• PL
  • EN
  • EN

1. TECHNICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Przedmiot ma przygotować studentów do oceny technicznego sposobu zabezpieczenia obiektów budowlanych, wyboru najbardziej optymalnego sposobu zabezpieczenia i wykonania projektu zabezpieczenia wybranego obiektu budowlanego. Ponadto, zapoznać z rozwiązaniami technicznymi wybranych systemów zabezpieczeń. Budowa i zasada działania instalacji gaśniczych wodnych, gazowych, aerozolowych, proszkowych i pianowych. Odbiory, konserwacja i użytkowanie systemów zabezpieczeń Klasyfikacja urządzeń gaśniczych i zabezpieczających. Wymagania i warunki bezpieczeństwa stawiane urządzeniom gaśniczym Klasyfikacja i ogólne zasady doboru systemów zabezpieczeń. Systemy sygnalizacji zagrożeń - struktura, własności funkcjonalne. Detektory zjawisk charakterystycznych pożaru. Budowa i zasada działania czujek pożarowych dymu, ciepła, płomienia i gazu. Ręczne ostrzegacze pożarowe. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze Klasyfikacja i ogólne zasady doboru systemów zabezpieczeń. Systemy sygnalizacji zagrożeń - struktura, własności funkcjonalne. Słuchacz uzyskuje wiedzę z zakresu budowy i działania technicznych systemów zabezpieczeń obiektów, obszarów i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury krytycznej, a także wiedzę o materiałach i zasadach ich doboru do zastosowań technicznych, wiedzę dotyczącą wykonywania rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i projektowania oraz wiedzę z zakresu stosowania podstawowych metod analitycznych, technik i narzędzi służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z bezpieczeństwem konstrukcji, urządzeń i instalacji.

2. SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - ćwiczenia laboratoryjne.

Przedmiot kształci wiedzę studentów i umiejętności praktyczne z zakresu budowy i działania wybranych urządzeń przeciwpożarowych. Studenci prowadzą badania w skali rzeczywistej: - badania porównawcze szybkości detekcji pożaru przez wybrane czujki pożarowe; - badania równomierności zraszania instalacji tryskaczowej; - badania skuteczności gaśniczej stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Rozpoznają możliwości funkcjonalne systemów sygnalizacji pożarowej

3. SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - ćwiczenia projektowe.

Przedmiot ma przygotować studentów do projektowania urządzeń podstawowych przeciwpożarowych, taki jak systemy sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Zapoznaje studentów z metodyką projektowania instalacji branżowych w budownictwie.

4. NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI

Przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa budowli. Definicja struktury krytycznej. Podstawowe wymagania mające wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo budowli. Wpływ środowiska na bezpieczeństwo, zagrożenie i awarie budowlane. Obciążenia wyjątkowe i reakcje konstrukcji na oddziaływania wyjątkowe. Kombinacje obciążeń. Wpływ dynamiki na bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Zmiany niezawodności budowli w czasie. Wpływ prac zewnętrznych na bezpieczeństwo budowli. Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na nośność i stateczność budowli. Sztywność budynków. Rola poszczególnych elementów konstrukcyjnych wpływających na bezpieczeństwo budowli. Obliczeniowe i doświadczalne metody sprawdzania bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych budynku. Bezpieczeństwo użytkowania. Użytkowanie budynków. Kontrole okresowe. Zmiany sposobu użytkowania (przeznaczenia) budynków i związane z tym wymagania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. Objawy sygnalizujące zagrożenie. Tymczasowe zabezpieczenia konstrukcji. Problematyka bezpieczeństwa budowli w fazie realizacji. Ocena skutków i ich wpływu na obiekty po wystąpieniu obciążeń wyjątkowych. Analiza przyczyn awarii i katastrof obiektów budowlanych.

Rola i znaczenie scenariuszy pożarowych. Zabezpieczenie przestrzeni zewnętrznych. Wymagania dla przestrzeni zagrożonych wybuchem – dobór instalacji. Analiza istniejących systemów integrujących urządzenia ppoż.. Diagnozowanie systemów bezpieczeństwa obiektów. Przegląd wybranych rozwiązań zabezpieczeń obiektów, obszarów. Ocena dokumentacji projektowej wybranych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych: system sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, oddymiających. (przedmiot prowadzony wspólnie z Zakładem  Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych)

5. WENTYLACJA POŻAROWA - wykład

Wymagania przepisów dla systemów wentylacji pożarowej. Podstawy przepływu powietrza w sposób naturalny i wymuszony. Opory przepływu i siły napędowe Podstawy rozprzestrzeniania się dymu w obiektach budowlanych. Obliczanie podstawowych parametrów rozprzestrzeniania się dymu z pożarów. Oddziaływanie wysokich temperatur na konstrukcje budynków. Wentylacja budynków. Wymagania norm z serii PN-EN 12101, NFPA 92, VdS 2221 i BS 7346. Kontrola rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wentylatory oddymiające. Kurtyny dymowe. Klapy odcinające. Wentylacja ciśnieniowa. Ochrona klatek schodowych i korytarzy (dróg) ewakuacyjnych. Ochrona szybów dźwigowych dla ekip ratunkowych. Obiekty halowe, garaże i parkingi podziemne. Projektowanie układów napowietrzania klatek schodowych i przedsionków. Projektowanie układów napowietrzania szybów dźwigów ewakuacyjnych. Projektowanie układów oddymiania. Kompensacja wpływu efektu kominowego w budynkach wysokich i wysokościowych. Projektowanie układów dla obiektów halowych. Projektowanie systemów oddymiania dla garaży. Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej dla budynków jednokondygnacyjnych, wielokondygnacyjnych, garaży i parkingów podziemnych. Sterowanie i zasilanie systemów wentylacji pożarowej – algorytmy sterowania. Przegląd nowoczesnych systemów sterowania. Odbiory, eksploatacja i konserwacja instalacji wentylacyjnych. Wykonanie projektu wybranej instalacji do usuwania dymu i ciepła.

6. WENTYLACJA POŻAROWA - ćwiczenia laboratoryjne

Wyznaczenie charakterystyki wentylatora. Rozkład ciśnień i prędkości przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym. Pomiar rozkładu prędkości wokół elementów wylotowych instalacji wentylacyjnej. Badanie czasu oddymiania pomieszczeń w funkcji krotności wymian. Badanie czasu oddymiania grawitacyjnego z pomieszczeń przy użyciu okien oddymiających. Badanie oddymiania grawitacyjnego dla różnych wysokości źródła pożaru w klatkach schodowych. Badanie wpływu otworów nalotowych powietrza na czas oddymiania klatek schodowych.

7. WENTYLACJA POŻAROWA - ćwiczenia projektowe

Wykonanie projektu wentylacji pożarowej grawitacyjnej dla wybranego obiektu PM, ZL. Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej dla obiektu wielokondygnacyjnego wg PN-EN 12101. Dobór systemu sterowania.

8. ZABEZPIECZENIA W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH - wykład

Wybrane procesy przetwórstwa paliw płynnych i gazowych. Przemysł chemiczny. Przemysł materiałów sypkich. Przemysł materiałów ciekłych. Analiza warunków wybuchowych dla wybranych procesów technologicznych. Dyrektywy ATEX i prawo krajowe w zakresie ochrony przed wybuchem. Dokumentacja w zakresie zagrożenia wybuchem w obiektach przemysłowych. Podstawowe pojęcia w zakresie wybuchowości substancji palnych na potrzeby projektowania systemów zabezpieczeń. Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem. Urządzenia elektryczne w obudowach typu Ex. Urządzenia nieelektryczne w wykonaniu Ex. Przerywacze płomienia i detonacji. Detekcja gazów palnych, Gaszenie iskier. Tłumienie wybuchu. Obliczanie ilości środka tłumiącego wybuch. Zasady doboru rodzajów i ilości butli ze środkiem tłumiącym. Odciążanie wybuchu. Obliczanie powierzchni odciążającej. Inertyzacja atmosfer wybuchowych. Dywertery eksplozyjne. Izolacja skutków wybuchu. Konstrukcje urządzeń odporne na wybuch. Stałe urządzenia gaśnicze pianowe do ochrony magazynów oraz zbiorników na ciecze palne. Kontrola elektryczności statycznej. Kody ochrony IP. Wymagania SIL dla systemów zabezpieczeń. Wymagania dla urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Metodyka stosowania systemów bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem (dobór barier iskrobezpiecznych, dobór kabli, dobór czujek z uwzględnieniem rodzaju zagrożenia wybuchem). Detekcja pożaru w warunkach dużego zapylenia (czujki zasysające z filtrami, liniowe czujki dymu pracujące w dwóch zakresach, czujki gazów pożarowych, ekrany pneumatyczne do czujek płomienia, czujki gazów pożarowych GSME).

9ZABEZPIECZENIA W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH - ćwiczenia laboratoryjne

Podstawy metrologii. Pomiary eksplozymetryczne w warunkach rzeczywistych stacji paliw płynnych. Badanie skłonności wybranych substancji do samozapalenia. Badanie wpływu inertyzacji azotem na proces samozapalenia pyłu. Wyznaczenie zasięgu strefy zagrożenia wybuchem w otoczeniu rozlewiska wybranych substancji palnych. Badanie sposobów zabezpieczenia pomieszczeń przetwarzania danych za pomocą urządzeń inertyzujących. Badanie przydatności wybranych czujek płomienia do zabezpieczenia procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem i magazynowaniem cieczy palnych. Badanie przydatności liniowych czujek do zabezpieczenia procesów technologicznych. Badanie możliwości miejscowego gaszenia urządzeń technologicznych za pomocą modułowych urządzeń gaśniczych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.