• PL
 • EN
 • EN

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała - Kierownik Zakładu

tel. (022) 56173613, wew. 613
email: t.drzymala@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro II, pokój 302

Godziny konsultacji:

Wtorek: 11.30-13.00

Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

Jestem absolwentem dziennych studiów magisterskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie, którą ukończyłem w 2004 roku na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Pracę zawodową rozpocząłem w dniu 1 czerwca 2004 roku na stanowisku asystenta w Zakładzie Hydromechaniki i Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę. W 2005 roku ukończyłem studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ATR
w Bydgoszczy. W 2006 roku ukończyłem Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo Budowli” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. W dniu 30 czerwca 2010 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej pt.: „Wpływ temperatur pożarowych na podstawowe parametry wytrzymałościowe fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi” i uzyskałem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”. Z dniem 1 października 2010 roku zostałem mianowany
przez Rektora – Komendanta SGSP na stanowisko adiunkta. Od 2011 roku mianowany zostałem przez Rektora – Komendanta SGSP na stanowisko kierownika Zakładu Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. W Zakładzie Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych prowadzę wykłady z przedmiotu Podstawy budownictwa na studiach dziennych i zaocznych I stopnia oraz na studiach podyplomowych. W ramach rozwoju naukowego uczestniczę z referatami w konferencjach krajowych i zagranicznych, publikuję w czasopismach fachowych. Jestem autorem oraz współautorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych z afiliacją SGSP o tematyce dotyczącej ochrony przeciwpożarowej oraz budownictwa. Uczestniczyłem w realizacji projektów naukowo-badawczych realizowanych w Uczelni i finansowanych na cele statutowe przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), jak również w projektach rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w których pełniłem funkcje w komitecie sterującym, kierownika pracy, kierownika zadania badawczego oraz głównego wykonawcy i wykonawcy. Reprezentowałem SGSP na licznych konferencjach i seminariach naukowych w kraju i zagranicą. W ostatnich latach kilkakrotnie byłem wyróżniany m.in. przez Rektora-Komendanta dyplomem za godne reprezentowanie Uczelni oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych (2004, 2011), jak również dyplomem Rektora-Komendanta dla promotora najlepszej pracy końcowej na studiach podyplomowych (2013) oraz na dziennych i zaocznych studiach inżynierskich i magisterskich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (2013, 2014, 2016).
W 2015 roku zostałem wyróżniony Dyplomem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) dla promotora pracy inżynierskiej realizowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pt.: „Analiza zaawansowanych metod inżynierskich do obliczania ram przestrzennych metodą macierzową przemieszczeń oraz metodą elementów skończonych dla sytuacji stałej oraz wyjątkowej”, nagrodzonej w konkursie prac dyplomowych Uczelni Wyższych, zorganizowanym przez Zarząd Główny SITP w edycji 2014 roku. Od 2010 roku do chwili obecnej byłem promotorem łącznie ponad 100 prac magisterskich, inżynierskich
i dyplomowych.

S C I E T I F I C  A U T O B I O G R A P H Y

Tomasz Drzymała is Assistant Professor in the Construction Fundamentals and Building Materials at the Construction Safety Department of The Main School of Fire Service in Poland. In 2004 he completed his full-time Master’s degree studies at the Faculty of Fire Safety Engineering of the Main School of Fire Service in Warsaw. He started his professional career in 2004 as an assistant at the Institute of Hydromechanics and Firefighting Water Supply. In 2005 I graduated from the Faculty of Civil and Environmental Engineering at the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. In 2006 I finished post-graduate studies in Safety of Buildings at the Faculty of Fire Safety Engineering of Main School of Fire Service. On 30th 2010 I defended my doctoral thesis at Lublin University of Technology at Civil Engineering and Architecture Faculty in "Fire temperatures impact on the basic strength parameters of fiber reinforced concrete with polypropylene fibres", and I received a Ph.D. degree in Civil Engineering. On 1st October 2010 I was appointed by the Rector of the Main School of Fire Service to the position of Associate Professor. Since 2011 he has been the head of the Institute of Construction Fundamentals and Building Materials at the Construction Safety Department. In his academic path, he presents his papers at domestic and foreign conferences and publishes in professional magazines. He is the author and co-author of several dozen articles and science publications on fire protection and construction. His main interests currently include computer-aided extinguishing processes modelling and research into the influence of high temperatures on the properties of composite materials.

 

Professional experience and education:

 • From 2011 - present Head of Construction Fundamentals and Building Materials
       at the Construction Safety Department of The Main School of Fire Service in
       Warsaw;
 • 2010 – 2011 Associate Professor position at Hydromechanics and
       Fire-fighting Water Supply Division at the Main School of Fire Service;
 • 2008 – 2010 Admission to Ph.D. programme and defence of doctoral thesis:
       „Impact of fire temperatures on the strength of fibre reinforced concrete with
       polypropylene fibres"
  on 30th June 2010, at the Faculty Civil Engineering and

       Architecture at Lublin University of Technology, Ph.D. in Civil Engineering;
 • 2005 – 2006 Postgraduate studies in "Building Safety" at the Faculty of Fire
       Safety Engineering; title of diploma thesis: “Influence of temperatures occurring
       during fire on the basic strength parameters of fibre reinforced concrete”;
 • 2005 – 2006 Postgraduate studies at the Training and Quality Systems
       Management Centre at Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology;
 • 2005 Training seminar for academic teachers of  MSFS: "Learning – teaching
       efficiency" organized by the Centre of Public Safety Education Centre in Stara
       Milosna;
 • 2004 – 2010 Assistant position at Hydromechanics and Fire-fighting Water Supply
       Division at the Main School of Fire Service;
 • 2001 – 2005 Studies at Jan and Jedrzej Sniadecki University of Technology and
       Agriculture in Bydgoszcz at the Faculty of Civil and Environmental Engineering;
       title of diploma project: „Material solutions and fire protection of high and high-
       rise buildings”;
  degree: Bachelor of Engineering (honours degree);
 • 1999 – 2004 Studies at the Main School of Fire Service at the Faculty of Fire
       Safety Engineering (gold badge exemplary cadet); title of diploma project:
       „Analysis of reduction of steel-concrete bond after the fire”, degree: Master of
       Science (honours degree);
 • 1997 – 1999 Studies at Ignacy Lukasiewicz Rzeszow University of
       Technology at the Faculty of Machine Building and Aviation (scholarship holder);
 • 1992 – 1997 Education at the Mechanical Secondary School in Janow Lubelski
       (honours degree).

 

In order to further expand my expertise I give lectures at conferences both in Poland and abroad, and I publish articles in the scientific journals. I am an author and co-author of several dozen of scientific papers concerning fire protection and building. I participated in
a several large research projects, as coordinator or main contractor. I represented the Main School of Fire Service at numerous conferences and scientific seminars in Poland and abroad.
In each academic year I teach (giving lectures and classes) students of full-time, part-time and postgraduate studies at the Faculty of Fire Safety Engineering, the following subjects: Hydromechanics, Fundamentals of Building, Fire-fighting water supply. I supervised several dozen of master, bachelor and diploma projects. The projects concerned mainly fire protection, safety in the road tunnels and examination of high temperatures impact on the physical-mechanical properties of composite materials (concrete, fibre reinforced concrete). Several times I was awarded a certificate for supervising outstanding diploma thesis.

 

Awards:

 

 • Rector's Diploma for the best Master thesis in 2003/2004 at full-time master
       studies at the Faculty of Fire Safety Engineering at the Main School of Fire
       Service, Supervisor: Senior Brigadier, Prof. Ph.D. Eng Zoja Bednarek;
 • Rector's Diploma for worthy representing the School and exemplary execution
       of duties in 2004;
 • Rector's Diploma for worthy representing the School and exemplary execution of
       duties in 2011;
 • Rector's Diploma for supervisor of the best diploma project at the Postgraduate
       Studies „SPF -11 for the fire-fighters applying for officers' positions related
       to managing rescue actions" in 2013;
 • Rector's Diploma for the supervisor of a very good diploma project at the bachelor
       studies at the Faculty of Fire Service Engineering in 2013, 2014, 2016, 2017.

 

During my work at the Main School of Fire Service I participated in a research work related to investigation of fire-fighting equipment, distribution of droplets in the spray streams, as well as study of high temperatures impact on the basic mechanical properties of composite materials (plain concrete, high resistance concrete and fiber reinforced concrete).
I developed a concept and participated in modernization of the test stands in Hydromechanics laboratory, such as modernization of water suction process and spray stream parameters.

Currently I am conducting studies on the analysis of fire safety in the road tunnels and underground facilities, related to selection of the optimum technical solutions and fire protection of tunnels' structures. The conducted studies also include high temperatures influence during the fire on changes of the basic mechanical properties of the materials ond composite products. The conducted studies will be summarized in a form of postdoctoral dissertation.

Obszar zainteresowań:

Moje główne zainteresowania naukowe skupiają się obecnie na badaniu efektywności gaśniczej strumieni wodnych, komputerowym modelowaniu procesów gaszenia, badaniu wpływu wysokich temperatur na zmianę właściwości materiałów kompozytowych oraz dotyczą problematyki związanej z ochroną przeciwpożarową i zagadnień inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie.

Wykaz najważniejszych publikacji

 • Gałaj J., Drzymała T.: „Badanie wpływu ciśnienia zasilania na parametry strumienia rozpylonego wytwarzanego przez dyszę naddźwiękową”, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport nr 3 (23) 2005 r., s. 181 – 186.
 • Denczew S., Gałaj J., Kieliszek S., Drzymała T.: „Badanie wpływu zawirowania strumienia centralnego wybranej dyszy na parametry strumienia rozpylonego”,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5/2006 r., s. 19 - 22.
 • Gałaj, J., Drzymała, T.: „Badanie wpływu strumienia centralnego na parametry strumienia rozpylonego wytwarzanego przez dyszę ze zderzającymi się strumieniami”, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 34, Warszawa 2006, s. 43-54.
 • Denczew S., Gałaj J., Drzymała T.: „Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia
  w wodę jednostek osadniczych na przykładzie wybranych rejonów Polski”,
  Proceedings of the 7-th International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality” Zakopane 18 – 21 czerwca 2006 r., s. 433 – 444.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The influence of water flow rate on extinguishing effectiveness of whir jet”, Proceedings of the 10-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2006, Zakopane 4 – 7 December 2006 r., vol. 1, pp. 229 – 232.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The investigation of the relation between central
  and whirl streams on extinguishing effectiveness of stream-whirl jet”, 10-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” TransComp 2006, Zakopane 4 – 7 December 2006 r., vol. 1, pp. 233 – 238.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The influence of water capacity on extinguishing
  effectiveness of whirl jet”, Proceedings of the 9-th International Conference „Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Vilnius 16 – 19 May, 2007 r., (Full paper on enclosed CD-ROM), pp. 489 – 490.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „The Investigation of the Influence of some Geometric Parameter on Extinguishing Efficiency of Whirling Jet”, Proceedings of the 16-th International Conference „Fire Protection 2007”, Ostrava, 12 – 13 September 2007, pp. 91 – 97.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The Investigation of the influence of Degree of Whirl Stream on Extinguishing Effectiveness of Stream – Whirl Jet”, Proceedings of the 11-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2007, Zakopane 3 – 6 December 2007 r., vol. 1, pp. 233 – 238.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Badanie wpływu konstrukcji wkładki zawirowującej na skuteczność gaśniczą dyszy wirowej”, Materiały 11-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2007, Zakopane 3 – 6 December 2007 r., vol. 1, s. 227 – 232.
 • Gałaj J., Kieliszek S., Drzymała T.: „Badanie wpływu zawirowania strumienia centralnego wybranej dyszy na parametry strumienia rozpylonego”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 35, Warszawa 2007, s. 3 – 15.
 • Denczew S., Gałaj J., Drzymała T.: „Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia
  w wodę terenów leśnych na przykładzie wybranych rejonów Polski”, Proceedings of the 8-th International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality”, Poznań – Gniezno, 15 – 18 czerwca 2008 r., Tom II, s. 433 – 444.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wybrane parametry wytrzymałościowe fibrobetonu”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 36, Warszawa 2008 r., s. 61 – 84.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza porównawcza strumieni rozpylonych generowanych przez strumieniowo-wirową i wirową dyszę mgłową z punktu widzenia ich skuteczności gaśniczej”, 12-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2008, Zakopane 1 – 4 December 2008.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza porównawcza strumieni rozpylonych generowanych przez strumieniowo-wirową i wirową dyszę mgłową z punktu widzenia ich skuteczności gaśniczej”, Logistyka nr 6/2008, s. 125-132, (płyta CD).
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych w warunkach termicznych pożarów”, Materiały Miedzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Warszawa 18 – 19 listopada 2008.
 • Bednarek Z., Krzywobłocka – Laurów R., Drzymała T.: „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę, skład fazowy i wytrzymałość betonu”, Zeszyty Naukowe SGSP vol. 38, Warszawa 2009, ISSN 0239-5223, s. 5-27.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by stream-whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”,
  Proceedings of the 13-th  International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp  2009, Zakopane, 30 November – 3 December 2009.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by stream-whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, Logistyka nr 6/2009, ISSN 1231-5478, (4 pkt. MNiSW), s. 1-16, (płyta CD).
 • Drzymała T., Gałaj J.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, 13-th  International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp  2009, Zakopane, 30 November – 3 December 2009.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, Logistyka nr 6/2009, ISSN 1231-5478, (4 pkt. MNiSW), s. 1-10, (płyta CD).
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Influence of high temperature and type of polypropylene fibres on compressive strength of reinforced concrete”, Proceedings of the
  18-th International Conference „Fire Protection 2009”, Ostrava 2009, s. 28-35.
 • Półka M., Drzymała T.: „Analysis of behaviour of polypropylene fibers applied for reinforcing of fiber reinforced concrete in fire temperatures”, Proceedings of the
  18-th International Conference „Fire Protection 2009”, Ostrava 2009, s. 468-476.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by mist nozzles and the sprinkler from extinguishing effectiveness point of view”, Proceedings of the 14-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2010, Zakopane 6 – 9 December 2010.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by mist nozzles and the sprinkler from extinguishing effectiveness point of view”, Logistyka nr 6/2010, ISSN 1231-5478, (6 pkt. MNiSW), s. 895-904.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Zagrożenie występowania eksplozyjnego odpryskiwania betonu w czasie pożaru w tunelach komunikacyjnych”, 14-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2010, Zakopane 6 – 9 December 2010.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Zagrożenie występowania eksplozyjnego odpryskiwania betonu w czasie pożaru w tunelach komunikacyjnych”, Logistyka nr 6/2010,
  ISSN 1231-5478, (6 pkt. MNiSW), s. 173-184.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Analiza zagrożeń występujących w tunelach komunikacyjnych na skutek eksplozyjnego odpryskiwania betonu”, Obiekty Inżynierskie nr 1/2011 (8), s.31-39.
 • Kieliszek S., Gałaj J., Drzymała T.: „Pompowanie na większą skalę”, Przegląd Pożarniczy, 11/2010, s. 42.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
  w tunelach komunikacyjnych”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  pt.: „Bezpieczeństwo PubliczneBP 11”, Poznań 28 – 29 czerwca 2011.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
  w tunelach komunikacyjnych”, rozdział w Monografii pod red. Zborowski T. „Rewolucja Bezpieczeństwa Publicznego”, Gorzów Wlkp. – Poznań, 2011.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Safety analysis for tunnels”, Proceedings of the 20-th International Conference „Fire Protection 2011”, Ostrava 2011, s. 13-18.
 • Drzymała T., Półka M.: „Analiza zachowania się włókien polipropylenowych stosowanych do fibrobetonu w temperaturach pożarowych”, Zeszyty Naukowe SGSP
  nr 42, Warszawa 2011, s. 53-62.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego
  w tunelach drogowych i obiektach metra”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych”,
  15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Drzymała T, Bednarek Z.: „Wybrane kierunki zastosowań fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”,
  15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Drzymała T, Bednarek Z.: „Analiza wyników badań modułu sprężystości fibrobetonu
  z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego
  w tunelach drogowych i obiektach metra”, Logistyka nr 6/2011, ISSN 1231-5478, (4 pkt. MNiSW), (płyta CD).
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych”, Logistyka nr 6/2011, ISSN 1231-5478.
 • Drzymała T., Bednarek Z.: „Wybrane kierunki zastosowań fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, Logistyka nr 6/2011, ISSN 1231-5478, (4 pkt. MNiSW), (płyta CD).
 • Drzymała T., Bednarek Z.: „Analiza wyników badań modułu sprężystości fibrobetonu
  z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, Logistyka nr 6/2011, ISSN 1231-5478, (4 pkt. MNiSW), (płyta CD).
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Study of the properties of fibers reinforced concrete with polypropylene fibers subjected to high temperature”, Proceedings of the 21-st International Conference „Fire Protection 2012”, Ostrava 2012, s. 12-16.
 • Abramowicz M., Drzymała T., Kowalski R.: „Praktyczne aspekty wpływu wysokiej temperatury na beton oraz fibrobeton z dodatkiem włókien polipropylenowych”,
  Materiały VII Konferencji „Dni Betonu”, Wisła 8 – 10 października 2012, s. 811-817.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Analiza wpływu wysokiej temperatury na zmianę wybranych parametrów wytrzymałościowych fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych”,
  Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa 6-8 listopada 2012, s. 9-14.
 • Wróbel P., Dec L., Okólski J., Ostapiuk Ł., Sulik P., Drzymała T.: „Analizy CFD
  w procesie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa 6-8 listopada 2012, s. 133-140.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Analiza wyników badań modułu sprężystości fibrobetonu
  z dodatkiem włókien polipropylenowych w warunkach termicznych pożaru”, Zeszyty Naukowe SGSP nr 44, Warszawa 2012, ISSN 0239-5223, (4 pkt. MNiSW), s. 41-54.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji przetłaczania wody na duże odległości”, 16-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2012, Zakopane 3 – 6 December 2012.
 • Drzymała T., Bednarek Z.: „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę oraz spadek wytrzymałości na ściskanie dla betonu zwykłego i wysokowartościowego”,
  16-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2012, Zakopane 3 – 6 December 2012.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji przetłaczania wody na duże odległości”, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 9/2012, ISSN 1232 – 3829, (4 pkt. MNiSW), s. 1055-1065.
 • Drzymała T., Bednarek Z.: „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę oraz spadek wytrzymałości na ściskanie dla betonu zwykłego i wysokowartościowego”, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 9/2012, ISSN 1232 – 3829, (4 pkt. MNiSW), s. 1147-1158.
 • ·         Bednarek Z., Drzymała T.: „Problemy związane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji tuneli komunikacyjnych w Polsce”, Materiały Budowlane nr 7/2013,
  ISSN 0137-2971,
  (6 pkt. MNiSW), s. 30-31.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Adopted assumptions and evaluation of capabilities
  of the computer program dedicated to simulate a long-distance closed circuit water relaying”, Proceedings of the 22-nd International Conference „Fire Protection 2013”,
  ISSN; 1803-1803, Ostrava 5-6 September 2013, pp.  22-26.
 • Drzymała T., Bednarek Z.: „Analiza problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym występujących podczas projektowania tuneli kolejowych”,17-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2013, Zakopane 2 – 5 December 2013.
 • Gałaj J., Drzymała T., Szczęch G.: „Badanie rozkładu dymu podczas spalania modyfikowanych i niemodyfikowanych materiałów epoksydowych w pomieszczeniu zamkniętym”, 17-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2013, Zakopane 2 – 5 December 2013.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Migut A.: „Analiza problemów związanych
  z bezpieczeństwem pożarowym występujących podczas projektowania tuneli kolejowych”, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 10/2013, ISSN 1232 – 3829,
  (4 pkt. MNiSW).
 • Gałaj J., Drzymała T., Szczęch G.: „Badanie rozkładu dymu podczas spalania modyfikowanych i niemodyfikowanych materiałów epoksydowych w pomieszczeniu zamkniętym”, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 10/2013, ISSN 1232 – 3829,
  (4 pkt. MNiSW), s. 2673-2692.
 • ·         Bednarek Z., Drzymała T., Migut A.: „Analiza bezpieczeństwa pożarowego
  w tunelach drogowych i kolejowych”, Budownictwo Górnicze i Tunelowe nr 4/2014, ISSN 1234-5342, (5 pkt. MNiSW), s. 8-12.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Migut A.: „Analiza bezpieczeństwa pożarowego
  w tunelach”, Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej „Budownictwo Podziemne
  i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej”,
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, 10-11 kwietnia 2014, s. 45-52.
 • Krawczyńska S., Drzymała T., Gałaj J.: „Badanie wpływu różnych czynników na czas interwencji jednostek PSP w czasie działań ratowniczo-gaśniczych”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne ICTS 2014”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław, 11-12 grudnia 2014.
 • Drzymała T.: „Podstawowe problemy oraz specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach drogowych”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Bezpieczeństwo Techniczne ICTS 2014, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław, 11-12 grudnia 2014.
 • Drzymała T., Krawczyńska S., Gałaj J.: „Badanie wpływu różnych czynników na czas dojazdu samochodów ratowniczo-gaśniczych z siedziby jednostki PSP na miejsce akcji”, Logistyka nr 4/2014, ISSN 1231-5478, (10 pkt. MNiSW), s. 230-237.
 • Krawczyńska S., Drzymała T., Gałaj J.: „Badanie wpływu różnych czynników na czas interwencji jednostek PSP w czasie działań ratowniczo-gaśniczych”, Logistyka nr 5/2014, ISSN 1231-5478, (10 pkt. MNiSW), s. 832-841.
 • Drzymała T.: „Podstawowe problemy oraz specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach drogowych”, Logistyka nr 5/2014, ISSN 1231-5478, (10 pkt. MNiSW), s. 364-370.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza porównawcza metod obliczeniowych szacowania wymaganej wydajności podawania wody niezbędnej do efektywnego gaszenia pożarów”, 18-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2014, Zakopane 1 – 4 December 2014.
 • Drzymała T., Rozenberg M., Smulczyński T.: „Analiza porównawcza wybranych zasysaczy liniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”, 18-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2014, Zakopane 1 – 4 December 2014.
 • Drzymała T., Kaszyński M.: „Badanie wpływu oddziaływania wysokich temperatur na konstrukcje ramowe przy wykorzystaniu symulacji komputerowych”, 18-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2014, Zakopane 1 – 4 December 2014.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza porównawcza metod obliczeniowych szacowania wymaganej wydajności podawania wody niezbędnej do efektywnego gaszenia pożarów”, Logistyka nr 6/2014, ISSN 1231-5478, (10 pkt. MNiSW), s. 3725-3735.
 • Drzymała T., Rozenberg M., Smulczyński T.: „Analiza porównawcza wybranych zasysaczy liniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”, Logistyka nr 6/2014, ISSN 1231-5478, (10 pkt. MNiSW), s. 3264-3275.
 • Drzymała T., Kaszyński M.: „Badanie wpływu oddziaływania wysokich temperatur na konstrukcje ramowe przy wykorzystaniu symulacji komputerowych”, Logistyka
  nr 6/2014, ISSN 1231-5478, (10 pkt. MNiSW), s. 3256-3263.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „Podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Podstawowe problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Drzymała T., Kaszyński M.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji na etapie projektowania”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Kuś. A., Tomaszewski M., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Wytrzymałość a trwałość betonów wysokowartościowych po ekspozycji na wysoką temperaturę”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Tomaszewski M., Kuś. A., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Konsekwencje oddziaływania warunków pożaru na młody beton wysokowartościowy”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „Podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych”, Materiały Budowlane nr 10/2014, ISSN 0137-2971,
  (6 pkt. MNiSW), s. 178-180.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Podstawowe problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach”, Materiały Budowlane nr 10/2014, ISSN 0137-2971, (6 pkt. MNiSW), s. 175-177.
 • Drzymała T., Kaszyński M.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji na etapie projektowania”, Materiały Budowlane nr 10/2014, ISSN 0137-2971, s. 106-107.
 • Kuś. A., Tomaszewski M., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Wytrzymałość a trwałość betonów wysokowartościowych po ekspozycji na wysoka temperaturę”, Materiały Budowlane nr 10/2014, ISSN 0137-2971, (6 pkt. MNiSW), s. 48-50.
 • Tomaszewski M., Kuś. A., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Konsekwencje oddziaływania warunków pożaru na młody beton wysokowartościowy”, Materiały Budowlane nr 10/2014, ISSN 0137-2971, (6 pkt. MNiSW), s. 51-53.
 • Drzymała T., Gałaj J.: Omówienie i ocena programu przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych, Zeszyty Naukowe SGSP, vol. 51 (3)/2014, ISSN 0239-5223, (3 pkt. MNiSW), s. 32-49.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Study of Flow Characteristic of in-Line Foam Concentrate Inducers Used in Fire Protection”, Proceedings of the 23-rd International Conference „Fire Protection”, Ostrava 2-4 September 2014, pp. 39-44.
 • Kuś. A., Tomaszewski M., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na właściwości napowietrzonych betonów wysokowartościowych”, Materiały VIII Konferencji DNI BETONU, Wisła 13-15 października 2014.
 • Gałaj J., Drzymała T., Kieliszek S.: „Zbiór zadań z hydromechaniki dla studentów
  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2014,
  ISBN 978-83-88446-43-6, 189 stron.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Study of Flow Characteristic of in-Line Foam Concentrate Inducers Used in Fire Protection Area”, TRANSACTIONS of the VŠB â Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, Vol. IX, No. 2, 2014,
  s. 8-17.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „Organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń
  w tunelach drogowych na przykładzie tunelu „Emilia” w Lalikach”
  , Logistyka nr 4/2015, ISSN 1231-5478, s. 3063-3070.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza wpływu natężenia przepływu wody na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52”, Logistyka, vol. 4/2015, ISSN 1231-5478, s. 3302-3312.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza wpływu kąta rozpylenia na rozkład kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52”, Logistyka, vol. 4/2015,
  s. 7425-7438.
 • Drzymała T., Wąsik W., Chudy P., Rózga Ł.: „Ocena podstawowych charakterystyk pracy pomp strumieniowych stosowanych w pożarnictwie, Logistyka nr 4/2015,
  ISSN 1231-5478, s. 7391-7403.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza wpływu kąta rozpylenia na rozkład średnic kropel
  w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52, Logistyka
  nr 5/2015, ISSN 1231-5478, s. 929-950.
 • Wąsik W., Drzymała T., Chudy P.: „Wpływ ciśnienia zasilania na zmianę parametrów pracy zasysacza liniowego Z4, Logistyka nr 4/2015, ISSN 1231-5478, s. 8482-8493.
 • Drzymała T., Gałaj J. Cebrat R.: „Ogólna koncepcja algorytmizacji procedur dysponowania sił i środków do zdarzeń w tunelach drogowych”, Logistyka nr 5/2015, ISSN 1231-5478, s. 775-787.
 • Wąsik W., Drzymała T., Chudy P.: „Porównanie wybranych cech użytkowych pożarniczych węży tłocznych W-42 i W-52 stosowanych w pożarnictwie, Logistyka
  nr 5/2015, ISSN 1231-5478, s. 1597-1608.
 • Drzymała T., Wąsik W. Chudy P.: „Cechy użytkowe oraz podstawowe parametry pracy węży tłocznych W-42 stosowanych w pożarnictwie, Logistyka nr 5/2015, ISSN 1231-5478, (10 pkt. MNiSW), s. 789-802.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Ogólna koncepcja cyfrowego modelu gaszenia pożaru przy pomocy prądu zwartego wytwarzanego przez prądownicę wodną, Logistyka nr 5/2015, ISSN 857-877, s. 857-878.
 • Łukaszek-Chmielewska A., Węsierski T., Drzymała T., Hapnik M., Czech Z.: „Wpływ bezhalogenowych środków ogniochronnych na właściwości adhezyjne i mechaniczne poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego”, Logistyka nr 5/2015, ISSN 1231-5478, s. 1097-1104.
 • Czech Z., Węsierski T., Hapnik M., Łukaszek-Chmielewska A., Drzymała T., Jaskółowski W., Leszczyńska A.: „Influence of selected flame retardans on adhesive and mechanical properties of acrylic self-adhesives”, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MATERIALS - RESEARCH, DEVELOPMENT, TECHNOLOGY AND APPLICATION 1 – 3 June 2015, Szczecin, Poland.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Comparative analysis of the flow characteristics of
  in-line foam concentrate inducers Z-2 manufactured by the different producers,
  Proceedings of the 24-th International Conference „Fire Protection 2015”, Ostrava 9-10 September 2015, s. 46-52.
 • Gałaj J., Drzymała T., Biedugnis S.: „Analiza porównawcza rozkładów średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę TurboJet 52 i Turbo Twist
  z głowicą mgłową, TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12/2015, ISSN 1232 – 3829, (5 pkt. MNiSW), s. 536-541.
 • Drzymała T., Gałaj J., Krawczyńska S.: „Analiza podstawowych przyczyn występowania awarii i katastrof budowlanych w Polsce w latach 2004-2013”, Technika Transportu Szynowego, TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12/2015, ISSN 1232 – 3829, (5 pkt. MNiSW), s. 1828-1832.
 • Drzymała T., Gałaj J., Wasik W., Chudy P., Smulczyński T.: „Analiza porównawcza charakterystyk przepływowych wybranych zasysaczy liniowych Z-2 stosowanych
  w ochronie przeciwpożarowej, TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12/2015, ISSN 1232 – 3829, (5 pkt. MNiSW), s. 443-448.
 • Półka M., Drzymała T.: „Analiza wybranych właściwości palnych włókien polipropylenowych (PP) stosowanych jako dodatek do fibrobetonu w temperaturach pożarowych”, Przemysł Chemiczny, nr 10/94/2015, (15 pkt. MNiSW), s. 1717-1722
  (IF 0.399).
 • Węsierski T., Chmielewska-Łukaszek A., Konecki M., Drzymała T.: „Wpływ hydroksytlenku glinu AlO(OH) na krytyczny czas redukcji widzialności w dymie powstałym ze spalania oraz pirolizy żywicy epoksydowej, Polimery, nr 11-12/60/2015, (15 pkt. MNiSW), s. 723-729 (IF 0.633).
 • Drzymała T., Gałaj J. Cebrat R.: „Ogólna koncepcja algorytmizacji procedur dysponowania sił i środków do zdarzeń w tunelach drogowych”, Logistyka nr 4/2015,
  s. 847-860.
 • Drzymała T., Wąsik W. Chudy P.: „Cechy użytkowe oraz podstawowe parametry pracy węży tłocznych W-42 stosowanych w pożarnictwie, Logistyka nr 4/2015, str. 861-874.
 • Wasik W., Drzymała T., Chudy P.: „Porównanie wybranych cech użytkowych pożarniczych węży tłocznych W-42 i W-52 stosowanych w pożarnictwie, Logistyka
  nr 4/2015, s. 1667-1678.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Ogólna koncepcja cyfrowego modelu gaszenia pożaru przy pomocy prądu zwartego wytwarzanego przez prądownicę wodną, Logistyka nr 3/2015.
 • Łukaszek-Chmielewska A., Węsierski T., Drzymała T., Hapnik M., Czech Z.: „Wpływ bezhalogenowych środków ogniochronnych na właściwości adhezyjne i mechaniczne poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego”, Logistyka nr 4/2015, s. 1167-1174.
 • Gałaj J., Drzymała T., Piątek P.: „Analysis of influence of tilt angle of the nozzle on the distribution of water droplet diameters in spray generated by the Turbo Master 52”,
  12th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Vilnius Gediminas Technical University, 26-27 May 2016, Elsevier, Procedia Engineering, Available online at www.sciencedirect.com
 • Drzymała T., Jackiewicz-Rek W., Tomaszewski M., Kuś A., Gałaj J., Šukys R.: „Effects of High Temperature on the Properties of High Performance Concrete (HPC)”,
  12th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Vilnius Gediminas Technical University, 26-27 May 2016, Elsevier, Procedia Engineering, Available online at www.sciencedirect.com
 • Drzymała T., Kieliszek S., Szutkowski M.: „Analiza wymagań dla instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w wysokich budynkach mieszkalnych”, (An Analysis of Water Supply System Requirements to Enhance Fire Safety in High Rise Residential Accommodation), Kwartalnik CNBOP-PIB, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique, (13 pkt. MNiSW), BiTP, Vol. 43, Issue 3, 2016, pp. 275-284. Artykuł został wyróżniony przez Komitet Redakcyjny czasopisma BiTP.
 • Kieliszek S., Drzymała T.: „Wybrane problemy zasilania w wodę instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach wysokich mieszkalnych”, (Selected Problems of Water Supply Systems for Firefighting Purposes in High Residential Buildings), Kwartalnik CNBOP-PIB, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique, (13 pkt. MNiSW), BiTP, Vol. 43, Issue 3, 2016, pp. 195-198.
 • Gałaj J., Drzymała T., Tabaka D.: „Analiza wpływu wydajności na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52”, (An Analysis of the Impact of Flow Rate and Spray Angle on the Distribution of Water Droplet Diameters in the Spray Stream Generated by the Turbo Master 52 Nozzle), Kwartalnik CNBOP-PIB, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique, (13 pkt. MNiSW), BiTP, Vol. 43, Issue 3, 2016, pp. 51-62.
 • Drzymała T.: „Impact of High Temperature on Tensile Strength of Concrete Composites Modified by Addition of Polypropylene Fibres”, Proceedings of the
  25-th International Conference „Fire Protection 2016”, Ostrava, 21-22 September,
  pp. 50-54.
 • Drzymała T., Gałaj J., Wójcik M.: „Analysis of the Impact of the Settings and Flow Rate of the Nozzle on Distribution of the Droplets Diameter in Spray”, Proceedings of the 25-th International Conference „Fire Protection 2016”, Ostrava, 21-22 September,
  pp. 55-58.
 • Gałaj J., Drzymała T., Tabaka D.: „Impact of Flow Rate on the Extinguishing Effectiveness of the Spray Produced by Selected Nozzle”, Proceedings of the
  25-th International Conference „Fire Protection 2016”, Ostrava, 21-22 September,
  pp. 92-96.
 • Gałaj J., Drzymała T., Zadorożny R.: „Analiza wpływu kąta rozpylenia prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania”, Autobusy nr 12/2016.
 • Drzymała T., Ogrodnik P., Zegardło B.: „Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie kompozytów cementowych z dodatkiem włókien polipropylenowych”, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 12/2016, s. 931-936.
 • Drzymała T., Ogrodnik P., Zegardło B.: „Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie kompozytów cementowych z dodatkiem włókien polipropylenowych”, 20-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2016, Zakopane 5 – 8 December 2016.
 • Zegardło B, Ogrodnik P., Andrzejuk W., Drzymała T.: „Wstępna analiza podstawowych parametrów recyklingowej ceramicznej stłuczki sanitarnej pod kątem możliwości jej wykorzystania do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych”, Autobusy nr 12/2016, s. 1715-1718.
 • Jackiewicz-Rek W., Drzymała T., Kuś A., Tomaszewski M.: „Durability of high performance concrete (HPC) subject to fire  temperature impact”, Archives of Civil Engineering, Vol. LXII, Issue 4, 2016 (15 pkt. MNiSW), s.73-93.
 • Drzymała T., Reszka M.: „Analiza wpływu oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na rozciąganie zapraw cementowych z dodatkiem i bez dodatku włókien polipropylenowych, III Międzynarodowa Konferencja ICTS 2016, Zeszyty Naukowe WSOWL nr_/2017  – artykuł uzyskał pozytywną recenzję, przewidziany do druku w 2017 roku.
 • Drzymała T., Gałaj J., Wójcik M.: „Analiza wpływu wydatku i ustawienia głowicy prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym”, III Międzynarodowa Konferencja ICTS 2016, Zeszyty Naukowe SGSP nr_/2017  – artykuł uzyskał pozytywną recenzję, przewidziany do druku w 2017 roku.

Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • Denczew S., Gałaj J., Drzymała T.: „Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia
  w wodę jednostek osadniczych na przykładzie wybranych rejonów Polski”,
  Proceedings of the 7-th International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality” Zakopane 18 – 21 czerwca 2006 r., s. 433 – 444.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The influence of water flow rate on extinguishing effectiveness of whir jet”, Proceedings of the 10-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2006, Zakopane 4 – 7 December 2006 r., vol. 1, pp. 229 – 232.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The investigation of the relation between central
  and whirl streams on extinguishing effectiveness of stream-whirl jet”, 10-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” TransComp 2006, Zakopane 4 – 7 December 2006 r., vol. 1, pp. 233 – 238.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The influence of water capacity on extinguishing
  effectiveness of whirl jet”, Proceedings of the 9-th International Conference „Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Vilnius 16 – 19 May, 2007 r., (Full paper on enclosed CD-ROM), pp. 489 – 490.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „The Investigation of the Influence of some Geometric Parameter on Extinguishing Efficiency of Whirling Jet”, Proceedings of the 16-th International Conference „Fire Protection 2007”, Ostrava, 12 – 13 September 2007, pp. 91 – 97.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „The Investigation of the influence of Degree of Whirl Stream on Extinguishing Effectiveness of Stream – Whirl Jet”, Proceedings of the 11-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2007, Zakopane 3 – 6 December 2007 r., vol. 1, pp. 233 – 238.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Badanie wpływu konstrukcji wkładki zawirowującej na skuteczność gaśniczą dyszy wirowej”, Materiały 11-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2007, Zakopane 3 – 6 December 2007 r., vol. 1, s. 227 – 232.
 • Denczew S., Gałaj J., Drzymała T.: „Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia
  w wodę terenów leśnych na przykładzie wybranych rejonów Polski”, Proceedings of the 8-th International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality”, Poznań – Gniezno, 15 – 18 czerwca 2008 r., Tom II, s. 433 – 444.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza porównawcza strumieni rozpylonych generowanych przez strumieniowo-wirową i wirową dyszę mgłową z punktu widzenia ich skuteczności gaśniczej”, 12-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2008, Zakopane 1 – 4 December 2008.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych w warunkach termicznych pożarów”, Materiały Miedzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli”, Warszawa 18 – 19 listopada 2008.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by stream-whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”,
  Proceedings of the 13-th  International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp  2009, Zakopane, 30 November – 3 December 2009.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „ Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by whirl nozzle from extinguishing effectiveness point of view”, 13-th  International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp  2009, Zakopane, 30 November – 3 December 2009.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Influence of high temperature and type of polypropylene fibres on compressive strength of reinforced concrete”, Proceedings of the
  18-th International Conference „Fire Protection 2009”, Ostrava 2009, s. 28-35.
 • Półka M., Drzymała T.: „Analysis of behaviour of polypropylene fibers applied for reinforcing of fiber reinforced concrete in fire temperatures”, Proceedings of the
  18-th International Conference „Fire Protection 2009”, Ostrava 2009, s. 468-476.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analysis of water droplets spectrum on a plane in spray generated by mist nozzles and the sprinkler from extinguishing effectiveness point of view”, Proceedings of the 14-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2010, Zakopane 6 – 9 December 2010.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Zagrożenie występowania eksplozyjnego odpryskiwania betonu w czasie pożaru w tunelach komunikacyjnych”, 14-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2010, Zakopane 6 – 9 December 2010.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
  w tunelach komunikacyjnych”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  pt.: „Bezpieczeństwo PubliczneBP 11”, Poznań 28 – 29 czerwca 2011.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
  w tunelach komunikacyjnych”, rozdział w Monografii pod red. Zborowski T. „Rewolucja Bezpieczeństwa Publicznego”, Gorzów Wlkp. – Poznań, 2011.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Szczypta R.: „Safety analysis for tunnels”, Proceedings of the 20-th International Conference „Fire Protection 2011”, Ostrava 2011, s. 13-18.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego
  w tunelach drogowych i obiektach metra”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych”,
  15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Drzymała T, Bednarek Z.: „Wybrane kierunki zastosowań fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”,
  15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Drzymała T, Bednarek Z.: „Analiza wyników badań modułu sprężystości fibrobetonu
  z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury”, 15-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2011, Zakopane 5 – 8 December 2011.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Study of the properties of fibers reinforced concrete with polypropylene fibers subjected to high temperature”, Proceedings of the 21-st International Conference „Fire Protection 2012”, Ostrava 2012, s. 12-16.
 • Abramowicz M., Drzymała T., Kowalski R.: „Praktyczne aspekty wpływu wysokiej temperatury na beton oraz fibrobeton z dodatkiem włókien polipropylenowych”,
  Materiały VII Konferencji „Dni Betonu”, Wisła 8 – 10 października 2012, s. 811-817.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Analiza wpływu wysokiej temperatury na zmianę wybranych parametrów wytrzymałościowych fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych”, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa 6-8 listopada 2012, s. 9-14.
 • Wróbel P., Dec L., Okólski J., Ostapiuk Ł., Sulik P., Drzymała T.: „Analizy CFD
  w procesie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa 6-8 listopada 2012, s. 133-140.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza możliwości programu komputerowego przeznaczonego do symulacji przetłaczania wody na duże odległości”, 16-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2012, Zakopane 3 – 6 December 2012.
 • Drzymała T., Bednarek Z.: „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę oraz spadek wytrzymałości na ściskanie dla betonu zwykłego i wysokowartościowego”,
  16-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2012, Zakopane 3 – 6 December 2012.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Adopted assumptions and evaluation of capabilities
  of the computer program dedicated to simulate a long-distance closed circuit water relaying”, Proceedings of the 22-nd International Conference „Fire Protection 2013”,
  ISSN; 1803-1803, Ostrava 5-6 September 2013, pp.  22-26.
 • Drzymała T., Bednarek Z.: „Analiza problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym występujących podczas projektowania tuneli kolejowych”,17-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2013, Zakopane 2 – 5 December 2013.
 • Gałaj J., Drzymała T., Szczęch G.: „Badanie rozkładu dymu podczas spalania modyfikowanych i niemodyfikowanych materiałów epoksydowych w pomieszczeniu zamkniętym”, 17-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2013, Zakopane 2 – 5 December 2013.
 • Bednarek Z., Drzymała T., Migut A.: „Analiza bezpieczeństwa pożarowego
  w tunelach”, Materiały II Konferencji Naukowo – Technicznej „Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej”, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, 10-11 kwietnia 2014, s. 45-52.
 • Krawczyńska S., Drzymała T., Gałaj J.: „Badanie wpływu różnych czynników na czas interwencji jednostek PSP w czasie działań ratowniczo-gaśniczych”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne ICTS 2014”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław, 11-12 grudnia 2014.
 • Drzymała T.: „Podstawowe problemy oraz specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach drogowych”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Bezpieczeństwo Techniczne ICTS 2014, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław, 11-12 grudnia 2014.
 • Gałaj J., Drzymała T.: „Analiza porównawcza metod obliczeniowych szacowania wymaganej wydajności podawania wody niezbędnej do efektywnego gaszenia pożarów”, 18-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2014, Zakopane 1 – 4 December 2014.
 • Drzymała T., Rozenberg M., Smulczyński T.: „Analiza porównawcza wybranych zasysaczy liniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”, 18-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2014, Zakopane 1 – 4 December 2014.
 • Drzymała T., Kaszyński M.: „Badanie wpływu oddziaływania wysokich temperatur na konstrukcje ramowe przy wykorzystaniu symulacji komputerowych”, 18-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2014, Zakopane 1 – 4 December 2014.
 • Drzymała T., Gałaj J.: „Podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Bednarek Z., Drzymała T.: „Podstawowe problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Drzymała T., Kaszyński M.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji na etapie projektowania”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Kuś. A., Tomaszewski M., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Wytrzymałość a trwałość betonów wysokowartościowych po ekspozycji na wysoką temperaturę”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Tomaszewski M., Kuś. A., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Konsekwencje oddziaływania warunków pożaru na młody beton wysokowartościowy”, VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, SGSP, Warszawa 4-6 listopada 2014.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Study of Flow Characteristic of in-Line Foam Concentrate Inducers Used in Fire Protection”, Proceedings of the 23-rd International Conference „Fire Protection”, Ostrava 2-4 September 2014, pp. 39-44.
 • Kuś. A., Tomaszewski M., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T.: „Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na właściwości napowietrzonych betonów wysokowartościowych”, Materiały VIII Konferencji DNI BETONU, Wisła 13-15 października 2014.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Study of Flow Characteristic of in-Line Foam Concentrate Inducers Used in Fire Protection Area”, TRANSACTIONS of the VŠB â Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, Vol. IX, No. 2, 2014, s. 8-17.
 • Czech Z., Węsierski T., Hapnik M., Łukaszek-Chmielewska A., Drzymała T., Jaskółowski W., Leszczyńska A.: „Influence of selected flame retardans on adhesive and mechanical properties of acrylic self-adhesives”, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES MATERIALS - RESEARCH, DEVELOPMENT, TECHNOLOGY AND APPLICATION 1 – 3 June 2015, Szczecin, Poland.
 • Drzymała T., Gałaj J., Binio J.: „Comparative analysis of the flow characteristics of
  in-line foam concentrate inducers Z-2 manufactured by the different producers,
  Proceedings of the 24-th International Conference „Fire Protection 2015”, Ostrava 9-10 September 2015, s. 46-52.
 • Gałaj J., Drzymała T., Piątek P.: „Analysis of influence of tilt angle of the nozzle on the distribution of water droplet diameters in spray generated by the Turbo Master 52”,
  12th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Vilnius Gediminas Technical University, 26-27 May 2016, Elsevier, Procedia Engineering, Available online at www.sciencedirect.com
 • Drzymała T., Jackiewicz-Rek W., Tomaszewski M., Kuś A., Gałaj J., Šukys R.: „Effects of High Temperature on the Properties of High Performance Concrete (HPC)”,
  12th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Vilnius Gediminas Technical University, 26-27 May 2016, Elsevier, Procedia Engineering, Available online at www.sciencedirect.com
 • Drzymała T., Kieliszek S., Szutkowski M.: „Analiza wymagań dla instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w wysokich budynkach mieszkalnych”, (An Analysis of Water Supply System Requirements to Enhance Fire Safety in High Rise Residential Accommodation), I Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”,
  28-29.04.2016 r. w Sarbinowie Morskim.
 • Kieliszek S., Drzymała T.: „Wybrane problemy zasilania w wodę instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach wysokich mieszkalnych”, (Selected Problems of Water Supply Systems for Firefighting Purposes in High Residential Buildings), I Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”, 28-29.04.2016 r. w Sarbinowie Morskim.
 • Drzymała T.: „Impact of High Temperature on Tensile Strength of Concrete Composites Modified by Addition of Polypropylene Fibres”, Proceedings of the
  25-th International Conference „Fire Protection 2016”, Ostrava, 21-22 September,
  pp. 50-54.
 • Drzymała T., Gałaj J., Wójcik M.: „Analysis of the Impact of the Settings and Flow Rate of the Nozzle on Distribution of the Droplets Diameter in Spray”, Proceedings of the 25-th International Conference „Fire Protection 2016”, Ostrava, 21-22 September,
  pp. 55-58.
 • Gałaj J., Drzymała T., Tabaka D.: „Impact of Flow Rate on the Extinguishing Effectiveness of the Spray Produced by Selected Nozzle”, Proceedings of the
  25-th International Conference „Fire Protection 2016”, Ostrava, 21-22 September,
  pp. 92-96.
 • Drzymała T., Ogrodnik P., Zegardło B.: „Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie kompozytów cementowych z dodatkiem włókien polipropylenowych”, 20-th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” – TransComp 2016, Zakopane 5 – 8 December 2016.
 • Drzymała T., Reszka M.: „Analiza wpływu oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na rozciąganie zapraw cementowych z dodatkiem i bez dodatku włókien polipropylenowych, III Międzynarodowa Konferencja ICTS 2016.
 • Drzymała T., Gałaj J., Wójcik M.: „Analiza wpływu wydatku i ustawienia głowicy prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym”, III Międzynarodowa Konferencja ICTS 2016.

 


 

Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Członek zespołu przy Komisji Rekrutacyjnej SGSP powołanego do 
  przeliczania wyników egzaminu dojrzałości na punkty rekrutacyjne dla
  kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej, decyzja
  Rektora – Komendanta SGSP nr 21/11 (do 2012 roku).
 • Przewodniczący zespołu spisowego na podstawie decyzji Rektora –
  Komendanta SGSP nr 41/11.
 • Zastępca Opiekuna Koła Naukowego SGSP w latach 2007-2014.
 • Rzecznik Dyscyplinarny przy Rektorze – Komendancie SGSP, wyznaczony  
  na podstawie pisma RR-KD/04/10 Rektora – Komendanta SGSP.
 • Członek Zespołu redakcyjnego Zeszytów Naukowych SGSP.
 • Członek Komisji do spraw oceny tematów i zakresów prac dyplomowych
  oraz zasad dyplomowania.
 • Członek w Komitecie Sterującym na podstawie Decyzji Nr 3/12 Rektora-
  Komendanta SGSP z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie powołania
  zespołu badawczego do wykonania projektu rozwojowego pt.: „Poprawa
  bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie
   ich projektowania i wykonania”, Kierownik projektu prof. dr hab. Marek
   Konecki.
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej SGSP (od 2013 roku).
 • Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na
  podstawie Decyzji Nr 22/13 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 28 maja
  2013 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok
  akademicki 2013/2014.
 • Członek Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, kadencja
  2016-2020.
 • Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału Inżynierii
  Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.
 • Przedstawiciel Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Komisji ds. nowelizacji Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na podstawie uchwały Senatu z dnia 26 września 2016 roku, nr 7/16.
 • Członek Komisji ds. nowelizacji Statutu Szkoły Głównej Służby
  Pożarniczej, na podstawie uchwały Senatu z dnia 27 września 2016 roku,
  nr 7/09/2016.

  Działalność naukowo-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Realizacja pracy naukowo – badawczej własnej finansowanej przez Komitet Badań Naukowych (BW/E – 422/11/2005) pt. „Badanie wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych rozpylaczy działających na zasadzie zderzenia strug na widmo kropel
  w strumieniu rozpylonym” 2005 r. – Kierownik pracy.
 • Realizacja pracy naukowo – badawczej finansowanej przez Komitet Badań Naukowych (BW/E – 422/17/2004/2005) pt. „Badanie wpływu rozproszonych prądów roztworów wodnych na ograniczenie rozprzestrzeniania się i zmiany stężeń substancji toksycznych w powietrzu i ściekach – Wykonawca.
 • Realizacja pracy naukowo – badawczej statutowej finansowanej przez Komitet Badań Naukowych (S/E-422/3/2005/2006) pt. "Opracowanie stanowiska komputerowego przeznaczonego do projektowania taktycznych układów rozwinięć linii wężowych oraz systemów przesyłania wody na duże odległości", Warszawa, 2005-2006, Kierownik pracy: mł. bryg. dr inż. Jerzy Gałaj – Wykonawca.
 • Realizacja pracy naukowo – badawczej statutowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (S/E – 422/8/2007) pt. „Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wybrane parametry wytrzymałościowe fibrobetonu”, Etap I, Kierownik naukowy pracy: st. bryg. prof. dr hab. Zoja Bednarek –  Główny wykonawca.
 • Realizacja pracy naukowo – badawczej statutowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Badanie przestrzennego modelu temperatur oraz stężeń gazów i gęstości dymu podczas symulowanego pożaru z uwzględnieniem różnych materiałów palnych i procesu gaszenia”, Kierownik pracy: mł. bryg. dr inż. Jerzy Gałaj – Wykonawca.
 • Realizacja pracy naukowo – badawczej własnej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BW/E – 422/8/2008) pt.: „Badanie wpływu temperatur występujących podczas pożaru na wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu”. Etap I, 2008 r. – Kierownik pracy.
 • Realizacja pracy naukowo – badawczej statutowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (S/E – 422/8/2007/2008) pt. „Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wybrane parametry wytrzymałościowe fibrobetonu”, Etap II, Kierownik naukowy pracy: st. bryg. prof. dr hab. Zoja Bednarek – Główny wykonawca.
 • Realizacja pracy naukowo – badawczej własnej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BW/E – 422/8/2008/2009). Etap II, 2009 r. – Kierownik pracy.
 • Projekt rozwojowy nr 0R00007607,  pt.: „Opracowanie i wdrożenie symulatora do szkolenia i treningu wspomagającego dowodzenie podczas działań ratowniczych, związanych z pożarami budynków wielokondygnacyjnych i wypadkami komunikacyjnymi”, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. (projekt zakończony w 2011 roku), Kierownik projektu prof. dr bab. Jerzy Wolanin Wykonawca.
 • Praca naukowo – badawcza własna  pt.: „Badanie wpływu temperatur występujących podczas pożaru na zmianę podstawowych parametrów zaczynów cementowych
  z dodatkiem włókien polipropylenowych”. Etap I i II, 2011 – 2012 r. – temat zgłoszony, otrzymał pozytywną  recenzję – Kierownik pracy.
 • Projekt rozwojowy Nr OROB000601/ID5/1, pt.: „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Członek w Komitecie Sterującym na podstawie Decyzji Nr 3/12 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie powołania zespołu badawczego do realizacji projektu rozwojowego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”, Kierownik projektu  prof. dr bab. Marek Konecki, Warszawa 2011-2014 – Komitet Sterujący.
 • Projekt rozwojowy nr O/ROB/0010/03/001, pt.: „Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2013-2016 – Wykonawca.
 • Praca Badawcza Statutowa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  S/E – 422/18/2014) pt.: „Optymalizacja ilości dodatku włókien polipropylenowych do betonu w celu przeciwdziałania eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w tunelach komunikacyjnych w trakcie pożarów”, Etap I,  Warszawa 2014-2016. Kierownik pracy.
 • Praca Badawcza Statutowa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  S/E – 422/18/2015) pt.: „Optymalizacja ilości dodatku włókien polipropylenowych do betonu w celu przeciwdziałania eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w tunelach komunikacyjnych w trakcie pożarów”, Etap II,  Warszawa 2014-2016. Kierownik pracy.
 • Praca Badawcza Statutowa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  S/E – 422/18/2016) pt.: „Optymalizacja ilości dodatku włókien polipropylenowych do betonu w celu przeciwdziałania eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w tunelach komunikacyjnych w trakcie pożarów”, Etap III,  Warszawa 2014-2016. Kierownik pracy.
 • Praca Badawcza Statutowa finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (S/E-422/2016) pt.: „Analiza wpływu kąta pochylenia, wydajności i kąta rozpylenia na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez wybrane prądownice wodne”, Etap I,  Warszawa 2016-2017 - Główny wykonawca.
 • 2014-2016 Wykonawca pracy statutowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Analiza wpływu wybranych środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych”, Etap I,  Warszawa 2016-2017 - Wykonawca.
 • Projekt rozwojowy Nr DOB-BIO6/03/48/2014 na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizacji konstrukcji budowlanych
  i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, Warszawa 22.12.2014 r. – 21.12.2017 r. – Kierownik zadania badawczego, Główny wykonawca.
 • Praca Badawcza Statutowa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pt. „Analiza skuteczności gaśniczej strumieni rozpylonych wytwarzanych przez wybrane dysze mgłowe, prądownice typu Turbo i lance gaśnicze podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym”, Warszawa 2017-2019. Kierownik pracy.

 Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Podstawy budownictwa - wykład
 • Hydromechanika i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – ćwiczenia oraz laboratorium
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - wykład

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.