• PL
 • EN
 • EN

st. bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski - adiunkt 


tel. (022) 5617 659, wew. 659
email: msobolewski@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro III, pokój 418

Godziny konsultacji:

Piatek: 11.00-13.00

 

 

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

Absolwent Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej - tytuł magistra inżyniera chemika. Od 1978 asystent w Zakładzie Środków Gaśniczych, następnie kierownik pracowni (1992) oraz kierownik zakładu (1994). W latach 1992 – 2000 dodatkowo konsultant KW PSP w Warszawie w zakresie ratownictwa chemicznego, pracujący w systemie zmianowym w JRG 6. W tym okresie zainteresowania zawodowe obejmowały poza  środkami gaśniczymi także zagrożenia stwarzane przez niebezpieczne substancje chemiczne, ich klasyfikację, taktykę działań w ratownictwie chemicznym oraz środki i metody neutralizacji.

 W latach 1994 - 2006 członek Rady Programowej katalogu "Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych" wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz współautor tego katalogu. W latach 1995 – 96 członek Komisji KG PSP d/s regulaminu działań  w ratownictwie chemicznym. W latach 2003 – 2010 ekspert i audytor techniczny z ramienia Polskiego Centrum Akredytacji uczestniczący w procesach uzyskiwania i przedłużania przez CNBOP certyfikatów PCA dotyczących badań środków gaśniczych i sprzętu podręcznego.

Współautor patentu PL 194577 B1 „Urządzenie do gaszenia ognia” powstałego we współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym (ITP) w zakresie nowych metod wytwarzania pian gaśniczych. Współautor prototypowego systemu pianowego wykorzystującego gazy spalinowe z silnika wysokoprężnego dla lekkiego samochodu ratownictwa drogowego.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskany w ITP. Obroniona praca dotyczyła technologii zastosowania pian do ochrony roślin przed przymrozkami.

W prowadzonych badaniach naukowych zajmuje się fizykochemicznymi oddziaływaniami gaśniczymi, właściwościami roztworów surfaktantów, właściwościami chemicznych środków gaśniczych oraz sorbentów i środków dekontaminacyjnych. Doświadczenia zawodowe obejmują zarządzanie w obszarze inżynierii bezpieczeństwa, przygotowywanie i prowadzenie dydaktyki i kierowanie projektami badawczymi, oraz doświadczenie w zakresie działań ratowniczych w obszarze ratownictwa chemicznego. Współautor i autor programów kształcenia w zakresie charakterystyki i praktycznego zastosowania środków gaśniczych i neutralizujących, autor wykładów „Środki gaśnicze i neutralizujące” prowadzonych w SGSP na studiach dziennych i podyplomowych, współautor trzech podręczników z tego zakresu, a także autor kilkudziesięciu publikacji i referatów dotyczących zagadnień gaszenia pożarów różnych typów oraz zwalczania emisji substancji niebezpiecznych, zastosowania środków pianotwórczych i pian gaśniczych oraz ekspertyz w zakresie środków pianotwórczych i proszków gaśniczych.

 

2. Wykaz wybranych publikacji

 

 • Mizerski A., Sobolewski M.: „Środki gaśnicze - ćwiczenia laboratoryjne”, skrypt,  SGSP, 1997;
 • Mizerski A., Sobolewski M., Król B.: „Zastosowanie pian do gaszenia pożarów”, SGSP, Warszawa, 2002;
 • Sobolewski M.: „Nowa metoda wytwarzania piany”, Przegląd Pożarniczy, 1/2004
 • Mizerski A., Sobolewski M., Król B.: „Piany gaśnicze”, SGSP, Warszawa, 2006.
 • Mizerski A., Sobolewski M.: „Rozszerzona charakterystyka środków pianotwórczych”, Zeszyty Naukowe SGSP, 2007;
 • Mizerski A., Sobolewski M.: „Piany dekontaminacyjne”, Przegląd Pożarniczy, 1/2007.
 • Mizerski A., Sobolewski M., Król B.: „Hasící pěny”, Ostrava, 2009,
 • Sobolewski, B. Król Gaśnice – nie taki prosty temat, Ochrona Przeciwpożarowa 3/2010
 • Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Neffe M.: „Ocena możliwości wykorzystania środków pianotwórczych i sprzętu pożarniczego do wytwarzania pian dekontaminacyjnych”, – rozdział w monografii „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010.
 • Król B, Sobolewski M., Piany gaśnicze, czyli norma wymaga, Przegląd Pożarniczy 1/2012
 • Sobolewski M, Półka M., Woliński M., Kukfisz B., Wykorzystanie wybranego proszku gaśniczego do ograniczania wybuchowości pyłów przemysłowych, Przemysł Chemiczny 2013, 92, 10
 • Król B., Sobolewski M, Szczech K., Jakubiec J.: Badanie zdolności zwilżającej roztworów wodnych stosowanych do gaszenia pożarów materiałów stałych, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 46 (2) 2013, s. 18:
 • Król B., Sobolewski M., Czubak-Ptasińska, A, Badania skutków niewłaściwego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów grupy F, , Zeszyty Naukowe SGSP, nr 46 (2) 2013, s. 5.
 • Sobolewski M., Środki gaśnicze i neutralizujące, rozdział w „Zbiorze opracowań wykładów dla SPF” blok tematyczny działania operacyjne, wyd. SGSP 2013
 • Król B, Sobolewski M, Szałkowski K.: Badania porównawcze zdolności zwilżających i gaśniczych roztworów środków pianotwórczych na bazie testu zwilżania płyty pilśniowej wg NFPA 18, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 1 (49) 2014, s. 18.
 • Salamonowicz Z, Półka M., Woliński M, Sobolewski M.: Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej powierzchni, Przem. Chem. 2014, 93, 1, 99.
 • Król B., Sobolewski M., Smoliński P.,  Wybuch tłuszczu w pomieszczeniu,  Przegląd Pożarniczy, nr 8/2016, s. 22
 • Sobolewski M., Król B.,  Tłusty problem,  Przegląd Pożarniczy, nr 6/2016
 • Klocek K., Sobolewski M. Jak gasić pożary FAME? Przegląd Pożarniczy, nr 1/2016
 • Sobolewski M.: “Środki gaśnicze – kryteria wyboru”. Ochrona przeciwpożarowa 3/2003,
 •  s. 20÷23;

 

3. Udział w konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach

 • Sobolewski M.: „Rozwój środków gaśniczych do gaszenia pożarów grupy B”, Druga Konferencja „Nowoczesne Trendy Rozwojowe Podręcznego Sprzętu Gaśniczego, Kraków 15 grudnia 2009”,
 • Sobolewski M.: „Pożary grupy F: Charakterystyka i gaszenie”, Druga Konferencja „Nowoczesne Trendy Rozwojowe Podręcznego Sprzętu Gaśniczego, Kraków 15 grudnia 2009”,
 • Król B, Sobolewski M.: „Zastosowanie praktyczne podręcznego sprzętu gasniczego w świetle normy EN 3-7”, Druga Konferencja „Nowoczesne Trendy Rozwojowe Podręcznego Sprzętu Gaśniczego, Kraków 15 grudnia 2009”,
 • Sobolewski M., Król B., Adamski A. Warunki skutecznego gaszenia pianą, konferencja „Działania ratownicze w bazach paliw”, PERN Adamowo, 2.10.2012
 • Sobolewski M., Król B., Problemy eksploatacji środków pianotwórczych w bazach paliw płynnych, II Konferencja Techniczno-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo w bazach paliw płynnych”, Reda 13-14.09.2012
 • Mizerski A., Neffe S., Sobolewski M., Król B.: „Piany dekontaminacyjne - nowoczesne środki do neutralizacji skażeń terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz materiałów niebezpiecznych”, IX Konferencja Naukowo-Techniczna – „Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy”, Wrocław, 23 – 25 kwietnia 2013 r;
 • Andrzej Mizerski, Mirosław Sobolewski, Bernard Król, Jakub Jakubiec, Dominika Sala: Badanie właściwości biobójczych pian dekontaminacyjnych wytwarzanych z wodnych roztworów surfaktantów kationowych i anionowych, zamieszczony w:  XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2013 „Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane 10-13 września 2013, praca zbiorowa s. 345.
 • Andrzej Mizerski, Mirosław Sobolewski, Bernard Król, Jakub Jakubiec, Dominika Sala: Badania właściwości pian dekontaminacyjnych wytwarzanych przy użyciu prototypowego agregatu pianotwórczego, zamieszczony w:  XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2013 „Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane 10-13 września 2013, praca zbiorowa s. 355.
 • Mirosław Sobolewski, Bernard Król, Andrzej Mizerski,  Środki pianotwórcze – skuteczność gaśnicza i odporność na nawrót palenia, praktyczne testy gaśnicze, zastosowanie przy pożarach zbiorników magazynowych, Bazy i rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów finalnych BAZA 2013, konferencja pod patronatem Komendanta Głównego PSP, 19-20 września 2013, Centrum Konferencyjne w Cekanowie k/Płocka.
 • Mirosław Sobolewski, Dominika Gancarczyk, Jakub Jakubiec: Bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium as a reference when evaluating the wetting ability of the foam-forming concentrate, XXIII Miedzynarodowa Konferencja Fire protection 2014, 3-4.09.2014 Ostrava
 • Sobolewski Mirosław, Bernard Król, Jakubiec Jakub, Dominika Gancarczyk, Methods of Measuring the Real Concentration of the Foaming Solution in Fixed Firefighting Foam Systems, Sborník přednášek XXIV mezinárodní konference Požární ochrana 2015, Ostrava 9 - 10 září 2015.
 • Jakub Jakubiec, Dominika Gancarczyk, Mirosław Sobolewski, Bernard Król, Skuteczność gaśnicza i bezpieczeństwo zastosowania zwilżaczy, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Techniczne ICTS, Wrocław 28-29.11.2016 (złożony do druku)
 • Dominika Gancarczyk, Jakub Jakubiec, Mirosław Sobolewski, Wpływ rodzaju sorbentu na skuteczność usuwania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni dróg, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Techniczne ICTS, Wrocław 28-29.11.2016

 

4. Działalność naukowo badawcza

 • Praca badawcza statutowa KBN/E – 422/4/99 „Zwilżanie warstw materiałów porowatych w warunkach symulowanego pożaru”, wykonawca
 • Praca badawcza statutowa KBN/E – 422/5/2001-2002 „Badania struktury własności reologicznych pian gaśniczych wytwarzanych przy użyciu sprężonych gazów”, kierownik tematu;
 • Praca badawcza statutowa BW/E-422/2/2003-4, „Badania nad wykorzystaniem gazów spalinowych do wytwarzania pian gaśniczych”, kierownik tematu
 • Projekt rozwojowy O R00 0057 12: „Opracowanie technologii wytwarzania pian dekontaminacyjnych o wysokiej zdolności do likwidacji skażeń chemicznych i biologicznych, przeznaczonych do działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej” –  wykonawca
 • Projekt rozwojowy Nr O ROB 0005 01/ID 5/1 „Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich” – wykonawca
 • Praca badawcza statutowa S/E – 422/22/14  Opracowanie nowych metod pomiaru rzeczywistego stężenia środków pianotwórczych w systemach pianowych: - kierownik tematu
 • Praca badawcza statutowa S/E – 422/17/15  Badania wpływu metody gaszenia na skutki pożarów  grupy F.: - wykonawca
 • Projekt rozwojowy  Mobilny Turbinowy system ratowniczo gaśniczy - wykonawca
 • Praca badawcza statutowa Ocena zdolności do biodegradacji roztworów środków pianotwórczych i zwilżających metodą rozcieńczeń - wykonawca

 

5. Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Komisja ds. programów nauczania WIPB – członek komisji w latach 2012 - 2016
 • Zespół ds. przygotowania wniosku dot. prowadzenia przez SGSP przewodów doktorskich – kierownik zespołu (2013 – 2015)
 • Komitet techniczny ds. zabezpieczeń ppoż i środków gaśniczych JCW CNBOP – członek komitetu delegowany przez SGSP
 • Komisja KG PSP ds. monitorowania Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do stosowania -  członek komisji ds. środków gaśniczych i sorbentów
 • Senat SGSP (2016 – 2016 r.) 

6. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Środki gaśnicze i neutralizujące – wykład, ćwiczenia laboratoryjne
 • Optymalizacja środków gaśniczych i neutralizacji - ćwiczenia

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.