• PL
 • EN
 • EN

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Marek Konecki - prof. SGSP

tel. (022) 56 17 585
email: mkonec@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro II, pokój 313

 

1. Godziny konsultacji

 

Środa:  11.00-12.30

Budynek C, obiekt 01, piętro II, pokój 313

 

2. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

 W 1972 roku uzyskał dyplom magistra chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę dotyczącą badań struktury roztworów makromolekularnych metodami dielektrycznymi. W 1980 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Chemii UW na temat „Badania przenikalności elektrycznej i nasycenia dielektrycznego roztworów cieczy o ograniczonej rozpuszczalności, w szczególności w pobliżu punktu krytycznego” wykonanej pod kierunkiem prof. dra hab. Arkadiusza Piekary, otrzymując stopień doktora nauk chemicznych. W dniu 21 kwietnia 2009 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej na podstawie pracy pt. „Wpływ szybkości wydzielania ciepła i emisji dymu na rozwój pożaru w układzie pomieszczeń” oraz dorobku naukowo-dydaktycznego, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Technicznych, dyscyplinie Inżynieria Środowiska-Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków.

Od 1.06.2009 r. zajmuje stanowisko Kierownika Katedry i profesora nadzwyczajnego SGSP. Polem działalności naukowej są badania doświadczalne i teoretyczne rozwoju pożaru w przestrzeniach ograniczonych (pomieszczenie, budynek). Jest autorem szeregu prac na temat generacji energii cieplnej i dymu z materiałów. Za najważniejszy swój wynik w tej dziedzinie uważa zbadanie wpływu szybkości wydzielania ciepła i emisji dymu, określonych w zmiennych warunkach ekspozycji cieplnych, na szybkość redukcji zasięgu widzialności w pomieszczeniach. Wyniki te wykorzystano do oceny bezpieczeństwa ludzi w czasie ewakuacji z pomieszczeń, wyznaczając czasy osiągania warunków krytycznych środowiska pożaru. Dorobek naukowy obejmuje ponad 90 publikacji w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych i w materiałach konferencji naukowo-technicznych, 20 prac badawczych niepublikowanych oraz kilkadziesiąt ekspertyz.

Działalność dydaktyczna ma na celu przygotowanie studentów do pracy zawodowej w PSP i w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, w zakresie znajomości mechanizmów fizyko-chemicznych pożaru, efektów nieliniowych pożaru oraz umiejętności stosowania różnych narzędzi obliczeniowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W macierzystej Uczelni prowadzi wykłady dla studentów wszystkich rodzajów studiów z przedmiotów: „Teoria pożarów”, oraz „Seminarium dyplomowe” i „Seminarium specjalizacyjne”. Jest promotorem ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich. Odbył staże zagraniczne i kursy - w Anglii w University of Leeds - School of Process, Environmental and Materials Engineering (2002), na Ukrainie w Instytucie Termodynamiki i Spalania Ukraińskiej Akademii Nauk (2000).

Współorganizował dwa studenckie obozy naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w 2000-2001 r. Był organizatorem wystaw prac plastycznych pracowników SGSP i artystów spoza uczelni. Współpracował z redakcją pisma studenckiego SGSP „Pożarek”. W latach 2002-2008 był opiekunem studenckiej grupy wspinaczkowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Nagrodzony m.in. w 2005 r. Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2009. W 2009 r. również uhonorowany nagrodą Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji za całokształt dorobku.

Wykaz najważniejszych publikacji

 

 • Gałaj J., Konecki M., Suksys R., Simulation tests of extinguishing process
 • using mist nozzles with application of hybrid fire model,  Journal of Civil Engineering and Management , 2016, 4, p. 573-583.
 • Konecki Marek, Wybrane zagadnienia wentylacji pożarowej w kontekście ewakuacji, Materiały budowlane , 10/2014, s. 139-140.
 • Tofiło P., Konecki Marek., Gała J., Jaskółowski W., Tuśnio N., Cisek M., System eksperckiej oceny zagrożeń i ryzyka pożarowego w budynkach, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 4, 2013.
 • Konecki Marek, Półka Marzena, Tuśnio Norbert, Małozięć Daniel, Przemysł Chemiczny, Wpływ środków ogniochronnych do drewna na zmiany środowiska pożaru w układzie pomieszczeń, 2012, nr 2.
 • Konecki M., Gałaj J., Correlation model of heat release rate of lignocelulosic materials in a full scale from small scale experimental data, Journal of Applied Sciences Research 2009, Vol. 5 (10): s. 1558-1567.
 • Konecki M., Półka M., Extension of the fire zone model with some detailed mass and heat transfer mechanisms, Journal of Applied Sciences Research 2009, Vol. 5 (2): s. 212-220.
 • Konecki M., Pólka M., Analiza rozprzestrzeniania się ciepła i dymu w czasie spalania wybranych materiałów poliestrowych, Przemysł Chemiczny 2009, Vol. 88 (2).
 • Konecki M., Półka M., Simple Fire Model for Comparative Studies of the Critical Conditions During Combustion of Choosen Polymer Materials, Journal of Civil Engineering and Management, 2009, 15(3), s. 247-257.
 • Konecki M., Investigation of the fire critical conditions in a building as a function of toxic products of combustion and smoke, Archives of Civil Engineering 2006, vol. LII, nr 3, s. 595-614.
 • Konecki M., Półka M., Analiza zasięgu widzialności w dymie powstałym w czasie spalania materiałów poliestrowych, Polimery 2006, vol. 51, nr 4, s. 46-53.
 • Konecki M., Investigations of smoke generation from materials, Archivum Combustionis 2004, vol. 24, nr 3-4, s. 155-168.
 • Konecki M., Modelowanie strefowo-przestrzenne pożaru w pomieszczeniach, Archiwum Spalania 2003, vol. 3, nr 2-4, s. 62-83.
 • Konecki M., Zastosowanie modelu strefowego do badań różnych scenariuszy pożaru w pomieszczeniu, Archiwum Spalania 2002, vol. 2, nr 1, s. 92-107.
 • Konecki M., Problemy modelowania rozwoju pożaru w pomieszczeniu, Archiwum Spalania 2002, vol. 2, nr 1, s. 67-91.
 • Konecki M., Półka M., Zaleski B., Dynamics of smoke generation from materials characterized by rate of change the contrast attenuation coefficient, 6th International Symposium on Fire Safety Science, International Association for Fire Safety Science, University of Poitiers, Francja 1999, s. 1209.

 

Udział w konferencja, sympozjach i innych przedsięwzięciach

 

 • Konecki M, J. Gałaj,.Flame transfer through the external walls insulation of the building during a fire, The 12th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 26–27 maja, 2016, Wilno, Litwa.
 • Tofiło Piotr, Konecki M, i inni, Online FSE Knowledge Base with Interactive Hazard Analysis , IAFSS Symposium 2014 (Christchurch).
 • Tofilo P & Konecki M., Galaj J., Cisek M., Tusnio N., Jaskolowski W., Web based platform with interactive hazard analysis as a new approach to propagating fire engineering knowledge, Interflam 2013, 13th International Conference and Exhibition on Fire Science and Engineering, Royal Holloway College, Nr Windsor, U.
 • Konecki M, Konferencja naukowo-techniczna, Prototyp Interaktywnej Modułowej Platformy Oceny Zagrożenia Pożarowego Budynków, Konferencja – Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 25.06.2014. Stadion Narodowy, Warszawa.
 • Gałaj J., Jaskółowski W., Konecki M., Tofiło P., Tuśnio N., Interactive modular platform for fire risk assesment of buildings as a supporting tool for building and infrastructures design, 11th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Vilnius Gediminas Technical University, May 16, 2013 – May 17, 2013.
 • Tofiło P., Konecki M., Gała J., Jaskółowski W., Tuśnio N., Cisek M., Export system for building fire safety analysis and pisk assessment,11th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Vilnius Gediminas Technical University, May 16, 2013 – May 17.
 • Konecki M, Półka M, Tuśnio N, VII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych”, Zastosowanie danych z kalorymetru stożkowego do analizy wpływu środka ogniochronnego materiału polimerowego ulegającego spaleniu na zmiany zadymienia w przestrzeni ograniczonej, Warszawa 6-8 listopada 2012, str. 67-73.
 • Półka M, Konecki M, Tuśnio N, Konferencja z Projektu POIG Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Szacowanie zasięgu widzialności w dymie powstałym w czasie spalania wybranych materiałów wyposażenia i wykończenia wnętrz, Łódź, 19-21.2012.
 •  Konecki M., Półka M., Estimation of the fire critical conditions in the building’s close spaces, Konferencja Międzynarodowa, Slovak University of Technology in Bratislava, Trnava, 07.02.2008, s. 1-15.
 • Konecki M., Method of Visibility Evaluation in Compartment Fires, Fire Engineering, Ist, International Scientific Conference, Technical University in Zvolen, Republika Słowacka 2002, s. 153-154.
 • Konecki M., Tuśnio N., The multi-zone model for predicting the compartment fire environment, 17th International Symposium on Combustion Processes, Poznań 2001, s. 148-153.

 

Podręczniki, skrypty

 • Monografia: Konecki M., Wpływ szybkości wydzielania ciepła i emisji dymu na rozwój pożaru w układzie pomieszczeń, Wyd. SGSP, Warszawa 2007.

4. Udział w radach i komisjach

 • Podręcznik: Konecki M., Król B., Wróblewski D., Nowoczesne metody działań ratowniczo-gaśniczych, Rozdział I, Wyd. SGSP, Warszawa 2004.
 • Skrypt: Zboiński K., Gadomski W., Janowska B., Konecki M. i inni, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1977, maszynopis. 
 • Członek Rady Wydziału WIBP,
 • Członek Senatu SGSP (2009-2016).
 • Przewodniczący Komisji WIBP ds. Tematów Prac Dyplomowych (2009-2016),
 • Przewodniczący Komisji WIBP ds. Wyboru Tematów Naukowo-Badawczych (2009-2016), obecnie członek komisji.
 • Przewodniczący Rady Wydawniczej SGSP (2008-2012) i Rady Programowej Zeszytów SGSP (od 2011),
 • Zastępca przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej SGSP (2013-2016),
 • Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej SGSP,
 • Przewodniczenie komisji obrony prac dyplomowych,
 • Członek Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich SGSP (od 2009).

 

5.      Działalność naukowo – badawcza

 

 • Projekt: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju POIG.01.01.02-10-106/09-01. NAZWA ZADANIA 5.2.4: Badanie emisji gazów toksycznych i agresywnych podczas rozkładu termicznego materiałów budowlanych – wytyczne do klasyfikacji, IV kwartał 2010 – III kwartał 2012, Główny wykonawca.
 • Projekt Nr O ROB 0006 01/ID 6/1 „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych na etapie ich projektowania i wykonania”, 2011 – 2014, Kierownik projektu.
 • Projekt na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa DOBR-BIO4/050/13009/2013 pt. „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych, wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne", Główny wykonawca.

 

 

6.      Wykaz prowadzonych przedmiotów

  

 • Teoria pożarów, wykład, WIBP, studnia stacjonarne i niestacjonarne.
 • Seminarium dyplomowe, ćwiczenia, WIBP.
 • Seminarium specjalistyczne, ćwiczenia, WIBP.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.