Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych

CEL STUDIÓW

Głównym celem „Podyplomowych studiów menedżerskich dla kadry kierowniczej służb państwowych” jest przede wszystkim umożliwienie rozwoju kompetencji przywódczych i dowódczych oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego w jednostkach organizacyjnych służb państwowych; Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i innych oraz ich strukturach wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem specyfiki służby.

Celami szczegółowymi „Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Kadry Kierowniczej Służb Państwowych” są w szczególności:

 • przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu współczesnych metod, sposobów i zasad zarządzania organizacjami z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania służby i zarządzania pełniącymi w niej służbę funkcjonariuszami oraz  zatrudnionymi w jej strukturach  organizacyjnych osobami cywilnymi,
 • rozwój umiejętności kierowania zespołami ludzkimi (pracownikami- funkcjonariuszami
  i osobami cywilnymi) i wyzwalanie w tych zespołach interaktywnych działań
 • kształtowanie umiejętności właściwego diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod, narzędzi, technik i sposobów zarządzania służbą na różnych poziomach  jej zorganizowania
 • rozwój inspiracji myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych uwzględniających strategię/strategie rozwoju zarządzanych/dowodzonych jednostek organizacyjnych służb państwowych, ich kulturę organizacyjną wraz z interesami pracowników, zarówno funkcjonariuszy jak i osób cywilnych.

Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe uwzględniają problematykę studiów z perspektywy Unii Europejskiej.

ADRESACI STUDIÓW

„Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych” są adresowane do członków szerokorozumianej kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych tych służb na różnych poziomach ich zorganizowania i funkcjonowania oraz struktur wewnętrznych tych jednostek.

Studia adresowana są przede wszystkim do funkcjonariuszy służb państwowych pełniących funkcje komendantów i ich zastępców, dyrektorów wydziałów i naczelników w jednostkach szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, komendantów i zastępców komendantów szkół i ośrodków szkolenia..

Studia adresowane są ponadto do pracowników cywilnych pełniących funkcje kierownicze w jednostkach służb państwowych oraz znajdujących się w tzw. zasobie kadrowym tych służb.

Studia mogą podejmować także osoby spoza resortu spraw wewnętrznych, pełniących funkcje kierownicze w komórkach organizacyjnych zajmujących się działaniami kryzysowymi, ze względu na uniwersalny program studiów.

 

ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW

 1. Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Forma studiów – studia niestacjonarne.
 3. Czas trwania studiów – dwa semestry.
 4. Program studiów i plan studiów ustalają organizatorzy.
 5. Zajęcia na Studiach realizowane są przez nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Uniwersytetu Warszawskiego, a także innych uczelni warszawskich, jak i specjalistów praktyków afiliowanych przy SGSP i UW, reprezentujących specjalności będące przedmiotem programu studiów.
 6. Zajęcia prowadzone są podczas trzydniowych lub dwudniowych zjazdów, nie częściej niż jeden raz w miesiącu.
 7. Studia są studiami odpłatnymi
 8. Absolwent Studiów otrzymuje świadectwo ukończenia wspólnych studiów podyplomowych realizowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Uniwersytet Warszawski.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata na studia przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!  Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY       
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • formularz e-zgłoszeniowy,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • fotografia - 1 szt. o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • deklaracja płatności,
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika Studiów do tego egzaminu obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w procesie kształcenia, uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem Studiów i złożenie pracy końcowej, która podlega recenzji. Egzamin końcowy polega na prezentacji pracy końcowej przez słuchacza oraz odpowiedzi na zestaw pytań obejmujących program studiów. Egzamin przyjmuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

OPŁATY
Koszt studiów wynosi 6000 PLN.              
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość) w wysokości 3200 PLN
 • II rata w wysokości 2800 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE      

Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z bufetu. Oferty noclegów w pobliżu SGSP polecane przez słuchaczy:

 • Tolek hostel ul. Dembińskiego 14 a tel. 600448352, (22) 7724266
 • Dom Nauki CMKP ul. Schroegera 82, tel. (022) 834 46 22
 • AMICUS Dom Pielgrzyma ul. Hozjusza 2, tel. (022) 561-00-00
 • Hotel Pielęgniarski ul. Reymonta 8, tel. (022) 663-72-31
 • Pensjonat Elżbieta ul. Gdańska 25, tel. (022) 833-73-42
 • Hotel Meksyk ul. Marymoncka 34, tel. (022) 834-44-26
 • Hotel Ustronie ul. Dzierżoniowska 9, tel. (022) 834-35-92
 • Dom Turysty - przy Parku Młocińskim ul. Papirusów 7, tel. (022) 834-33-87
 • Hotel Legia ul. Powązkowska 59, tel. (022) 423-77-97

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
dr inż. Tadeusz Terlikowski
tel. 607 041 243
e-mail: tterlikowski@sgsp.edu.pl
SGSP, Obiekt 02, pok. 305 (II piętro)

dr hab. Piotr Wawrzyk
tel. 502 318 324
e-mail: pwawrzyk@uw.edu.pl

Obsługa administracyjna:
st. kpt. mgr inż. Ewa Sygnatowicz
tel. (22) 56-17-523
e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl
SGSP, Obiekt 02, pok.112 (parter)

RAMOWY PLAN STUDIÓW

Lp.

SEMESTR, NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA

W

C

R

forma zaliczenia

SEMESTR I

I.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ZARZĄDZENIA JEDNOSTKAMI /STRUKTURAMI/ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

62

16

78

 

1.

Integracja europejska

10

0

10

ocena szczegółowa

2.

Modele zarządzania jednostkami ratowniczymi w państwach UE

10

6

16

3.

Unijne uwarunkowania zarządzania strukturami PSP

12

0

12

4.

Zarządzanie kryzysowe z perspektywy UE

8

0

8

5.

Funkcjonalno – prawna istota odpowiedzialności odszkodowawczej PSP

4

0

4

ocena ogólna

6.

Prawo cywilne, umowy cywilno-prawne

4

2

6

7.

Prawo karne i prawo wykroczeń dla funkcjonariuszy publicznych

4

2

6

8.

Prawo pracy

4

2

6

9.

Prawo zamówień publicznych

4

2

6

10.

Zarządzanie /uczestnictwo/ projektami naukowo-badawczymi w instytucjach administracji publicznej. Projekty NCBiR, projekty unijne.

2

2

4

II.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

30

24

54

 

1.

Kapitał ludzki

0

6

0

ocena ogólna

2.

Strategie i kultura organizacji w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:

4

0

4

ocena szczegółowa

 

Analiza strategiczna

4

2

6

 

Analiza rozwoju

4

2

6

 

Strategia rozwoju

4

2

6

 

Zasady budowania spójnej kultury organizacyjnej

4

2

6

3.

Nowoczesne metody operacyjnego zarządzania jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej

2

0

2

ocena szczegółowa

 

Zarządzanie wiedzą

2

2

4

 

Zarządzanie wartością (umowną) jednostki organizacyjnej

2

2

4

 

Zarządzanie zmianami (organizacyjnymi; funkcjonalnymi, itp.)

2

2

4

 

SEMINARIUM – warsztaty dotyczące opracowania projektu menedżerskiego wdrożeniowego.

2

4

6

ocena ogólna

 

RAZEM SEMESTR I

92

40

132

 

SEMESTR II

III.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI /ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE/

12

0

12

 

 

Zarządzanie nieruchomościami

2

0

2

ocena szczegółowa

 

Gospodarka transportowa

2

0

2

 

Gospodarka mundurowa

2

0

2

 

Gospodarka materiałowa i magazynowa (zarządzanie paliwami, zapasami, gospodarką żywnościową, itp.)

6

0

6

IV.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI

24

12

36

 

 

Finanse publiczne, gospodarka budżetowa jednostek Państwowej Straży Pożarnej

8

4

12

ocena szczegółowa

 

Finansowanie systemów bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa w ramach partnerstwa prywatno-publicznego; prawne i finansowe aspekty w odniesieniu do funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej

4

0

4

 

Finansowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej, innych podmiotów i organizacji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego z funduszy UE. Polityka spójności.

4

4

8

 

Zarządzanie finansami

2

0

2

 

Rachunkowość zarządcza - podstawy

4

2

6

 

Controling a audyt wewnętrzny

2

2

4

V.

ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

34

2

36

 

1.

Strategie zarządzania zasobami ludzkimi

(kierowanie karierą, zarządzanie talentami, zarządzanie w oparciu o kompetencje)

6

0

6

ocena szczegółowa

2.

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi

(zarządzanie efektywnością, elastyczne zarządzanie)

6

2

8

3.

Kierowanie zespołami pracowniczymi

(budowa zespołów, zarządzanie czasem, coaching, negocjacje, zarządzanie konfliktem, delegowanie uprawnień)

12

0

12

4.

Kompetencje społeczno-psychologiczne

(komunikacja interpersonalna, psychologia w diagnozie i rozwoju kompetencji, zarządzanie w konflikcie, monitoring, etyka w zarządzaniu)

10

0

10

VI.

PUBLIC RELATIONS

2

2

4

ocena ogólna

VII.

ETYKA W ADMINISTRACJI, ZARZĄDZANIU I DOWODZENIU

6

0

6

VIII.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH, METODY AUTOPREZENTACJI

0

6

6

IX.

SEMINARIUM - WARSZTATY DOT. OPRACOWANIA PROJEKTU MENEDŻERSKIEGO WDROŻENIOWEGO.

0

6

6

 

RAZEM - SEMESTR II

78

28

106

 

 

OGÓŁEM

170

68

238

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz liczby godzin.

Pliki do pobrania