• PL
 • EN
 • EN

Kierownik Pracowni: kpt. mgr inż. Jakub Jakubiec

tel. (022) 5617626, wew. 626
email: jjakubiec@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro IV, pokój 417/418

 

  W Pracowni Środków Gaśniczych i Neutralizujących  prowadzone są szerokorozumiane badania nad właściwościami fizykochemicznymi oraz użytkowymi środków gaśniczych takich jak środki pianotwórcze i zwilżające lub proszki gaśnicze. Prowadzone są również prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnych koncentratów pożarniczych na bazie mieszanin surfaktantowych o zróżnicowanym zastosowaniu – pianotwórczym, zwilżającym czy dekontaminacyjnym wykazujących znacznie lepsze właściwości użytkowe niż dostępne preparaty handlowe. W pracowni realizowane jest wiele projektów rozwojowych i statutowych mających na celów opracowanie nowych technik gaszenia lub neutralizacji oraz zwiększenie efektywności użycia różnych typów środków gaśniczych i dekontaminujących. W ramach projektów realizowane są również badania nad skutecznością gaśniczą, właściwościami użytkowymi oraz wpływem na środowisko środków gaśniczych oraz ich roztworów.

  Otrzymane wyniki badań publikowane są w renomowanych czasopismach o tematyce naukowej i branżowej oraz prezentowane są na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Ponadto w pracowni realizowane są liczne ekspertyzy  z zakresu środków gaśniczych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych – badaniu podlegają głównie proszki gaśnicze oraz środki pianotwórcze i ich roztwory.

Dla środków pianotwórczych badane są następujące parametry:

 • gęstość i lepkość,
 • pH,
 • napięcie powierzchniowe i międzyfazowe,
 • temperatura krzepnięcia,
 • zdolności pianotwórcze,
 • zdolności zwilżające,
 • własności pian (liczba spienienia i przebieg wyciekania roztworu z piany tzw. „synereza”),
 • stężenie roztworu – poprawność działania dozowników.

Zakres badań proszków gaśniczych obejmuje następujące parametry:

 • gęstość właściwa i nasypowa,
 • zagęszczalność,
 • sypkość,
 • odporność na zbrylanie,
 • kinetyczna powierzchnia właściwa,
 • wilgotność i higroskopijność,
 • skład granulometryczny.

 

W pracowni znajdują się następujące, przykładowe,  stanowiska badawcze:

a) Stanowisko do pomiaru napięcie powierzchniowe

Wykorzystując tensjometr procesorowy w pracowni  możliwe jest przeprowadzenie pomiarów napięcia powierzchniowego i międzyfazowego dla metod płytkowej  (Wilhelmy) i pierścieniowej (Du Noüy). Ponadto umożliwia on dokonanie pomiarów kątów zwilżania napływowych i spływowych na próbkach prostokątnych, okrągłych i cylindrycznych.

Tensjometr pęcherzykowy daje możliwość pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego dla stałego i zmiennego czasu życia pęcherzyka oraz wyznaczenia współczynników adsorpcji i dyfuzji.

 

b) Stanowisko do pomiaru stężenia środka pianotwórczego w roztworze

W pracowni oznacza się stężenie środka pianotwórczego przy wykorzystaniu refraktometru laboratoryjnego poprzez pomiar współczynnika załamania światła oraz konduktometru mierząc przewodnictwo elektryczne roztworów.

 

c) Stanowisko do badania parametrów użytkowych pian tj. trwałość i synereza oraz skuteczność gaśnicza

Skuteczność gaśnicza pian oraz ich trwałość rozumiana jako szybkość wyciekania roztworu z piany, stanowią najważniejsze parametry użytkowe środków pianotwórczych wskazując jednocześnie ich zastosowanie w działaniach gaśniczych.

            Podstawowym warunkiem zgaszenia pożaru lub zabezpieczenia przed jego powstaniem i rozwojem jest właściwy dobór środka pianotwórczego oraz prawidłowe oszacowanie niezbędnej intensywności podawania piany oraz zapasu środka. Zadania te ułatwia system klasyfikacji środków pianotwórczych

do wytwarzania pian ciężkich przyjęty w normie PN-EN 1568-3, na którym oparto zasady obliczania intensywności podawania piany i zapasu środka przedstawione w normie PN-EN 13565-2.

            Trwałość pian rozumiana jest jako zdolność zapobiegania wyciekaniu cieczy pod wpływem grawitacji. Wyciekanie roztworu z pian gaśniczych charakteryzowane jest przez trzy podstawowe parametry:

- wartość pięciominutowa: W5,

- wartość dwudziestopięcioprocentowa: W1/4,

- wartość połówkowa W1/2. 

 

d) Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu dla rozkładu środków pianotwórczych i zwilżających

Zdolność substancji chemicznych do ulegania biodegradacji określa się w warunkach laboratoryjnych, porównując zużycie tlenu przez bakterie podczas rozkładu określonej substancji w standardowych warunkach (tzw. biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT) z zużyciem tlenu w procesie utleniania chemicznego (chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT).  Miarą biodegradowalności jest stosunek BZT do ChZT.

Stanowisko pomiarowe do badania chemicznego zapotrzebowania na tlen stanowi zestaw COD/CSB ET 108 firmy Lovibond. Do badań biochemicznego zapotrzebowania na tlen roztworów środków pianotwórczych i zwilżaczy w środowisku wodnym wykorzystuje się standardową metodę OECD 301F przy użyciu zestawu OxiTop® Control firmy WTW.

e) Stanowisko do wytwarzania piany sprężonej dekonatminacyjnej

Stanowisko powstałe dzięki projektowi badawczemu „Opracowanie technologii wytwarzania pian dekontaminacyjnych o wysokiej zdolności do likwidacji skażeń chemicznych i biologicznych, przeznaczonych do działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej”, projekt rozwojowy Nr O R00 0057 12. Demonstrator wyposażony jest w dwa dozowniki - jeden do zasysania środka pianotwórczego a drugi do preparatów dekontaminacyjnych, zapewniając tym samym możliwość wytwarzania pian o właściwościach biobójczych jak również tradycyjnej piany typu CAFS.

 

f) Stanowisko do badania podstawowych parametrów fizykochemicznych i użytkowych proszków gaśniczych:

W pracowni Środków Gaśniczych i Neutralizujących wykonuje się pomiary parametrów proszków gaśniczych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 615 oraz ich właściwości użytkowych i gaśniczych. Wśród najczęściej wykonywanych badań można wyróżnić:   gęstość nasypowa, niezwilżalność wodą, zawartość wilgoci, odporność na zbrylanie oraz sypkość i zagęszczalność. Dokonywane pomiary służą często do oceny badanych proszków w zakresie możliwości ich dalszego stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.