Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej

CEL STUDIÓW

Głównym celem podyplomowych studiów Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej, zwanych dalej studiami, jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli, posiadających umiejętności wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnych metod, sposobów i zasad zarządzania kryzysowego, specyficznych w pracy administracji publicznej oraz służb publicznych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych w kontekście ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym, jak również kwestii prawnych i innych dotyczących sytuacji kryzysowych, szczególnie w zakresie podejmowania i koordynowania:

 • działań prewencyjnych w okresie  przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym;
 • działań ratowniczych realizowanych w czasie trwania kryzysu;
 • działań likwidujących skutki kryzysu w czasie odbudowy sytuacji pierwotnej.

Celami szczegółowymi podyplomowych studiów jest umożliwienie rozwoju:

 • kompetencji przywódczych i dowódczych oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie  zadań realizowanych przez siły i środki uczestniczące w całym procesie zarządzania kryzysowego;
 • umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych, uwzględniających różnorodność uczestniczących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych sił biorących udział w działaniach;
 • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i wyzwalanie w tych zespołach interaktywnych działań;
 • sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe uwzględniają problematykę studiów w świetle regulacji Unii Europejskiej.


ADRESACI STUDIÓW

Adresatami Studiów są wszyscy absolwenci szkół wyższych, pracujący (lub zamierzający podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego. Szczególnym adresatem studiów jest szeroko rozumiana kadra kierownicza administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz jednostek organizacyjnych PSP na różnych poziomach jej zorganizowania i funkcjonowania. Adresatem studiów są również funkcjonariusze innych służb mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, wojska itp.

Studia kierowane są ponadto do kadry kierowniczej cywilnych zakładów pracy oraz  wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.


ORGANIZACJA STUDIÓW

 1. Studia organizują i prowadzą Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (jednostka wiodąca) oraz Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (jednostka współpracująca). W ich realizacji stosowane będą nowe, zróżnicowane formy dydaktyczne, a słuchacze, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, będą brali udział w warsztatach i zajęciach kształcących umiejętności praktyczne oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych.
 2. Forma studiów – studia niestacjonarne.
 3. Czas trwania studiów – dwa semestry.
 4. Program studiów i plan studiów ustalają  organizatorzy.
 5. Warunki i tryb odbywania studiów określa Regulamin podyplomowych studiów Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej, zatwierdzony przez Rektorów SGSP i UW.
 6. Wykładowcy – program studiów realizowany jest przez posiadających bardzo duże doświadczenie pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak również wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego – pracowników centralnych instytucji rządowych.
 7. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia wspólnych studiów podyplomowych realizowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Uniwersytet Warszawski.
 8. Korzyści ze Studiów – absolwenci Studiów mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:
  •  zespołach lub centrach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli;
  •  wojewódzkich sztabach wojskowych, jednostkach PSP i Policji (różnych szczebli);
  •  formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym;
  •  strukturach organizacyjnych ministerstwa właściwego dla spraw wewnętrznych i administracji oraz podległych mu instytucji.


WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata na studia przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!  Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • e-formularz zgłoszeniowy,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • fotografia - 1 szt. o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • deklaracja płatności,
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Dwusemestralne studia kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów do tego egzaminu obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w procesie kształcenia, uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie pracy końcowej, która podlega recenzji. Egzamin końcowy polega na prezentacji pracy końcowej przez słuchacza oraz odpowiedzi na zestaw pytań obejmujących program studiów. Egzamin przyjmuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Uczestnicy studiów, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wspólnych dwóch uczelni..  


OPŁATY

Koszt studiów wynosi 6000,00 PLN. 

Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość) w wysokości 3200,00 PLN
 • II rata w wysokości 2800,00 PLN


ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z bufetu. Oferty noclegów w pobliżu SGSP polecane przez słuchaczy:

 • Tolekhostel ul. Dembińskiego 14 a tel. 600448352, (22) 7724266
 • Dom Nauki CMKP ul. Schroegera 82, tel. (022) 834 46 22
 • AMICUS Dom Pielgrzyma ul. Hozjusza 2, tel. (022) 561-00-00
 • Hotel Pielęgniarski ul. Reymonta 8, tel. (022) 663-72-31
 • Pensjonat Elżbieta ul. Gdańska 25, tel. (022) 833-73-42
 • Hotel Meksyk ul. Marymoncka 34, tel. (022) 834-44-26
 • Hotel Ustronie ul. Dzierżoniowska 9, tel. (022) 834-35-92
 • Dom Turysty - przy Parku Młocińskim ul. Papirusów 7, tel. (022) 834-33-87
 • Hotel Legia ul. Powązkowska 59, tel. (022) 423-77-97


KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Andrzej Włodarski
tel. 605 285 065
e-mail: awlodarski@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 308 (II piętro)

dr hab. Piotr Wawrzyk
tel. 502 318 324
e-mail: pwawrzyk@uw.edu.pl

Obsługa administracyjna:
st. kpt. mgr inż. Ewa Sygnatowicz
tel. (22) 56-17-523
e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok.112 (parter)


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

semestr

przedmiot

punkty ECTS

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

RAZEM

I

Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa

3

14

 

14

Integracja europejska

3

12

 

12

Analiza systemowa zarządzania kryzysowego

4

4

8

12

Instytucje i instrumenty UE w zarządzaniu kryzysowym

2

8

 

8

Systemy zarządzania kryzysowego wybranych państw europejskich

4

4

8

12

Planowanie cywilne

3

4

6

10

Podstawy prawne zarządzania kryzysowego

3

12

 

12

Współpraca transgraniczna w UE w sytuacjach kryzysowych

3

10

 

10

Społeczno-kulturowe uwarunkowania zarządzania kryzysowego w państwach europejskich

2

12

 

12

Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym

3

4

8

12

RAZEM W SEMESTRZE I

30

84

30

114

II

Organizacja i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

4

6

12

18

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej

3

4

6

10

Współpraca sił w działaniach ratowniczych

4

6

8

14

Polityka informacyjna w sytuacjach kryzysowych

2

10

 

10

Ustrojowe uwarunkowania zarządzania kryzysowego w państwach europejskich

2

10

 

10

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

4

6

8

14

Prawa obywatelskie w sytuacjach kryzysowych

2

8

 

8

Zwalczanie przestępczości w sytuacjach kryzysowych

3

10

 

10

Seminarium dyplomowe

6

 

10

10

RAZEM W SEMESTRZE II

30

60

44

104

OGÓŁEM

60

144

74

218

 

 Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzin.

Pliki do pobrania