• PL
 • EN
 • EN
BEJ

STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYKI JĄDROWEJ

 

 

                                   

                                       

        

UWAGA BEJ-1!  

Egzamin końcowy odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10.00 w świetlicy SGSP.                      

CEL I ZAKRES STUDIÓW
ORGANIZACJA STUDIÓW
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
WYMAGANE DOKUMENTY
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
OPŁATY
KONTAKT
RAMOWY PLAN STUDIÓW
FORMULARZE

 

 

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Głównym celem podyplomowych studiów "Bezpieczeństwo energetyki jądrowej", zwanych dalej Studiami, jest kształcenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem energetyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa i bezpieczeństwa pożarowego w sytuacji materializacji zagrożeń radiologicznych. Ponadto słuchacze poznają zagadnienia związane z fizyką jądrową, ochroną radiologiczną, energetyką jądrową i transportem materiałów radioaktywnych oraz nabędą umiejętności organizowania działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia radiologicznego.

Celami szczegółowymi Studiów jest umożliwienie rozwoju:

 • umiejętności w zakresie zadań realizowanych przez siły i środki uczestniczące w całym procesie zarządzania bezpieczeństwem energetyki jądrowej;
 • umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych, uwzględniających różnorodność uczestniczących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych sił biorących udział w działaniach na wypadek zagrożeń radiologicznych;
 • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i wyzwalanie w tych zespołach interaktywnych działań;
 • sprawnej identyfikacji zagrożeń i reakcji na nie.

Studia pozwolą uzyskać uczestnikom szczegółowe informacje na temat zasad ochrony radiologicznej, przepisów regulujących postępowanie z radioizotopami oraz organizację i kontrolę środowiska pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, a także podejmowania odpowiednich decyzji na wypadek zdarzeń radiacyjnych. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych będą potrafili analizować problemy z zakresu ochrony radiologicznej oraz znajdować rozwiązania w oparciu o uzyskaną wiedzę. Dzięki tym  Studiom nabędą umiejętność wykonywania stosownych analiz ilościowych oraz formułowania wniosków jakościowych w zakresie ochrony radiologicznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Organizatorem Studiów jest Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Są to wysokospecjalistyczne studia podyplomowe kształcące w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w energetyce jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa i bezpieczeństwa pożarowego. Słuchacze poznają zagadnienia związane z fizyką jądrową, ochroną radiologiczną, energetyką jądrową i transportem materiałów radioaktywnych oraz nabywają umiejętności organizowania działań ratowniczych w przypadku materializacji zagrożenia radiologicznego. W toku nauki realizowany jest program studiów, w którym słuchacze zapoznają się między innymi z zabezpieczeniami stosowanymi w Polsce i na świecie w kontekście faz zarządzania kryzysowego: planowania, organizowania, reagowania i odbudowy. Między innymi dzięki współpracy z Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej słuchacze będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu inspektora ochrony radiologicznej w Państwowej Agencji Atomistyki. Problemy związane z monitoringiem i transportem materiałów radioaktywnych omawiane będą w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w miejscowości Różan nad Narwią. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, zostanie przedstawione przez ekspertów pracujących przy odbudowie terenów skażonych po awarii reaktora w Czarnobylu. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Studia trwają dwa semestry i odbywają się w formie niestacjonarnej. Program studiów ma charakter autorski.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA


Podstawowym kryterium przyjęcia na Studia jest ukończenie przez kandydata  przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.

Po decyzji przełożonego o skierowaniu na Studia należy przesłać pocztą komplet dokumentów na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "studia podyplomowe BEJ" lub złożyć osobiście w Kancelarii Szkoły.

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów do dnia 9 listopada 2016 r.:

 • formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem,
 • skierowanie przełożonego,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • kserokopia dowodu tożsamości,
 • umowa o warunkach odpłatności (2 egzemplarze drukowane obustronnie, podpisane, do dostarczenia na I zjazd).

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW


Studia kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika Studiów do tego egzaminu jest obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w procesie kształcenia i uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem Studiów. Egzamin końcowy polega na odpowiedzi na zestaw pytań obejmujących program studiów. Egzamin przyjmuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Uczestnicy Studiów, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.

 

OPŁATY

Na studia kierowani są przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusze PSP oraz przedstawiciele innych służb. Dla osób skierowanych studia są bezpłatne.

Za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia pobiera opłatę w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188 z późn. zm.), to jest w kwocie 30,00 zł, płatnej jednorazowo przed wydaniem świadectwa.

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
bryg. mgr inż Robert Piec
tel. (22) 56-17-355
e-mail: rpiec@sgsp.edu.pl
Obiekt 01 bud. "F", pok. 108 (parter)

Obsługa administracyjna:
st. kpt. mgr inż. Ewa Sygnatowicz
Tel. (22) 56-17-523
e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok.112 (parter)

kpt. mgr Magdalena Starnowska
Tel. (022) 56-17-647 (w godz. 7.45 - 15.45)
e-mail:mstarnowska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

RAMOWY PLAN STUDIÓW

Semestr

Przedmiot

Punkty ECTS

 

Liczba godzin

Forma zaliczenia

wykład

ćwiczenia audytoryjne

ćwiczenia laboratoryjne

Warsztaty

Praktyki terenowe

Razem

I

Wprowadzenie do energetyki jądrowej

1

ocena

4

 

 

 

 

4

Elementy fizyki jądrowej

2

ocena

8

 

 

 

 

8

Ochrona radiologiczna

10

ocena

20

10

15

 

 

45

Fizyka reaktorów jądrowych

8

ocena

8

4

3

 

 

15

Społeczne problemy bezpieczeństwa jądrowego

2

ocena

4

 

 

 

 

4

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania elektrowni jądrowych

3

ocena

8

 

 

 

 

8

Paliwa jądrowe

2

ocena

8

 

 

 

16

Transport materiałów radiologicznych

5

ocena

8

4

 

 

 

12

 

Razem w semestrze I

33

 

68

18

26

 

 

112

II

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

2

ocena

8

 

 

 

 

8

Budowa elektrowni jądrowych

4

ocena

16

 

 

 

 

16

Ramy prawne i organizacyjne energetyki jądrowej

2

ocena

8

 

 

 

 

8

Ewakuacja - kluczowe zagadnienia podczas ewakuacji na wypadek zdarzeń jądrowych

4

ocena

4

4

 

 

 

8

Taktyka działań ratowniczych

4

ocena

10

 

 

 

 

10

Kierowanie działaniami ratowniczymi

6

ocena

6

12

 

 

 

18

Gra decyzyjna – warsztaty

4

ocena

4

 

8

 

12

Zarządzanie kryzysowe

2

ocena

8

 

 

 

 

8

Monitorowanie bezpieczeństwa jądrowego

2

ocena

4

 

 

 

 

4

Narzędzia prognozowania i kontroli rozprzestrzeniania się  zagrożeń radiacyjnych

4

ocena

2

6

 

 

 

8

Bezpieczeństwo pożarowe

4

ocena

8

 

 

 

 

8

 

Razem w semestrze II

38

 

78

22

8

 

 

108

Egzamin (2 godziny)

 

ocena

2

 

 

 

 

 

 

Łącznie: semestr l + semestr II + egzamin

71

 

148

40

34

 

 

222

Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz liczby godzin

 

 FORMULARZE DO POBRANIA

    

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.