• PL
 • EN
 • EN

INFORMACJE O PRACOWNIKACH ZAKŁADU

INFORMACJE O PRACOWNIKACH ZAKŁADU

st. kpt. dr inż. Tomasz Drzymała – kierownik Zakładu


Absolwent dziennych studiów magisterskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2004 roku na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Pracę zawodową rozpoczął w dniu 1 czerwca 2004 roku na stanowisku asystenta w Zakładzie Hydromechaniki i Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę. W 2005 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ATR w Bydgoszczy. W 2006 roku ukończył Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo Budowli” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. 30 czerwca 2010 roku obronił pracę doktorską na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury pt.: „Wpływ temperatur pożarowych na podstawowe parametry wytrzymałościowe fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”. Z dniem 1 października 2010 roku został mianowany przez Rektora – Komendanta SGSP na stanowisko adiunkta.
Od 2011 roku mianowany przez Rektora – Komendanta SGSP na stanowisko kierownika Zakładu Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. W ramach rozwoju naukowego uczestniczy z referatami w konferencjach krajowych i zagranicznych, publikuje w czasopismach fachowych. Jest autorem oraz współautorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych z afiliacją SGSP o tematyce dotyczącej ochrony przeciwpożarowej oraz budownictwa. Uczestniczył w realizacji kilku dużych projektów badawczych, w których pełnił funkcję kierownika oraz głównego wykonawcy. Reprezentuje SGSP na licznych konferencjach i seminariach naukowych w kraju i zagranicą. W każdym kolejnym roku akademickim prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od kilku lat pełni funkcję zastępcy opiekuna Koła Naukowego SGSP oraz uczestniczy w pracach licznych komisji oraz zespołów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.

Ukończone studia:

 • 2008 – 2010 r. Przewód doktorski, obrona pracy doktorskiej pt.: „Wpływ temperatur pożarowych na wytrzymałość fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi”, w dniu 30 czerwca 2010 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, doktor nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”; Promotor: prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek;
 • 2005 – 2006 r. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Budowli” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP; temat pracy końcowej: „Wpływ temperatur występujących w czasie pożaru na podstawowe parametry wytrzymałościowe fibrobetonu”; (dyplom z wyróżnieniem); Promotor: prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek;
 • 2005 – 2006 r. Studia podyplomowe w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;
 • 2001 – 2005 r. Studia w ATR w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska; temat pracy dyplomowej: „Rozwiązania materiałowe i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków wysokich i wysokościowych”; (dyplom z wyróżnieniem); Promotor: dr inż. Halina Ferens-Budzyńska;
 • 1999 – 2004 r. Studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (złota odznaka wzorowy podchorąży); temat pracy dyplomowej: „Analiza spadku przyczepności stali do betonu po przebytym pożarze”, (dyplom z wyróżnieniem); Promotor: prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek.


Wyróżnienia:

 • Dyplom Rektora – Komendanta dla autora najlepszej pracy Magisterskiej w roku 2003/2004 na Dziennych Studiach Magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP, Promotor: st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek.
 • Dyplom Rektora – Komendanta za godne reprezentowanie Uczelni oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych 2004 r.
 • Dyplom Rektora – Komendanta za godne reprezentowanie Uczelni oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych 2011 r.
 • Dyplom Rektora – Komendanta dla promotora najlepszej pracy końcowej na Studiach podyplomowych „SPF -11” dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” 2013 r.

Udział w komisjach Uczelni:

 • Członek zespołu przy Komisji Rekrutacyjnej SGSP powołanego do przeliczania wyników egzaminu dojrzałości na punkty rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej, decyzji Rektora – Komendanta SGSP nr 21/11,
 • Przewodniczący zespołu spisowego na podstawie decyzji Rektora – Komendanta SGSP nr 41/11,
 • Zastępcy Opiekuna Koła Naukowego SGSP,
 • Rzecznik Dyscyplinarny przy Rektorze – Komendancie SGSP, wyznaczony na podstawie pisma RR-KD/04/10 Rektora – Komendanta SGSP,
 • Członek Zespołu redakcyjnego Zeszytów Naukowych SGSP,
 • Członek Komisji do spraw oceny tematów i zakresów prac dyplomowych oraz zasad dyplomowania,
 • Członek w Komitecie Sterującym na podstawie Decyzji Nr 3/12 Rektora- Komendanta SGSP z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie powołania zespołu badawczego do wykonania projektu rozwojowego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”, Kierownik projektu prof. dr bab. Marek Konecki,
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej SGSP.


Autorstwo pomocy dydaktycznych:

 • Opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych z przedmiotu „Hydromechanika” dla słuchaczy studiów dziennych i zaocznych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP;
 • Opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych z przedmiotu „Hydromechanika” dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (Studia Podyplomowe SPF-9, SPF-10, SPF-11).

Wykaz dorobku naukowego i referatów wygłoszonych na krajowych oraz międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowo – technicznych z afiljacją SGSP

 1. Gałaj J., Drzymała T.: „Badanie wpływu ciśnienia zasilania na parametry strumienia rozpylonego wytwarzanego przez dyszę naddźwiękową”, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 3 (23) 2005 r., str. 181 – 186.
 2. Denczew S., Gałaj J., Kieliszek S., Drzymała T.: „Badanie wpływu zawirowania strumienia centralnego wybranej dyszy na parametry strumienia rozpylonego”. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5/2006 r., str., 19 - 22.
 3. Denczew S., Gałaj J., Drzymała T.: „Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych na przykładzie wybranych rejonów Polski”, 7-th International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality” Zakopane 18 – 21 czerwca 2006 r., str. 433 – 444.
 4. Gałaj J., Drzymała T.: „The influence of water flow rate on extinguishing effectiveness of whir jet”, 10-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2006, Zakopane 4 – 7 December 2006 r., vol. 1, str. 229 – 232.
 5. Gałaj J., Drzymała T.: „The investigation of the relation between central and whirl streams on extinguishing effectiveness of stream-whirl jet”, 10-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” TransComp 2006, Zakopane 4 – 7 December 2006 r., vol. 1, str. 233 – 238.
 6. Gałaj J., Drzymała T.: „The influence of water capacity on extinguishing effectiveness of whirl jet”, 9-th International Conference „Modern Building Materials, Structures and Techniques” Vilnius May 16 – 19, 2007 r., str. 489 – 490.
 7. Gałaj J., Drzymała T.: „The Investigation of the Influence of some Geometric Parameter on Extinguishing Efficiency of Whirling Jet”, 16-th International Conference „Fire Protection 2007”, Ostrava, 12 – 13 September 2007 r., str. 91 – 97.
 8. Gałaj J., Drzymała T.: „The Investigation of the influence of Degree of Whirl Stream on Extinguishing Effectiveness of Stream – Whirl Jet”, 11-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2007, Zakopane 3 – 6 December 2007 r., vol. 1, str. 233 – 238.
 9. Gałaj J., Drzymała T.: „Badanie wpływu konstrukcji wkładki zawirowującej na skuteczność gaśniczą dyszy wirowej”, 11-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2007, Zakopane 3 – 6 December 2007 r., vol. 1, str. 227 – 232.
 10. Gałaj J., Kieliszek S., Drzymała T.: „Badanie wpływu zawirowania strumienia centralnego wybranej dyszy na parametry strumienia rozpylonego”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 35, Warszawa 2007, str. 3 – 15.
 11. Denczew S., Gałaj J., Drzymała T.: „Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę terenów leśnych na przykładzie wybranych rejonów Polski”, 8-th International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality”, Poznań – Gniezno, 15 – 18 czerwca 2008 r., Tom II str. 433 – 444.
 12. Bednarek Z., Drzymała T.: „Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wybrane parametry wytrzymałościowe fibrobetonu”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 36, Warszawa 2008 r., str. 61 – 84.
 13. Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza porównawcza strumieni rozpylonych generowanych przez strumieniowo-wirową i wirową dyszę mgłową z punktu widzenia ich skuteczności gaśniczej”, 12-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2008, Zakopane 1 – 4 December 2008 r.
 14. Bednarek Z., Drzymała T.: „Wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych w warunkach termicznych pożarów”, Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli, Warszawa 18 – 19 listopada 2008.
 15. Bednarek Z., Krzywobłocka – Laurów R., Drzymała T.: „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę, skład fazowy i wytrzymałość betonu”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 38, Warszawa 2009.
 16. Gałaj J., Drzymała T.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by stream-whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, 13-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2009, Zakopane, 30 November – 3 December 2009.
 17. Gałaj J., Drzymała T.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by stream-whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, Logistyka nr 6/2009.
 18. Drzymała T., Gałaj J.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, 13-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2009, Zakopane, 30 November – 3 December 2009.
 19. Drzymała T., Gałaj J.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, Logistyka nr 6/2009.
 20. Bednarek Z., Drzymała T.: „Influence of high temperature and type of polypropylene fibres on compressive strength of reinforced concrete”, 18-th International Conference „Fire Protection”, Ostrava 2009.
 21. Półka M., Drzymała T.: „Analysis of behaviour of polypropylene fibers applied for reinforcing of fiber reinforced concrete in fire temperatures”, 18-th International Conference „Fire Protection”, Ostrava 2009.
 22. Gałaj J., Drzymała T.: „Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by mist nozzles and the sprinkler from extinguishing effectiveness point of view”, 14-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2010, Zakopane 6 – 9 December 2010 r.
 23. Gałaj J., Drzymała T.: „Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by mist nozzles and the sprinkler from extinguishing effectiveness point of view”, Logistyka nr 6/2010.
 24. Bednarek Z., Drzymała T.: „Zagrożenie występowania eksplozyjnego odpryskiwania betonu w czasie pożaru w tunelach komunikacyjnych”, 14-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2010, Zakopane 6 – 9 December 2010 r.
 25. Bednarek Z., Drzymała T.: „Zagrożenie występowania eksplozyjnego odpryskiwania betonu w czasie pożaru w tunelach komunikacyjnych”, Logistyka nr 6/2010.
 26. Bednarek Z., Drzymała T.: „Analiza zagrożeń występujących w tunelach komunikacyjnych na skutek eksplozyjnego odpryskiwania betonu”, Obiekty Inżynierskie nr 1/2011 (8).
 27. Kieliszek S., Gałaj J., Drzymała T.: „Pompowanie na większą skalę”, Przegląd Pożarniczy, 11/2010 r.
 28. Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Bezpieczeństwo Publiczne – BP 11”, w dniach 28 – 29 czerwca 2011 r., Poznań.
 29. Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych”, rozdział w Monografii pod red. Zborowski T. „Rewolucja Bezpieczeństwa Publicznego”, Gorzów Wlkp. – Poznań, 2011 r.
 30. Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Safety analysis for tunnels”, 20-th International Conference „Fire Protection”, Ostrava 2011.
 31. Drzymała T., Półka M.: „Analiza zachowania się włókien polipropylenowych stosowanych do fibrobetonu w temperaturach pożarowych”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 42, Warszawa 2011.
 32. Bednarek Z., Drzymała T.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach drogowych i obiektach metra”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011 r.
 33. Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011 r.
 34. Drzymała T, Bednarek Z.: „Wybrane kierunki zastosowań fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011 r.
 35. Drzymała T, Bednarek Z.: „Analiza wyników badań modułu sprężystości fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011 r.
 36. Bednarek Z., Drzymała T.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach drogowych i obiektach metra”, Logistyka nr 6/2011.
 37. Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych”, Logistyka nr 6/2011.
 38. Drzymała T., Bednarek Z.: „Wybrane kierunki zastosowań fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, Logistyka nr 6/2011.
 39. Drzymała T., Bednarek Z.: „Analiza wyników badań modułu sprężystości fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, Logistyka nr 6/2011.
 40. Bednarek Z., Drzymała T.: „Study of the properties of fibers reinforced concrete with polypropylene fibers subjected to high temperature”, 21-st International Conference „Fire Protection”, Ostrava 2012.
 41. Abramowicz M., Drzymała T., Kowalski R.: „Praktyczne aspekty wpływu wysokiej temperatury na beton oraz fibrobeton z dodatkiem włókien polipropylenowych”, VII Konferencja „Dni Betonu”, Wisła 8 – 10 października 2012.
 42. Bednarek Z., Drzymała T.: „Analiza wpływu wysokiej temperatury na zmianę wybranych parametrów wytrzymałościowych fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych”, VII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa 6-8 listopada 2012.
 43. Wróbel P., Dec L., Okólski J., Ostapiuk Ł., Sulik P., Drzymała T.: „Analizy CFD w procesie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej, VII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa 6-8 listopada 2012.
 44. Bednarek Z., Drzymała T.: „Analiza wyników badań modułu sprężystości fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych w warunkach termicznych pożaru”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 44, Warszawa 2012, str. 41-54, ISSN 0239-5223.
 45. Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji przetłaczania wody na duże odległości”, 16-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2012, Zakopane 3 – 6 December 2012 r.
 46. Drzymała T., Bednarek Z.: „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę oraz spadek wytrzymałości na ściskanie dla betonu zwykłego i wysokowartościowego”, 16-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2012, Zakopane 3 – 6 December 2012 r.
 47. Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji przetłaczania wody na duże odległości”, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 9/2012, ISSN 1232 – 3829.
 48. Drzymała T., Bednarek Z.: „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę oraz spadek wytrzymałości na ściskanie dla betonu zwykłego i wysokowartościowego”, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 9/2012, ISSN 1232 – 3829.
 49. Drzymała T., Galaj J.: „Ocena możliwości modelu cyfrowego do wyznaczania rozwinięć linii wężowych z samochodów gaśniczych oraz dostarczania wody na duże odległości”. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, kwartalnik CNBOP-PIB (artykuł przewidziany do druku w 2013 roku).
 50. Drzymała T..: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych metra, Zeszyty Naukowe SGSP. (artykuł przewidziany do druku w 2013 roku).
 51. Drzymała T., Galaj J.: Zastosowanie metod numerycznych do opracowania programu do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych oraz ocena jego możliwości, Zeszyty Naukowe SGSP. (artykuł przewidziany do druku w 2013 roku).

prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz – Kierownik Katedry

Profesor zwyczajny zatrudniony od 01.09.1974 roku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP) gdzie podjął pracę na stanowisku docenta. Po zmianie nazwy uczelni na Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) pracuje nadal. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1964, docenta (dr hab.) w roku 1967. Po uzyskaniu w 1977 roku tytułu profesora do roku 2002 pracował na stanowisku profesora nadzw., a następnie do chwili obecnej prof. zwyczajnego. W SGSP pełnił funkcję kierownika Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej w Budownictwie a także prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2002 roku pełni funkcję kierownika w nowo powołanej Katedrze Bezpieczeństwa Budowli.
Od kilkunastu lat prof. Marian Abramowicz obok nauczanej dyscypliny budownictwa podjął i realizuje do chwili obecnej tematykę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego budynków, czego wymiernym efektem tej działalności były publikacje i referaty na konferencjach, a także współautorstwo pracy pt.: „Bezpieczeństwo pożarowe budynków” (wyd. SGSP).
Po objęciu funkcji kierownika Katedry (2002 r.) opracował program do przedmiotu „Niezawodność i bezpieczeństwo budynków” prowadząc wykłady na studiach magisterskich. Prof. Marian Abramowicz jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych z obszaru budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego. Był promotorem 6 przewodów doktorskich oraz recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich.
Pracując równolegle w Politechnice Warszawskiej, był inicjatorem utworzenia na Wydziale Inżynierii Lądowej przedmiotu bezpieczeństwo pożarowe budynków na wszystkich specjalnościach Wydziału. W tym czasie był to pierwszy Wydział w Polsce, na którym wykładano tę problematykę.

prof. Marian Abramowicz pełnił i pełni nadal różne funkcje z wyboru w organizacjach naukowych:

 • Członek Sekcji Inżynierii Materiałowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej polskiej Akademii Nauk
 • Członek Sekcji Konstrukcji Betonowych komitetu Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej (do czerwca 2011)
 • V-ce przewodniczący rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów CEBET (do czerwca 2011)
 • Członek Komisji Oceny Czasopism w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do maja 2010)
 • Członek Komitetu Technicznego nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (do 2010)
 • Członek komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego


Wybrane artykuły i referaty na konferencjach, seminariach i sympozjach z afiliacją SGSP

 1. M.Abramowicz, W.Terlikowski: Związek między konstrukcją, formą i funkcją w kształtowaniu budynków użyteczności publicznej. Miesięcznik Materiały Budowlane, Wydawnictwo SIGMS-NOT Warszawa 2008.
 2. M.Abramowicz: Projektowanie konstrukcji budowlanych poddanych oddziaływaniu pożaru według Eurokodów. Praca zwarta Kalendarz budowlany – 2008r. Rozdział 18. Wydawca Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa „WACETOB.
 3. M.Abramowicz: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego dachom. Rozdział do Poradnika Remont i Modernizacja Budynków. Zespół pod redakcją merytoryczną prof. Mariana Abramowicza.
 4. M.Abramowicz: Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Kalendarz Budowlany 2010
 5. M.Abramowicz: Zasady bezpieczeństwa pożarowego budynków. Praca zwarta Kalendarz Budowlany 2011 Rozdz. 17. Wydawca Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB.
 6. M.Abramowicz, R.Kisieliński, R.Kowalski: Wpływ warunków pożarowych na właściwości mechaniczne stali zbrojeniowej. Inżynieria i Budownictwo Nr 12/2011.
 7. M.Abramowicz, R.Kowalski: Odkształcania zbrojenia zginanych elementów żelbetowych narażonych na działanie wysokiej temperatury. VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków 18-19.11.2008 Warszawa – Wesoła.
 8. M.Abramowicz, R.Kowalski, P.Wróbel: Przebieg pożaru obliczeniowego kontrolowanego przez wentylacje, określonego na podstawie krzywych parametrycznych temperatura-czas. XVII Polsko-Ukraińsko-Białoruska Konferencja Theoretical Foundations of Civil Enginneering Warszawa 2009.
 9. M.Abramowicz, R.Kowalski: Stress-strain relationship of reinforcing steel subjected to tension and high temperature. International Conference: Applications of Structural Fire Engineering, Prague 2009.
 10. M.Abramowicz, R.Kisieliński, R.Kowalski: Mechanical Properties of Reinforcing Bars Heated up Under Steady Stress Conolitins. International Conference Applications of Structural Fire Engineering, Praga, 29 April 2011.
 11. Uczestnictwo jako zaproszony przez Komitet Naukowy i Organizacyjny w Europan Symposum on Polimers in Sustainable Construction (ESPSC-2011) Warszawa.
 12. Głowacki M. Abramowicz M., Kowalski R.: „Badania wpływu wysokiej temperatury na sztywność belek żelbetowych.” Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 283. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Z. 59 nr 3/2012/II, str. 69-76 (ISSN 0209-2646); Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB – Krynica 2012 Abstract Experimental approach to high temperature influence on reinforced concrete beams stiffness: Konf. Proc. p. 70-71 (ISBN 978-83-7199-745-7). Full paper on enclosed CD.
 13. Abramowicz M., Drzymała T., Kowalski R.: „Praktyczne aspekty wpływu wysokiej temperatury na beton oraz fibrobeton z dodatkiem włókien polipropylenowych”, VII Konferencja „Dni Betonu”, Wisła 8 – 10 października 2012.


Recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, monografii i innych prac kwalifikacyjnych

 1. Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym oraz w zakresie kształcenia kadry w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora, dr hab. inż. Janowi Ślusarzowi na zlecenie Politechniki Śląskiej 2008 r.
 2. Opinia pracy habilitacyjnej pt.: Obliczeniowa ocena nośności zginanych elementów żelbetowych w sytuacji pożaru. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej W-wa 2008 r.
 3. mgr inż. Doroty Kram pt.: Ocena odporności konstrukcji przekryć z drewna klejonego. Politechnika Krakowska 2009 r.
 4. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Mirosława Kosiorka w związku z zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 2009 r.
 5. mgr inż. Bernarda Kotali pt.: Badania właściwości i efektywności elementów betonowych zbrojonych tekstyliami wysokiej wytrzymałości. Politechnika Śląska 2010 r.
 6. mgr inż. Tomasza Drzymała pt.: Wpływ temperatur pożarowych na wytrzymałość fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi. Politechnika Lubelska 2010 r.
 7. mgr inż. Mohammada Al.-Mashadaniego pt; Badanie nowej konstrukcji elementu roboczego urządzenia do obróbki powierzchni dróg betonowych formowanych w warunkach klimatu irackiego. Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa 2011 r.
 8. Recenzja dr hab. inż. Wojciecha Felucha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Instytutu Budownictwa w Płocku, Politechniki Warszawskiej.

Dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP

 

WYKSZTAŁCENIE

•          2009 - doktor habilitowany, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,

•          1999 - podyplomowe studia w zakresie zarządzania gospodarką europejską  (Master de Management Economique Européen) (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa we współpracy z Groupe HEC, Jouy en Josas, Francja),

•          1997  - doktor, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie,

•          1986  -  magister inżynier chemii, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

•          2007 - 2009 – stypendium   Marie Curie dla doświadczonych naukowców (Marie Curie Intra-European Fellowship)  w ramach 6 Programu  Ramowego UE,   Agricultural University of Athens (AUA), Ateny, Grecja. 

•          2002  - wizyta studyjna na zaproszenie Prof. Dr. h.c. A. Kettrupa, dyrektora Institut für Ökologische Chemie,  GSF- National Research Center for Environment and Health, Neuherberg/Munich, Niemcy.

 

PUBLIKACJE

Autorka monografii „Compostable polymer materials” oraz 3 rozdziałów  w monografiach:“Handbook of Biopolymers and Biodegradable Plastics” oraz “Plastic Films in Food Packaging”, wydanych  przez wydawnictwo Elsevier.

Autorka i współautorka 72 publikacji (w tym 42 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej) oraz 4 patentów.

Recenzent publikacji naukowych w zagranicznych czasopismach (m.in. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Thermochimica Acta,  Process Biochemistry).

Ekspert  Komisji Europejskiej uczestniczący  w ocenie  projektów badawczych, w tym w ramach konkursów 6 i 7 Programu Ramowego  Badań i Rozwoju Technicznego UE.

Członek Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej, International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

   

Zakres tematyki prac dyplomowych

 1. Materiały polimerowe – właściwości i zastosowania
 2. Zagadnienia gospodarki odpadami tworzyw sztucznych.
 3. Analiza termiczna materiałów.

dr inż. Paweł Sulik – adiunkt


Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. W 2002 roku obronił pracę doktorską na Politechnice Lubelskiej pt.: „Analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych” i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”. Od 2003 roku pracownik Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Zakładzie Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych. Dr inż. Paweł Sulik w ramach swoich obowiązków prowadzi zajęcia z przedmiotów: „Podstawy budownictwa”, „Zagrożenia dynamiczne konstrukcji budowlanych” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo Budowli” z przedmiotów: „Materiały i środki ogniochronne” oraz „Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych”. W ramach rozwoju naukowego uczestniczy z referatami w konferencjach krajowych, publikuje w czasopismach branżowych. Dr inż. Paweł Sulik jest również pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej.

Artykuły, referaty i prezentacje na konferencjach, seminariach i sympozjach z afiliacją SGSP

 1. Sulik P.: „Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych”, część 2 Kwartalnik „Ochrona Przeciwpożarowa”, marzec 2008.
 2. Rybarczyk T., Sulik P.: Projektowanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego w systemie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego Solbet. Stron 50. Styczeń 2010 r.
 3. Półka M., Sulik P.: „Analiza wybranych parametrów pożarowych wełny mineralnej i układów wełna mineralna - tynki cienkowarstwowe” – Zeszyty Naukowe SGSP, 2010 r.
 4. Sulik P., Wróbel P.: „Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru wg PN-EN 1991-1-2”, s. 73-75 Materiały Budowlane nr 8/2011.
 5. Sulik P., Wróbel P.: „Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem parametrycznych krzywych temperatura – czas wg PN-EN 1991-1-2”, s. 81-83 Materiały Budowlane nr 9/2011.
 6. Sulik P.: Część 1: Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budynków wysokich w aspekcie wymagań stawianych przez Eurokody - Konferencje szkoleniowa z cyklu: Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie w zakresie eksploatacji budynków. Organizator G&W Media we współpracy z SGSP. Gliwice, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk 2011 r. Materiały w formie drukowanej.
 7. Sulik P.: Część 1: Charakterystyka konstrukcyjno technologiczna obiektu konsekwencje stosowania Eurokodów przy projektowaniu budynków - Konferencje szkoleniowa z cyklu: Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie w zakresie projektowania, wykonania i eksploatacji budynków mieszkalnych z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym. Organizator G&W Media we współpracy z SGSP. Warszawa 2011 r. Materiały w formie drukowanej.


st. kpt. mgr inż. Paweł Wróbel – Wykładowca


Absolwent dziennych studiów inżynierskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2002 roku (studia I stopnia) oraz w 2005 roku (studia II stopnia) na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku na stanowisku asystenta w Zakładzie Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych SGSP. W 2005 roku ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (kierunek – budownictwo, specjalizacja – konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2006 roku ukończył Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo Budowli” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. St. kpt. mgr inż. Paweł Wróbel w ramach obowiązków prowadzi zajęcia z przedmiotów: „Podstawy budownictwa”, „Grafika inżynieryjna” i „Podstawy AutoCada” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na WIBP i WIBC oraz na studiach podyplomowych BB. W ramach rozwoju naukowego uczestniczy z referatami w konferencjach krajowych i zagranicznych, publikuje w czasopismach fachowych. W ramach doskonalenia zawodowego pełni funkcję Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dodatkowo do 2011 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej SGSP, a obecnie pełni funkcję członka zarządu w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, koło SGSP.


Ukończone studia

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Budowli” – ukończone w 2006 roku.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – studia II stopnia – ukończone w 2005 roku.
 • Politechnika Warszawska – studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, kierunek – budownictwo, specjalizacja – konstrukcje budowlane i inżynierskie – ukończone w 2005 roku.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – studia I stopnia – ukończone w 2002 roku.


Artykuły, referaty i prezentacje na konferencjach, seminariach i sympozjach z afiliacją SGSP

 1. Abramowicz M., Kowalski R., Wróbel P.: „Utilisation of natural fire models in designing structures adjusted to fire conditions (on example of an underground garage)”, Konferencja: „Modern building materials, structures and techniques”, Wilno 2010 r.
 2. Abramowicz M., Kowalski R., Wróbel P.: „Przebieg pożaru obliczeniowego, kontrolowanego przez wentylację, określonego na podstawie parametrycznych krzywych temperatura-czas”, XVII Konferencja Polsko – Ukraińsko – Litewska „Teoretyczne Podstawy Inżynierii Lądowej”, Warszawa 2009 r.
 3. „Ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenia w budownictwie” przygotowanie materiałów szkoleniowo – konferencyjnych w ramach Kompleksowego Systemu Doradztwa, Umiejętności i Kwalifikacji dla MOSD; KIG - październik 2007 r. (Materiały konferencyjne).
 4. Abramowicz M., Kowalski R., Wróbel P.: „Przebieg pożaru obliczeniowego, kontrolowanego przez wentylację, określonego na podstawie parametrycznych krzywych temperatura-czas”, XVII Konferencja Polsko – Ukraińsko – Litewska „Teoretyczne Podstawy Inżynierii Lądowej”, Warszawa 2009; (Materiały konferencyjne).
 5. Abramowicz M., Kowalski R., Wróbel P.: „Utilisation of natural fire models in designing structures adjusted to fire conditions (on example of an underground garage)”, Konferencja: „Modern building materials, structures and techniques” Wilno 2010 r.; (Materiały konferencyjne).
 6. “Zasady rozmieszczenia klap dymowych na dachach płaskich”, Kwartalnik Dachy Płaskie, 2010 r.
 7. „Próby odbiorowe systemów wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu w budynkach z dachem płaskim”, Kwartalnik Dachy Płaskie, 2011 r.
 8. „Analiza przydatności dostępnych metod obliczeniowych i narzędzi wykorzystujących zaawansowane metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w procesie projektowania konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe” – raport końcowy dla realizowanej pracy badawczej, SGSP 2011 r.
 9. Sulik P., Wróbel P.: „Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru wg PN-EN 1991-1-2”, s. 73-75 Materiały Budowlane nr 8/2011 r.
 10. Sulik P., Wróbel P.: „Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem parametrycznych krzywych temperatura – czas wg PN-EN 1991-1-2”, s. 81-83 Materiały Budowlane nr 9/2011 r.
 11. Wróbel P., Dec L., Okólski J., Ostapiuk Ł., Sulik P., Drzymała T.: „Analizy CFD w procesie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej, VII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa 6-8 listopada 2012.


Prace naukowo - badawcze:

 • Praca naukowo – badawcza własna w 2010 roku pt.: „Analiza przydatności dostępnych metod obliczeniowych i narzędzi wykorzystujących zaawansowane metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w procesie projektowania konstrukcji budowlanych na warunki pożarowe” (wniosek przyjęty). Temat zrealizowany częściowo z uwagi na zmiany w przepisach.


Dorobek dydaktyczny:

 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć z przedmiotu „Podstawy budownictwa” – w zakresie projektowania konstrukcji inżynierskich w warunkach normalnych oraz w sytuacji pożarowej.
 • Przygotowanie i prowadzenie z zajęć z przedmiotu „Grafika inżynieryjna i podstawy projektowania”.
 • Przygotowanie programu i prowadzenie z zajęć fakultatywnych dla studentów SGSP w zakresie obsługi programu AutoCAD i możliwości jego wykorzystania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.