Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów oraz mechanizmów ich rozwoju. Szczególna uwaga położona zostanie na ujawnianie i interpretację śladów ogniska pożaru i śladów rozprzestrzeniania pożaru. Przeanalizowane zostaną również czynniki wpływające na powstanie lub rozmiar pożaru. Przedstawiona zostanie organizacja państwowych instytucji zajmujących się badaniem wypadków lotniczych, kolejowych i morskich w zakresie pożarów. Omówione zostaną duże zdarzenia lotnicze, kolejowe i morskie związane z pożarami przez członków Państwowych Komisji ustanowionych przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.  Studia przewidziane są dla osób zajmujących się likwidacją szkód pożarowych (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy likwidacyjne), przedstawicieli organów ścigania w szczególności policjantów prowadzących dochodzenia popożarowe.
Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu badania przyczyn pożarów.
Nowością w tej edycji studiów będą zajęcia poligonowe w zakresie prowadzenia oględzin na rzeczywistym pogorzelisku.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia Podyplomowe "Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania" organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry. W czasie studiów przewidziano maksymalnie 10 trzydniowych zjazdów odbywających się w piątki, soboty, niedziele nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 202 godziny.
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć poligonowych
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.
 • Planowany termin rozpoczęcia studiów - początek października 2017 r.
 • Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Uczestnicy studium muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych, określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się na studia)

Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesyłać na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: "Studia podyplomowe Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły do dnia 22 września bieżącego roku (decyduje data stempla pocztowego).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 • Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów.
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej studentowi przysługuje egzamin poprawkowy. Termin poprawy wyznacza Dziekan WIBP SGSP.
 • Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBP SGSP.
 • Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę składającą się z:
  • 0,4 x średnia arytmetyczna ocen z uzyskanych zaliczeń /egzaminów objętych programem studiów
  • 0,6 x średnia arytmetyczna ocen z egzaminu końcowego.

OPŁATY
Koszt studiów wynosi 5000,00 PLN. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%.
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość - 4750,00) w wysokości 3000,00 PLN - termin płatności 31 października br.
 • II rata w wysokości 2000,00 PLN - płatna do dnia 31 stycznia 2018 r.


KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax :(022) 833-07-24

Kierownik studiów:                         
st. bryg. dr  Barbara Ościłowska  
tel. (022) 56-17-678                     
e-mail: boscilowska@sgsp.edu.pl             
obiekt 01, budynek B                  
pok. 305 (II piętro)                       
                                       
Obsługa administracyjna:
mgr inż. Monika Komendarska
tel. (022) 56-17-647
e-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl
obiekt 02, budynek B,
pok. 113 (parter)

Pliki do pobrania