STUDENT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich

Stypendium Rektora

WAŻNE:

Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta.
Termin składania wniosków na rok akademicki 2017/2018: do 20.10.2017 r.
Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.
Jednocześnie można łączyć stypendium rektora ze stypendium ministra.
Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, wypłacane co miesiąc, przy czym pierwsza wypłata następuje w drugim miesiącu z wyrównaniem.

Utrata przyznanych świadczeń następuje w przypadku: 

wydania przez dziekana prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy studentów Uczelni;
złożenia egzaminu dyplomowego;
prawomocnego ukarania studenta karą dyscyplinarną, na zasadach określonych w regulaminie studiów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonym decyzją nr 133 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSW z 2015 r. poz. 32), – dotyczy utraty świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 regulaminu;
zawieszenia w prawach studenta – dotyczy § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 regulaminu.

ZASADY PRZYZNAWANIA:

Stypendium otrzyma student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może ubiegać się student pierwszego roku studiów, z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, które rozpoczęte zostały w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium może otrzymywać także student, któremu zostało przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Stypendium Rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% osób studiujących na danym kierunku w uczelni.
O otrzymaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej.
Punktację za wysoką średnią ocen przedstawia tabela:

Średnia ocen

Punktacja

4,90-5,00

10 pkt

4,80-4,89

9 pkt

4,70-4,79

8 pkt

4,60-4,69

7 pkt

4,50-4,59

6 pkt

4,40-4,49

5 pkt

4,30-4,39

4 pkt

4,20-4,29

3 pkt

4,10-4,19

2 pkt

4,00-4,09

1 pkt

 

Punktację za wysokie wyniki sportowe przedstawia tabela:

Osiągnięcia sportowe

Punktacja

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej 
w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

9 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej 
w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

7 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej Akademickich
Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

5 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni społeczno-przyrodniczych, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku, zawodach międzynarodowych podległych właściwym ministrom spraw wewnętrznych lub obrony narodowej

4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski organizowane przez służby mundurowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub 
Ministrowi Obrony Narodowej

2 pkt

 

      Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia tabela:

Osiągnięcia naukowe

Punktacja

Publikacja lub przekład książki o charakterze naukowym

10 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A i B), ogłoszonym przez MNiSW

8 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu/referatu w czasopiśmie uczelnianym studenckiego ruchu naukowego, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Rozdział w książce o charakterze naukowym

9 pkt/liczba autorów

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

5 pkt/liczba autorów

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym lub publikacja w czasopiśmie Uczelni lub udokumentowany czynny udział w badaniach naukowych (np. w projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach technicznych, branżowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

0,5 pkt/liczba autorów
(max. 2 pkt)

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

10 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

8 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub lokalnych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

3 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub regionalnych

1 pkt

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

10 pkt

 

         Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia tabela:

Osiągnięcia artystyczne

Punktacja

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

9 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

7 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

4 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze regionalnej

2 pkt
(max. 4 pkt)

Publikacja książki artystycznej lub upowszechnienie innych osiągnięć artystycznych

6 pkt

Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej

3 pkt

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub przez Uczelnię we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

1 pkt
(max. 2 pkt)

 

Do pobrania:

- Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018

- Wzór zaświadczenia z przeliczeniem uzyskanej średniej na skalę ocen 2-5 (dla absolwentów innych Uczelni niż SGSP)

- Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SGSP

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117) lub wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – STYPENDIUM REKTORA) w terminie określonym w Regulaminie obowiązującym w danym roku akademickim - przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego - dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kontakt ws. stypendium Rektora:

tel. 22 56 17 993
email: rpluta@sgsp.edu.pl

studia bhp  warszawa

Informacje dla studentów WIBC

edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe warszawa

Informacje dla studentów WIBP

studia bhp warszawa

Witryna edukacyjna