STUDENT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich

Stypendium socjalne

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SGSP - dostępny wkrótce

 WAŻNE:

 • Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta.
 • Termin składania wniosków na rok akademicki 2017/2018: do 20.10.2017 r.
 • Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 • Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
 • Jednocześnie można łączyć stypendium rektora ze stypendium ministra.
 • Stypendia przyznawane są na rok akademicki, wypłacane co miesiąc, przy czym pierwsza wypłata następuje w drugim miesiącu z wyrównaniem. Wyjątkiem jest zapomoga, która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.

 Utrata przyznanych świadczeń następuje w przypadku: 

 1. wydania przez dziekana prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy studentów Uczelni;
 2. złożenia egzaminu dyplomowego;
 3. prawomocnego ukarania studenta karą dyscyplinarną, na zasadach określonych w regulaminie studiów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonym decyzją nr 133 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSW z 2015 r. poz. 32), – dotyczy utraty świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 regulaminu;
 4. zawieszenia w prawach studenta – dotyczy § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 regulaminu.

 

Stypendium socjalne 

 1. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor-Komendant w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i wynosi 900 zł w roku akademickim 2017/2018.
 3. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, które student ubiegający się o stypendium socjalne powinien złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
 • oświadczenie studenta i członków jego rodziny o dochodach i alimentach świadczonych na rzecz innych osób (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny)
   
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego - składa student i wszyscy członkowie rodziny studenta, którzy ukończyli 18 lat. Zaświadczenia powinny zawierać informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w ostatnim roku podatkowym lub ich braku,

UWAGA! NAGŁÓWEK ZAŚWIADCZENIA POWINIEN BRZMIEĆ:

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 • zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w 2016 r. z ZUS lub zakładu pracy (nie jest wymagane w przypadku, gdy dochód brutto jest zerowy, dochód jest opodatkowany ryczałtem, dochód osiągany jest na podstawie gospodarstwa rolnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

 

 POZOSTAŁE DOKUMENTY w zależności od sytuacji: 

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania, osiągniętych z tego tytułu dochodach bądź wysokości należnego zryczałtowanego podatku, 
 • dokumenty poświadczające dochody niepodlegającego opodatkowaniu, np.:
  • alimenty – wyrok sądu o rozwodzie, wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów lub o częściowej egzekucji, zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • gospodarstwo rolne - zaświadczenia z urzędu gminy lub urzędu miasta – o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych). Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z Urzędu Gminy dodatkowo przedstawić umowę dzierżawy notarialnie potwierdzoną.
   Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2577 zł, 
 • kserokopia odpisu aktu urodzenia – dla członków rodziny do 18 roku życia nieuczęszczających do szkoły (oryginał do wglądu), 
 • zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół – dla członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia,
 • akt zgonu osoby z rodziny studenta, 
 • kserokopia umowy najmu mieszkania - dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (oryginał do wglądu), 
 • dokumenty potwierdzające „uzyskanie” lub „utratę” dochodu (świadectwo pracy, umowę zlecenie, zaświadczenie z zakładu pracy z datą zatrudnienia i kwotą wypłat z dwóch pierwszych miesięcy). 


Student ma obowiązek zgłaszania trwałych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych mających wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej.

 Przy ustalaniu składu rodziny studenta uwzględnia się następujących członków rodziny: 

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku.  

Student może ubiegać się o stypendium socjalne jako samodzielny finansowo: 

1)   w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 Ustawy,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej lub

 2)   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2016),

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2017),

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.


W przypadku studentów spełniających kryterium samodzielności finansowej uwzględnia się następujących członków rodziny: 

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

Nie wlicza się dochodów osiąganych przez rodziców i rodzeństwo. 

 Miesięczną wysokość dochodu na osobę ustala się na zasadach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 Wszystkie miesięczne dochody (netto) członków rodziny studenta z roku 2016 należy zsumować, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie, który w roku akademickim 2017/2018 nie może przekroczyć 900 zł.


Wszystkie dochody to: 

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej), art. 30b (podatek od dochodu m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), art. 30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód ten należy obliczyć samodzielnie na podstawie dokumentów; tego rodzaju dochody (ich źródła) powinny zostać przedstawione w oświadczeniu o dochodach (w pkt. 1 zał. 3 ww. Regulaminu) 

są to wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc. 

 • dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową – policzony samodzielnie przez danego podatnika i wpisany w oświadczeniu o dochodach (w pkt. 2 zał.nr 3 do ww. Regulaminu)

 są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem, etc. 

 • dochód każdego członka rodziny niepodlegający opodatkowaniu; pełna lista takich dochodów znajduje się w § 5 ust. 1  pkt. c. ww. Regulaminu 

dochody niepodlegające opodatkowaniu to m.in. alimenty na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochody z gospodarstwa rolnego, niektóre stypendia, diety dla osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne, dochody uzyskiwane za granicą, ulga na dzieci zwrócona przez US na podstawie PIT/UZ, etc. 

„Dochód uzyskany” i „dochód utracony”

 

"Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" – mają na celu aktualizację wyliczeń opartych na roku 2016. W przypadku, gdy w dniu składania wniosku, w stosunku do roku 2016 zaszły zmiany w dochodach członków rodziny (brak źródła dochodu, które w 2016 r. występowało, czyli nastąpiła "utrata dochodu" lub pojawiło się nowe źródło dochodu, którego nie było w 2016 r., czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu") - wyliczenia oparte na roku 2016 należy odpowiednio zmodyfikować.

 "Dochód uzyskany" - to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się (np. data zawarcia umowy) w trakcie trwania roku 2016 i/lub po 2016,
2. występuje w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium,
3. zgodnie z § 8 ust. 13 regulaminu jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie: 

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 "Dochód uzyskany" w roku 2016, będzie dzielony przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. „Dochód uzyskany” po roku 2016, będzie dodany do kwoty miesięcznych dochodów danej osoby policzonych na podstawie roku 2016. Przy czym ma to być kwota z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Dochód, który pojawił się po roku 2016, ale nie występuje już w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym”, takiego dochodu nie uwzględnia się przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby.

Zgłoszenie "uzyskania dochodu" w rodzinie jest obowiązkiem studenta.

 Utrata dochodu występuje, w przypadku gdy określony dochód występował w roku 2016 i nie występuje w chwili obecnej (należy udokumentować). Kwota „dochodu utraconego” nie jest uwzględniana przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, która zgłasza dochód utracony.

 Utrata dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, może być spowodowana: 

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw), które należały do tej osoby w 2016 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez kwotę 2506 zł. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2577 zł.

Do powierzchni gospodarstwa rolnego nie wlicza się:

 1. ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów  o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
 2. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 3. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 1. Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.
 2. Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność, wystawiony jest na czas określony, stypendium zostaje przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.

 Przed wydrukiem należy pobrać plik!

Do pobrania:

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Zapomoga

 1. Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w szczególności na skutek: 
  • Nieszczęśliwego wypadku.
  • Ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny.
  • Śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
  • Kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia).
  • Nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej (np. klęski żywiołowe). 
 2. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.
 3. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.
 4. Zapomoga nie może zostać przyznana dwa razy z tego samego tytułu.
 5. Student ubiegający się o zapomogę powinien określić wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej.
 6. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące po wystąpieniu zdarzenia

 

Przed wydrukiem należy pobrać plik!

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie zapomogi

 

 Kontakt: 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

email: bkrawczyk@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-396

 Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

email: asosinska@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-741

studia bhp warszawa

Informacje dla studentów WIBC

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

Informacje dla studentów WIBP

studia bhp warszawa

Witryna edukacyjna