że w murach Uczelni kształcona jest podstawowa kadra specjalistów, mogąca zasilać ekspercki kapitał ludzki wszystkich z ww. podsystemów.

   Z uwagi na fakt, że uczelnia jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, która jest trzonem podstawowego systemu ratownictwa i ochrony ludności w Polsce, jakim jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, natomiast Komendant Główny PSP jest jednocześnie Szefem Obrony Cywilnej Kraju, studia mają charakter zdecydowanie bliski praktycznemu wymiarowi funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Badania i koncepcje opracowywane w Uczelni na bazie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w których uczestniczą studenci, w sposób bieżący testowane są w praktyce np. w oparciu o zintegrowane ćwiczenia poligonowe i sztabowe (krajowe i międzynarodowe), a także liczne naukowe koła studenckie (np. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Edukacji dla Bezpieczeństwa).

   W dobie dzisiejszych zagrożeń, gdy integracja wspomnianych systemów odgrywa kluczową rolę, studiowanie w takim ośrodku akademickim jak SGSP umożliwia, już na etapie studiów, praktyczne uczestnictwo w tym procesie poprzez współudział w kreowaniu przyszłych udoskonalonych rozwiązań (udział w projektach badawczych) i wdrożeń systemowych (udział w ćwiczeniach poligonowych i sztabowych). Nie bez znaczenie jest również fakt, że to tu w SGSP, najwcześniej jak to możliwe, bo już na etapie studiów, dokonuje się studencka integracja zawodowa i społeczna tych, którzy po uzyskaniu tytułu zawodowego staną się odpowiedzialni za funkcjonowanie, integrację i kompatybilność działań systemów ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego (studenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego) i systemów ratowniczych (studenci-podchorążowie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego).

   Dlatego też studiowanie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w SGSP daje znaczącą przewagę nad studiowaniem na podobnych kierunkach realizowanych na innych uczelniach, uczelniach nie uczestniczących w codziennym, praktycznym wymiarze funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) jest wiodącym podmiotem na tym kierunku studiów, odpowiedzialnym za treści merytoryczne i przygotowanie jego absolwentów do zajmowania stanowisk w organach administracji publicznej (np. Wydziałach Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, Centrach Zarządzania Kryzysowego, Centrach Operacyjnych), instytucjach administracji zespolonej i niezespolonej (np. inspektoratach, służbach, strażach) organizacjach społecznych i użyteczności publicznej, przedsię­biorstwach oraz firmach, których obszar aktywności związany jest z problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego.  KBW powstała w 2013 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC), uwzględniającej jego strategię rozwoju i będącej wynikiem analizy potrzeb rynku pracy i rynku edukacyjnego. W wyniku tych działań WIBC rozszerzyło swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, na poziomie studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym o profilu ogólnoakademickim.

   Misją Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kształcenie nowych, wysokiej klasy  specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i prowadzenie badań naukowych w tym obszarze oraz udział w tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy o zarządzaniu organizacjami publicznymi i niepublicznymi w procesie zarządzania kryzysowego w stanach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym infrastruktury krytycznej). Katedra została powołana w celu prowadzenia badań naukowych, działalności dydak­tycznej i publicystycznej w przestrzeni zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, w ujęciu kompleksowym, uwzględniając aspekty organizacyjne, prawne, psychologicz­ne i społeczne.

   Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są dwustopniowe. Na studiach I stopnia Bezpieczeństwa wewnętrznego studenci mogą specjalizować się w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem,
 • ochrony ludności,
 • ochrony infrastruktury krytycznej.

   Studia trwają 6 semestrów (3 lata), w wyniku których absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne predysponują absolwentów tego kierunku i tego stopnia do pracy w strukturach głównie administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zajmujących się sprawami ochrony ludności, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku daje też możliwość działania w strukturach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną ludności.

   Z kolei na studiach II stopnia studenci mają do wybory specjalność:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • ochrona ludności i mienia.

   Studia na drugim stopniu trwają 4 semestry (dwa lata), w wyniku których absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne upoważniają do pracy w strukturach organizacyjnych zarówno administracji samorządowej, jak i administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i centralnego zajmujących się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia predysponują także do pełnienia funkcji kierowniczych w tych strukturach oraz dają możliwość działania w strukturach pozarządowych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Oferta nie jest zamknięta, w miarę zidentyfikowanych potrzeb będzie rozszerzana.

   Podstawo­wą formą zajęć dydaktycznych są wykłady z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych (również w systemie e-learningo­wym), grupowe ćwiczenia, seminaria i zajęcia laboratoryjne oraz techniczne projekty przejściowe i dyplomowe, obejmujące zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządzania podmiotami w sytuacji zagrożenia i konfliktu wewnętrznego, na rzecz minimalizowania strat (w tym udzielania pomocy poszkodowanym, zapewnienie warunków do przetrwania oraz podstawowych potrzeb humanitarnych).

  Obszar naukowo-badawczy i dydaktyczny obejmuje szeroko rozumiane problemy: zarządzania organizacją (instytucją), zarządzania bezpieczeństwem obywateli, mienia oraz infrastruktury krytycznej w stanach zagrożeń i w sytuacjach kryzysowych. Istotną częścią obszaru zainteresowania KBW jest zarządzanie kryzysowe na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a także prawne, psychologicz­ne i społeczne aspekty bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • Podstawy teorii bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa i zagrożenia bezpieczeństwa,
 • System bezpieczeństwa RP i międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa,
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i terroryzm,
 • Kryminologia i kryminalistyka w przeciwdziałaniu  przestępczość,
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Obrona cywilna i ochrona ludności oraz infrastruktury krytycznej,
 • Metodologia badań naukowych w bezpieczeństwie wewnętrznym,
 • Logistyka w bezpieczeństwie wewnętrznym oraz ewakuacja ludności i mienia,
 • Zarządzanie kryzysowe i planowanie cywilne,
 • Środki bezpieczeństwa i ochrony, ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • Jakość systemów bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

   W ramach KBW składane są wnioski projektowe w ramach krajowych (np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i europejskich programów, gdzie tworzone są wielopodmiotowe konsorcja naukowe bądź naukowo-przemysłowe. Działalność naukowa Katedry obejmuje realizację prac naukowo-badaw­czych prowadzonych w ramach projektów unijnych, badań własnych oraz statutowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, m.in. na takie tematy jak: 

 • Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnie­niem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe); 
 • Zasilanie logistyczne systemów bezpieczeństwa cywilnego;
 • System kompleksowego zabezpie­czenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych. 

   W prace projektowych zespołów naukowo-badawczych włączani są studenci. Wyniki badań prezentowane są w formie referatów i komunikatów naukowych na konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach oraz publikowane w monografiach, podręcznikach akademickich, artykułach naukowych i popularno-naukowych.

       Pozdrawiam i zapraszam na studia i/lub do współpracy,

                                                                          Kierownika Katedry

dr inż. Tomasz Zwęgliński

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.