• PL
 • EN
 • EN


 • Studia: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczo - Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii, 25.06.1996r.
 • Szkolenie „Techniki asertywnej komunikacji w pracy nauczyciela akademickiego”, Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Warszawa, czerwiec 2016r.
 • Szkolenie „Prowadzenie efektywnych zebrań i wystąpień publicznych”, Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Warszawa, marzec 2016r.
 • Specjalista do spraw badań środowiskowych. Odlewnia Żeliwa w Starachowicach w latach 1998- 2000r.
 • Doktorat na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW, w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym. Tytuł pracy doktorskiej: „ Wpływ przyziemnych pożarów lasów na liczebność wybranych grup mikroflory, mikro  i mezofauny glebowej, biomasę, potencjał mineralizacyjny azotu i aktywność dehydrogenazy”.
 • Ukończone studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy 2013r.

Konferencje:

 • Udział w konferencji „Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, kwiecień 2016
 • Udział w konferencji „Nowy impuls rozwoju-ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, czerwiec 2016
 • Udział w konferencji “NATO’s role in European Energy Security The Maritime Dimension”, Warszawa, czerwiec 2016
 • Referat otwierający “Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce”. II Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania, Warszawa, maj 2016

Projekty:

 • Projekt badawczy statutowy S/E-422/7/16 „Analiza parametrów środowiska pracy w salach wykładowych, pomieszczeniach administracyjnych oraz pracowniach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”- wykonawca
 • Projekt badawczy statutowy  S/E-422/6/16 „Analiza wpływu całkowitej izolacyjności cieplnej wybranych typów odzieży izolującej na wydatek energetyczny i komfort cieplny ratowników w trakcie działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego” - wykonawca

Szkolenia:

 • Ukończenie kursu certyfikującego Szkoły Tutorów I stopnia, Warszawa 2016r.
 • Ukończenie Szkolenia „Nowe wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej a warunki prowadzenia studiów” 2-4 września 2015r.
 • Szkolenie pt. Edu it Trends, Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych, Warszawa, 22 października 2015r.
 • Szkolenie pt. Efektywna komunikacja w zespole-jak skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami, kadrą naukową i studentami. Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, Warszawa, 11 grudnia 2015r.
 • Udział w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Akredytacja w szkolnictwie wyższym Wyzwania-Kryteria-Dobre Praktyki, Warszawa, 15 grudnia 2015r.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Warszawa 2009r
 • Nagroda za udokumentowaną aktywność naukową oraz za bardzo dobre rezultaty prowadzonych badań naukowych w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, a także dynamiczny rozwój działalności publikacyjnej 2010r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Warszawa 2012r.
 • Medal honorowy 20 lecia PSP – za wkład pracy na rzecz SGSP 2012r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej maj 2015r.

Dorobek naukowy:

 • Praca naukowo – badawcza, statutowa – „Ocena możliwości wystąpienia zagrożeń ze strony wybranych metali ciężkich pochodzących ze źródeł komunikacyjnych oraz zagrożeń sanitarno – higienicznych w zbiornikach wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych na obszarach wielkomiejskich”, 2001-2002
 • Prędecka A., Piec R., Sowa M., Wysoczyński P. "Neutralizacja czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla mieszkańców w pomieszczeniach mieszkalnych powstałych w wyniku pożaru". Materiały Budowlane nr 10/14.
 • Prędecka A., Piec R., Tryboń M., Gromek P.: “The implementation of IT processes in crisis situations. The analysis rescue systems databases in selected countries for the execution of the Sector project”. Awareness Raising, Bridging and Building Community Resilience in the Baltic Sea Region. Warszawa SGSP ISBN 978-83-88446-59-7; 978-83-88446-64-1, str. 65-88
 • Kierownik pracy własnej nr BWE-422/10/2004 pt. „ Wpływ pożarów na biologiczną aktywność gleb leśnych”, 2004
 • Kierownik pracy własnej nr BWE-422/15/2006 pt. „ Wpływ przyziemnych pożarów lasów na biomasę, dynamikę rozwoju wybranych grup mikroflory, mikro  i mezofauny oraz aktywność dehydrogenazy w glebie”, 2006
 • Współwykonawstwo grantu zamawianego KBN Nr OTO C02723 - „Ocena zagrożeń środowiskowych powstałych w wyniku pożarów paliw ropopochodnych, jako jeden z elementów obrony cywilnej ludności”, 2003
 • Współwykonawstwo pracy naukowo-badawczej, statutowej - „Ocena możliwości wystąpienia zagrożeń ze strony wybranych zanieczyszczeń chemicznych ze źródeł komunikacyjnych oraz zagrożeń sanitarno – higienicznych w zbiornikach wodnych wykorzystywanych dla celów rekreacyjnych na obszarach wielkomiejskich. ”Etap I i II 2003-2004
 • Współwykonawstwo pracy naukowo-badawczej, statutowej - „Ocena możliwości wystąpienia zagrożeń ze strony wybranych zanieczyszczeń chemicznych pochodzących ze źródeł komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń odłożonych w czasie, kumulowanych w środowisku wodno – glebowym na obszarach wielkomiejskich” Etap I i II.2005-2006
 • Współwykonawstwo pracy naukowo-badawczej, statutowej - „Analiza możliwości wykorzystania współczynnika wzbogacenia oraz specjacji metali ciężkich do oceny zagrożeń odłożonych w czasie, występujących w środowisku wodno - glebowym na terenie aglomeracji warszawskiej”. Etap I i II 2006-2007
 • Praca statutowa nr S/E-422/10/2008 - „Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej” Etap I
 • Praca statutowa nr S/E-422/10/2009 - „Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej” Etap II
 • Grant własny KBN nr NN 305263133 „ Wpływ kontrolowanego wypalania na biologię gleb łąkowych i tempo kolonizacji obszarów popożarowych” - główny wykonawca. Rekomendowany w 2007r.- zakończony w 2010r
 • Praca statutowa 2011/2012 „Bezpieczeństwo zdrowia w aspekcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz wybranych parametrów mikroklimatu występujących w powietrzu wewnętrznym”. Etap I i Etap II.
 • Praca statutowa 2013/2015 „Neutralizacja czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla mieszkańców w pomieszczeniach mieszkalnych powstałych w wyniku pożaru. Etap I i Etap II.
 • Udział w projekcie „EDEN End User Driven demo for CBRN” (Testy 
  i ćwiczenia CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego) 2012/2015–ekspert BIO.
 • Kierownik projekt  ”Secure European Common informaTion space for the interOperability of first Responders and police authorities” (SECTOR) nr 607821 realizowany w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE - (01.07.2014r. – 30.06.2017r.).
 • Przewodnicząca Komitetu sterującego projektu „System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych” ID 246443(Eva-Cop-Net) – (1.05.2015r. – 31.10.2017r.).

Udział w radach, komisjach i zespołach:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego „Człowiek w ekstremalnych warunkach ziemia- woda – powietrze”. WIML Warszawa.
 • Udział w komitecie organizacyjnym konferencji zorganizowanej na IMGW Cywilizacja i żywioły. Prowadzenie sesji naukowej „Żywioły”. Warszawa 2005.
 • Udział w komitecie organizacyjnym VLIII Międzynarodowego sympozjum mikrobiologicznego SGGW wrzesień, Warszawa 2009.
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
 • Członek Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego na kadencję 2012-2016
 • Udział w komitecie organizacyjnym XLVII Międzynarodowego Sympozjum „Mikrobiologia a ochrona środowiska”. Warszawa 2014
 • Komitet naukowy Konferencji krajowej „Bezpieczeństwo narodowe - aspekty teoretyczne i formalne”, AON, 28.04.2015r.
 • Rada Programowo-Naukowa IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie kryzysowe w systemie Bezpieczeństwa Narodowego), AON, 07.05.2015r.
 • Komitet naukowy Międzynarodowej Konferencji „Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej i rozwój współpracy” SGSP, 04.11.2015r.
 • Komitet Naukowy Konferencji Krajowej „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” SGSP, 26.11.2015r. 


Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Awareness Raising, Bridging and Building Community Resilience, red. T. Zwęgliński, P. Gromek, M. Gikiewicz, A. Prędecka, Wyd. SGSP, Warszawa 2015.
 • Prędecka A.: Prognozowanie zagrożeń epidemiologicznych i zatruć. Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym cz. 2 Wydawnictwo Edura Warszawa (2002), str. 98 – 110.
 • Prędecka A., Dmochowski D.: Gąbczasta encefalopatia była w Polsce, Zeszyty Naukowe SGSP nr 29 (2003), str. 67 – 75.
 • Dmochowski D, Predęcka A, Dmochowska A.: Wybrane problemy chemicznego skażenia środowiska wodno – glebowego, związane z zalewaniem składowisk odpadów komunalnych i niebezpiecznych podczas powodzi. Sozologia, 10/11, 2004.
 • Dmochowski D, Prędecka A, Dmochowska A,: Zjawisko zalewania składowisk odpadów podczas powodzi, jako niebezpieczne źródło skażenia biologicznego i chemicznego środowiska naturalnego człowieka. Zeszyty Naukowe SGSP, nr.32/2004.
 • Dmochowski, A. Prędecka, A. Dmochowska: Zjawisko zalewania składowisk odpadów podczas powodzi jako niebezpieczne źródło skażenia biologicznego i chemicznego środowiska naturalnego człowieka. Zeszyty Naukowe SGSP nr 32. Warszawa 2005.
 • Prędecka A., Russel S., Pawlak A.: Wpływ przyziemnych pożarów lasów na biologiczną aktywność gleb leśnych mierzoną wielkością biomasy, liczebnością wybranych grup mikroflory, mikro i mezofauny oraz aktywnością dehydrogenazy. Monografia. Obieg pierwiastków w przyrodzie. IOŚ. Warszawa 2005.
 • Olejniczak I., Grabczyńska O., Prędecka A., Russel S. 2006 - Fire and collembolan communities: Catastrophe or Not - Abstracts. Forest Ecology and Management, 234: 193.
 • Prędecka A., Russel S., „Wpływ wybranych środków gaśniczych na mikroflorę gleby”, Roczniki gleboznawcze, Tom LVIII nr 1, Warszawa 2007, 93-98.
 • Dmochowski D., Prędecka A., Dmochowska A: Wpływ liniowej emisji ołowiu, cynku i niklu ze źródeł komunikacyjnych na zanieczyszczenie małych zbiorników wód powierzchniowych, usytuowanych na terenie aglomeracji warszawskiej, Zeszyty Naukowe SGSP nr 37, 2008.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J.: Wpływ doświadczalnego palenia jesiennego traw na biologiczną aktywność gleb łąkowych. Roczniki Gleboznawcze, Warszawa 2009 r., tom LX, nr 4, 9. str.1-8
 • Russel S., Olejniczak I., Prędecka A., Chojnicki J., Barszczewski J.: Effect of autumn fire on microbial biomass content and dehydrogenase activity in two grassland soils. Alternative Functions of Grassland, Grassland Science in Europe, Volume 14, p. 230-233, Brno , 7-9 September 2009.
 • Grabczyńska O., Olejniczak I., Predecka A., Russel S.: Short-term efects of prescribed fores fire on soil Mites (Acari). Polish Journal of Ecology, 2009, 57 (4), str. 805-809.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Charmuszko M.: Wpływ kontrolowanego wypalania traw na liczebność grzybów glebowych. Wydawnictwo ITP. Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie 2010, Tom 10, zeszyt 2(30), 133-141.
 • Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Gozdowski D., Dmochowski D.: Wpływ kontrolowanych pozarów lasów na potencjał mineralizacyjny azotu w glebie. Wydawnictwo ITP. Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie 2010, Tom 10, zeszyt 2(30), 143-151.
 • Olejniczak I., Russel S., Prędecka A.” Wpływ doświadczalnych pożarów na zespoły mezofauny (Collembola i Acarina) dwóch typów łąk” Studia Ecologiae et Bioethicae, UKSW, Warszawa marzec 2011, tom 9, 85-96.
 • Opracowanie podręcznika metodycznego wraz z scenariuszami zajeć dla przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych „ Ogień w lesie a przyroda”. Warszawa 2011.
 • Opracowania podręcznika dla studentów „Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych”, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2014.
 • A. Prędecka, 2015:„Zagrożenia epidemiologiczne w kąpieliskach”. Monografia pt. ”Bezpieczna woda”, Wydawnictwo SGSP ISBN 978-83-88446-56-6, st.160-171.
 • A. Prędecka, S. Kosut 2015:„Analiza mikrobiologiczna powietrza w pomieszczeniach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” sesja posterowa Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczne Środowisko – Bezpieczna Praca”, 8-9 czerwca 2015 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.