• PL
 • EN
 • EN

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak - asystent

tel. (022) 5617 736
email: mciuka@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro II, pokój 203

Godziny konsultacji:

Wtorek: 11.00-12.00 oraz każdy termin ustalony indywidualnie ze studentem

Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

 • od 2012 - służba w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Katedrze Działań Ratowniczych – Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego
 • 2004-2012 - służba w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie o specjalizacji ratownictwo chemiczno-techniczne na stanowisku starszy specjalista ratownik

Wykształcenie

 • studia podyplomowe SPF dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (2016)
 • tytuł technika pożarnictwa, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (2008)
 • tytuł magistra inżyniera, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, kierunek – chemia, specjalność: ekologia i monitoring środowiska (2005)
 • tytuł inżyniera, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, kierunek – chemia, specjalność: materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne (2003)

Ukończone szkolenia, udział w seminariach

 • szkolenie specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej organizowanego przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 • ukończenie szkolenia z zakresu obsługi chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym (GC/MS) E2M (2011)
 • ukończenie szkolenia z zakresu obsługi spektrometru w podczerwieni Mobile IR (2011)
 • ukończenie szkolenia doskonalącego dla strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (2011)
 • ukończenie kursu DGSA - doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (2009)
 • udział w konferencji „Dekontaminacja” zorganizowanej przez wydawnictwo Elamed (2009)
 • ukończenie Szkolenia Specjalistycznego w zakresie  Ratownictwa Chemicznego i  Ekologicznego organizowany przez Ośrodek Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (2008)
 • udział w seminarium szkoleniowym na temat „Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji żrących” zorganizowanym przez Szkołę Aspirantów  Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2007)
 • udział w seminarium szkoleniowym na temat „Optymalizacja właściwości użytkowych sorbentów i zwilżaczy stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej’ zorganizowanym przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (2007)
 • udział w szkoleniu na temat opracowania procedur i prawidłowego zachowania się w trakcie dezynfekcji prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji (2005)

Wykaz najważniejszych publikacji

 • Michalska Jolanta, Ciuka-Witrylak Małgorzata, Jarosławska-Kolman Karina, Łapicz Marcin: Problematyka udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 17, n. 5, p. 297-314 (2016)
 • Grosset Ryszard, Ciuka-Witrylak Małgorzata, Jarosławska-Kolman Karina, Łapicz Marcin, Jarosz Wojciech: Założenia do opracowania systemu ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych z wykorzystaniem technologii zdalnego pomiaru parametrów. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 17, n. 5, p. 283-296 (2016)
 • Jarosz Wojciech, Adamski Aleksander, Wysoczyński Przemysław, Kowalczyk Przemysław, Marciniak Andrzej, Ciuka-Witrylak Małgorzata, Matuszkiewicz Rafał, Budziński Zdzisław: Влияние использования унифицированный тренажеров для аварийно-спасательных учений в практической подготовке пожарных Государственной противопожарной службы. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (2016)
 • Salamonowicz Zdzisław, Matuszkiewicz Rafał, Majder-Łopatka Małgorzata, Jarosz Wojciech, Ciuka-Witrylak Małgorzata: Практическая отработка способов проведения работ по устранению утечек на трубопроводах. Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (2016)
 • Majder-Łopatka Małgorzata, Dmochowska Anna, Salamonowicz Zdzisław, Węsierski Tomasz, Jarosz Wojciech, Ciuka-Witrylak Małgorzata, Matuszkiewicz Rafał: Analiza zagrożeń generowanych przez pożary powierzchniowe alkoholu metylowego. Logistyka, vol. 5, p. 1113-1120 (2016)
 • Ciuka-Witrylak Małgorzata, Kaczmarzyk Piotr: Hazards issued by BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). "Problems and prospects of providing the vital activity safety", Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie
 • Majder-Łopatka Małgorzata, Dmochowska Anna, Ciuka-Witrylak Małgorzata: Analiza zagrożeń związanych z wykorzystaniem chloru w procesie uzdatniania wody. Logistyka, vol. 5, p. 957-964 (2014)
 • Węsierski Tomasz, Majder-Łopatka Małgorzata, Salamonowicz Zdzisław, Ciuka-Witrylak Małgorzata, Łukaszek-Chmielewska Aneta: Accidents with ammonia uncontrolled release. Water curtain efficiency. Pozarni Ochrana 2014, p. 385-386 (2014)
 • Majder-Łopatka Małgorzata, Ciuka-Witrylak Małgorzata, Węsierski Tomasz, Salamonowicz Zdzisław, Matuszkiewicz Rafał, Jarosz Wojciech, Olszewska Lidwina: Рамановская спектроскопия – соременная техника идентификации опасных веществ на месте происшествия. Konferencja Международной научно-практической конференции «Методические основы повышения качества образовательной деятельности по направлениям подготовки «Техносферная безопасность» и «Пожарная безопасность»»
 • Błądek Jan, Ciuka Małgorzata, „Oznaczanie pochodnych furanu w olejach transformatorowych”, Biuletyn Wojskowej Akademii technicznej, vol. 54, nr 4, 2005

Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej 

 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa", Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (2016-10-18)
 • Seminarium RoboScope 2016 (2016-05-24)
 • KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WE/1272/2008, W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 2012/18/UE (2015-12-15)

Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej SGSP (od 2014)
 • Członek Zespołu Spisowego Komisji Inwentaryzacyjnej (2014 i 2016)

Działalność naukowo-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych - wykonawca
 • System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych - EvaCopNet - wykonawca
 • Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - wykonawca
 • Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi
 • Ocena zagrożeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubno I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego S/E/422/8/14/15
 • Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol

Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Ratownictwo Chemiczne i Ekologiczne
 • Ratownictwo specjalistyczne
 • Identyfikacja substancji niebezpiecznych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.