Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej w formie studiów podyplomowych (SPO2)

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują przełożeni uprawnieni do mianowania (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., Dz. U. poz. 2084) , którzy przekazują listy kandydatów Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Główny PSP, spośród osób znajdujących się na ww. listach, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i listę osób zakwalifikowanych do tego postępowania przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Rekrutację prowadzi Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń.          
Decyzję o przyjęciu kandydatów na powyższe studia podyplomowe podejmuje Dziekan WIBP.

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Celem studiów jest przeszkolenie zawodowe przygotowujące strażaka posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 6 zjazdów.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących również ćwiczenia laboratoryjne. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe lub specjalne.
 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
 • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.
 • Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.


WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kandydaci na studia muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz osobowy);
 • fotografię - 1 szt. o wymiarach 35 mm x 45 mm, w mundurze, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 • odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej (świadectwo ukończenia szkoły aspirantów + dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika pożarnictwa). W przypadku braku świadectwa  szkoły aspirantów wymagane jest zaświadczenie ze szkoły PSP.
 • umowę o warunkach odpłatności (2 egzemplarze)         

  Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej:01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem studia podyplomowe SPO2-3


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów.
 • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Szczegółowe zasady egzaminu końcowego określa Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.


OPŁATY

Studia są bezpłatne, w ramach skierowania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r.

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24


Kierownik studiów:
mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
tel. (22) 56-17-572
e-mail: jchrzestek@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, pok. 309 (II piętro)


Obsługa administracyjna:
mgr inż. Monika Komendarska
tel. (22) 56-17-647
e-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084)

Pliki do pobrania