Edukacja dla bezpieczeństwa

Rekrutacja na sem. 2017/2018 zamknięta! Z powodu niewystarczającej liczby kandydatów  w semestrze zimowym, studia nie zostaną uruchomione.

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa to studia doskonalące, ukierunkowane na specjalistyczne kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności adresowane do:

 • pracowników administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowników oświaty, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa,
 • nauczycieli szkół o profilu związanym z bezpieczeństwem publicznym,
 • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • pracowników zespołów reagowania wszystkich szczebli,
 • funkcjonariuszy służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych,
 • członków organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego. Studia dają możliwość podwyższenia kwalifikacji osobom zatrudnionym w organizacjach pozarządowych, a także funkcjonariuszom  służb państwowych. Ukończenie studiów uprawnia nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w tych szkołach.

W ramach studiów słuchacze zapoznają się z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, strategii bezpieczeństwa RP, zasadami przygotowywania się do sytuacji zagrożeń, a także metodyką edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi w formie ćwiczeń mają za zadanie zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i utrwalenie posiadanej już wiedzy. Treści programowe zawierające wykłady i ćwiczenia zostały przedstawione poniżej. Zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym realizują wykładowcy posiadający bogate doświadczenie w swojej dziedzinie, w tym eksperci spoza Uczelni.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa są realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w ramach obszaru nauk społecznych.

Ważnym elementem studiów jest praktyczny wymiar kształcenia, w ramach którego słuchacze wyposażeni zostaną w umiejętność tworzenia narzędzi dydaktycznych (np. tworzenie filmów instruktażowych dotyczących propagowania bezpiecznych postaw, adresowanych do całego społeczeństwa).

Studia trwają trzy semestry i odbywają się w formie niestacjonarnej. Program studiów ma charakter autorski i jest dostosowany do wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest ukończenie przez kandydata przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).

Pliki do pobrania

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie kandydata o sposobie płatności
 • Umowa o odpłatności (dostępna po zakwalifikowaniu)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów do tego egzaminu  jest obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w procesie kształcenia i uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów. Egzamin końcowy polega na odpowiedzi na zestaw pytań obejmujących program studiów. Egzamin przyjmuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Uczestnicy studiów, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.

OPŁATY

Koszt studiów wynosi 2900,00 zł. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5%.

Dopuszcza się uiszczenie opłaty za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość ze zniżką - 2755,00 PLN) w wysokości 1900,00 PLN - płatna do 31 października 2017 r.
 • II rata w wysokości 1000,00 PLN - płatna do dnia 31 stycznia 2018 r.

 KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
mł. bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
tel. (22) 56-17-751
e-mail: igrabowska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. (II piętro)

Obsługa administracyjna:

kpt. mgr Magdalena Starnowska
tel. (022) 56-17-647
e-mail: mstarnowska@sgsp.edu.pl
obiekt 02, pok. 113 (parter)

RAMOWY PLAN STUDIÓW

semestr

Przedmiot

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

RAZEM

I.

Podstawy teorii bezpieczeństwa

2

Z

6

  

6

Prawne aspekty bezpieczeństwa

2

Z

6

  

6

Ochrona dóbr kultury

2

Z

4

  

4

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE

2

Z

8

  

8

Ochrona ludności i obrona cywilna

2

Z

8

  

8

Instytucje bezpieczeństwa państwa

3

Z

14

  

14

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa

4

Z

8

  

8

Zarządzanie kryzysowe

4

Z

12

12

 

24

Zagrożenia społeczne

3

Z

12

8

 

20

Zagrożenia naturalne i techniczne

3

Z

8

8

 

16

II.

Zagrożenia radiologiczne, biologiczne i epidemiczne

3

Z

10

16

 

26

Bezpieczeństwo ekologiczne

2

Z

12

8

 

20

Zwalczanie terroryzmu

2

Z

12

  

12

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

5

Z

15

45

 

60

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

2

Z

4

6

 

10

III.

Ratownictwo w ochronie ludności

2

Z

8

8

 

16

Ewakuacja ludności i mienia

2

Z

4

8

 

12

Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa

2

Z

10

8

 

18

Pierwsza pomoc

3

Z

13

17

 

30

Działania gaśnicze

1

Z

2

4

 

6

System ochrony infrastruktury krytycznej

2

Z

15

  

15

Technologie informacyjne w dydaktyce

2

Z

  

15

15

OGÓŁEM

60

 

206

133

15

354

Praktyka zawodowa

5

 

60

   

Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz liczby godzin.

Pliki do pobrania