STUDENT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadaniem Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych jest szeroko rozumiana pomoc studentom niepełnosprawnym. w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów, w przyjemnej atmosferze. Podejmowane działania mają przede wszystkim na celu wyrównywanie szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych.

Studenci z niepełnosprawnościami mają prawo do:

•             zwiększenia dodatkowej absencji;

•             zmiany formy sprawdzania wiedzy;

•             wydłużenia czasu egzaminu;

•             korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej (na czas egzaminu lub zaliczenia);

•             uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością organizowanych przez Uczelnię;

•             wypożyczenia specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania z Uczelnianej Wypożyczalni Sprzętu;

•             otrzymania zgody na parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych;

•             innych, w zależności od posiadanych przez Uczelnie środków, form wsparcia służących stwarzaniu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 

Kontakt:

Obiekt 01, pokój 219, I p.

tel.: 22 56 17 724

jbuta@sgsp.edu.pl

studia bhp  warszawa

Informacje dla studentów WIBC

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

Informacje dla studentów WIBP

studia bhp warszawa

Witryna edukacyjna