• PL
  • EN
  • EN


A. Kociołek-Pęksa, Jerzy Menkes:
* Udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych realizowanych w ramach projektu Nr BIO4/047/13419/2013 pt.: „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych” na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, grant przyznany przez NCBIR .
* Udział w  badaniach naukowych i pracach rozwojowych realizowanych w ramach 7 Europejskiego Programu Ramowego - Projekt „EDEN End User Driven demo for CBRNe (Testy i ćwiczenia CBRN determinowane potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego)” nr kontraktu: FP7-SEC-2012-1 / GA No 313077.

dr Anna Kociołek-Pęksa, adiunkt w Zakładzie Prawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego(2004). Stopień naukowy doktora uzyskała na podstawie rozprawy poświęconej granicom prawnej regulacji gospodarki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010).
W trakcie pracy zawodowej związana z Katedrą Socjologii WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle była zatrudniona w administracji publicznej na stanowiskach specjalistycznych (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Podstaw Prawa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a także w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących socjologii i filozofii prawa, legislacji oraz technik prawodawczych, a także zagadnieniami polityki prawa i polityki gospodarczej.PUBLIKACJE


A. Kociołek-Pęksa, J. Menkes, UE ad 2014 – stan bieżący i perspektywy, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2014, tekst złożony do druku.
W. Pęksa, A. Kociołek-Pęksa, Między historią a socjologią – uwagi o odmiennościach w pojmowaniu „kultury prawa” jako przedmiotu refleksji różnych dyscyplin prawoznawstwa, a szczególnie socjologii prawa i nauk historycznoprawnych, Warsaw Forum of Economic Socjology, 2014 tekst złożony do druku
A. Kociołek-Pęksa, O reżimie prawnym zarządzania pasem drogowym i drogami publicznymi – uwagi wybrane, Kwartalnik KES,   Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, tekst złożony do druku
W. Pęksa, A. Kociołek-Pęksa, „Relacja między socjologią prawa a innymi dyscyplinami prawoznawstwa”, „Nadeje pravni vedy” 2014, Plzen 2014. Tekst złożony do druku.
A. Kociołek-Pęksa, J. Menkes, Wartości u źródeł materialnych prawa międzynarodowego (studium wokół przypadku), (w:) P. Chmielnicki (red.), Przegląd Prawa Publicznego, tekst złożony do druku (nr 6/2014)
1. A. Kociołek-Pęksa, Życie społeczne i normy społeczne. Cele społeczne kreowania norm prawnych. Normy jako czynnik ułatwiający przystosowanie się do otoczenia. Normy jako sposób ochrony przebiegu i rezultatu działania człowieka, (w:) P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, ISBN  978-83-278-0436-5, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszaw 2014, Wyd. 1, s. 47-61.
2. J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. europejskiego standardu praw człowieka, (w:) J. Jaskiernia (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, t. 1, s. 523-541. (ISBN 978-83-7666-292-3 ISBN 978-83-7666-293-0 (t. 1)).
3. A. Kociołek-Pęksa, Certyfikat pożarowy nieruchomości zabytkowej - postulat de lege ferenda w odniesieniu do treści regulującej   ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (w:) K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Wolters  Kluwer i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa-Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-175-8)), s. 429-440
4. J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – stosunek ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do międzynarodowego prawa humanitarnego,  (w:) K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Wolters  Kluwer i  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa-Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-175-8), s. 415-428
5. A. Kociołek-Pęksa (SGH), „Problematyka aksjologiczna jako uwarunkowanie procesów prawodawstwa gospodarczego oraz jego limitacji. Zagadnienia filozoficzno-prawne”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Nr 1 (13)/2013, s. 37 – 72.
6. A. Kociołek-Pęksa (SGH) (red.), M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-5183-4, Warszawa 2013, stron 465.
Hasła:
A. Kociołek-Pęksa, Prawo a wartości, (w:) A. Kociołek-Pęksa (red.), M. Stępień (red.), Leksykon Socjologii Prawa. 100 Podstawowych pojęć., Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013, s. 276-285.
A. Kociołek-Pęksa, Władza, (w:) A. Kociołek-Pęksa (red.), M. Stępień (red.), Leksykon Socjologii Prawa. 100 Podstawowych pojęć, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013, s. 426-435.
A. Kociołek-Pęksa, Władza polityczna a prawo (w:) A. Kociołek-Pęksa (red.), M. Stępień (red.), Leksykon Socjologii Prawa. 100 Podstawowych pojęć., Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013, s. 439-443.
7. J. Ablewicz, A. Kociołek-Pęksa (SGH), W. Pęksa, E. Rucińska-Sech, J. Wierzbicki, Podstawy prawa  i postępowania Administracyjnego, Podręcznik do nauki zawodu Technik administracji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ISBN 978-83-02-13550-7, Warszawa 2013. Stron 248.

PUBLIKACJE WCZEŚNIEJSZE:
8. A. Kociołek-Pęksa, M. Turczyk, „Spotkania kultur prawnych w procesie negocjacji Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce”, (w:) O. Nawrot (red.), S. Sykuna (red.), J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, ISBN 978-83-255-3140-9, CH Beck, Warszawa 2011, s. 220-223.
9. Anna Kociołek – Pęksa „Socjologiczne i politologiczne ujęcia władzy jako korelatu państwa i społeczeństwa”, w  J. Oniszczuk, Współczesne państwo w teorii i w praktyce, ISBN 978-83-7378-635—6, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 73-95.
10. Anna Kociołek – Pęksa „Kryzys jako konieczny mechanizm melioryzmu”, (w:) Normalność i kryzys – jedność czy różnorodność, J. Oniszczuk (red.), ISBN 978-83-7378-556-4, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010. s. 75-83.
11. Anna Kociołek – Pęksa „Model dobrego prawa na gruncie stosunków gospodarczych”, (w:) Dobre prawo. Złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, P. Mochnaczewski (red.), A. Kociołek – Pęksa (red.), ISBN 978-83-86228-99-7, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2009, s. 246-275.
12. Anna Kociołek-Pęksa, „Wolność jednostki w ramach Gemeinschaft i Gesselschaft – rozważania na gruncie teorii F. Tónniesa”, (w:) M. Szyszkowska (red.), Pokój i demokracja, Wydawnictwo Tchu Dom, ISBN 978-83-89782-58—8, Warszawa 2009, s. 73-82.
13. Anna Kociołek – Pęksa „Grupy interesu w procesie legislacyjnym”, (w:) M. Szyszkowska (red.), Demokracja w XXI wieku, ISBN 978-83-89782-57-1, Wydawnictwo Tchu Dom, Warszawa 2009, s. 114-133.
4. UDZIAŁ W KOMISJACH.
Członek Senackiej Komisji Finansowej SGSP

prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes, p.o. kierownika Zakładu Prawa. Profesor nauk prawnych, specjalności: prawo międzynarodowe publiczne, organizacje międzynarodowe, prawo europejskie instytucjonalne. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).
Wybrane publikacje

Monografie:
1. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny. Studium prawnomiędzynarodowe. Wydawnictwo U. Śl. Katowice 1988, ss. 236.
2. Kształtowanie prawa międzynarodowego zasobów wodnych. Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. Warszawa 2000, ss. 272.
3. Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne. (A. Wasilkowski – współautor). Wolters Kluwer 2010, s. 411

Opracowania zwarte:
1. Dobrosąsiedztwo. Studium polityczno-prawne. (A. Prystrom - współaut.) Studia i Materiały. PISM 1990. ss. 38.
2. Evolution of International Law; Consequences for Poland. PISM Occasional Papers no 24, 1991, p. 12.
3. International Legal Status of the Natural Environment Protection in Poland. PISM Occasional Papers no 26, 1991, p. 14.
4. The Changing Role of the Army in Democratic Societies: a Polish Perspective. PISM Occasional Papers no 30, 1992, p. 13.
5. Wojna w Zatoce (Studium polityczne i prawne). (A. Prystrom - współaut.) Studia i Materiały. PISM 1992, nr  33, ss. 46.
6. Prawno-organizacyjne zasady wyznaczania i działania żołnierzy w misjach ONZ. AON. Warszawa 1993, ss. 28.
7. Prawnomiędzynarodowe zasady powoływania i działania misji ONZ. AON. Warszawa 1993, ss. 30.
8. Model członkostwa Polski w NATO. Ekspertyzy. DSiP sierpień 1996, nr 59, ss. 12.
9. Ku euroatlantyckiej jedności - ewolucja NATO. Ekspertyzy. DSiP marzec 1997, nr 69, ss. 16.
10. Analiza prawnicza umowy NATO – Rosja. Ekspertyzy. DSiP lipiec 1997, nr 72, ss. 15.
11. Droga Polski do członkostwa w UE – perspektywy. Ekspertyzy. DSiP maj 1998, nr 85, ss. 12.

Prace zbiorowe:
1. Status terytorialny obszaru a środowisko naturalne. (w:) Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska naturalnego. (red. J. Gilas) Warszawa 1991, s. 48-78.
2. Środowisko naturalne a suwerenność. (w:) Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym. Warszawa 1991, s. 38-47.
3. Przewidywany kształt przyszłego systemu bezpieczeństwa zbiorowego w Europie. (w:) Polityczno - wojskowe aspekty polskiej polityki wschodniej. (red.  J. Stefanowicz). Warszawa 1991, s. 62-66.
4. Polnische Soldaten in der Friedenssicherung der Vereinten Nationen. (in:) Die Blauhelme. Im Einsatz fur den Frieden. (hrsg von E. Koch) Frankfurt 1991, p. 152-157.
5. Ograniczenia prawnomiędzynarodowe w zakresie metod i środków walki zbrojnej. (w:) Metody i treści nauczania międzynarodowego prawa humanitarnego mającego zastosowanie w konfliktach zbrojnych. Warszawa 1992, s. 106-122.
6. Normatywny wymiar kooperatywnego systemu bezpieczeństwa w Europie. (w:) Raport o stanie bezpieczeństwa państwa - aspekty zewnętrzne. Warszawa 1993, s. 77-99.
7. Możliwości wpływania na bezpieczeństwo Polski poprzez instytucjonalizację współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim. (w:) „Kierowanie obronnością państwa”. Warszawa 1993, s. 81-93.
8. Polish International law in/and Polish Military Forces. (w :) International Aspects on International Humanitarian Law of Armed Conflicts and on Ethical Conduct. The Swedish Armed Forces Staff and War College. International Conference. Stockholm 1 - 2 November 1993, Appendix 1, s. 1-4.
9. Ewolucja charakteru prawnego Układu Europejskiego (od pacta de negotiando do pacta de contrahendo) pod wpływem współpracy politycznej państw będących stronami układu jako wyraz ich woli politycznej. S. 87-95. (w:) Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie. Księga pamiątkowa dla uczczenia Profesora Mariana Iwanejko. Kraków 1995.
10. Poszerzenie Unii a II i III filar integracji - perspektywy, zagrożenia, warunki. s. 33-59. (w:) Polska w Unii Europejskiej perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia (red.) C. Mik. Toruń 1997.
11. Przystąpienie Polski - rozszerzenie NATO (aspekty polityczno-prawne). (w:) Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. Zbiór studiów z okazji  sześćdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Janusza Gilasa. (red.) C. Mik. Toruń 1997, s. 229-261.
12. Zbliżenie prawa polskiego do prawa wspólnotowego a Traktat Amsterdamski. (w:) Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych. (red.) C. Mik. Toruń 1998, s.71-93.
13. Europeizacja prawa polskiego. (w:) Wybrane kierunki dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa 1999, s. 131-151.
14. Konstytucja, suwerenność, integracja – spóźniona (?) polemika. (w:) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. (red.) C. Mik. Toruń 1999, s. 89-113.
15. . New Approaches to Settlement of Disputes on International Law of Water Resources. (w:) Legal Aspects of Sustainable Water Resources Management (ed.) S. Bogdanović. Novi Sad 2002, s. 115-125.
16. Konstytucja Unii Europejskiej wobec wyzwań europejskiej polityki społecznej. (w:) Unia Europejska w dobie reform. (red.) C. Mik. Toruń 2004, s. 243-273.
17. European Security Policy and the Challenge of the New World Peace Order. (w:) Europe and Complex Security Issues. (ed.) K. Żukrowska. Warsaw 2005, s. 189-201.
18. Prawne i polityczne determinanty sporu wokół Oświadczenia Rządu PRL z dnia 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec. (w:) Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. (red.) J. Menkes. Wyd. WSHiP Warszawa 2006, s. 403-422.
19. Spór o wartości: Ludy tubylcze v. stabilność (w:) J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz. Warszawa 2007, s. 433-454
20. Środowisko naturalne a system międzynarodowy. (w:) A. D. Rotfeld, Dokąd zmierza Świat. Warszawa 2008, s. 91-108.
21. Aksjologiczne dylematy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. (w:) T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy praw człowieka. Toruń 2009, s. 52-69.
22.  Stopniowy rozwój prawa odpowiedzialności organizacji międzynarodowych - wybrane problemy. (w:) A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego. Wrocław 2009, s. 265-294.
23. Polska w Unii Europejskiej, czyli integracja a la carte. (w:) E. Dynia (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata. Rzeszów 2009, s. 144-157.
24. Regionalizm i regiony w Europie a Partnerstwo wschodniej. (w:) M. Zdanowicz (red.), Partnerstwo wschodnie. Wymiary realnej integracji. Białystok 2010, s. 29-48.
25. Funkcjonariusze międzynarodowi siłą i słabością instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych. (w:) J. Osiński (red.), Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią. Warszawa 2010, s. 143-172.
26. Artykuł 53 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów - Kodyfikacja czy rozwój? (w:) Z. Galicki i inni (red.), 40 lat minęło - praktyka i perspektywy Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Warszawa 2009, s. 147-168.
27. Normy i instytucje w kształtowaniu się porządku międzynarodowego. (w:) J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Warszawa 2010, s. 379-400.
28.  Enterprises, states and climate change as international externalities of production (E. Czarny, M. Marcin – współautor). (w:) Companies on Climate Change. (ed.) M. Cygler, C. Colard-Fabregoule. Warsaw 2011, s. 221-237.
29. Legitymizm versus efektywność. Nomokracja lub kritokracja, lub kritarchia – metody realizacji wartości (M. Menkes – współautor). (w:) Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego. Wyd. U. Wr. Wrocław 2011, s. 147-176.
30. The Legal and Institutional Framework for the Functioning of Higher Education in Poland.  (w:) M. A. Weresa (ed.), Poland Competitiveness Report 2012. Focus on Education. Warszawa 2012, 321-336.
31.  Bezpieczeństwo rozszerzenia – rozszerzenie bezpieczeństwa. (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak, Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Jaskierni. Toruń 2012, s. 328-362.
32. Zasada „nieinflacyjnego wzrostu” w prawie europejskim – analiza prawnicza. (w:) H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. Warszawa 2012, s. 97-116.
33. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim – z perspektywy prawa międzynarodowego. (w:) E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut, Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego. Warszawa 2013, s. 193-216.
34. Zatrzymanie w izbie wytrzeźwień jako bezprawne pozbawienie wolności. (w:) T. Gardocka, J. Sobczak, Izby wytrzeźwień a prawa człowieka. Toruń 2013, s. 36-64.
35. Charakterystyka prawnicza: Protokołu (nr 30) w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa; 53. Deklaracji Republiki Czeskiej i 61. Deklaracji Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; oraz 62. Deklaracji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej Protokołu w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa. (w:) Wpływ standardów demokracji na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Warszawa 2013, t. 2, s. 423-437.
36. Pozycja Europejskiego Banku Centralnego w systemie organów władzy Unii Europejskiej – konsekwencje ustrojowe dla państw członkowskich. (w:) M. Paździor, B. Szmulik (red.), Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Lublin 2013, s. 251-270.
37. O wybieraniu sędziów Trybunału Sprawiedliwości (UE) – uwag kilka. Ile władzy tyle kompetencji. (w:) T. Gardocka, J. Sobczak, Zawody prawnicze. Toruń 2010, s. 33-53.
38. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa za szkodę ekologiczną (w:) Z. Galicki, A Gubrynowicz (red.), Międzynarodowe Prawo ochrony środowiska XXI wieku.Warszawa2013       
Studia i artykuły:
1. Pojęcie uchwał Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przegląd Stosunków Międzynarodowych (PSM) 1978, nr 6, s. 75-87.
2. Prawny charakter rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sprawy Międzynarodowe (SM) 1978, nr 9, s.139-146.
3. Prawno-polityczne aspekty środków budowy zaufania. SM 1981, nr 10, s. 57-68.
4. Prawne aspekty wykonywania stałej suwerenności państw nad bogactwami naturalnymi. PSM 1988, nr 1, s. 81-99.
5. Koncepcja potrzeb podstawowych jako program restrukturalizacji gospodarki światowej. SM 1988, nr 7-8, s. 143-152.
6. Zasady prawa międzynarodowego. Państwo i Prawo (PiP,) 1988, nr 10, s. 75-82.
7. „Lomé III” traktatowym źródłem prawa międzynarodowego rozwoju gospodarczego. Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1990, t. XIV, s. 85-100.
8. Stała suwerenność państw nad zasobami naturalnymi a wspólne dziedzictwo całej ludzkości.(Analiza porównawcza). PiP 1990, nr 11, s. 68-76.
9. Komisja Wspólnot - analiza instytucjonalno-funkcjonalna. PSM 1990, nr 3-4, s. 37-57.
10. Wspólne zasoby dzielone a zwierzchnictwo terytorialne. Problemy Prawne Górnictwa 1991, t. XIV, s. 30-74.
11. Prawo na wojnie - ograniczenia metod i środków walki zbrojnej. Wojsko i Wychowanie (WiW) 1991, nr 6, s. 56-61.
12. Konflikt iracko - kuwejcki w świetle prawa międzynarodowego. WiW 1991, nr 7, s. 74-79.
13. O systemie bezpieczeństwa europejskiego. Myśl Wojskowa 1991, nr 6, s. 57-60.
14. Wojsko a demokracja. WiW 1992, nr 2, s. 65-71.
15. Pologne. Systeme de protection civile.Revue Internationale de Protection Civile 2/1992, vol. 5, s. 16-18.
16. The Changing Role of the Military in Democratic Societies: a Polish Perspective. Arms Control 1992, 13 (2), s. 222-233.
17. Institutionalisation of Human Rights Protection within the CSCE System. (A. Prystrom - coaut.). Polish Quarterly of International Law (PQIA) 1992, No 1-2, s. 27-46.
18. Układ o ustanowieniu stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi (cele i aspekty systemowe). Państwo i Prawo 1993, z. 9, s. 14-25.
19. Debat. Aspects criminalogiques de crimes de guerre commis au cours de conflicts armes recents.Revue de droit militaire et de droit de guerre. 1992, vol. XXXI - 1-2-3-4, ss. 39, 40.
20. Prawo międzynarodowe stosunków gospodarczych: pomost czy bariera? Perspektywy obrotu międzynarodowego Polski z krajami Ameryki Łacińskiej. Nauka i przedsiębiorstwo w dialogu polsko-latynoamerykańskim. Dokumenty Robocze. CESLA. UW 1994, nr 16, s. 41-43.
21. Differentiation of NATO Membership. (Selected Legal and Military Aspects). (A. Prystrom – coaut.). PQIA 1994, No 2, s. 63-85.
22. International Law of Armed Conflicts on the Kuwait-Iraq War. Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 1993, vol. XXXII  s. 705-717.
23. „III koszyk” KBWE - na drodze do równości praw w Europie. Roczniki Nauk Społecznych KUL, t. XXII-XXIII, z. 1 - 1994-1995, s. 69-85.
24. Equality of the UN Member-States (selected aspects). PQIA 1995, No 1, s. 79-97.
25. Public International Law in/and Polish Military Forces. Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre. 1994, XXXIII - 1-2-3-4, s. 93-103.
26. Evolution of the Europe Agreement and Changes in Poland-EU Relations. PQIA 1995, No 4, s. 81-103.
27. From Police Cooperation to an ˝Area of Freedom, Security and Justice.˝ PQIA 1997, No 3, 59-79.
28. Problemy prawne przystąpienia Polski do UE. Kontrola Państwowa, 1998, nr 2, marzec-kwiecień, s. 48-70.
29. Poszerzenie NATO i UE na Wschód a Rosja. Polityka Wschodnia. 1998, nr 1, s. 85-100.
30. The Universal(?) System of human Rights Protection. Some Observations. PQIA 1998, No 3, s. 73-87.
31. The Kosovo situation - international law aspects. Warszawa, 28.V.1999. ILA Newsletter nr 13. Marzec 2000.
32. Protection of Foreign Investment Property under International Law. PQIA 2000, No 4, s. 63-85.
33. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Europy. Studia Europejskie. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 2001, nr 2, s. 25-45.
34. A New member of a nescent Union. Economic Papers 2003, nr 33, s. 41-61.
35. O dylematach ustrojowych europejskiej polityki społecznej. Prawo europejskie i międzynarodowe 2003, nr 2.
36. Wyzwania reformy ONZ. (w:) Reforma ONZ. Zeszyty Akademii Dyplomatycznej MSZ. 2005, z. 24.
37. O ewolucji aksjologicznej podstawy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Studia Prawnicze KUL 2009, nr 1, s. 47-64.
38.  Jedność nauki versus wielość nauk. Przegląd Strategiczny 2012, nr 1, s. 51-67.
39. Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowej – immunitet jurysdykcyjny państwa: zwrot wektorów. Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 4, s. 39-66.
40. O poszerzaniu katalogu zasad ustrojowych – wartości wspólnych w prawie europejskim. Themis Polska Nova 2012, nr 1 (2), s. 28-48.
41. Instytucjonalizacja współpracy. Potencjał i perspektywy. Białostockie Studia Prawnicze 2011, z. 5, s. 113-130.
42. Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties – Codification or Development? Polish Review of International and European Law 2013 Vol. 2, Issue 2

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.