• PL
 • EN
 • EN

RODZAJE STUDIÓW

 • studia stacjonarne I stopnia
 • studia niestajonarne I stopnia
 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia niestacjonarne II stopnia
 • warunki rekrutacji na studia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Opis studiów

Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Absolwent powinien:

 • rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek – środowisko - infrastruktura.
 • posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej.
 • znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.


Absolwent winien posiadać umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka, środowiska, infrastruktury, w tym krytycznej.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem. Posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie. Jest także przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.

Szeroka interdyscyplinarność problemowa kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne powoduje, że Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę ze skutecznego kierowania zespołami oraz teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak:

 • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł,
 • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków,
 • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji państwowej,
 • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
 • planowanie działań zapobiegawczych,
 • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tego systemu,
 • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
 • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego,
 • organizacja systemów łączności i monitorowania,
 • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
 • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej,
 • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
 • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania,
 • współpraca z instytucjami porządku publicznego,
 • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.


Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych. Absolwent uzyskuje także umiejętność wykonywania częściowych projektów z przedmiotów zawodowych. Celem naszej Uczelni jest kształcenie młodzieży w specjalnościach umożliwiających przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności integralnego stosowania wiedzy prawnej oraz organizacyjnej, niezbędnej do wykonywania zawodu współczesnego inżyniera bezpieczeństwa.
Nabyte przez Absolwenta umiejętności pozwalają:

 • projektować i zarządzać bezpieczeństwem,
 • efektywnie stosować programy komputerowe w pracach prognostycznych i projektowych oraz w zarządzaniu,
 • stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji działań zmierzających do minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych,
 • rozwijać innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa.

Ponadto Absolwent będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych przez organy państwowe i samorządowe a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.

Poprzez naukę języka obcego absolwent będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa w tym informacji wynikających z Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony.

Przekazana wiedza ogólna pozwoli absolwentowi kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na rozumienie mechanizmów i warunków tworzących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.

Szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem, absolwent kierunku zdobędzie w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Absolwent kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie ponadto przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń i tworzenia projektów.

Cechy absolwenta kierunku będą osiągnięte w oparciu o przekazaną wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent WIBC posiada zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Sprawdza się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka grupy. Potrafi szybko podejmować trafne decyzje oraz wykazuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Studia niestacjonarne I stopnia

Opis studiów

Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Absolwent powinien:

 • rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek – środowisko - infrastruktura.
 • posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej.
 • znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.


Absolwent winien posiadać umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka, środowiska, infrastruktury, w tym krytycznej.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem. Posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie. Jest także przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.

Szeroka interdyscyplinarność problemowa kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne powoduje, że Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę ze skutecznego kierowania zespołami oraz teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak:

 • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł,
 • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków,
 • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji państwowej,
 • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
 • planowanie działań zapobiegawczych,
 • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tego systemu,
 • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
 • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego,
 • organizacja systemów łączności i monitorowania,
 • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
 • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej,
 • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
 • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania,
 • współpraca z instytucjami porządku publicznego,
 • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.


Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych. Absolwent uzyskuje także umiejętność wykonywania częściowych projektów z przedmiotów zawodowych. Celem naszej Uczelni jest kształcenie młodzieży w specjalnościach umożliwiających przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności integralnego stosowania wiedzy prawnej oraz organizacyjnej, niezbędnej do wykonywania zawodu współczesnego inżyniera bezpieczeństwa.
Nabyte przez Absolwenta umiejętności pozwalają:

 • projektować i zarządzać bezpieczeństwem,
 • efektywnie stosować programy komputerowe w pracach prognostycznych i projektowych oraz w zarządzaniu,
 • stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji działań zmierzających do minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych,
 • rozwijać innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa.

Ponadto Absolwent będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych przez organy państwowe i samorządowe a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.

Poprzez naukę języka obcego absolwent będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa w tym informacji wynikających z Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony.

Przekazana wiedza ogólna pozwoli absolwentowi kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na rozumienie mechanizmów i warunków tworzących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.

Szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem, absolwent kierunku zdobędzie w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Absolwent kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie ponadto przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń i tworzenia projektów.

Cechy absolwenta kierunku będą osiągnięte w oparciu o przekazaną wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent WIBC posiada zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Sprawdza się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka grupy. Potrafi szybko podejmować trafne decyzje oraz wykazuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Opis studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne" będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego  realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.

Poprzez naukę wybranego języka obcego absolwent będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, analizowania, przetwarzania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym zagadnień wynikających z funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej (na przykład dotyczących Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w tym Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE; Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, europejskich instrumentów bezpieczeństwa tj. Klauzula i Fundusz Solidarności, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, Strefa Schengen, itp., a także europejskich agencji bezpieczeństwa np. FRONTEX, EUROPOL, itp.)

Przekazana wiedza ogólna pozwoli absolwentowi na rozumienie mechanizmów i warunków tworzących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.

Szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania systemami bezpieczeństwa, absolwent kierunku zdobędzie w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, jednostkach mundurowych i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Program studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne doskonale wpisuje się w założone cechy absolwenta Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i jest wzbogaceniem możliwości ich ukształtowania. Absolwent kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne realizowanych na drugim stopniu kształcenia będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, wg obowiązujących zasad w szkolnictwie wyższym.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie ponadto przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń, a także przygotowywania i realizacji projektów naukowych i rozwojowych w przedmiotowym obszarze.

Cechy absolwenta kierunku będą osiągnięte w oparciu o przekazaną wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Dla realizacji powyższych założeń, zasad, norm i priorytetów koncepcja kształcenia przewiduje jego realizację w dwóch specjalnościach zawodowych:

-          Specjalność zawodowa: Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kierowaniem i kontrolą. Umie ją zastosować do zwiększenia efektywności procesów zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

-          Specjalność zawodowa: Ochrona ludności i mienia – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka i infrastrukturą dla niego kluczową. Posiada wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie i jego otoczeniu. Umie ją zastosować do efektywnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności, a także w wymiarze państwowym.

W ramach specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa oraz ochrona ludności i mienia absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i prywatnego. Ich umiejętności będą cenione w służbach mundurowych, systemach zarządzania kryzysowego, formacjach szeroko rozumianej ochrony ludności, organizacjach pozarządowych operujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego i pomocy humanitarnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji bezpieczeństwa. Mogą szkolić i inspirować członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb i inspekcji tj. GOPR, TOPR, itd. Mogą wreszcie rozwijać i szkolić sieć jednostek organizacyjnych działających w strukturach Obrony Cywilnej Kraju.

Zgodnie z prakseologią działań przyjętą na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pierwsze trzy semestry studiów wszyscy studenci będą studiować wspólnie. Po trzecim semestrze nastąpi podział na dwie specjalności, zgodnie z wyborem zainteresowanych studentów. Na poszczególnych specjalnościach studenci będą realizowali odrębny program zgodny z ich wyborem i zainteresowaniami. Nad jakością kształcenia na poszczególnych specjalnościach pieczę będą sprawowali wyznaczeni opiekunowie.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.