• PL
  • EN
  • EN

 

 

            W ramach zajęć dydaktycznych w  Zakładzie realizowane są następujące przedmioty:

1. Ratownictwo techniczne

Przedmiot dedykowany dla studentów pierwszego stopnia nauczania studiów o specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu prognozowania zagrożeń, planowania działań ratowniczych, potrzeb sprzętowo-materiałowych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w tym obszarze działań ratowniczych PSP. Studenci zapoznają się z taktyką działań zastępów i sekcji ratowniczych podczas awarii, wypadków i katastrof w komunikacji: drogowej, kolejowej i lotniczej. Zasadami współdziałania zastępów i grup ratowniczych. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ratownictwa technicznego w transporcie. Przygotowywani są do kierowania działaniami w ratownictwie technicznym oraz współpracy z innymi służbami ratowniczymi, na miejscu katastrofy.

 

2.Specjalistyczne Działania Ratownicze

Przedmiot dedykowany dla studentów drugiego stopnia nauczania studiów o specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Program nauczania obejmuje zasady współdziałania zastępów i grup specjalistycznych powoływanych i funkcjonujących w strukturach PSP. Charakterystyka działań w zakresie ratownictwa technicznego - specjalistycznego, prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP oraz inne podmioty ratownicze wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Specyfikę działań ratowniczych specjalistycznych grup poszukiwawczo -ratowniczych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodno-nurkowego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa technicznego. Współprace z innymi specjalistycznymi organizacjami ratowniczymi takimi jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

3. Medycyna katastrof

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy obejmującej zagadnienia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, reakcji ratownika i ratowanego na zdarzenie destrukcyjne, zasad postępowania w związku z zagrożeniami epidemicznymi itp , organizacji  i dokumentowania akcji ratowniczej. Jednocześnie student poznaje zasady komunikacji i współpracy służb na miejscu zdarzenia masowego i katastrofy. Podczas zajęć kładziony jest nacisk na przestrzeganie zasad etyki obowiązujących ratowników udzielających i organizujących akcję ratowniczą.

 

4. Ratownictwo i systemy pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz edukacji z zakresu pierwszej pomocy. Studenci poznają i ćwiczą zasady postępowania w różnego rodzaju zdarzeniach jednostkowych, masowych i mnogich, jak również współpracy służb ratowniczych na miejscu zdarzenia.  Jednocześnie poznają zasady postępowania w związku z zagrożeniami epidemicznymi, chemicznymi i radiacyjnymi.

 

5. Bezpieczeństwo działań ratowniczych

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków wynikające z pełnienia służby w PSP, zwłaszcza w zakresie pobytu w strażnicach, zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, rodzajów zagrożeń środowiska pracy i sposobów zabezpieczania się przed nimi.W ramach przedmiotu omawiane są okoliczności i przyczyny wypadków w służbie oraz sposoby eliminacji, występujących zwłaszcza w czasie działań ratowniczych, czynników niebezpiecznych i szkodliwych. Zapoznaje ponadto z wybranymi zagadnieniami z ergonomii i fizjologii wysiłku.W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z budową i sposobami wykonywania badań i przeglądów środków ochrony indywidualnej oraz ich ergonomią.

6. Ewakuacja interwencyjna

Przedmiot obejmuje zarówno zagadnienia operacyjne, jak i prewencyjne związane z zapewnieniem właściwych warunków ewakuacji osób z budynków. Zajęcia są realizowane zarówno dla słuchaczy mundurowych (dziennych, zaocznych), jak i cywilnych (dziennych i zaocznych). Studenci mundurowi uczeni są zarówno technik samoewakuacji i ewakuacji interwencyjnej osób z budynków/obiektów, jak i zagadnień prewencyjnych dotyczących problematyki. Tematyka zajęć dla słuchaczy cywilnych sprowadza się głownie do zagadnień profilaktycznych tj.: regulacje prawne dot. ewakuacji osób z budynków, inżynierskie modelowanie warunków bezpiecznej ewakuacji osób z budynków, szacowanie widzialności w dymie, toksyczność a bezpieczna ewakuacja, oznakowanie i oświetlenie dróg ewakuacyjnych w budynkach, wykorzystanie dźwigów do ewakuacji osób, alarmowanie o pożarze użytkowników budynku.

7. Strategie ewakuacji ludności

Przedmiot jest realizowany na studiach drugiego stopnia, zarówno dla słuchaczy dziennych jak i zaocznych. Studenci dzienni przygotowują i omawiają prezentację dot. wybranego przez siebie programu służącego do modelowania ewakuacji osób z budynków; wykonują też prostą symulację, pozwalającą oszacować czas ewakuacji osób z budynku. Słuchacze zaoczni przygotowują i omawiają prezentację dot. ćwiczeń ewakuacyjnych realizowanych w wybranym przez siebie obiekcie.

 

W ramach zakładu funkcjonują następujące pracownie:

 

- Pracownia Bezpieczeństwa Ratownictwa, którą można podzielić na dwie składowe: Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa oraz Komorę Dymową.

W laboratorium bezpieczeństwa ratownictwa odbywają się zajęcia dydaktyczne i prowadzone są prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii.

                                          

Rys.  Ćwiczenie z wykorzystaniem ergospirometru                                   Rys.  Ćwiczenie z wykorzystaniem TESTAIR 3

 

 

Komora dymowa jest stacjonarnym ośrodkiem do prowadzenia ćwiczeń i szkoleń z użycia sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz innych środków ochrony indywidualnej strażaka, jak również taktyki i metodyki działań w warunkach dużego obciążenia psychofizycznego związanego z poruszaniem się w nieznanych, ciasnych, trudnych do przejścia pomieszczeniach, pracą w zadymieniu, w podwyższonej temperaturze oraz w warunkach symulowanego hałasu. Komora składa się ze ścieżki wydolnościowej wyposażonej w urządzenia takie jak : ergometr taśmowy, cykloergometr, młot podciągowy i drabina bez końca oraz ze ścieżki treningowej zbudowanej na zasadzie połączonych ze sobą klatek symulujących ograniczone, zamknięte przestrzenie.

Rys.  Ścieżka wydolnościowa w komorze dymowej

 

 

Rys.  Ścieżka treningowa w komorze dymowej

 

- Pracownia ratownictwa medycznego  w której prowadzone są zajęcia z przedmiotu ”Medycyna katastrof”  oraz  różnego rodzaju kursy  w  zakresie  miedzy innymi  Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” .

 

Zakład  ściśle współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem  Medycznym  w zakresie  wymiany doświadczeń  i wspólnego kształcenia   ratowników medycznych  będących studentami Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM  oraz   studentów  SGSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.