• PL
 • EN
 • EN

st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk – adiunkt, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń

tel. (022) 5617 698;

email: wwnek@sgsp.edu.pl
Budynek A, obiekt 01, parter, pokój 132

Godziny konsultacji: Wtorek 11.00-13.00

 

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki specjalność aparatura elektroniczna, następnie ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, specjalność profilaktyka pożarowa. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Ochrona środowiska otrzymał na Politechnice Warszawskiej Wydział Inżynierii Środowiska w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji w czerwcu 2006r. Tytuł rozprawy: Wpływ parametrów lotnych produktów spalania na ich wykrywalność w instalacjach wentylacyjnych. Promotor pracy: prof.dr hab.inż. Bogdan Mizieliński. Od września 1997r do kwietnia 2015r był kierownikiem Zakładu Tecnicznych Systemów Zabezpieczeń w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli. Od 05 maja 2015r kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych szczególnie systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych. Efekty badań są prezentowane na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, jak i konferencjach technicznych, warsztatach branżowych w postaci raportów z badań wraz z wytycznymi projektowania instalacji. Od 2001r jest członkiem Komitetu Technicznego nr 264 ds. systemów sygnalizacji pożarowej przy Polskim Komitecie Normalizacji.

 

2. Wykaz najważniejszych publikacji

 • Wnęk W., Wpływ zapylenia produktami z tworzyw sztucznych na działanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, Przemysł Chemiczny, oddany do druku (11.2016), Impact factor: 0,399, Liczba punktów MNiSW: 15,
 • Wnęk W., Kubica P., Boroń S., Niedziółka K.: Przewietrzanie pomieszczeń po gaszeniu gazem. Przemysł Chemiczny, vol. 94, n. 5, p. 793-796 (2015), Impact factor: 0,399, Liczba punktów MNiSW: 15,
 • Porowski R., Wnęk W.: Tłumienie wybuchów w przemyśle chemicznym - przegląd stanu wiedzy. Przemysł Chemiczny 94/4 (2015), 605-607, Impact factor: 0,399, Liczba punktów MNiSW: 15,
 • Wnęk W., Boroń S.: Wpływ prędkości przepływu dymu na parametry systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przemysł Chemiczny, n. 93(11), p. 1946-1952 (2014) Impact factor: 0,399, Liczba punktów MNiSW: 15 ,
 • Kubica P., Wnęk W.: Distribution of oxygen concentration during fire suppression in closed spaces with inert gases. (Rozkład stężeń tlenu podczas gaszenia pożaru w pomieszczeniach gazem obojętnym). Przemysł Chemiczny, n. 9, 1557- 1561 (2014) Impact factor: 0,399, Liczba punktów MNiSW: 15,
 • Półka M., Kukfisz B., Wnęk W., Dytrych M.: Analiza parametrów wybuchowości pyłów ziół w przemyśle farmaceutycznym. Przemysł Chemiczny, vol. 93, n. 11, p. 1942-1945 (2014) Impact factor: 0,399 Liczba punktów MNiSW: 15,
 • Gałaj, J., Półka, M., Wnęk, W.Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych. Przemysł Chemiczny, 91(7), pp. 1000-1006 (2012), Impact factor: 0,344 Liczba punktów MNiSW: 15.
 • Porowski R., Wnęk W., Wdowiak T., Janik N.: Wpływ rodzaju drewna na czas działania liniowych czujek dymu. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 42, n. 3, (2016) Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Kubica P., Wnęk W., Boroń S.: Wybrane zasady tworzenia scenariuszy pożarowych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 42, n. 2, p. 173-178 (2016) Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Wnęk W., Porowski R., Jargieło M.: Wpływ pyłów pochodzenia drzewnego na działanie czujek pożarowych dymu. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 42, n. 2 p.43-55(2016) Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Wnęk W.: Wybrane zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych. Nowoczesne Hale, n. 2, p. 38-41 (2015) Liczba punktów MNiSW: 2.
 • Wnęk W., Kubica P., Porowski R.: Zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni poprzez obniżenie poziomu tlenu. Elektro Info, n. 10, p.72-74 (2015) Liczba punktów MNiSW:5.
 • Porowski R., Wnęk W.: Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych. Rynek Instalacyjny, vol. 9, p. 58-63(2015) Liczba punktów MNiSW: 6.
 • Porowski R. Wnęk W.: Scenariusz pożarowy dla obiektu handlowego. Nowoczesne Hale nr.3, 50-54, 2015 Liczba punktów MNiSW: 2 .
 • 15.              W.Wnęk, Sterowanie instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła: zasady projektowania, Elektro Info nr.4, 22-25 (2014), Liczba punktów MNiSW: 5
 • W.Wnęk, A.Domżał, S.Boroń, P.Kubica, M. Graba, Wpływ ciśnienia na rozdział wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych, Materiały budowlane,10, s.125-126, 2014,(Punkty MNiSW – 6pkt.)
 • Wnęk W., Boroń S., Agata D., Kubica P., Grzegorz K., Bogusław M.: Badanie wpływu wykształceń na suficie na czas zadziałania czujek pożarowych. Materiały Budowlane nr.10, 122-124(2014) Liczba punktów MNiSW: 6.
 • Wnęk W., Boroń S., Kuziora Ł.: Stałe urządzenia gaśnicze gazowe a czas użytkowania pomieszczeń. Materiały Budowlane nr.10,116-118(2014) Liczba punktów MNiSW: 6.
 • Wnęk W., Domżał A., Boroń S., Kubica P., Graba M.: Wpływ ciśnienia na rozdział wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych. Materiały Budowlane nr.10,125-126(2014) Liczba punktów MNiSW: 6 (nauki techniczne, inżynieria środowiska)
 • Wnęk W., Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych, czasopismo Elektroinfo, nr.5,18-23(2013) Liczba punktów MNiSW: 5.
 • Kubica P., Wnęk W., Tuzimek Zb., Domżał A., Wpływ wybranych warunków atmosferycznych na czas retencji gazów gaśniczych. Zeszyty Naukowe SGSP nr 47(3), s.196-211, 2013 Liczba punktów MNiSW: 4.
 • Wnęk W., Kubica P., Basiak M., Standardy projektowania urządzeń tryskaczowych – porównanie głównych parametrów, Zeszyty Naukowe CNBOP PIB Bezpieczeństwo
 • i Technika Pożarnicza, vol.27/3/12, s.83-97, Józefów 2012 Liczba punktów MNiSW: 7.
 • Kubica P., Wnęk W., Boroń S., Burda M., Analiza możliwości zastosowania mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych. Zeszyty Naukowe SGSP nr 44, 5-23, 2012 Liczba punktów MNiSW: 4.
 • P.Kubica, Wnęk W., Analiza rozkładu stężeń tlenu podczas gaszenia pomieszczenia azotem, kwartalnik CNBOP PIB ”Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, 1895-8443. 2011, nr 4, s. 65-70 (punkty MNiSW – 7pkt.),
 • Wnęk W., Wpływ gęstości drewna na właściwości detekcyjne pożarowych czujek dymu, Materiały Budowlane, nr.12, 39-40 (2008) Liczba punktów MNiSW: 0

3. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • W.Wnęk, P.Kubica, A.Domżał "Wpływ prędkości przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej na czułość czujek dymu" Materiały konferencyjne projektu POIG "Innowacyjne środki i materiały poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju", Łódź 16-18.10.2011
 • Susceptibility to Ignitron of Selected Polymeric Dust from a Hot Heating Surface, ANQUE International Congress of Chemical Engineering, Sevilla, Spain, 24 – 27 June 2012,
 • W.Wnęk, Systemy sygnalizacji pożarowej a monitoring pożarowy. Konferencja SITP i KM PSP, 26.10.2012 Koszalin 2012
 • W.Wnęk, Współczesne systemy automatycznego gaszenia – wymagania, projektowanie, perspektywy rozwoju, Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze 2012 Nowe kierunki w sygnalizacji i automatyce pożarowej, s.87-97, org. POLON-ALFA Sp. z o.o., Bydgoszcz, wrzesień 2012
 • Wnęk W, Kubica P, Domżał A, Łukaszek-Chmielewska A Wpływ parametrów lotnych produktów spalania różnych materiałów wyposażenia obiektów budowlanych na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych Materiały konferencyjne „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Łódź, 18-20 listopad 2012
 • Wnęk W, Kubica P, Domżał A, Określenie wytycznych projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w zakresie detekcji pożaru w obecności systemów wentylacji bytowej obiektów budowlanych Materiały konferencyjne „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Łódź, 18-20 listopad 2012
 • P.Kubica, W.Wnęk, Zb.Tuzimek, A.Domżał, Wpływ temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza na czas retencji gazów gaśniczych, VII Międzynarodowa konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, 6-8 listopad 2012, Warszawa
 • M. Półka, B. Kukfisz, E. Piechocka, M. Sobolewski, W. Wnęk, Ignition and smoldering of a wood dust leyer on a hot surface, XXII International Conference FIRE PROTECTION 2013, 4-5.09.2013, Ostrawa
 • P.Kubica, W.Wnęk, Wpływ gęstości gazu gaśniczego na skuteczność zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2013 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, 10-13.09.2013, Zakopane
 • W.Wnęk, Zasady projektowania układów sterowania instalacji do odprowadzenia dymu i ciepła, Konferencja Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych, współorganizator konferencji, prowadzenie sesji, org. SGSP, Elektroinfo, Rynek Instalacyjny, 7.11.2013r, Warszawa
 • W.Wnęk, N.Bartkowiak (Ela-compil Sp. z. o.o.), Systemy wykrywania i sygnalizacji pożarowej. Integracja systemów. Konferencja Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych, współorganizator konferencji, prowadzenie sesji, org. SGSP, Elektroinfo, Rynek Instalacyjny, 7.11.2013r, Warszawa
 • W.WnękWybrane zagadnienia projektowania czynnych systemów przeciwpożarowych w obiektach mieszkalnych  z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym, org. SGSPART MediaTechnics, prowadzenie konferencji, 22.06.2013, Poznań,
 • W.Wnęk, Systemy techniczne zabezpieczeń ppoż. obiektów mieszkalnych, Konferencja Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania obiektów mieszkalnych, Wymagania przeciwpożarowe, konstrukcyjne, instalacyjne, zagrożenia zatruciem produktami toksycznymi powstającymi w procesie spalania i tlenkiem węgla, współorganizator konferencji, prowadzenie, org.SGSP, Art. MediaTechnics, Warszawa, 28.11.2013r,
 • W.Wnęk, Wybrane problemy projektowania systemów sygnalizacji pożarowej, Roadshow Detectomat, Gdańsk, Katowice, kwiecień 2013r,
 • W.Wnęk,Systemy sygnalizacji pożarowej – doświadczenia z dotychczasowej praktyki projektowania i montażu. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - aspekty praktyczne, Konferencja SITP, Odział Wielkopolski, Koło w Kaliszu, 4 czerwiec 2013r, Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
 • W.Wnęk Modyfikacja przeznaczenia, przebudowa obiektu – konsekwencje dla istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej, Ogólnopolskie Warsztaty Sygnalizacja i automatyka pożarnicza SAP 2013, Instalacje sygnalizacji pożarowej, Metody ochrony specyficznych obiektów, tom XXI, str.75-82, 19-21.09.2013, Bronisławów k.
 • W.Wnęk, A.Domżał, Inowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, udział w konferencji naukowej, Łódź, 17-19 listopad 2013,
 • S.Boroń, W.Wnęk, P.Kubica, A.Domżał, “Examination of the impact of ceilingobstructions on the responsetime of firedetectors”, publikacja w materiałach konferencyjnych z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Praktycznej młodych naukowców i specjalistów "Problems of technosphere safety 2015", Moskwa, 07-08.04.2015, s.104-107. 
 • S.Boroń, W.Wnęk, Rozwiązania zamienne dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego, XXXVII Konferencja , sesja studencka, Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej (wyróżnienie w sesji studenckiej), 5 czerwiec 2013r, Częstochowa
 • W.Wnęk, P.Kubica, A.Domżał, Wpływ sposobu spalania materiałów wyposażenia obiektów budowlanych na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2013 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, 10-13.09.2013, Zakopane
 • W.Wnęk Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych, 47 konferencja Inżynieria elektryczna i energetyczna. Projektowanie, budowa i eksploatacja, prowadzenie sesji, org. Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Warszawie, Urząd Miejski Łochów, 7-9 czerwca 2013r, Łochów
 • W.WnękAnaliza zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego obiektu budowlanego. Czynne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. org. SGSP, ART MediaTechnics, prowadzenie konferencji, 19.06.2013, Gdańsk
 •  Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni
 • Przewodniczący Komisji Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Komitet Techniczny nr 264 Systemy sygnalizacji pożarowej (członek KT od 2001r) od 2011
 • Członek Rady Sektorowej Sektora ds. Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego w PKN od 2011
 • Członek senatu Instytutu Dróg i Mostów, od 2016r (przedstawiciel PSP)
 • Przewodniczącym Komisji Senackiej ds. badań naukowych, od 2008r do 2016r
 • Przewodniczący Komisji Wydziałowej ds. planów i programów studiów, od 2008r do 2016r
 • Członek Rady ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej przy CNBOP PIB od 2007r
 • Auditor PCA z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń, od 2006r
 • Ekspert techniczny w jednostce certyfikującej wyroby w CNBOP Józefów  od 2001,
 • Członek Zespołu do spraw opracowania jednolitych warunków organizacyjno-technicznych dotyczących połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy PSP lub obiektem wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (2011-2015)
 • Uczestnik spotkań Rady Nauki przy Ministrze Spraw Wewnętrznych (2010-2012)

   

4. Działalność naukowa-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG.01.01.02-10-106/09-00, 2011-2012, projekt w okresie trwałości do 2018 – Kierownik Projektu od 2017r
 • Pakiet Tematyczny 5.2 Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w aspekcie opracowywania nowych konstrukcji urządzeń. W.Wnęk – KIEROWNIK PAKIETU TEMATYCZNEGO 5.2
 • 5.2.1 Wpływ parametrów lotnych produktów spalania różnych materiałów wyposażenia obiektów budowlanych na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, W.Wnęk - wykonawca
 • 5.2.2 Określenie wytycznych projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w zakresie detekcji pożaru w obecności  systemów wentylacji bytowej obiektów budowlanych, W.Wnęk - wykonawca
 • 5.2.3 Szacowanie zasięgu widzialności w dymie powstałym w czasie spalania wybranych materiałów wyposażenia i wykończenia wnętrz, W.Wnęk – wykonawca w ramach prac Kierownika Pakietu,
 • 5.2.4 Badanie emisji gazów toksycznych i agresywnych podczas rozkładu termicznego materiałów budowlanych - wytyczne do klasyfikacji. W.Wnęk – wykonawca w ramach prac Kierownika Pakietu,
 • Badanie rozdziału wody w funkcji natężenia przepływu przez elementy wylotowe wodnych urządzeń gaśniczych. Zadanie naukowe własne Nr KBN/E-422/BW-8/2005/2006, W.Wnęk-wykonawca projektu,
 • Projekt statutowy Badanie wpływu wentylacji mechanicznej i procesu gaszenia na przestrzenny rozkład parametrów pożaru wewnętrznego, Temat badawczy Nr S/E-422/3/2008/2009/2010 finansowany z KBN na cele statutowe uczelni, budowa stanowiska, raport końcowy oceniony na ocenę bardzo dobrą, W.Wnęk - kierownik projektu,
 • Projekt rozwojowy Nr O ROB 0005 01/ID 5/1 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich” realizowany w latach 2011 – 2013, wykonawca, projekt w 5 letnim okresie trwałości projektu do 2018r, W.Wnęk-wykonawca,
 • Projekt statutowy S/E422/9/2014/2015 „Analiza możliwości wydłużenia czasu retencji obojętnych gazów gaśniczych poprzez zmianę składu mieszaniny gaśniczej, realizowany 2014-2015, W.Wnęk - kierownik projektu,
 • Projekt rozwojowy Nr DOBR-BIO4/050/13009 (2013-2015) na rzecz obronności
 • i bezpieczeństwa państwa „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń pożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne” – członek Komitetu Sterującego projektu,
 • Projekt rozwojowy Nr O ROB 0006 01/ID/6/1 (2012-2014) na rzecz obronności
 • i bezpieczeństwa państwa „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonywania”, W.Wnęk – przewodniczący komisji ds. odbioru dzieł
 • Projekt statutowy pt. „Badania porównawcze skuteczności usuwania dymu z klatek schodowych z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej”, nr. rej. S/E-422/26/16 – W.Wnęk - kierownik projektu,
 • Projekt statutowy pt. „Modelowanie czasu retencji gazów gaśniczych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów”, nr. rej. S/E-422/14/2016 - W.Wnęk – wykonawca projektu.

5. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Techniczne systemy zabezpieczeń – wykład, ćwiczenia laboratoryjne
 • Niezawodność i bezpieczeństwo budowli – wykład, ćwiczenia projektowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.