STUDENT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich

Świadczenia

O stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej mogą ubiegać się studenci cywilni i funkcjonariusze służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i nie otrzymali pomocy w związku z pobieraniem nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Dostępne są następujące rodzaje świadczeń:

Stypendium socjalne dla studenta w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność, wystawiony jest na czas określony, stypendium zostaje przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w szczególności na skutek: nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny, śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia), nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej (np. klęski żywiołowe).

Stypendium Ministra - zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Kredyty studenckie

Kredyt studencki jest formą pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu państwa. Kredyty studenckie zostały wprowadzone przepisami ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 1998 r. nr 108, poz. 685 z późn. zm.). Zasady udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2010 r. nr 87, poz. 5600 z późn. zm.). Uprawnionymi do otrzymania kredytu są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci uczelni publicznych i prywatnych. O udzielenie kredytu studenckiego mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia.

Kontakt w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego, zapomogi:

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
email: bkrawczyk@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-396
Składanie wniosków: Sekretariat Dziekana WIBC (obiekt 02, p. 311, II p.)

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
email: asosinska@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-741
Składanie wniosków: Sekretariat Dziekana WIBP (obiekt 01, p. 202, I p.)

Kontakt ws. stypendium Ministra i Rektora
email: rpluta@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-993
Składanie wniosków: Kancelaria Ogólna (obiekt 02, p. 102, parter)

studia bhp  warszawa

Informacje dla studentów WIBC

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

Informacje dla studentów WIBP

studia bhp warszawa

Witryna edukacyjna