Bezpieczeństwo i higiena pracy

UWAGA słuchacze BHP-9!
W najbliższą sobotę, 3 lutego, wchodzą Państwo do obiektu SGSP jeszcze raz na listy, które będą na biurach przepustek. W trakcie zajęć sobotnich rozdamy Państwu identyfikatory, które będą ważne do końca roku.

UWAGA słuchacze BHP-8!
Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych BHP-8, którzy nie odebrali świadectw ukończenia studiów, mogą to zrobić codziennie w godzinach 8-15, ob. 02, pok. 113.


OPIS STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach bhp. Studia umożliwią praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

 • Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Program studiów realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, w systemie dwu semestralnym. Zajęcia odbywać się będą w formie 2 dniowych zjazdów (sobota, niedziela).
 • Na realizację programu studiów przewiduje się 11-12 zjazdów.
 • Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćw. laboratoryjnych w budynkach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.
 • Studia (wybrane zjazdy) mogą być prowadzone w e-learningu.
 • Ramowy program studiów przedstawiono poniżej.
 • W ramach opłaty za studia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego oraz wniesienie opłaty za studia podyplomowe.
 • Sprawy formalne reguluje regulamin Studiów Podyplomowych SGSP


WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

 • Rekrutacja kandydatów na studia była otwarta i odbywała się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Zainteresowani wypełniali e-formularz zgłoszeniowy.
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne (patrz: Wymagane dokumenty) stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należało przesłać na adres:

       Szkoła Główna Służby Pożarniczej
       ul. Słowackiego 52/54
       01-629 Warszawa z dopiskiem Studia podyplomowe BHP-9

 • Szczegółowe informacje potwierdzające termin rozpoczęcia studiów zostaną podane słuchaczom w zawiadomieniu o przyjęciu na studia.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Należało wypełnić e-formularz zgłoszeniowy.

2. Następujące dokumenty rekrutacyjne w postaci papierowej należało przesłać na podany wyżej adres uczelni najpóźniej do 30 listopada 2017 r.:

 • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem (zdjęcie może być wklejone cyfrowo),
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu ukończenia uczelni wyższej,
 • oświadczenie kandydata w sprawie wyboru sposobu płatności,

3. W informacji o przyjęciu na studia, która została wysłana pocztą do Państwa w dniu 8 grudnia 2017 r. jest informacja do kiedy są Państwo zobowiązani do przysłania umów o odpłatności i na jakich zasadach. Umowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania. Umowy należy przysłać na adres SGSP (powyżej) z dopiskiem Umowy BHP-9.

OPŁATA

Całkowity koszt studiów wynosi 3850 zł. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%

Możliwość płatności w ratach:

 • I rata 2500 zł (płatna do 31 stycznia 2018 r.),
 • II rata 1350 zł (płatna do 30 września 2018 r.)


KONTAKT

Kierownik studiów:
mgr inż. Magdalena Węgrzyn
tel. (22) 56-17-742
e-mail: mwegrzyn@sgsp.edu.pl
budynek 02 p. 318 b

Obsługa administracyjna:
st. kpt. mgr inż. Ewa Sygnatowicz
tel. (22) 56-17-523
e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl
budynek 02 p. 319 a

inż. Weronika Szarpak
tel. (22) 56-17-518
e-mail: wszarpak@sgsp.edu.pl
budynek 02 p. 113


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzin.

Pliki do pobrania