Inżynieria Pożarowa Budynków

Na kolejną edycję zapraszamy w marcu 2018 r. 

Rekrutację na studia prowadzi  Politechnika Poznańska.

 

CEL I ZAKRES STUDIÓW

 Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej uczestniczących w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, bądź w bezpiecznym ich zarządzaniu. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla szeroko rozumianych specjalistów od bezpieczeństwa budynków w warunkach bezpiecznej ekploatacji, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności  i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji  budowlanych według okreslonych standardów, czy umiejętności prowadzenia symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach. Wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych pozwoli na zwiększenie możliwości absolwentów do oceny warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych poznając istotę wymagań budowlanych, biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.


ORGANIZACJA STUDIÓW 

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe jak SGSP i PP, a organizacyjną PP, SGSP i Komenda Wojewódzka PSP.
Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi: Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB.
Studia trwają 2 semestry. Łączna liczba zajęć programowych wynosi 234 godziny. W czasie studiów przewidziano 15 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (raz również w piątek - wyjazd do ITB), nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów/ćwiczeń projektowych w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu - Campus Warta, ul. Piotrowo oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - ul. Słowackiego 52/54 i w laboratorium pożarowym Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach k/Warszawy.

Studia nie dają uprawnień w rozumieniu uprawnień dla inspektorów, dawniej także specjalistów, czy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

  • Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjat/inżynier).
  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
  • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci pragnący rozpocząć studia zobowiązani są złożyć w PP następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu tożsamości + skan
  • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (poświadczona za zgodność z oryginałem) + skan
  • umowa usług edukacyjnych (dostępna po przyjęciu na studia)

Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesyłać elektronicznie na adres: inzynieria-pozarowa@put.poznan.pl oraz pocztą na adres: Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej ul.Piotrowo 5, 60-965 Poznań z dopiskiem na kopercie "Studia Podyplomowe InżPożBud" do dnia 20 lutego 2016 roku (decyduje data dostarczenia) lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej w pokój 106. Informację o zakwalifikowaniu na studia zostaną wysłane do dnia 27 lutego br.

FORMULARZE DO POBRANIA

Formularze należy pobierać ze strony Politechniki Poznańskiej.

 WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa wydawanego przez Politechnikę Poznańską i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (podwójne).

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zajęć objętych programem studiów, zdanie egzaminów przedmiotowych oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

OPŁATY

Odpłatność za studia wynosi 6000,00 zł, możliwość płatności w dwóch ratach:

  • I rata: 3 200,00 zł, termin płatności: przed rozpoczęciem zajęć I semetru Studiów - 28.02.2017 r.
  • II rata: 2 800,00 zł, termin płatności: przed rozpoczęciem zajęć II semetru Studiów - 30.09.2017 r.

Kopię dowodu wpłaty + skan lub elektroniczne potwierdzenie przelewu wystawione przez bank prosimy niezwłocznie przesłać na adres inzynieria-pozarowa@put.poznan.pl lub pod nr faxu 61 665 2059.
Szczegółowe informacje o przebiegu Studiów Podyplomowych zostaną podane słuchaczom wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.


KONTAKT

 

PP

SGSP

Kierownik studiów:

dr inż. Justyna Grzymisławska

st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

e-mail: justyna.grzymislawska@put.poznan.pl

e-mail: wwnek@sgsp.edu.pl

tel.: 616 652 172

tel.: (22) 561 76 44

Obsługa administracyjna:

mgr Hanna Napieralska

kpt. mgr Magdalena Starnowska

e-mail: hanna.napieralska@put.poznan.pl

e-mail: mstarnowska@sgsp.edu.pl

tel.: 616 652 083

tel.: (22) 561 76 47

pokój 106 (parter)

obiekt 02, pok. 113 (parter)

 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P

1

Etapy procesu inwestycyjnego

6

4

0

4

4

dr inż. Dariusz Ratajczak, WIBP, SGSP

st. kpt. mgr inż. Krzysztof Łącki

2

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe budynków

12

2

6

0

6

bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP, WIBP, SGSP
dr inż. Bożena Kukfisz, WIBP, SGSP
bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski

3

Przyczyny zagrożeń miejscowych – studium przypadków

4

2

0

0

1

dr Andrzej Ziółkowski, UDT O/Poznań

4

Bezpieczeństwo obiektu budowlanego i infrastruktury krytycznej

10

3

0

3

4

dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP, WBiIŚ, PP
ppłk. dr inż. Leopold Kruszka, WILiG WAT

5

Teoria i praktyka ryzyka

6

0

0

0

1

mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski, WIBP, SGSP

6

Przyczyny powstawania i rozwoju pożarów w budynkach

10

8

0

0

5

bryg. dr Barbara Ościłowska, WIBP, SGSP
bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński, WIBP, SGSP

7

Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego budynków

8

4

0

2

4

dr inż. Dariusz Ratajczak, WIBP, SGSP
st. kpt. mgr inż.Krzysztof Łącki

8

Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

8

2

0

6

4

dr Katarzyna Rzeszut, mgr Łukasz Polus, WBiIŚ, PP

9

Seminarium

0

0

0

4

1

dr inż. Justyna Grzymisławska, WBiIŚ, PP
st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

 

Suma godzin Semestr    1 114

64

25

6

19

30

4 zjazdy Warszawa (72h),
3 zjazdy Poznań (42h)

         

 

Semestr II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Prowadzący

W

C

L

P

1

Instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynków

14

8

6

4

10

bryg. dr inż. Waldemar Wnęk WIBP, SGSP
mgr inż. Jerzy Ciszewski,
IBP NODEX

2

Środki gaśnicze

4

0

2

0

1

bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski, WIBP, SGSP
st. kpt. dr inż. Bernard Król, WIBP, SGSP

3

Zachowanie użytkowników obiektu i załóg ratunkowych podczas pożaru

6

0

0

0

1

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki KM PSP Poznań

4

Certyfikacja pożarowa materiałów i wyrobów budowlanych

3

0

3

0

1

dr inż. Paweł Sulik, ITB, Warszawa-Pionki

5

Komputerowa analiza sytuacji pożarowej w budynku

8

0

8

0

4

mgr inż. Michał Malendowski, WBiIŚ, PP
mgr inż. Piotr Smardz, INEBO, Wrocław

6

Wentylacja pożarowa i oddymianie

10

0

4

6

5

prof. Edward Szczechowiak, mgr inż. M.Stojek, WBiIŚ, PP

7

Projektowanie konstrukcji odpornych na pożar

10

0

4

6

5

dr Katarzyna Rzeszut, mgr Wojciech Szymkuć ,WBiIŚ, PP

8

Techniczne wyposażenie budynku

6

4

0

0

2

dr inż. Andrzej Górka, WBiIŚ, PP
dr hab. inż. Adam Glema, WBiIŚ, PP

9

Seminarium. Egzamin końcowy

0

0

0

4

1

dr inż. Justyna Grzymisławska, WBiIŚ, PP
st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk

 

Suma godzin Semestr 2   120

61

12

27

20

30

3 zjazdy Warszawa (44h), 5 zjazdów Poznań (76h)

 

R A Z E M    234

125

37

33

39

36

 
 

116

63

26

17

10

33

SGSP Warszawa

 

118

62

11

16

29

27

PP Poznań

         

UWAGA IPB-4  zmiana terminu 10 zjazdu.

Pliki do pobrania