Logistyka w bezpieczeństwie kraju

Uruchomienie kolejnej edycji studiów w 2018 r. będzie uzależnione od zebrania się wymaganej liczby chętnych.

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga istnienia profesjonalnie przygotowanych kadr, które efektywnie będą realizowały zadania na rzecz służb macierzystych i współpracujących w celu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W chwili obecnej kadry instytucji, służb i straży zapewniających bezpieczeństwo nie są wystarczająco przygotowane do stosowania w szerokim zakresie narzędzi zarządzania logistyką. Deficyty i związane z nimi potrzeby dotyczą zarówno zagadnień organizacyjnych instytucji, jak również poziomu kwalifikacji i przygotowania zawodowego kadr. Wszelkie działania podejmowane na rzecz wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie logistyki powinny obejmować zarówno wyższe kadry dowódcze nadzorujące służby logistyczne jak i pracowników cywilnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Wysokospecjalistyczne studia podyplomowe „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” są przedsięwzięciem systemowym odpowiadającym współczesnym wyzwaniom, związanym z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć teoretycznych i praktycznych oraz jakości organizacji logistyki i działań logistycznych w ramach podmiotów tworzących system ochrony ludności.

Celem ogólnym studiów podyplomowych jest poprawa efektywności zarządzania logistyką, a tym samym poprawa jakości działań jednostek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego w czasie zdarzeń niekorzystnych.

Zakres studiów obejmuje zagadnienia związane z: analizą istniejących rozwiązań z zakresu systemów logistycznych wykorzystywanych w MSWiA; zarządzaniem logistycznym (w tym m.in.: podstawy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami publicznymi, kosztami logistycznymi oraz budżetowanie, zarządzanie gospodarką transportową, zarządzanie gospodarką mundurową, materiałową i magazynową, zarządzanie zapasami, zarządzanie gospodarką paliwową – MPS, zarządzanie gospodarką żywnościową oraz zarządzanie bezpieczeństwem żywności – HACCP); wybranymi zagadnieniami prawnymi; pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych; udzielaniem zamówień publicznych; gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami; prowadzeniem inwestycji budowlanych oraz realizacją zadań inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; organizacją zabezpieczenia działań ratowniczych (w tym również działań prowadzonych poza granicami kraju); zasadami prowadzenia kontroli wewnętrznych; elementami zarządzania ryzykiem i kryzysami w logistyce; współczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania w logistyce służb mundurowych, środkami unijnymi w nowej perspektywie, realizacją budżetu, HNS oraz współczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania w logistyce służb mundurowych. Powyższe zagadnienia realizowane będą w formie wykładów oraz ćwiczeń projektowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia cechuje najwyższy poziom merytoryczny kształcenia oraz precyzyjne ukierunkowanie na konkretne potrzeby służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz organów właściwych w sprawach dot. zarządzania kryzysowego.

Wyselekcjonowana grupa docelowa stanowi o jakości i efektywności działania podmiotów tworzących system bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Podniesienie wiedzy i kompetencji kierowniczych tych osób bezpośrednio przełoży się na jakość i skuteczność działań realizowanych przez instytucje, którymi kierują, a to – na efektywność zapewnienia bezpieczeństwa w skali kraju.

Wartością dodaną jest ukończenie przez kadrę kierowniczą specyficznych, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku i resortu, studiów podyplomowych  podwyższających kompetencje w zakresie zarządzania i organizacji logistyki.

Trwałość rezultatów zostanie zapewniona poprzez zastosowanie nabytej przez absolwentów wiedzy i umiejętności w codziennej pracy zawodowej i wzrost efektywności zarządzanych instytucji poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w kierowaniu instytucjami służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zajęcia będą się odbywały bez podziału na charakter służby, co ma przyczynić się do lepszego poznania charakteru służb pomocniczych, wspomagających lub wiodących oraz ich lepszej współpracy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Główne rezultaty wysokospecjalistycznych studiów podyplomowych „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” to:

 • poprawa jakości funkcjonowania służb, inspekcji i straży,
 • wzmocnienie motywacji i poczucia własnej wartości,
 • poszerzenie kompetencji pracowników,
 • poprawa jakości działań interwencyjnych i pomocowych,
 • integracja służb, inspekcji i straży,
 • nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i administrowania logistyką (ewaluacja ex ante i ex post),
 • możliwości szybszego awansu i rozwoju zawodowego (ewaluacja ex ante i ex post),
 • wzrost prestiżu służb,
 • wzrost praktycznych umiejętności.

Program studiów realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, w systemie dwusemestralnym. Zajęcia odbywać się będą w formie 3-dniowych zjazdów (piątek – sobota – niedziela), z częstotliwością do dwóch zjazdów w ciągu miesiąca.

Organizatorem wysokospecjalistycznych studiów podyplomowych pt. „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Treści programowe zostały zrodziły się w efekcie ścisłej współpracy z komendantami, dyrektorami, szefami służb oraz pracownikami merytorycznymi niżej wymienionych instytucji:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • Wyższa Szkoła Policji,
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Komenda Główna Policji,
 • Komenda Głowna Straży Granicznej,
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia będą odbywały się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, przy czym Organizator studiów zastrzega sobie możliwość przeniesienia części zjazdów do innych ośrodków edukacji resortu spraw wewnętrznych.

Wykładowcami będą pracownicy naukowo – dydaktyczni i dydaktyczni SGSP, wykładowcy i wysokiej klasy specjaliści z innych uczelni i instytucji oraz eksperci o gruntownym przygotowaniu merytorycznym i praktycznym.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia przeznaczone są głównie dla kadry kierowniczej poziomu centralnego i wojewódzkiego, osób zatrudnionych w szkołach wyższych i innych placówkach szkoleniowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przedstawicieli struktur właściwych ds. zarządzania kryzysowego a także dla wszystkich osób pragnących podnieść kwalifikacje z zakresu logistyki. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wyższego wykształcenia.

Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesłać na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Studia podyplomowe – LBK” lub złożyć osobiście w Kancelarii Szkoły.

W przypadku funkcjonariuszy, jak i osób cywilnych zatrudnionych w instytucjach publicznych, konieczne jest posiadanie skierowania od właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia lub odwołania studiów.

Program studiów realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, w systemie dwusemestralnym. Zajęcia odbywać się będą w formie 3 - dniowych zjazdów (piątek – sobota – niedziela), z częstotliwością do dwóch zjazdów w ciągu miesiąca.


WYMAGANE DOKUMENTY

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w 70% zajęć programowych, zaliczenie zajęć programowych, rozliczenie wymaganych administracyjnych dokumentów projektowych oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego. Dopuszczenie do egzaminu końcowego możliwe będzie po uzyskaniu zaliczeń cząstkowych oraz uregulowaniu wszelkich należności finansowych.

Egzamin końcowy przeprowadza się w formie pisemnego testu, złożonego z ok. 30 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Egzamin końcowy  uznaje się za zaliczony, jeśli zdający zaznaczył minimum 70% prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin końcowy odbywa się nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu zajęć programowych. Słuchacz powinien przystąpić do egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie.

Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego w ustalonym terminie może ubiegać się o termin dodatkowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan WIBC.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego słuchacz składa egzamin poprawkowy w ustalonym przez dziekana terminie, co najmniej po upływie dwóch tygodni od dnia egzaminu końcowego i wniesieniu przez słuchacza na rzecz Uczelni opłaty w wysokości 200,00 zł.

Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu końcowego w żadnym terminie i nie ubiegał się o wyznaczenie innego terminu zostaje skreślony przez dziekana z listy słuchaczy.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w 70% zajęć programowych, zaliczenie zajęć programowych, rozliczenie wymaganych administracyjnych dokumentów projektowych oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego. Dopuszczenie do egzaminu końcowego możliwe będzie po uzyskaniu zaliczeń cząstkowych oraz uregulowaniu należności finansowych.

OPŁATY

Opłata za studia wynosi 3850 zł. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5 %.
Słuchacze pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz świadectwa. Uczelnia nie zapewnia noclegu podczas zjazdów.

 Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

I rata (lub całość ze zniżką 3657,50 PLN ) w wysokości 1900,00 PLN - płatna do 20 lutego 2018 r.

II rata w wysokości 1950,00 PLN - płatna do 30 września 2018 r.

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
st. kpt. mgr inż. Marek Kwiatkowski 
Tel.(22) 56-17=382
e-mail: mkwiatkowski@sgsp.edu.pl

Obsługa administracyjna:
kpt. mgr Magdalena Starnowska
Tel. (022) 56-17-647 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: mstarnowska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

RAMOWY PLAN STUDIÓW

Lp.

Przedmiot

Punkty ECTS

Liczba godzin

1.

System Logistyczny MSWiA

1

3 (w)

2.

Zarządzanie logistyką MSWiA

1

3 (w)

3.

Podstawy zarządzania

2

8 (w)

4.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2

8 (w)

5.

Wybrane zagadnienia prawne

3

10 (w)

6.

Podstawy zarządzania finansami publicznymi. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych

3

10 (w)

7.

Zarządzanie kosztami logistyki. Budżetowanie. Budżet zadaniowy

2

8 (w)

8.

Zamówienia publiczne

5

16 (w)

9.

Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami

2

6 (w)

10.

Prowadzenie inwestycji budowlanych oraz realizacja zadań inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

3

10 (w)

11.

Zarządzanie gospodarką transportową

2

4 (w)

12.

Zarządzanie gospodarką mundurową

2

4 (w)

13.

Zarządzanie gospodarką materiałową i magazynową

2

4 (w)

14.

Zarządzanie zapasami

2

4 (w)

15.

Zarządzanie gospodarką paliwową (MPS)

2

4 (w)

16.

Zarządzanie gospodarką żywnościową

2

6 (w)

17.

Logistyczne zabezpieczenie działań interwencyjnych (ratowniczych)

3

10 (w)

18.

Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznych

2

8 (w)

19.

Elementy zarządzania ryzykiem i kryzysami w logistyce

2

6 (w)

20.

Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce służb mundurowych

3

10 (w)

21.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP

2

4 (w)

22.

Środki unijne-nowa perspektywa

1

3 (w)

23.

Realizacja budżetu

2

4 (w)

24.

Host Nations Suport (HNS). Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

2

4 (w)

25.

Projektowanie zabezpieczenia logistycznego

7

30 (ćw. p.)

RAZEM      60

157 w .+ 30 ćw. p.

(w) – wykład, (ćw. p.)– ćwiczenia projektowe

 Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz liczby godzin.

Pliki do pobrania