Ochrona przeciwpożarowa lasu

Rekrutacja na powyższe studia została zakończona.

Informujemy, że Szkoła Główna Słuzby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną.


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych "Ochrona przeciwpożarowa lasu" organizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia są dedykowane dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.


ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe " Ochrona przeciwpożarowa lasu" organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej, w zakresie programowym dotyczącym ochrony przeciwpożarowej lasu we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL).
Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.
Studia trwają dwa semestry. W czasie studiów przewidziano 9 zjazdów odbywających się w piątki, soboty, niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
Program studiów obejmuje 184  godziny zajęć.
Rozkład zajęć, formę i częstotliwość ustala organizator studiów podyplomowych.
Planowany termin rozpoczęcia studiów - listopad 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Uczestnicy studium muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem,
  • poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
  • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
  • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się na studia).

Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesyłać na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: "studia podyplomowe Ochrona przeciwpożarowa lasu" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły do dnia 22 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia podyplomowe "Ochrona przeciwpożarowa lasu" kończą się egzaminem końcowym.
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność, na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy. Termin poprawkowy wyznacza Dziekan WIBP SGSP.
Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBP SGSP.
Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę składającą się z:

  • 0,4 x średnia arytmetyczna ocen z uzyskanych zaliczeń /egzaminów objętych programem studiów
  • 0,6 x średnia arytmetyczna ocen z egzaminu końcowego.

 
OPŁATY

Koszt studiów wynosi 5000,00 PLN. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%. Termin płatności 30.11.2017 r.
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

  • I rata (lub całość) w wysokości 3000,00 PLN - termin płatności 31.10.2017 r., ze względu na przedłużoną rekrutację, zmieniony na 30.11.2017 r.
  • II rata w wysokości 2000,00 PLN - 31.01.2018 r.

Słuchacze studiów podyplomowych Ochrona przeciwpożarowa lasu będą mieli możliwość wzięcia udziału w odpłatnym szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule blended learning w trakcie trwania studiów. Więcej informacji wkrótce. 


KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax :(022) 833-07-24

Kierownik studiów:
dr inż. Anna Szajewska
tel. (022) 56-17-513
e-mail: aszajewska@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, budynek C, pok. 307 (II piętro)

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Monika Komendarska
Tel. (022) 56-17-647
E-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, budynek B, pok. 113 (parter)

Pliki do pobrania