• PL
 • EN
 • EN
OPP

SPO2STUDIA PODYPLOMOWE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZECIWPORAŻENIOWA
W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCHrok akademicki 2015/2016

OPIS STUDIÓW
ORGANIZACJA STUDIÓW
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
WYMAGANE DOKUMENTY
FORMULARZE DO POBRANIA
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
OPŁATY
ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
KONTAKT
RAMOWY PROGRAM STUDIÓWOPIS STUDIÓW


Jednym z warunków zapewnienia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku objętego pożarem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o parametrach gwarantujących prace urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru przy ich znamionowych parametrach.

Podczas pożaru budynków zazwyczaj bardzo szybko rośnie temperatura, co skutkuje wzrostem rezystancji przewodów elektrycznych. Wzrost rezystancji przewodów powoduje zwiększenie spadku napięcia w obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie w czasie akcji ratowniczej jest wymagane przez odpowiednie przepisy. Dodatkowo wysoka temperatura wpływa na pogorszenie warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń.

W związku z tym już na etapie projektowania instalacji elektrycznych należy uwzględnić to niekorzystne zjawisko, w celu zapewnienia zasilania urządzeń napięciem o wymaganej wartości oraz skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

Znajomość zagadnień elektrycznych oraz zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia rozumienie skomplikowanych problemów inżynierskich  związanych z projektowaniem instalacji elektrycznych budynków.ORGANIZACJA STUDIÓW


Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej, w zakresie programowym dotyczącym ochrony przeciwporażeniowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków (SPE).

 • Studia trwają dwa semestry. W czasie studiów przewidziano 9 trzydniowych zjazdów odbywających się w piątki, soboty, niedziele nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 224.
 • Zajęcia prowadzone są w SGSP, w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54 w formie: wykładów,   ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz  ćwiczeń  projektowych.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata na studia przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!
 • Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesyłać na adres:

        Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
        ul. Słowackiego 52/54
        01-629 Warszawa
        z dopiskiem: "studia podyplomowe" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły 

 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.WYMAGANE DOKUMENTY


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • podanie i formularz zgłoszeniowy,
 • poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • fotografia - 1szt. o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy   wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu tożsamości,
 • deklaracja płatności.
 • umowa o warunkach odpłatnościFORMULARZE DO POBRANIA

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW


Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność, na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 • Egzamin końcowy przeprowadza się w formie ustnej i obejmuje zakres tematyczny określony w programie kształcenia.
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej studentowi przysługuje egzamin poprawkowy. Termin poprawy wyznacza Dziekan WIBP SGSP, jednak nie wcześniej niż po upływie miesiąca i nie później niż cztery miesiące od daty egzaminu końcowego.
 • Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBP SGSP.
 • Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę uzyskaną  z egzaminu końcowego.

 

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych.

 

OPŁATY


Koszt studiów wynosi 3900,00 PLN. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5 %

Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość) w wysokości 2000,00 PLN
 • II rata w wysokości 1900,00 PLNZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE


Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z bufetu.

Oferty noclegów w pobliżu SGSP polecane przez słuchaczy:

 • GREYHOSTEL ul. Niegolewskiego 22 tel. 600448352, (22) 7724266
 • TOLEKHOSTEL ul. Dembińskiego 14 a tel. 600448352, (22) 7724266
 • Dom Nauki CMKP ul. Schroegera 82, tel. (022) 834 46 22
 • AMICUS Dom Pielgrzyma ul. Hozjusza 2, tel. (022) 561-00-00
 • Hotel Pielęgniarski ul. Reymonta 8, tel. (022)= 663-72-31
 • Pensjonat Elżbieta ul. Gdańska 25, (022) 833-73-42
 • Hotel Meksyk ul. Marymoncka 34, tel. (022) 834-44-26
 • Hotel Ustronie ul. Dzierżoniowska 9, tel. (022) 834-35-92
 • Dom Turysty - przy Parku Młocińskim ul. Papirusów 7, tel (022) 834-33-87
 • Hotel Legia ul. Powązkowska 59, tel. (022) 423-77-97KONTAKT


Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa
Fax :(022) 833-07-24


Kierownik studiów:
bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski
tel. (022) 56-17-526
e-mail: wjaskolowski@sgsp.edu.pl


Obsługa administracyjna:
mgr inż. Monika Komendarska
tel. (022) 56-17-647
e-mail: wibp-sp@sgsp.edu.pl

e-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW


Wykaz przedmiotów wraz z podziałem godzin dydaktycznych i punktami ECTS

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzin.

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Punkty

ECTS

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia lab.

Razem

1.

Źródła  i układy zasilania

2

8

-----

------

8

2.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

5

14

4

 

-----

18

3.

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

5

12

6

-----

18

4.

Przewody i aparaty elektryczne

5

16

6

 

-----

22

5.

Ochrona odgromowa budynków

3

8

6

 

-----

14

6.

Podstawy zasilania budynków w energię elektryczną

 

3

8

2

 

-----

10

7.

Projektowanie instalacji elektrycznych w budynkach

5

-----

12

 

-----

12

8.

Instalacje i urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem

4

6

4

 

-----

10

9.

Eksploatacja urządzeń ochrony przeciwporażeniowej i pomiary ochronne

3

8

4

 

-----

12

10.

Instalacje elektryczne – ocena techniczna

4

4

-----

8

12

11.

Spalanie i podstawy rozwoju pożaru

3

12

-----

4

16

12.

Techniczne systemy zabezpieczeń ppoż.

3

10

------

6

16

13.

Zasady doboru przewodów do zasilania urządzeń przeciwpożarowych i ich zabezpieczeń

3

6

4

 

 

-----

10

14.

Układy i urządzenia zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego

3

8

4

 

 

-----

12

15.

Środki gaśnicze

3

12

------

4

16

16.

Pomoc przedlekarska

3

6

4

-----

10

17.

Bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczych

3

4

4

-----

8

Razem

60

142

60

22

   224

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.