• PL
 • EN
 • EN

mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz – Kierownik Zakładu - Adiunkt

tel. (022) 5617546, wew. 546
email: zsalamonowicz@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro I, pokój 206

 

Godziny konsultacji:

piątek 12:00 – 13:30

 

Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej            2003 – 2008               asystent

                                                        2008 – 2009               kierownik pracowni

                                                        2009 – 2011               kierownik zakładu

                                                        2011 – obecnie           kierownik zakładu - adiunkt

Przebieg pracy naukowej:

magister inżynier  -    Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego, kwiecień 2003 r.

inżynier              -    Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Technologia Chemiczna, specjalność: technologia materiałów wysokoenergetycznych i bezpieczeństwo procesów chemicznych, czerwiec 2005 r.

doktor                -    Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, nauki techniczne, zakres: inżynierii chemiczna, specjalność: bezpieczeństwo procesowe, wrzesień 2011 r.

                        -    Rozprawa doktorska - Badanie równowag fazowych mieszaniny propan-butan w symulowanych warunkach pożarowych.

Doświadczenia naukowe i resortowe zdobyte w kraju i za granicą:

 • Technical Experts Course, EU CPM, kwiecień2014
 • Basic Security in the Field II, UNDSS w ONZ, kwiecień 2014
 • Przyszłość rozwojowa żywności – Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R (2013/2014)
 • Gas, vapour and dust Explosion Hazards, Protection, Mitigation and Prediction, University of Leeds, Faculty of Engineering, UK, 18-22 March 2013
 • Safe Community, Safe Industry, Skovde, Szwecja, luty 2004

 

Wykaz najważniejszych publikacji

Artykuły w czasopismach recenzowanych

 • M. Majder-Łopatka, A. Dmochowska, Z. Salamonowicz, T. Węsierski, W. Jarosz, M. Ciuka-Witrylak, R. Matuszkiewicz, Analiza zagrożeń generowanych przez pożary powierzchniowe alkoholu metylowego. Logistyka, vol. 5, p. 1113-1120 (2016)
 • Z. Salamonowicz, M. Kotowski, M. Półka, W. Barnat, Numerical simulation of dust explosion in the spherical 20l vessel. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 63, n. 1, p. 289-293 (2015) (20 pkt. MNiSW, IF 1,087)
 • M. Półka, M. Woliński, B Kukfisz, Z. Salamonowicz, Analysis of susceptibility to ignition of dust layer and dust cloud of selected hardened unsaturated polyester resins. Polimery, vol. 59, n. 1, p. 805 -810 (2014) (15 pkt. MNiSW, IF 0,718)
 • W. Jarosz, Z. Salamonowicz, M. Majder-Łopatka, R. Matuszkiewicz, A. Dmochowska, Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez produkty spalania ropy naftowej. Przemysł Chemiczny, vol. 93, n. 5, p. 686-691 (2014) (15 pkt. MNiSW, IF 0,399)
 • Z. Salamonowicz, M. Kotowski, M. Półka, W. Barnat, Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu przy wykorzystaniu modelowania numerycznego za pomocą technik CFD. Przemysł Chemiczny, vol. 93, n. 5, p. 693-694 (2014) (15 pkt. MNiSW, IF 0,399)
 • Z. Salamonowicz, M. Woliński, M. Sobolewski, M. Półka, Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej powierzchni. Przemysł Chemiczny, vol. 93, n. 1, p. 99 - 102 (2014) (15 pkt. MNiSW, IF 0,399)
 • B. Kukfisz, M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, Badania inertyzacji mieszanin pyłowo - powietrznych. Przemysł Chemiczny, vol. 93, n. 1, p. 103-106 (2014) (15 pkt. MNiSW, IF 0,399)
 • Z. Salamonowicz, W. Jarosz, R. Matuszkiewicz, Ł. Osiak, Modelowanie transportu masy i ciepła podczas wypływu strumieniowego gazu ze zbiornika zawierającego fazę skroploną. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika , vol. 31, n. 3, p. 441-452 (2014) (4 pkt. MNiSW)
 • M. Majder-Łopatka, A. Dmochowska, W. Jarosz, Z. Salamonowicz, Neutralizacja bromu. Zeszyty Naukowe SGSP, n. 47, p. 33-39 (2013) (3 pkt. MNiSW)
 • Z. Salamonowicz, M. Majder-Łopatka, Emergency scenarios during accidents involving LPG. Bleve explosion mechanism.. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 30, n. 2, p. 31-39 (2013) (9 pkt. MNiSW)
 • A. Dmochowska, M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, R. Matuszkiewicz, Metody testowania chemoodpornych ubrań gazoszczelnych w aspekcie bezpieczeństwa strażaka ratownika. Zeszyty Naukowe SGSP, n. 45, p. 17-25 (2013) (3 pkt. MNiSW)
 • Z. Salamonowicz, Rescue – firefighting operations during emergency events with lpg tanks. „Ambitni Bez Granic (AmBeGran). Zwiększanie potencjału służb w kierunku redukcji ryzyka i zwalczania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych - wizyty studyjne”, (2013)
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, B. Kukfisz, Experimental analysis of minimal ignition temperatures of a dust layer and clouds on a heated surface of selected flammable dusts, Procedia Engineering, 45 (2012) 414 – 423
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Skulich, Acetylen – awarie kontrolowane,Przegląd Pożarniczy, 9/2012
 • Z. Salamonowicz, M. Majder-Łopatka, Odzież ochronna w ratownictwie chemicznym, W akcji, 5/2012
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Skulich, Acetylen – niebezpieczeństwo ukryte w butli, Przegląd Pożarniczy, 8/2012
 • Z. Salamonowicz, W. Jarosz, Splinters forming during LPG tank explosion, Safety and Fire Technique, 3/2012, p. 53 – 59 (9 pkt. MNiSW)
 • M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, An effect of individual protection on the working conditions in the chemical rescue actions, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, Nr 1(17), 43-52, 2011 (6 pkt. MNiSW)
 • Z. Salamonowicz, Zasięgi stref niebezpiecznych podczas awaryjnych zdarzeń z LPG cz. II, W akcji, 4/2011
 • Z. Salamonowicz, Zasięgi stref niebezpiecznych podczas awaryjnych zdarzeń z LPG cz. I, W akcji, 3/2011
 • Z. Salamonowicz, Zjawiska występujące podczas awaryjnych zdarzeń z LPG, W akcji, 2/2011
 • W. Jarosz, Z. Salamonowicz, Wybrane aspekty awarii z udziałem LPG – aktualne problemy badawcze, Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, WCNBOP, 73-76, 4/2010 (6 pkt. MNiSW)
 • M. Półka, M. Konecki, Z. Salamonowicz, Toksyczność środowiska pożarowego, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, Nr 4(16), 357-371, 2010 (6 pkt. MNiSW)
 • Z. Salamonowicz, Rescue-firefighting actions during accidental collisions with Liquefied Petroleum Gas containing containers, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, Nr 1(15), 51-59, 2009 (6 pkt. MNiSW)
 • M. Pofit-Szczepańska, M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo - wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej w wyniku samozapalania się pirosiarczków. Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, WCNBOP, cz. II - 1/2008 (6 pkt. MNiSW)
 •  M. Pofit-Szczepańska, M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, Analiza tworzenia się zagrożeń pożarowo - wybuchowych na instalacjach przerobu ropy naftowej w wyniku samozapalania się pirosiarczków. Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, WCNBOP, cz. I - 4/2007 (6 pkt. MNiSW)

Monografie:

 • Inżynieria i technologia procesów przemysłowych - praca zbiorowa / pod kier. Janusza A. Wrzesińskiego; aut. Janusz Adam Wrzesiński, Zdzisław Salamonowicz, Andrzej Kołaczkowski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław, 2015, ISBN: 978-83-63900-83-0
 • Badanie równowag fazowych mieszaniny propan-butan w symulowanych warunkach pożarowych - rozprawa doktorska, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, nauki techniczne, zakres: inżynierii chemiczna, specjalność: bezpieczeństwo procesowe, wrzesień 2011
 • 40-lecie Wyższego Szkolnictwa Pożarniczego - kierownik projektu wydawniczego, SGSP, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-88446-26-9

Referaty na konferencjach międzynarodowych

 • Z. Salamonowicz, R. Matuszkiewicz, M. Majder-Łopatka, W. Jarosz, M. Ciuka-Witrylak, Практическая отработка способов проведения работ по устранению утечек на трубопроводах. Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (2016)
 • Z. Salamonowicz, Ł. Osiak, The impact of external parameters on the ropane emission during a jet fire. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Młodych Naukowców, Kursantów i Studentów (2016)
 • Z. Salamonowicz, K. Makowski, Mercury stabilization. "Problems and prospects of providing the vital activity safety", Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie (2015)
 • Z. Salamonowicz, Методи вимірювання - обладнання для виявлення і вимірювання забруднюючих речовин. Міжнародна Конференція Хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні (ХБРЯ) загрози - безпека і співпраця, vol. 1, p. 1 (2014)
 • T. Węsierski, M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, M. Ciuka-Witrylak, A. Łukaszek-Chmielewska, Accidents with ammonia uncontrolled release. Water curtain efficiency. Pozarni Ochrana 2014, p. 385-386 (2014)
 • Z. Salamonowicz, R. Matuszkiewicz, M. Majder-Łopatka, Numerical simulation of dust explosion in 20l chamber. 35th International Symposium on Combustion, vol. 1, p. 1 (2014)
 • Z. Salamonowicz, M. Kotowski, M. Półka, W. Barnat, Numerical simulation of combustion process of dust in a spherical 20l chamber. 10th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions, vol. 1, p. 163-171 (2014)
 • Z. Salamonowicz, R. Matuszkiewicz, Modeling of thermal response of LPG tank under fire. 41st International Conference of SSCHE, vol. 1, p. 241-242 (2014)
 • M. Majder-Łopatka, M. Ciuka-Witrylak, T. Węsierski, Z. Salamonowicz, R. Matuszkiewicz, W. Jarosz, L. Olszewska, Рамановская спектроскопия – соременная техника идентификации опасных веществ на месте происшествия. Konferencja Международной научно-практической конференции «Методические основы повышения качества образовательной деятельности по направлениям подготовки «Техносферная безопасность» и «Пожарная безопасность»» (2014)
 • Z. Salamonowicz, Modeling of heat transfer during gas-phase jet release from the tank with liquefied gas. 11th International Symposium on fire Safety Science, vol. 1, p. 135-142 (2014)
 • M. Woliński, B. Kukfisz, M. Półka, Z. Salamonowicz, Experimental Investigations of LEL and LOC: Limiting Explosive Indices of Dusty Mixtures. Pozarni ochrana 2013, vol. 1, n. 1, p. 325-327 (2013)
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, B. Kukfisz, Experimental analysis of minimal ignition temperatures of a dust layer and clouds on a heated surface of selected flammable dusts, 2012 International Symposium on Safety Science and Technology, Nanjing, China, 23 – 26 October 2012
 • M. Półka, M. Woliński, B. Kukfisz, Z. Salamonowicz, Analysis of susceptibility to ignition of selected industry dust from heated surface – comparative value of minimal ignition temperatures of a dust layer and clouds, 2012 International Symposium on Fire Investigation Science and Technology, University of Maryland, USA, 15 – 17 October 2012
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, B. Kukfisz, Ignition of a dust on a hot surface, The 21th International Symposium on Fire Protection, Ostrava, Czech Republic, 5 -6 September 2012
 • Z. Salamonowicz, M. Półka, M. Woliński, B. Kukfisz, Ignition of a dust layer on a hot surface, IX International Symposium on Hazard, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Crakow, Poland, 22 – 27 July 2012
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, P. Batko, The explosion of acetylene cylinders – case study, IX International Symposium on Hazard, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Crakow, Poland, 22 – 27 July 2012
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, B. Kukfisz, W. Wnęk, Analysis of susceptibility to ignition of selected polymeric dust from a hot heating surface, ANQUE’s International Congress of Chemical Engineering, Sevilla, Spain, 24 – 27 June 2012
 • Z. Salamonowicz, W. Kamiński, Vapour-Liquid equilibrium of ternary mixture propane-nbutane-izobutane, 1st International Congress on Thermodynamics, Poznań, Poland, 4 -7 September 2011
 • Z. Salamonowicz, EURO 2012 Challenges and Threats, NATO CPG Civil Military CBRN Consequence Management, Sielnica, Slovakia, 27-29 września 2010
 • Z. Salamonowicz, W. Jarosz, A. Lewandowski, Projectiles threat during LPG tank explosion, 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, 25-29 May 2009
 • J. Stawczyk, A. Lewandowski, Z. Salamonowicz, Laboratory investigation of vapour-liquid equlibrium for propane-butane mixture, 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, 25-29 May 2009
 • J. Chodorowski, K. Babeł, Z. Salamonowicz, Investigation of kinetic parameters of thermal decomposition of chosen kinds of wood, 17th International Conference on Fire Protection 2008, Ostrawa, Czech, 10-11 września 2008
 • W. Jarosz, Z. Salamonowicz, LPG tank explosion hazard, 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, 26-30 Maj 2008
 • Z. Salamonowicz, W. Jarosz, Thermodynamical properties of binary mixtures of propane and butane, 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia, 26-30 Maj 2008
 • Z. Salamonowicz, W. Jarosz, E. Gałązka, M. Majder-Łopatka, A. Dmochowska, Dekontaminacja – elementy szkolenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, 2nd Annual International Conference Decontam 2007, Ostrawa, Czech, 16-17 maj 2007
 • Z. Salamonowicz, M. Pofit-Szczepańska, Analysis of influence different parameters on the rate dispersion of vapour and gases in atmosphere, 19th International Symposium on Combustion Processes, Wisla, Poland, 29-31 sierpnia 2005

Referaty na konferencjach krajowych

 • Z. Salamonowicz, R. Matuszkiewicz, W. Jarosz, Modelowanie transportu masy i ciepła podczas wypływu strumieniowego gazu ze zbiornika zawierającego fazę skroploną. XXII Zjazd Termodynamików, vol. 1, p. 1 (2014)
 • Z. Salamonowicz, Zagrożenia w procesie produkcji i magazynowania wynikające z własności LPG, VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analiza najciekawszych akcji - błędy i sukcesy, Spała, 27-28 października 2011
 • Z. Salamonowicz, W. Kamiński, Modelowanie ogrzewania zbiornika z LPG w warunkach pożarowych, X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle, Łódź, 19-20 września 2011
 • A. Dmochowska, Z. Salamonowicz, Bezpieczne składowisko odpadów komunalnych, XVI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu, 19-20 kwietnia 2011 r.
 • Z. Salamonowicz, Zasięgi stref niebezpiecznych podczas awaryjnych zdarzeń z LPG, Działania ratownicze z udziałem LPG i innych gazów technicznych, Spała, 21-22 października 2010 r.
 • Z. Salamonowicz, Zjawiska występujące podczas awaryjnych zdarzeń z LPG, Działania ratownicze z udziałem LPG i innych gazów technicznych, Spała, 21-22 października 2010 r.
 • M. Półka, M. Konecki, Z. Salamonowicz, Toksyczność środowiska pożarowego, IV Krajowa Konferencja Naukowa Człowiek w Ekstremalnych Warunkach Ziemia Woda Powietrze, Warszawa, 21-22 października 2010 r.
 • Z. Salamonowicz, M. Langner, Koncepcja organizacji dekontaminacji masowej z udziałem sił PSP, Wyzwania służb ratowniczych na początku XXI wieku, CSPSP Częstochowa, 15-17 września 2010 r.
 • Z. Salamonowicz, M. Majder-Łopatka, A. Dmochowska, Uszczelnianie wycieków z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu SCRChem Państwowej Straży Pożarnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ochrona człowieka i środowiska przed skażeniami, Warszawa 7-8 czerwca 2010 r.
 • M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, A. Dmochowska, Ochrona indywidualna ratownika, Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ochrona człowieka i środowiska przed skażeniami, Warszawa 7-8 czerwca 2010 r.
 • Z. Salamonowicz, Działania ratowniczo-gaśnicze podczas awaryjnych zdarzeń ze zbiornikami zawierającymi LPG, III Krajowa Konferencja Naukowa Człowiek w Ekstremalnych Warunkach Ziemia Woda Powietrze, Warszawa, 23-24 października 2008 r.
 • Z. Salamonowicz, W. Kamiński, J. Stawczyk, A. Lewandowski, Równowaga ciecz-para mieszaniny propan-butan w warunkach zbliżonych do krytycznych, XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Wrocław, 2-6 Września 2008 r.
 • Z. Salamonowicz, E. Gałązka, Modele źródła, dyspersji i meteorologiczne wykorzystywane w programach Aloha, Phast oraz Breeze Haz, Seminarium naukowe – Zastosowanie informatycznych programów wspierających proces prognozowania i oceny sytuacji skażeń, AON, KGPSP, SGSP, Warszawa, 23-24 kwiecień 2008 r.
 • Z. Salamonowicz, Uwolnienie ciekłego chloru pod ciśnieniem, Warsztaty doskonalenia MANHAZ - Modelowanie dyspersji i krótkozasięgowego transportu skażeń dla budowy systemów wspomagania decyzji, Świerk, Listopad 2004 r.
 • Z. Salamonowicz, M. Pofit-Szczepańska, Analityczny opis kształtu krzywych kinetyki generacji ciepła w czasie spalania drewna oraz wskaźników spalania badanych gatunków, I Konferencja Naukowo – Techniczna, Łazy, czerwiec 2004 r.

 

Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji Complex Events and Information Modelling (CEIM'14)
 • Delegat z Polski do Komisji ds. materiałów niebezpiecznych przy CTIF (od 2012)
 • Członek Zespołu CBRN powołanego w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012
 • Rozjemca krajowych i międzynarodowych ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemicznego wyznaczony przez Komendanta Głównego PSP (od 2012)
 • Członek resortowego zespołu współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym (od 2016)
 • Członek grupy roboczej ds. dekontaminacji w PSP powołanej przez KG PSP
 • Członek grupy roboczej ds. zagrożeń od butli z acetylenem w PSP powołanej przez KG PSP

Badania i prace zlecone

 • Opinia nt. Analiza możliwości wystąpienia efektu domina na skutek wystąpienia awarii w Sanit Trans Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach – zakładu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie LOTOS Terminale S.A., LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/64/2016, kierownik projektu
 • Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem dla LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/65/2016, kierownik projektu
 • Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa dla LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/8/2016, kierownik projektu
 • Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa dla LOTOS Terminale S.A., LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/7/2016, kierownik projektu
 • Analiza zapotrzebowania ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego pod względem taktycznym obiektów Bazy Paliw Jasło w LOTOS Infrastruktura S.A., LOTOS Infrastruktura, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, RN7-702/62/2015, kierownik projektu
 • Określenie odległości bezpiecznej od zakładu zwiększonego ryzyka stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Urząd Miejski, Wydział Urbanistyki ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, RN7-702/40/2015, kierownik projektu
 • Identyfikacja i neutralizacja zawartości butli, Prokuratura Rejonowa W-wa Praga ul. Kamienna 1A, 03-441 Warszawa, RN7-702/2/2015, kierownik projektu
 • Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem dla LOTOS Terminale S.A. Oddział Terminal Poznań, LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/52/2015, kierownik projektu
 • Aktualizacja Programu Zapobiegania Awariom dla LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice,  RN7-702/42/2014, kierownik projektu
 • Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem dla Bazy Paliw Czechowice, LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/32/2014, kierownik projektu
 • Aktualizacja Raportu o Bezpieczeństwie dla Bazy Paliw Czechowice, LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/31/2014, kierownik projektu
 • Opracowanie Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej dla LOTOS Infrastruktura S.A., LOTOS Infrastruktura, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, RN7-702/35/2013, kierownik projektu
 • Opracowanie Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej dla LOTOS Terminale S.A., LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/33/2013, kierownik projektu
 • Aktualizacja Raportu o Bezpieczeństwie dla Lotos Czechowice S.A., LOTOS Czechowice S.A., ul. Łukasiewicza 2, Czechowice-Dziedzice, RN7-702/11/2012, kierownik projektu
 • Opracowanie dotyczące zabezpieczenia instalacji do produkcji FAME, LOTOS Biopaliwa S.A., ul. Łukasiewicza 2, Czechowice-Dziedzice, RN7-702/27/2012, kierownik projektu
 • Koncepcja modernizacji istniejącej sieci wody przeciwpożarowej w Lotos Czechowice S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, Biuro Inżynierskie Centrum Sp. z o.o., ul. Berneńska 3c, 03-976 Warszawa, RN7-702/34/2012, wykonawca
 • Opracowanie dotyczące wykorzystania programu Aloha lub normy ATP-45 do wyznaczania stref skażeń chemicznych w warunkach cywilnych, CADExpert sp. z o.o., ul. Obywatelska 137, 94-104 Łódź, RN7-702/17/2012, kierownik projektu
 • Ekspertyza dotycząca ochrony środowiska w procesie tankowania lokomotyw, Freightliner PL Sp. z o.o. Al. KEN 36 lok. 200, 02-797 Warszawa, RN7-702/16/2012, kierownik projektu
 • Obliczenia zasięgu skutków awarii przemysłowej dla pięciu obiektów Bazy Paliw Czechowice, LOTOS Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, RN7-702/24/11, kierownik projektu
 • Analiza zagrożenia wybuchem w budynku przy ul. Polnej 3 w Kwidzynie w dniu 27.07.2010 r., KP Policji Kwidzyń, RN7-702/32/2010, wykonawca
 • Rozprzestrzenianie obłoku amoniaku po wycieku z instalacji chłodniczej, ekspertyza RN7-702/25/09, Sąd Rejonowy Żnin, 2009, kierownik projektu
 • Badanie składu aerozolu gaśniczego, Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej KRAK POŻ, ul. Ceglarska 15, 30-362 Kraków, RN7-702/23/09, kierownik projektu
 • Badanie składu aerozolu gaśniczego, Elektrociepłownia „Kraków” S.A., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, RN7-702/3/09, kierownik projektu

Dorobek pozadydaktyczny

 • Współautor: Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem (2015)
 • Współautor: Program studiów podyplomowych SPF (2015)
 • Współautor: Program studiów podyplomowych SPO (2015)
 • Współautor: Plan studiów i program kształcenia Studia Stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych WIBP (2015)
 • Współautor: Plan studiów i program kształcenia Studia Niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych, WIBP (2015)
 • Współautor: Program szkolenia z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym (2014)
 • Współautor: Plan studiów i program kształcenia Studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej, WIBP (2014)
 • Współautor: Program szkolenia specjalistycznego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego (2014)
 • Współautor: Program szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (2014)
 • Współautor: Plan studiów i program kształcenia Studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, WIBP (2014)

 

Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Członek Rady Wydziału IBP, kadencja 2008 – 2012, 2012 – 2016, 2016 - 2020
 • Członek Senatu SGSP, kadencja 2012 – 2016, 2016 - 2020
 • Realizator licznych warsztatów ratowniczych
 • Opiekun obozu naukowego, Wisła 9-13.03.2016
 • Opiekun koła naukowego  ratownictwa chemicznego

 

Działalność naukowo-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Projekt Polska pomoc rozwojowa: Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej Gruzji, Nr 96/2016, realizowany 2016, wykonawca,
 • Projekt Polska pomoc rozwojowa: CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca cz. 2, Nr 235/2016, realizowany 2016, wykonawca,
 • Projekt rozwojowy: Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, NR DOB-BIO6/06/50/2014, realizowany 2015-17, wykonawca,
 • Projekt rozwojowy: Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy, NR DOB-BIO6/06/113/2014, realizowany 2015-17, wykonawca,
 • Projekt rozwojowy: Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych, Nr DOBR-BIO4/52/13073/2013, realizowany w latach 2013 – 2017, kierownik projektu w SGSP, wykonawca,
 • Projekt szkoleniowy: Network of universities and institutes for raising awareness on dual-use concerns of chemical materials, finansowany przez DG DEVCO Komisji Europejskiej w ramach programu Risk Mitigation Centres of Excellence, realizowany w latach 2013 – 2014, wykonawca,
 • Projekt rozwojowy: End-user driven Demo for CBRNe, finansowany przez CORDIS Komisji Europejskiej w ramach 7 programu ramowego FP7-SECIRUTY, realizowany w latach 2013 – 2016, wykonawca,
 • Projekt Polska pomoc rozwojowa: CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca, Nr 66/2014, realizowany 2014-15, wykonawca,
 • Projekt Polska pomoc rozwojowa: Bezpieczny ratownik - skuteczny ratownik. Dziś i jutro ochrony osobistej ratownika, Nr 288/2014, realizowany 2014, koordynator merytoryczny, wykonawca,
 • Projekt statutowy: Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol, S/E422/13/14, realizowany 2014-2016, wykonawca,
 • Projekt statutowy: Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi, S/E422/11/14, realizowany 2014-2016, kierownik projektu.
 • Projekt rozwojowy: Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich, Nr O ROB 0005 01, realizacja 2011-2013, wykonawca.
 • Projekt rozwojowy: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze - szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe), Nr O ROB 0013 01, realizacja 2011-2014, wykonawca.
 • Projekt statutowy: Badania eksperymentalne termodynamiki układu propan-butan/ zbiornik/otoczenie podczas awaryjnych uwolnień LPG ze zbiorników ciśnieniowych, S/E-422/2/2011/2012, wykonawca
 • Projekt statutowy: Analiza procedur operacyjnych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego podczas lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych spowodowanych atakami terrorystycznymi,  S/E-422/6/2011/2012, wykonawca.
 • Projekt statutowy: Badania zagrożeń od odłamków powstających w czasie wybuchów zbiorników ciśnieniowych zawierających LPG, BW/E-422/15/2009, kierownik projektu.
 • Projekt statutowy: Badania poligonowe wybuchów zbiorników zawierających płynne paliwa gazowe. Technologia działań ratowniczych podczas wypadków z udziałem zbiorników zawierających LPG, S/E-422/1/2007/2008, wykonawca.
 • Projekt statutowy: Badanie wpływu zanieczyszczeń gazowych w analizowanym powietrzu na pracę określonego czujnika elektrochemicznego w detektorach gazowych, S/E-422/2/2006/2007, wykonawca.
 • Projekt statutowy: Analiza wpływu parametrów określających szybkość emisji i dyspersję, na zasięg i rozkład stężenia substancji niebezpiecznych w atmosferze, BW/E-422/4/2005, kierownik projektu.
 • Projekt statutowy: Badanie wpływu rozproszonych prądów roztworów wodnych na ograniczanie rozprzestrzeniania się i zmiany stężeń substancji toksycznych w powietrzu i ściekach, S/E-422/17/2004/2005, wykonawca.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia organizacyjne (2015)
 • Nagroda KG PSP za opracowanie programów szkoleń z ratownictwa chemicznego (2015)
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Giełdzie Wynalazków w 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, Polska;
 • Złoty medal i dyplom na Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, 9-11.05.2013 Rumunia, Iasi;
 • Złoty medal i dyplom na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Technologii INST, 26-29.09.2013, Tajwan, Taipei;
 • Złoty medal i dyplom  na Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii i Wynalazczości INNOVATION TURKIYE 24-27.10.2013, Turcja, Istambuł.
 • Złoty medal Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii „INST TAIPEI 2012” Nagroda specjalna Leading Innovation Award 2012 przyznana przez International Intellectual Property Network Forum (Japonia);

 

Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
 • Awarie przemysłowe
 • Stosowanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa
 • Modelowanie wybuchów i emisji
 • Metody i techniki likwidacji zagrożeń

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.