• PL
 • EN
 • EN

Pracownicy Zakładu Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych prowadzą zajęcia na dziennych i zaocznych studiach inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, a także na Studiach podyplomowych z następujących przedmiotów:

 • Podstawy Budownictwa
 • Niezawodność i bezpieczeństwo budowli
 • Zagrożenia dynamiczne konstrukcji budowlanych
 • Nauki o materiałach (Budownictwo)

Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Grafika inżynierska
 • Podstawy AutoCada
 • Hydromechanika i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
 • Chemia
 • Szkodliwe substancje chemiczne
 • Seminaria dyplomowe oraz specjalizacyjne

Podstawy budownictwa - wykłady

Cel: Podstawowym celem dydaktycznym jest przede wszystkim nauczenie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów i ustrojów budynku oraz instalacji,
w aspekcie zagrożeń i bezpieczeństwa w sytuacjach normalnych (stałych) i oddziaływań pożarowych (ekstremalnych) oraz przyrodniczych. Zrozumienie funkcji i roli elementów budowlanych w przenoszeniu obciążeń oraz ich odpowiedzi w oddziaływaniach ekstremalnych związanych z uszkodzeniami lokalnymi i katastrofą globalną. Ponadto nauczenie podstaw obliczania elementów konstrukcyjnych budynku w temperaturze normalnej i pożarowej, w aspekcie ochrony biernej i czynnej oraz wykorzystanie poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.

Zakres: Stan formalno-prawny w realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo budynku i budowli w świetle prawa, wymagania podstawowe stawiane budynkom, unormowania formalno-prawne krajowe i unijne, materiały i wyroby do wykonywania elementów nośnych oraz ich właściwości (drewno, stal, materiały ceramiczne, żelbet), przykładowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynków, instalacje związane z budynkami, Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące stanu budynku. Dokumentowanie przeglądów i badań. Ogólne podstawy obliczania elementów budowlanych w temperaturze normalnej i w temperaturze pożarowej. Istota metody stanów granicznych. Układy konstrukcyjne, elementy zapewniające sztywność i stateczność. Posadowienie budynków, rodzaje ścian w budynku i ich funkcje, stropy, schody, dachy, stropodachy. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynków wysokich i wysokościowych. Metody otrzymywania, podstawowe cechy, właściwości i zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w typowych konstrukcjach inżynierskich.

 

Podstawy budownictwa - ćwiczenia projektowe

Program ćwiczeń projektowych

STUDIA DZIENNE – 30h (zajęcia realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego).

 

 1. Wprowadzenie. Omówienie programu zajęć, sposobu zaliczenia. Przedstawienie standardów wykonania projektu. 1h/1h. (czas potrzebny na konkretne zajęcia/łączna ilość godzin od początku zajęć).
 2. Działania na jednostkach stosowanych budownictwie, wprowadzenie w materiały stosowane w budownictwie, gęstości,  obliczanie ciężaru stropu, wyznaczanie sił wewnętrznych dla typowych układów stosowanych w budownictwie. 3h/4h.
 3. Kolokwium z zakresu wyznaczania sił wewnętrznych, działania na jednostkach, wyznaczania ciężaru stropu 2h/6h.
 4. Projekt indywidualny wyznaczenia obciążeń wg PN-EN 1990 oraz wyznaczania obwiedni momentów zginających dla układu belki swobodnie podpartej ze spornikiem. Kombinacje obciążeń w stanie granicznym nośności: stała sytuacja projektowa, wyjątkowa sytuacja projektowa. Dla tych co nie zaliczyli – kolokwium poprawkowe. 4h/10h.
 5. Projekt indywidualny z konstrukcji drewnianych – belka stropowa. Temperatura normalna. 4h/14h.
 6. Projekt indywidualny z konstrukcji drewnianych – słup mimośrodowo ściskany. Temperatura normalna. 4h/18h.
 7. Sytuacja ogniowa – wprowadzenie. Oszacowanie nośności w funkcji czasu trwania pożaru dla drewnianej belki stropowej metoda zredukowanych właściwości i zredukowanego przekroju /temperatura pożarowa/ – projekt indywidualny. 4h/22h.
 8. Oszacowanie nośności w funkcji czasu trwania pożaru dla słupa mimośrodowo ściskanego. Temperatura pożarowa. 4h/26h.
 9. Projekt z konstrukcji stalowych – belka stropowa jednoprzęsłowa, 1 klasa przekroju. Temperatura normalna i pożarowa. 2h/28h.
 10. Zaliczenie przedmiotu. Obrony projektów, kolokwia poprawkowe, wpisywanie zaliczeń. 2h/30h.

Program ćwiczeń projektowych

STUDIA ZAOCZNE – 18h (zajęcia realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego).

 

 1. Wprowadzenie. Omówienie programu zajęć, sposobu zaliczenia. Przedstawienie standardów wykonania projektu. 1h/1h. (czas potrzebny na konkretne zajęcia/łączna ilość godzin od początku zajęć).
 2. Działania na jednostkach stosowanych budownictwie, wprowadzenie w materiały stosowane w budownictwie, gęstości,  obliczanie ciężaru stropu, wyznaczanie sił wewnętrznych dla typowych układów stosowanych w budownictwie. 3h/4h.
 3. Kolokwium z zakresu wyznaczania sił wewnętrznych, działania na jednostkach, wyznaczania ciężaru stropu 2h/6h.
 4. Projekt indywidualny z konstrukcji drewnianych – belka stropowa. Temperatura normalna. 4h/10h.
 5. Sytuacja ogniowa – wprowadzenie. Oszacowanie nośności w funkcji czasu trwania pożaru dla drewnianej belki stropowej metoda zredukowanych właściwości i zredukowanego przekroju /temperatura pożarowa/ – projekt indywidualny. 4h/14h.
 6. Projekt z konstrukcji stalowych – belka stropowa jednoprzęsłowa, 1 klasa przekroju. Temperatura normalna i pożarowa. 2h/16h.
 7. Zaliczenie przedmiotu. Obrony projektów, kolokwia poprawkowe, wpisywanie zaliczeń. 2h/18h.

 

Niezawodność i bezpieczeństwo budowli - wykłady

Cel: Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą niezawodności i bezpieczeństwa budowli, w szczególności elementów składowych niezawodności tj. rodzaj meteriału, sposób przygotowania dokumentacji technicznej, sposób wykonania i nadzoru nad pracami. Ponadto słuchacz zapoznaje się z elementami bezpieczeństwa budowli, i na przykładach katastrof i awarii budowlanych wywołanych różnymi przyczynami identyfikuje elementy mające bezpośredni i pośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa. Ponadto słuchacz otrzymuje wiedzę z podstawowych metod zapewnienia bezpieczeństwa budowli która uległa awarii lub katastrofie.

Zakres: Przepisy prawa z zakresu bezpieczeństwa budowli. Definicja struktury krytycznej. Podstawowe wymagania mające wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo budowli. Wpływ środowiska na bezpieczeństwo, zagrożenie i awarie budowlane. Obciążenia wyjątkowe i reakcje konstrukcji na oddziaływania wyjątkowe. Kombinacje obciążeń. Wpływ dynamiki na bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych. Zmiany niezawodności budowli w czasie. Wpływ prac zewnętrznych na bezpieczeństwo budowli. Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na nośność i stateczność budowli. Sztywność budynków. Rola poszczególnych elementów konstrukcyjnych wpływających na bezpieczeństwo budowli. Obliczeniowe i doświadczalne metody sprawdzania bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych budynku. Bezpieczeństwo użytkowania. Użytkowanie budynków. Kontrole okresowe. Zmiany sposobu użytkowania (przeznaczenia) budynków i związane z tym wymagania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. Objawy sygnalizujące zagrożenie. Tymczasowe zabezpieczenia konstrukcji. Problematyka bezpieczeństwa budowli w fazie realizacji. Ocena skutków i ich wpływu na obiekty po wystąpieniu obciążeń wyjątkowych. Analiza przyczyn awarii i katastrof obiektów budowlanych.

Rola i znaczenie scenariuszy pożarowych. Zabezpieczenie przestrzeni zewnętrznych. Wymagania dla przestrzeni zagrożonych wybuchem – dobór instalacji. Analiza istniejących systemów integrujących urządzenia ppoż.. Diagnozowanie systemów bezpieczeństwa obiektów. Przegląd wybranych rozwiązań zabezpieczeń obiektów, obszarów. Ocena dokumentacji projektowej wybranych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych: system sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, oddymiających. (przedmiot prowadzony wspólnie z Zakładem Technicznych Systemów Zabezpieczeń).

 


 

Nauka o materiałach (Budownictwo) - wykłady

Cel: Zapoznanie z charakterystyką podstawowych grup materiałów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych w budownictwie.

Zakres: Grupy materiałów inżynierskich - klasyfikacja, właściwości i zastosowania, w tym w budownictwie. Charakterystyka właściwości materiałów. Materiały budowlane -  klasyfikacja, właściwości i zastosowanie. Spoiwa budowane, zaczyny, zaprawy. Kruszywa. Materiały budowlane z   betonu. Drewno - podstawowe właściwości drewna, wady drewna, asortyment wyrobów drzewnych stosowanych w budownictwie. Izolacje wodne,  termiczne i akustyczne. Cel stosowania. Rodzaje materiałów. Szkło budowlane. Rodzaje, ograniczenia w stosowaniu.

 

Nauka o materiałach (Budownictwo) - laboratorium i ćwiczenia projektowe

Program laboratorium

STUDIA DZIENNE – 15h (zajęcia realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego).

 

 1. Wprowadzenie. Omówienie programu zajęć, sposobu zaliczenia. Przedstawienie standardów wykonania raportu z badań i kart z badania. 1h/1h. (czas potrzebny na konkretne zajęcia/łączna ilość godzin od początku zajęć).
 2. Omówienie niepewności pomiarów. Powtarzalność, odtwarzalność, etapy wyznaczenia niepewności, model pomiaru, niepewności standardowe (składowe), niepewność złożona, niepewność rozszerzona. 2h/3h.
 3. Ćwiczenie laboratoryjne: Określenie wymiarów liniowych próbek do badań (wprowadzenie, definicje, zasada badania, próbki do badania, procedura badania, warunki badania, wybór przyrządu pomiarowego, liczba pomiarów i miejsc pomiarowych, obliczenie i podanie wyników, szacowanie niepewności, przygotowanie sprawozdania z badania). 3h/6h.
 4. Ćwiczenie laboratoryjne: Określenie gęstości pozornej (wprowadzenie, definicje, zasada badania, próbki do badania, procedura badania, warunki badania, wybór przyrządów pomiarowych, liczba pomiarów i miejsc pomiarowych, obliczenie i podanie wyników, szacowanie niepewności, przygotowanie sprawozdania z badania). 3h/9h.
 5. Ćwiczenie laboratoryjne: Określenie wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni (wprowadzenie, definicje, zasada badania, próbki do badania, procedura badania, warunki badania, wybór przyrządów pomiarowych, liczba pomiarów i miejsc pomiarowych, obliczenie i podanie wyników, szacowanie niepewności, przygotowanie sprawozdania z badania). 3h/12h.
 6. Ćwiczenie laboratoryjne: Określenie zachowania przy ściskaniu (wprowadzenie, definicje, zasada badania, próbki do badania, procedura badania, warunki badania, wybór przyrządów pomiarowych, liczba pomiarów i miejsc pomiarowych, obliczenie i podanie wyników, szacowanie niepewności, przygotowanie sprawozdania z badania). 2h/14h.
 7. Zaliczenie przedmiotu. Obrony, wpisywanie zaliczeń. 1h/15h.

 

Program ćwiczeń projektowych

STUDIA ZAOCZNE – 8h (zajęcia realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego).

 

 1. Wprowadzenie. Omówienie programu zajęć, sposobu zaliczenia. Przedstawienie standardów wykonania projektu. 1h/1h. (czas potrzebny na konkretne zajęcia/łączna ilość godzin od początku zajęć).
 2. Projekt indywidualny z konstrukcji drewnianych – belka stropowa. Temperatura normalna. 3h/4h.
 3. Sytuacja ogniowa – wprowadzenie. Oszacowanie nośności w funkcji czasu trwania pożaru dla drewnianej belki stropowej metoda zredukowanych właściwości i zredukowanego przekroju /temperatura pożarowa/ – projekt indywidualny. 3h/7h.
 4. Zaliczenie przedmiotu. Obrony projektów, kolokwia poprawkowe, wpisywanie zaliczeń. 1h/8h.

 

Program laboratorium

STUDIA ZAOCZNE – 8h (zajęcia realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego).

 

 1. Wprowadzenie. Omówienie programu zajęć, sposobu zaliczenia. Przedstawienie standardów wykonania raportu z badań i kart z badania. Omówienie podstaw niepewności pomiarów 1h/1h. (czas potrzebny na konkretne zajęcia/łączna ilość godzin od początku zajęć).
 2. Ćwiczenie laboratoryjne: Określenie wymiarów liniowych próbek do badań (wprowadzenie, definicje, zasada badania, próbki do badania, procedura badania, warunki badania, wybór przyrządu pomiarowego, liczba pomiarów i miejsc pomiarowych, obliczenie i podanie wyników, szacowanie niepewności, przygotowanie sprawozdania z badania). 3h/4h.
 3. Ćwiczenie laboratoryjne: Określenie gęstości pozornej (wprowadzenie, definicje, zasada badania, próbki do badania, procedura badania, warunki badania, wybór przyrządów pomiarowych, liczba pomiarów i miejsc pomiarowych, obliczenie i podanie wyników, szacowanie niepewności, przygotowanie sprawozdania z badania). 3h/7h.
 4. Zaliczenie przedmiotu. Obrony, wpisywanie zaliczeń. 1h/8h.

 

 

Zagrożenia dynamiczne konstrukcji budowlanych - wykłady i ćwiczenia

Cel: Podstawowym celem dydaktycznym jest przyswojenie pojęć oraz zrozumienie procesów związanych z zagrożeniami dynamicznymi konstrukcji budowlanych.

Zakres: Poznanie podstawowych klasyfikacji i odpowiadających im cech, zależności oraz metod doboru /projektowania/ elementów budowlanych w zależności od przeznaczenia i związanych z nimi cechami użytkowymi w kontekście podatności na obciążenia dynamiczne; znajomość rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie, w tym ich właściwości dynamicznych.

 


 

Chemia - wykłady i ćwiczenia

Cel: Zrozumienie procesów związanych z podstawami chemii na podstawie wybranych  zagadnień z  chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej.

Zakres: Okresowość zachowania pierwiastków, grupy i okresy, właściwości grupowe. Występowanie, właściwości, reakcje wybranych pierwiastków. Stany skupienia materii. Elementy elektrochemii. Roztwory. Koloidy. Kwasy i zasady. Elementy chemii organicznej. Węglowodory. Pochodne węglowodorów. Polimery.

 

Szkodliwe substancje chemiczne - wykłady

Cel: Celem przedmiotu jest umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu oddziaływania szkodliwych substancji  chemicznych na zdrowie człowieka i środowisko  oraz zasad bezpiecznego stosowania substancji stwarzających zagrożenie.

Zakres: Ogólne pojęcia, definicje i zagadnienia niezbędne do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego. Regulacje Wspólnoty Europejskiej i przepisy krajowe dotyczące warunków bezpiecznego stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. Klasyfikacja substancji chemicznych stwarzających zagrożenie. Rodzaje zagrożeń. Oddziaływanie czynników chemicznych na organizm człowieka. Toksyczne oddziaływanie substancji chemicznych. Karty charakterystyki substancji stwarzających zagrożenie. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Magazynowanie i transport substancji niebezpiecznych. Charakterystyki grup substancji niebezpiecznych. Źródła informacji o substancjach stwarzających zagrożenie. Polityka UE w zakresie substancji chemicznych.

 

Seminarium dyplomowe - ćwiczenia

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z sposobem przygotowania pracy. Omówienie  struktury pracy, sposobu doboru literatury, tezy pracy.

 

Seminarium specjalizacyjne - ćwiczenia

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi 
z wyborem specjalizacji. Najnowszymi wynikami w obrębie tematyki prac dyplomowych 
i badawczych prac własnych studentów.

 

 1. Propozycje współpracy dla biznesu

 

 • Konsultacje  i analizy z zakresu polimerów i biokompozytów  (w tym polimerów biodegradowalnych oraz pochodzących z surowców bioodnawialnych), zastosowania polimerów w różnych dziedzinach aplikacyjnych.
 • Konsultacje i analizy z zakresu właściwości cieplnych  materiałów polimerowych (metody analizy termicznej).
 • Opracowania nt.: procesów biodegradacji i degradacji termicznej materiałów polimerowych opartych na surowcach bioodnawialnych, biokompozyty, analiza termiczna polimerów.
 • Opinie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w trybie:
  a) w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
  2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), oraz
   b) w trybie § 1 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.