Ratownictwo chemiczne, identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń Ratownictwo chemiczne, identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozpoznania i likwidacji zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym uwolnieniem substancji niebezpiecznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na identyfikację zagrożeń oraz metody i techniki likwidacji skażeń. Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prognozowania propagacji zanieczyszczeń i skutków wybuchu.


ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w SGSP, w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54 w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz realizowanych na terenie zakładów chemicznych ćwiczeń warsztatowych. Program studiów obejmuje 194 godziny zajęć (9 zjazdów, 3 dniowych). Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.


WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata na studia przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! Komplet dokumentów należy przesyłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "studia podyplomowe" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów: 1.podanie i formularz zgłoszeniowy, 2.skierowanie przełożonego (w przypadku kierowania na studia), 3. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 4. fotografia - 1 szt. o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. kserokopia dowodu tożsamości 6. deklaracja płatności, 7. umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.

  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność, na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia, uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń oraz oddanie pracy końcowej.
  2. Egzamin końcowy obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów i połączony jest z obroną pracy końcowej.
  3. Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBP SGSP.
  4. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Ratownictwa chemicznego, identyfikacji zagrożeń i likwidacji skażeń.


OPŁATY

Koszt studiów wynosi 5000,00 PLN. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5 %
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

  • I rata (lub całość) w wysokości 2800,00 PLN
  • II rata w wysokości 2200,00 PLN


KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa
Fax :(022) 833-07-24

Kierownik studiów:
mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
tel. (022) 56-17-558
e-mail: mmajder@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, I piętro

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Monika Komendarska
tel. (022) 56-17-647
e-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok.113 (parter)


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Punkty

ECTS

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia
laboratoryjne

Razem

1.

Ratownictwo chemiczne - organizacja i taktyka działań

6

32

4

 

36

2.

Zagrożenia chemiczne

2

14

-

 

14

3.

Ochrona przed skażeniami

2

4

4

 

8

4.

Identyfikacja substancji niebezpiecznych

5

12

-

12

24

5.

Modelowanie wybuchów i emisji

3

8

6

4

18

 6.

Metody i techniki likwidacji zagrożeń

7

34

16

6

56

 7.

Techniczne systemy zabezpieczeń instalacji przemysłowych

2

12

-

-

12

 8.

Logistyka działań ratowniczych.

1

4

6

-

10

 9.

Wpływ substancji i czynników niebezpiecznych na organizm człowieka

2

10

4

-

14

Zajęcia dydaktyczne

30

130

40

22

192

Razem

    

192

        

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzin.

Pliki do pobrania