• PL
 • EN
 • EN

 

Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa i innych systemów bezpieczeństwa

Przedmiot prowadzony na studiach pierwszego stopnia. Celem przedmiotu jest:

 • przyswojenie i ugruntowanie wiedzy dot. organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa przed skutkami zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych dla ludności i mienia w skali gminy, powiatu, województwa i kraju, jako formy ochrony ludności;
 • umożliwienie poznania, zrozumienia istoty celów działania i znaczenia dla reagowania podmiotów ratowniczych i ich wzajemnych powiązań w przestrzeni powszechnego systemu ratowniczego państwa;
 • zrozumienie motywów i mechanizmów sprawczych powstania, funkcjonowania i tworzenia zorganizowanych form aktywności ratowniczej;
 • nabycie umiejętności rzeczowej analizy zdolności, wartościowania kompetencji i konfigurowania elementów zasobów ratowniczych na potrzeby operacyjne planowania, organizowania i angażowania do działania i prowadzenia przedsięwzięć ratowniczych;
 • nabycie umiejętności korelowania problematyki współczesnych zagrożeń i przeciwdziałania nim dla bezpieczeństwa ludności, dóbr i środowiska.

Taktyka i dowodzenie w ratownictwie

Przedmiot prowadzony na studiach pierwszego stopnia. Celem kształcenia jest nabycie:

 • podstawowej wiedzy z zakresu koordynowania, kierowania i dowodzenia działaniami ratowniczymi, w oparciu o reguły prawa i zasady sztuki ratowniczej,
 • wiedzy o możliwościach operacyjnych, znaczących dla bezpieczeństwa państwa podmiotów ratowniczych i związkach ich organizacyjnego powiązania,
 • technologii, procedur ratowniczych i taktyki użycia potencjału ratowniczego,
 • uregulowań prawnych dotyczących zakresu współpracy transgranicznej oraz międzynarodowych misji udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej.

Kierowanie działaniami ratowniczymi

Przedmiot prowadzony na II stopniu studiów. Celem przedmiotu jest nabycie:

 • doskonalenie u słuchaczy umiejętności dowódczych w zakresie organizowania akcji ratowniczych oraz kierowania działaniami ratowniczymi,
 • doskonalenie umiejętności współpracy kierującego działaniami ratowniczymi z podległymi w zakresie ratowniczym podmiotami znajdującymi się na miejscu zdarzenia,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z systemów wspomagania decyzji dla kierującego działaniami ratowniczymi i współpracy ze sztabem akcji ratowniczej.
 • podstawowej wiedzy z zakresu koordynowania, kierowania i dowodzenia działaniami ratowniczymi, w oparciu o reguły prawa i zasady sztuki ratowniczej;
 • wiedzy o możliwościach operacyjnych, znaczących dla bezpieczeństwa państwa podmiotów ratowniczych i związkach ich organizacyjnego powiązania;
 • umiejętności korzystania z technologii, procedur ratowniczych i taktyki użycia potencjału ratowniczego;
 • wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących zakresu współpracy transgranicznej oraz międzynarodowych misji udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej.

Planowanie operacyjne

Przedmiot prowadzony na studiach pierwszego stopnia. Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z pojęciami z zakresu planowania operacyjnego, a także wiedzy dotyczącej podziału i zakresu zadań realizowanych w ramach przygotowania operacyjnego. W ramach przedmiotu słuchacz powinien nabyć:

 • wiedzę dotyczącą technik planowania operacyjnego oraz zasad wdrażania tych technik w założonych przez prowadzącego zajęcia sytuacjach,
 • umiejętności doboru technik planowania operacyjnego do założonych sytuacji, także umiejętności dostosowywania i modyfikacji istniejących technik do zmian sytuacji, korzystania z narzędzi dostępnych w ramach procesu wspomagania decyzji w sytuacjach wymagających zastosowania technik operacyjnych, a stanowiących element planowania operacyjnego działań ratowniczych, a także umiejętności planowania użycia potencjału ratowniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

Przygotowanie operacyjne w ochronie ludności

Przedmiot prowadzony na II stopniu studiów. Ma na celu przede wszystkich rozwinięcie wiadomości
z zakresu struktur, zadań i warunków funkcjonowania systemów ochrony ludności oraz zasad funkcjonowania mechanizmów ochrony ludności w kraju i za granicą. Realizowane jest to poprzez zapoznanie słuchaczy z takimi zagadnieniami jak:

 • odpowiedzialność organów władzy publicznej w zakresie zadań systemu;
 • założenia funkcjonowania systemu w okresie pokoju, wojny i kryzysu;
 • współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną ludności, w tym z Mechanizmem Ochrony Ludności UE, Biurem ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej OZN (UN OCHA), Europejskim  Centrum ds. Koordynacji Reagowania w Sytuacjach Zagrożeń NATO (EADRCC NATO);
 • założenia perspektywicznego Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności;
 • wymogi prawa międzynarodowego i krajowego, cele i zadania obrony cywilnej;
 • indywidualna i zbiorowa ochrona ludności, samoobrona ludności
 • podstawy prawne zarządzania kryzysowego;
 • procesy związane z planowaniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego;
 • ujęcie systemowego zarządzania kryzysowego;
 • taksonomia zagrożeń;
 • siatki bezpieczeństwa;
 • korelacja planów zarządzania kryzysowego z innymi operatami;
 • pojęcie i rodzaje działań i technik operacyjnych;
 • rozpoznawanie, prognozowanie, odtwarzanie sytuacji wywoływanych zagrożeniami. Planowanie operacyjne w ratownictwie;
 • analiza i ocena zagrożeń, ich następstw i tendencji rozwoju;
 • analiza dla oceny zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego;
 • ocena przygotowania terenu, obiektu i budynku do działań ratowniczych;
 • planowanie reagowania ratowniczego;
 • planowanie wsparcia działań ratowniczych;
 • procedury i dobre praktyki w zakresie planowania i organizacji form ratownictwa specjalistycznego;
 • zasady kontroli i kryteria oceny stanu gotowości operacyjnej jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • inspekcje gotowości operacyjnej podmiotów KSRG i kontrola gotowości operacyjnej.

Współczesne zagrożenia terorystyczne

Przedmiot kierunkowy realizowany na II stopniu studiów mający na celu zapoznać słuchaczy
z podstawowymi pojęciami związanymi z terroryzmem, co realizowane jest poprzez zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 • przedmiot zamachu terrorystycznego;
 • ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku;
 • typologia terroryzmu;
 • charakterystyka sprawców zamachu terrorystycznego;
 • akt terrorystyczny jako sytuacja kryzysowa;
 • prawne aspekty zwalczania terroryzmu;
 • idee terroryzmu i strategie działalności terrorystycznej;
 • finansowanie terroryzmu;
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście zagrożeń terrorystycznych;
 • rola i zadania podmiotu systemu bezpieczeństwa państwa w działaniach antyterrorystycznych;
 • międzynarodowa współpraca w zakresie walki z terroryzmem;
 • koordynacja organizowania działań ratowniczych w przypadku zagrożenia wywołania atakiem terrorystycznym katastrof naturalnych oraz awarii technicznych.

Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania

Przedmiot specjalistyczny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego prowadzony na II stopniu studiów, który ma na celu przede wszystkim zapoznanie studentów z:

 • przeznaczeniem i strukturą organizacyjną Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA);
 • funkcjonowaniem systemu z uwzględnieniem roli jego komponentów;
 • metodami dokonywania prognoz i ocen skażeń w systemie przyjętym dla NATO (norma NATO „ATP-45” aktualnej wersji – obecnie wersja „delta”), łącznie z graficznym ich przedstawianiem na mapach;
 • uwzględnianiem wniosków z tych prognoz system reagowania kryzysowego na potrzeby alarmowania ludności i ratownictwa;
 • zapisywania i odczytywania informacji według wymagań „ATP-45”;
 • wskazanie na kompatybilność KSWSiA z adekwatnymi systemami w ramach NATO.

Ćwiczenia poligonowe

Przedmiot prowadzony na studiach pierwszego stopnia. Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi oraz pracy sztabu. Słuchacz w ramach przedmiotu nabywa umiejętności pozwalające:

 • swobodnie stosować zasady współdziałania służb i podmiotów na czas działań ratowniczych;
 • powoływać sztab i wykorzystywać jego wsparcie;
 • wyznaczać podległym siłom zadania do realizacji oparte o wypracowany zamiar taktyczny;
 • dokonywać wyboru jednego z wariantów zamiaru taktycznego i wypracowywać decyzje;
 • wykorzystywać zasady tworzenia i organizacji struktury kierowania działaniami poziomu interwencyjnego i taktycznego.
 • oceniać zagrożenia przez ustalenie ich charakteru i prognozować rozwój;
 • oceniać wielkość zapotrzebowania na siły i środki podmiotów KSRG;
 • ograniczać lub zwiększać strefy zagrożenia; koordynować zmiany sił ratowniczych, w tym ich wprowadzanie i wyprowadzanie ze strefy działań ratowniczych;
 • zorganizować wsparcie logistyczne; nadzorować skuteczność działania ratowniczego oraz zachowanie bezpiecznych warunków jego prowadzenia;
 • analizować i korygować wielkość wydzielonej strefy działań ratowniczych; organizować punkty przyjęcia sił i środków podmiotów KSRG i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym;
 • współdziałać ze środkami masowego przekazu lub wyznaczać rzecznika prasowego;
 • zorganizować łączność dla podmiotów KSRG uczestniczących w działaniu ratowniczym;
 • dokumentować według potrzeb prowadzone działania ratownicze na miejscu zdarzenia.

Szkolenie obronne

Przedmiot prowadzony na studiach pierwszego stopnia. Przedmiot ma na celu znajomić słuchaczy z zapisami konstytucji dotyczącymi systemu obronnego państwa oraz przedstawić podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, administracji publicznej oraz kierowania bezpieczeństwem państwa. Głównymi celami przedmiotu jest:

 • zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o obowiązku obrony RP;
 • zapoznanie z systematyką i charakterystyką zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa;
 • zapoznanie z regułami funkcjonowania systemu obronnego państwa w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym;
 • zapoznanie z obowiązkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przygotowań obronnych państwa;
 • zapoznanie z systemem kierowania obronnością i obroną państwa;
 • zapoznanie z zakresem przedmiotowo-podmiotowym szkolenia obronnego;
 • zapoznanie z zakresem zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie obronności państwa.

Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym

Przedmiot prowadzony na studiach podyplomowych. Celem przedmiotu jest:

 • poznanie podstawowego zakresu rozwiązań organizacyjnych i technicznych przyjętych dla przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym i ich skutkom w Polsce;
 • poznanie zadań jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Organizacja i funkcjonowanie ratownictwa

Przedmiot prowadzony na studiach podyplomowych. Celem przedmiotu jest:

 • poznanie i zrozumienie czynników odpowiedzialnych za ukształtowanie rozwiązań organizacyjnych i prawnych struktury systemów ratowniczych.

Ratownictwo w stanach nadzwyczajnych

Przedmiot prowadzony na studiach podyplomowych. Celem przedmiotu jest:

 • zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem podmiotów o charakterze ratowniczym i awaryjno-technicznym podczas sytuacji i stanów nadzwyczajnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.