• PL
  • EN
  • EN
RCH

STUDIA PODYPLOMOWE

RATOWNICTWO CHEMICZNE
- IDENTYFIKACJA ZAGROZEN I LIKWIDACJA SKAŻEŃrok akademicki 2016/2017

O terminie rekrutacji poinformujemy wkrótce.


CEL STUDIÓW
ORGANIZACJA STUDIÓW
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
WYMAGANE DOKUMENTY
FORMULARZE DO POBRANIA
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
OPŁATY
KONTAKT
RAMOWY PROGRAM STUDIÓWCEL STUDIÓW


Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozpoznania i likwidacji zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym uwolnieniem substancji niebezpiecznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na identyfikację zagrożeń oraz metody i techniki likwidacji skażeń. Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prognozowania propagacji zanieczyszczeń i skutków wybuchu.ORGANIZACJA STUDIÓW


Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w SGSP, w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54 w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz realizowanych na terenie zakładów chemicznych ćwiczeń warsztatowych. Program studiów obejmuje 194 godziny zajęć (9 zjazdów, 3 dniowych). Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA


Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata na studia przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!Komplet dokumentów należy przesyłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "studia podyplomowe" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły do dnia 28 lutego bieżącego roku (decyduje data stempla pocztowego). Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.WYMAGANE DOKUMENTY


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów: 1.podanie i formularz zgłoszeniowy, 2.skierowanie przełożonego (w przypadku kierowania na studia), 3. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 4. fotografia - 1 szt. o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. kserokopia dowodu tożsamości 6. deklaracja płatności, 7. umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).FORMULARZE DO POBRANIA 

Pliki do pobraniaWARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW


Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.

  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność, na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia, uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń oraz oddanie pracy końcowej.
  2. Egzamin końcowy obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów i połączony jest z obroną pracy końcowej.
  3. Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBP SGSP.
  4. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Ratownictwa chemicznego, identyfikacji zagrożeń i likwidacji skażeń.OPŁATY


Koszt studiów wynosi 5000,00 PLN. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5 %

Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

  • I rata (lub całość) w wysokości 2800,00 PLN
  • II rata w wysokości 2200,00 PLNKONTAKT


Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa

Fax :(022) 833-07-24

Kierownik studiów:
mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
tel. (022) 56-17-558
e-mail: mmajder@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, I piętro


Obsługa administracyjna:
mgr inż. Monika Komendarska
tel. (022) 56-17-647
e-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl

Obiekt 02, pok.113 (parter)RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Punkty

ECTS

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia
laboratoryjne

Razem

1.

Ratownictwo chemiczne - organizacja i taktyka działań

6

32

4

 

36

2.

Zagrożenia chemiczne

2

14

 -

 

14

3.

Ochrona przed skażeniami

2

4

4

 

8

4.

Identyfikacja substancji niebezpiecznych

5

12

 -

12

24

5.

Modelowanie wybuchów i emisji

3

8

6

4

18

 6.

Metody itechniki likwidacji zagrożeń

7

34

16

6

56

 7.

Techniczne systemy zabezpieczeń instalacji przemysłowych

2

12

-

 -

12

 8.

Logistyka działań ratowniczych.

1

4

6

-

10

 9.

Wpływ substancji i czynników niebezpiecznych na organizm człowieka

2

10

4

 -

14

Zajęcia dydaktyczne

 30

130

40

22

192

Razem

 

 

 

 

192

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzin.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.