Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO4)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej  (SPO4)            
rok akad. 2017/2018

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują przełożeni uprawnieni do mianowania (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., Dz. U. poz. 2084), którzy przekazują listy kandydatów Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Główny PSP, spośród osób znajdujących się na ww. listach, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i listę osób zakwalifikowanych do tego postępowania przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Decyzję o przyjęciu kandydatów na powyższe studia podyplomowe podejmuje Dziekan WIBP.

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami, jest przeszkolenie zawodowe przygotowujące strażaka posiadającego kwalifikacje w zawodzie strażak do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.


ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają cztery semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 6 zjazdów.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących również ćwiczenia laboratoryjne. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe,
 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
 • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.

Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.

 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 Kandydaci na studia muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem,
 • odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej,
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności w 2-ch egz. drukowanych obustronnie - dostarczyć na pierwszy zjazd  (druk w formularzach do pobrania).

Miejsce składania dokumentów:           
Komplet ww. dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa z dopiskiem "studia podyplomowe SP04-2" lub złożyć osobiście w Kancelarii SGSP (Obiekt 02, parter).

Termin składania dokumentów:             
Termin zostanie podany w piśmie informującym zainteresowanych o wstępnym zakwalifikowaniu na studia, wysłanym na adres właściwej Komendy Wojewódzkiej PSP.

Pliki do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Umowa o odpłatności (wydrukować w 2-ch egz. i dostarczyć na I zjazd)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów.
 • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Szczegółowe zasady egzaminu końcowego określa Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

OPŁATY

Studia są bezpłatne, w ramach skierowania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. 


KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24


Kierownik studiów:
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
tel. (22) 56-17-572
e-mail: jchrzestek@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, pok. 309 (II piętro)


Obsługa administracyjna:
kpt. mgr Magdalena Starnowska
tel. (22) 56-17-647
e-mail: mstarnowska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp.

 Przedmiot

 Punkty ECTS

 Punkty ECTS w sem.

 Razem godz.

 W

 C

 L

 P

SPO 4

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

6 zjazdów

6 zjazdów

6 zjazdów

6 zjazdów

W

C

L

P

W

C

L

P

W

C

L

P

W

C

L

P

1

2

4

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Mechanika i wytrzymałość materiałów

3

3

   

24

12

12

0

0

12

12

              

2

Prawo krajowe i międzynarodowe w ochronie ludności

1

1

   

10

6

4

0

0

6

4

              

3

Teoria pożarów

2

2

   

12

12

0

0

0

12

               

4

Elektrotechnika w pożarnictwie

3

3

   

23

12

0

11

0

12

 

11

             

5

Hydromechanika i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

5

 

3

2

 

31

12

12

7

0

    

6

12

  

6

 

7

     

6

Podstawy budownictwa

2

 

1

1

 

12

12

0

0

0

    

6

   

6

       

7

Fizykochemia spalania

7

3

2

2

 

47

15

12

20

0

9

 

11

  

12

  

6

 

9

     

8

Techniczne systemy zabezpieczeń

7

 

4

2

1

55

27

0

16

12

    

18

 

9

 

9

 

7

    

12

9

Środki gaśnicze i neutralizujące

5

 

2

3

 

36

18

0

18

0

    

6

 

7

 

12

 

11

     

10

Samochody i pojazdy ratownicze

5

3

  

2

30

18

12

0

0

12

6

          

6

6

  

11

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy

5

 

3

2

 

40

18

0

22

0

    

12

 

11

 

6

 

11

     

12

Działania gaśnicze

6

3

 

3

 

48

18

30

0

0

9

18

      

9

12

      

13

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne

8

3

2

2

1

48

15

15

18

0

9

9

    

9

 

6

6

    

9

 

14

Medycyna katastrof

6

 

3

3

 

41

18

12

11

0

    

9

12

  

9

 

11

     

15

Ratownictwo techniczne

6

3

  

3

36

12

24

0

0

6

12

          

6

12

  

16

Ewakuacja interwencyjna

6

 

3

 

3

36

15

21

0

0

    

9

12

      

6

9

  

17

Organizacja łączności i alarmowania

6

3

  

3

31

16

6

9

0

7

6

          

9

 

9

 

18

Bezpieczeństwo działań ratowniczych

5

 

3

2

 

38

18

9

11

0

    

9

9

  

9

 

11

     

19

Taktyka i dowodzenie

5

 

2

 

3

33

21

12

0

0

    

12

       

9

12

  

20

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

4

 

2

2

 

27

15

0

0

12

    

9

   

6

  

12

    

21

Bezpieczeństwo pożarowe lasów

2

1

  

1

15

15

0

0

0

9

           

6

   

22

Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym

2

1

  

1

12

12

0

0

0

6

           

6

   

23

Etyka i ceremoniał w służbie

2

1

  

1

12

12

0

0

0

6

           

6

   

24

Logistyczne wsparcie długotrwałych działań ratowniczych

1

   

1

6

6

0

0

0

            

6

   

25

Systemy wspomagania działań ratowniczych

2

  

2

 

11

0

0

11

0

          

11

     

26

Termodynamika

2

  

2

 

9

9

0

0

0

        

9

       

27

Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa

1

   

1

9

9

0

0

0

            

9

   

28

Metodyka badań przyczyn pożarów

2

   

2

18

6

12

0

0

            

6

12

  

29

Analiza ryzyka w procesach przemysłowych

2

   

2

24

12

0

0

12

            

12

  

12

30

Psychologia i socjologia w działaniach prewencyjnych i ratowniczych

2

  

2

 

18

6

12

0

0

        

6

12

      

31

Planowanie operacyjne

2

   

2

18

6

12

0

0

            

6

12

  

32

Ekonomia

1

   

1

8

8

0

0

0

            

8

   

33

Historia pożarnictwa

1

   

1

6

6

0

0

0

            

6

   

34

Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa

1

   

1

6

6

0

0

0

            

6

   

 

120

30

30

30

30

830

423

217

154

36

115

67

22

0

96

57

36

0

99

30

78

12

113

63

18

24

Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - ćwiczenia projektowe

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084)

Pliki do pobrania