Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie planuje uruchomienie studiów podyplomowych: "przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi" - dotyczy tylko strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem strażaków PSP.

OPIS STUDIÓW

 Przeszkolenie zawodowe będzie prowadzone na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i przeznaczone będzie dla:

1) strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

2) strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza PSP.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do zajmowania stanowisk związanych z wypełnianiem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań. Pierwszym rodzajem jest realizacja zadań o charakterze operacyjnym stanowiącym przygotowanie i wsparcie działań ratowniczych. Drugą grupą zadaniową są działania władcze, wymagające od przewodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym i taktycznym, z użyciem zasobu sił ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na rzecz ochrony życia, zdrowia, środowiska i mienia.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi może odbywać:

strażak Państwowej Straży Pożarnej, który posiada: 

 1) tytuł zawodowy inżynier oraz ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej lub  
2) tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak lub             
3) kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej oraz ukończone przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.

Do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń SGSP będą mogli przystąpić strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali zakwalifikowani wstępnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza PSP, który posiada:

1) tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz kwalifikacje wymagane do  wykonywania zawodu strażak lub            
2) tytuł zawodowy inżynier oraz tytuł zawodowy magister inżynier w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń SGSP będą mogli przystąpić strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej skierowani przez pracodawcę, który  planuje ich zatrudnienie na stanowisku pracy: kierownik i zastępca kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendant, szef służby ratowniczej), specjalista lub osoba zajmująca równorzędne stanowisko ustalone w regulaminie jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także dowódca kompanii, na których wymagane są kwalifikacje do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa.

 
WYMAGANE DOKUMENTY

 Strażak Państwowej Straży Pożarnej powinien dostarczyć:

1) formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem,          
2) odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię następujących dokumentów:

a) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego inżynier oraz świadectwo ukończenia przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej lub

b) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego inżynier w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz dokument (świadectwo lub zaświadczenie) potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażak lub

c) dokument (dyplomu, świadectwo lub zaświadczenie) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej oraz świadectwo ukończenia przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.

3) kserokopię dowodu tożsamości;

4) podpisaną umowę o warunkach odpłatności w 2-ch egz. drukowanych obustronnie (po zakwalifikowaniu się na studia).

Strażak  jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza PSP, powinien dostarczyć:

1) formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem;

2) odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię następujących dokumentów:

a) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego inżynier w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz dokument (świadectwo lub zaświadczenie) potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażak lub

b) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier  w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz dokument (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie) potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;

3) skierowanie od pracodawcy;

4) kserokopię dowodu tożsamości;

5) oświadczenie o wyborze sposobu płatności;

6) podpisaną umowę o warunkach odpłatności w 2-ch egz. drukowanych obustronnie  (po zakwalifikowaniu się na studia).

Miejsce składania dokumentów:           
Komplet ww. dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa z dopiskiem "studia podyplomowe SPK" lub złożyć osobiście w Kancelarii SGSP (Obiekt 02, parter).

Termin składania dokumentów:             
a) dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza PSP- do czasu zebrania się min. liczby osób;

b) dla strażaków PSP - termin zostanie podany w piśmie informującym skierowanych o wstępnym zakwalifikowaniu na studia, wysłanym na adres właściwej Komendy Wojewódzkiej PSP.

 
Pliki do pobrania

  • Kwestionariusz zgłoszeniowy
  • Oświadczenie kandydata o sposobie płatności

OPŁATY

Dla strażaków PSP -  nieodpłatnie

Dla strażaków pozostałych jednostek ochrony ppoż. - koszt studiów 3 950,00 zł

Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

I rata (lub całość) w wysokości 2000,00 zł - płatna do dnia 31.10.2017 r.

II rata w wysokości 1950,00 zł - płatna do dnia 31.01.2018 r.

W przypadku jednorazowej wpłaty całości  przysługuje zniżka 5%

 (w przypadku nieuruchomienia studiów dla strażaków PSP i jednocześnie niewystarczającej liczby zgłoszeń strażaków jednostek ochrony ppoż. SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów).


 KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik
tel. (022) 56-17-392 w godz. 7.30–15.30
e-mail: pogrodnik@sgsp.edu.pl
bud. F, pok. 323 , II piętro

Obsługa administracyjna:
kpt. mgr Magdalena Starnowska
tel./fax (022) 56-17-647 w godz. 7.30-15.30
e-mail: mstarnowska@sgsp.edu.pl
obiekt 02, pok. 113 (parter)

RAMOWY PLAN STUDIÓW

Lp.

 Przedmiot

 Punkty ECTS

 Punkty ECTS w sem.

Razem godz.

W

C

  L

P

SPK

 1 sem.

 2 sem.

W

C

L

P

W

C

L

P

1

2

4

I

II

5

6

7

8

9

26

27

28

29

30

31

32

33

1

Systemy zaopatrzenia w wodę

1

1

 

6

6

0

0

0

6

       

2

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

2

2

 

12

12

0

0

0

12

       

3

Niezawodność konstrukcji inżynierskich

1

1

 

6

6

0

0

0

6

       

4

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

2

2

 

12

12

0

0

0

12

       

5

Środki gaśnicze i neutralizujące

3

3

 

12

6

0

6

0

6

 

6

     

6

Ewakuacja ludności

2

 

2

12

12

0

0

0

    

12

   

7

Bezpieczeństwo w ratownictwie

1

1

 

6

6

0

0

0

6

       

8

Przekaz informacji o zdarzeniu ratowniczym

2

2

 

12

3

0

9

0

3

 

9

     

9

Ochrona przeciwpożarowa lasu

3

3

 

15

6

9

0

0

6

9

      

10

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

3

3

 

12

12

0

0

0

12

       

11

Kierowanie działaniem ratowniczym

9

6

3

36

12

24

0

0

12

12

   

12

  

12

Strategiczne reagowanie ratownicze

9

6

3

36

12

0

24

0

12

 

12

   

12

 

13

Planowanie operacyjne

7

 

7

36

12

12

0

12

    

12

12

 

12

14

Międzynarodowa współpraca ratownicza

3

 

3

12

12

0

0

0

    

12

   

15

Logistyka w ratownictwie

5

 

5

24

6

6

0

12

    

6

6

 

12

16

Organizacja łączności

3

 

3

9

9

0

0

0

    

9

   

17

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2

 

2

12

12

0

0

0

    

12

   

18

Działania ratownicze podczas klęsk żywiołowych

2

 

2

12

12

0

0

0

    

12

   

 

60

30

30

282

168

51

39

24

93

21

27

0

75

30

12

24

Legenda: W - wykłady,  C - ćwiczenia, L - ćwiczenia laboratoryjne,  P - ćwiczenia projektowe

PODSTAWA PRAWNA

Tryb kierowania oraz wymagania kwalifikacyjne strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi określa:

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) - art. 36 ust. 10,
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2084) w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe.

Tryb kierowania oraz wymagania kwalifikacyjne strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej określa:

  1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191)– art.16a, ust. 4b-4d,
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1962).

Pliki do pobrania