Zapobieganie pożarom i awariom

CEL I ZAKRES STUDIÓW
Celem podstawowym studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.           

Celami dodatkowymi są:

 1. odnowienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej oraz technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego przez osoby zawodowo zajmujących się czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi,
 2. możliwość dla funkcjonariuszy PSP spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe, poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 3. umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu zapobiegania pożarom i awariom przemysłowym przez osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, projektantów urządzeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osoby wykonujące czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Program jest skierowany do osób:

 1. wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 2. komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz ich zastępców,
 3. dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępców,
 4. osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia prowadzone są w formie niestacjonarnych studiów podyplomowych trwających dwa semestry. W każdym semestrze przewidziano 5 zjazdów weekendowych (piątek-niedziela), nie więcej niż 2 w miesiącu. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń i laboratoriów prowadzonych w SGSP: Warszawa, ul. Słowackiego 52/54.
 • Planowany termin rozpoczęcia studiów - październik 2017 r.
 • Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.
  Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe!

  WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 • Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!
 • Komplet dokumentów należy przesyłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "studia podyplomowe ZPA-9" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły do 15 września bieżącego roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu ukończenia uczelni wyższej
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się na studia).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich bloków programowych oraz zdanie egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy końcowej.

OPŁATY

Koszt studiów wynosi 4 500,00 PLN. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5 %       
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość 4275 PLN ) w wysokości 3 000,00 PLN - płatna do 31 października 2017 r.
 • II rata w wysokości 1500,00 PLN - płatna do dnia 31 stycznia 2018 r.


KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa
Fax :(022) 833-07-24

Kierownik studiów:
mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
tel. (022) 56-17-712
e-mail: bkukfisz@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, II piętro

Obsługa administracyjna:
kpt. mgr Magdalena Starnowska
tel. (022) 56-17-647 (7.45-15.45)
e-mail: mstarnowska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, budynek B, pok. 113 (parter)


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp.

Blok przedmiotowy

W

Ćw.

Lab.

Razem

I.

Zagadnienia formalno-prawne

36

4

-

40

II.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

18

-

-

18

III.

Analiza i ocena zagrożeń

16

14

-

30

IV.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

44

10

10

64

V.

Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa

-

30

-

30

VI.

Przygotowanie do działań ratowniczych

6

4

-

10

VII.

Opracowanie dokumentacji

-

-

24

24

 

Zajęcia dydaktyczne razem

120

86

10

216

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzin.

Pliki do pobrania