• PL
 • EN
 • EN

mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz - adiunkt, Kierownik Zakładu  


tel. (022) 5617604
email: bkukfisz@sgsp.edu.pl
Budynek C, obiekt 01, piętro III, pokój 404C

Godziny konsultacji: termin uzgodniony indywidualnie

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

 • Kierownik Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchu, Katedra Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (od 01.11.2016r.)
 • adiunkt  Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchu, Katedra Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (od 01.01.2014r.)
 • asystent i kierownik pracowni, Zakład Rozpoznawania Zagrożeń Obiektów, Katedra Bezpieczeństwa Budowli, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (01.01.2009 – 31.12.2013 r.)
 • młodszy specjalista, starszy specjalista, dowódca sekcji, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 o specjalizacji ratownictwo chemiczno-ekologiczne w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy w zmianowym rozkładzie czasu służby (1.12.2006 – 31.12.2008),
 • młodszy specjalista, Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP woj. mazowieckiego. (1.08.2005 -  30.11.2006)

 

Działalność naukowa dr inż. Bożeny Kukfisz poświęcona jest zagadnieniom związanym z  bezpieczeństwem, które jest wiedzą interdyscyplinarną, gdyż łączy w dużym zakresie nauki humanistyczne, opisujące reakcje ludzi na zagrożenia realizowane w zakresie inżynierii bezpieczeństwa cywilnego z inżynierskimi metodami obliczeniowymi, a więc z naukami technicznymi, związanymi ściśle w ramach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego z inżynierią środowiska, w tym w szczególności z badaniem mechanizmów ekspansji zagrożeń pożarowych, wybuchowych, chemicznych, biologicznych oraz radiologicznych (w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, w środowisku naturalnym, w działalności gospodarczej oraz w wyniku poważnych awarii przemysłowych). Dr inż. Bożena Kukfisz specjalizuje się w zakresie eksperymentalnych metod badań palności materiałów i wyrobów, badań reakcji na ogień materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz (Euroklas), skuteczności modyfikacji ognioochronnej materiałów i skuteczności stałych urządzeń gaśniczych, oznaczania parametrów pożarowych i wybuchowych par cieczy/gazów palnych lub pyłów z powietrzem. Równolegle z badaniami przeprowadza analizę toksyczności środowiska pożarowego (w tym dymotwórczości i ograniczenia zasięgu widzialności w dymie) oraz kontynuuje zainteresowania związane z analizami środowiskowymi w oparciu o metody analizy cyklu życia (CML Baseline, Ekowskaźnik 99). Wyniki badań dr inż. Bożeny Kukfisz (Kuczyńska) ukazały się w około 40 czasopismach indeksowanych. Artykuły te były 24 razy cytowane (indeks H = 2).

 

2. Wykaz najważniejszych publikacji

 • B. Kukfisz (Kuczyńska), A. Maranda Toksyczne oddziaływanie wybranych materiałów wybuchowych na organizmy żywe, [w:] Materiały wysokoenergetyczne, Praca zbiorowa pod red. A. Maranda, T. Sałaciński, A. Lewandowska, Wyd. Instytutu Przemysłu Organicznego, Warszawa 2011.
 • B. Kukfisz (Kuczyńska), S. Kukfisz, Mechanizmy urazów powybuchowych wśród ofiar terrorystycznych ataków bombowych, [w:] Materiały wysokoenergetyczne, Praca zbiorowa pod red. A. Maranda, T. Sałaciński, A. Lewandowska, Wyd. Instytutu Przemysłu Organicznego, Warszawa 2011.
 • B. Kukfisz (Kuczyńska), A.Maranda Analiza zbioru wejść i wyjść (LCI) procesów produkcji wybranych górniczych materiałów wybuchowych [w:] Materiały wysokoenergetyczne, Praca zbiorowa pod red. A. Maranda, T. Sałaciński, A. Lewandowska, Wyd. Instytutu Przemysłu Organicznego, Warszawa 2011.
 • A. Maranda, J. Paszula, I. Zawadzka-Małota, B. Kukfisz (Kuczyńska), W. Witkowski, K. Nikolczuk, Z. Wilk Aluminium powder influence on ANFO detonation parameters Central European Journal of Energetic Materials, 2011, 8, 4.
 • A. Maranda, B. Kukfisz (Kuczyńska), Zarządzanie środowiskowe materiałami wybuchowymi [w:] Materiały wysokoenergetyczne, Praca zbiorowa pod red. A. Maranda, T. Sałaciński, A. Lewandowska, Wyd. Instytutu Przemysłu Organicznego, Tom 2, Warszawa 2010. 
 • B. Kukfisz (Kuczyńska),, A. Maranda, M. Bojarska-Kraus Ocena zagrożeń przy produkcji materiałów wybuchowych na przykładzie materiału emulsyjnego metanowego Prace Naukowe GIG, Bezpieczeństwo Robót Strzałowych w Górnictwie, Górnictwo i Środowisko 4/2/2010, Katowice 2010
 • M. Półka ,E. Piechocka, B. Kukfisz. Susceptibility of inflammable industrial dust to ignition from heated surface, Przemysł Chemiczny  6 (9), 1255-1258, 2012.
 • M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Woliński, B. Kukfisz, Experimental analysis of minimal ignition temperatures of a dust layer and cloud on a heated surface of selected flammable dust, ELSEVIER, Procedia Engineering 45, 414 – 423, 2012.
 • M. Sobolewski , M. Półka, M. Woliński, B. Kukfisz, The use of selected extinguishing powder for reducing industrial dust explosion impact, Przemysł Chemiczny, 92 (10), 1000-1003, 2013.
 • B. Kukfisz, M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Wolinski, Badania inertyzacji mieszanin pyłowo-powietrznych, Przemysł Chemiczny  93 (1), 103-106, 2014
 • B. Kukfisz, M. Półka, Z. Salamonowicz, M. Wolinski , Analysis of susceptibility to ignition of dust layer and dust cloud of selected hardened unsaturated polyester resins, Polimery, 59, 805-810, 2014.
 • M. Półka, B. Kukfisz, W. Wnęk, M. Dytrych, Analiza parametrów wybuchowości pyłów ziół w przemyśle farmaceutycznym, Przemysł Chemiczny  93 (11) 1000-1003, 2014.
 • M. Półka, B. Kukfisz,  P. Wysocki, P. Polakovic, M. Kwarcak, Analiza skuteczności wybranych sorbentów wykorzystanych do pochłaniania par substancji ropopochodnych w działaniach ratowniczych, Przemysł Chemiczny  94 (3), 331-335, 2015.
 • B. Kukfisz, M. Półka,  Analiza wybranych parametrów wybuchowości par heksanu w podwyższonych temperaturach,  Kwartalnik Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 42 (2), 117-125, 2016.
 • B. Kukfisz, M. Półka,  Analysis of oxygen index to support candle-like combustion of polyurethane,  The 12 th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 26–27 maj 2016, Wilno, Litwa.
 • M. Tricka, A. Thomitzek, M. Kvarcak, M. Półka, B. Kukfisz, Badania pochłaniania cieczy niepolarnych przez gleb,. Przemysł Chemiczny  95 (5), 931-933, 2016.
 • Kukfisz B., Zjawisko wybuchu, rozdział 3 w monografii „Postępowania popożarowe”, ISBN 978-83-88446-73-3, str. 61-88, Wydawnictwo SGSP, 2016.
 • B. Kukfisz, D. Małozięć, M. Półka, Badania stosowane przy ustalaniu przyczyny pożaru, rozdział 10 w monografii „Postępowania popożarowe”, ISBN 978-83-88446-73-3, str. 371-410, Wydawnictwo SGSP, 2016.

 

3. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 

 • Kukfisz B., Półka M. „Analiza wybranych parametrów wybuchowości par heksanu w podwyższonych temperaturach” I Konferencja naukowo-techniczna Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 28-29.04.2016 r., Sarbinowo.
 • Kukfisz B., Polka M., Analysis of oxygen index to support candle-like combustion of polyurethane,  The 12 th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 26–27 maja, 2016, Wilno, Litwa.
 • Kukfisz B., Półka Marzena: Preventing the explosion of acetylene cylinders involved in fire . Eleven International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions Dalian, China, 24-29 July 2016,
 • Kukfisz Bożena, Półka M., Acetylene containing cylinders in fire, Heat Transfer 2016, The 14 th International Conference on simulation and experiments in heat transfer and its applications, 7-9.09.2016 Ancona (Włochy).
 • R. Bułka, B. Kukfisz, M. Półka, Modern tools assisting post-fire inspections, Engineering and Technology, Computer, Basic and Applied Sciences, ECBA 2016, 15-16.12.2016r., Athens, Greece.
 • Kukfisz B., Półka M., Ościłowska B., Kotulek G., Starzyński E., Baranowski D., „System for 3D mapping the fire scene MCS-2015: Ninth Mediterranean Combustion Symposium, 7-11.06.2015, Rhodos , Greece
 • Kukfisz B., Półka M., „Analysis of flammability and functional properties of select acrylic adhesives”, I International Conference 'Pressure - sensitive adhesives and adhesive materials - research, developnent, technology and aplication" PSAT 01-03.06.2015
 • Kukfisz B., Półka M., Jaskółowski W., Wnęk W., „The heat release rate of hardened Epidian 5 resin unmodified and modified by fire retardants ZS and ZH”,  Międzynarodowej Konferencji „CACMSI Istanbul 2015– Conferrece on Advances in Composite Materials and Structures 2015, Istambuł, Turcja
 • Kukfisz B. Półka M., „A new fire retardants ZS and ZHS for epoxy resin Epidian 5”,  udział w Międzynarodowej Konferencji organizowanej w Casablance przez Moroccan Society of Analytical Chemistry for sustainable development w dniach 26-29.10.2015 roku,
 • Kukfisz B., Półka M., „Zagrożenia związane z zastosowaniem, magazynowaniem oraz transportem acetylenu”, udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo techniczne – 2015 w dniach 16-17.11.2015 roku,
 • Kukfisz B. „Analysis of explosive parameters of eucalyptus dust in wood and furniture industry”, XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW Drewno materiał XXI wieku, Rogów, Polska w dniach 17-18.11.2015 roku.
 • Rozpoznawanie zagrożeń chemicznych, w tym radiacyjnych oraz zjawiska pożarowo-niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych - część II przygotowanie operacyjne (str. 158-168) w pozycji Nauki Podstawowe oraz Przygotowanie Operacyjne (wybrane zagadnienia) dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (rozdział w j.pol.)
 • Półka M., Kukfisz B. - prezentacja referatu pt. “Analiza podatności na zapłon i samozapalenie wybranych pyłów palnych” IV Konferencja Szkoleniowa pt. Ochrona przeciwpożarowa w kopalniach węgla kamiennego,  5.06.2014r., Ruda Śląska.
 • Kukfisz B., Półka M., , Minimum ignition temperatures of layer and clouds of wood-based dust, X International Symposium on Hazard, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions - X ISHPMIE 10-14.06.2014 –Bergen, Norwegia.
 • Półka M., Kukfisz  B. - prezentacja artykułu pt. „New application system for 3D mapping the fire scene as new trend for education in fire safety engineering” International Conference on New Horizons in Education - INTE 2014, 25-27.06.2014, Paryż, Francja.

 

4. Udział w radach, komisjach i zespołach uczelni

 • Kierownik studiów podyplomowych „Zapobieganie pożarom i awariom”
 • Członek PKN Komitet Techniczny Nr 12 ds. mat. wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych
 • Delegat Koła Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

  

5. Działalność naukowa-badawcza (badania statutowe i inne)

 • Kukfisz B., realizacja w ramach studiów doktoranckich N N209 200138 „Badania stopnia przereagowania komponentów podczas detonacji wybuchowych układów utleniacz-składnik palny”. Projekt realizowany jest w latach  2010-2012, Wojskowa Akademia Techniczna.
 •  Kukfisz B., realizacja w ramach studiów doktoranckich N N209 440839 „Parametryczna ocena cyklu życia materiałów wybuchowych górniczych” (pkt. 1 i 2 harmonogramu praktycznego dla Instytutu Przemysłu Organicznego) zgłoszonego w ramach 39 konkursu projektów badawczych MNiSW. Projekt realizowany w latach 2010-2013.
 • Kukfisz B., realizacja Projektu NCBiR nr O ROB 0005 01/ID 5/1 na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa „Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich”, 2011 – 2013, wykonawca projektu.
 • Kukfisz B., Praca naukowo badawcza „Młody Naukowiec”, Analiza wpływu wilgotności drewna na rozkład temperaturowy produktów spalania w kominku z zastosowanym żeliwnym wkładem (MN-422/23/11 na lata 2011 – 2013) – kierownik pracy młodego naukowca
 • Kukfisz B. – udział w projekcie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa DOBR-BIO4/050/13009/2013 pt.: „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne" - wykonawca projektu.
 • Kukfisz B. – udział w projekcie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa DOBR-BIO4/052/13073/2013 pt. ”Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” - wykonawca projektu.
 • Kukfisz B. – udział w pracy statutowej S/E-422/16/14 „Analiza i ocena możliwości wykorzystania związków chemicznych wielkości nano jako dodatku do klejów stosowanych do płyt drewnopochodnych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego” - wykonawca pracy.
 • Kukfisz B. – udział w pracy statutowej S/E -422/23/14-12/11 „Analiza wpływu wybranych środków ognioochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych utworzonych z Epidianu 5” - wykonawca pracy.
 • Kukfisz B. - udział w projekcie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa DOB-BIO6/02/50/2014 pt.: „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych" (od 22 grudnia 2014 roku – 21. grudnia2016) – główny wykonawca projektu
 • Kukfisz B. – udział w pracy statutowej S/E-422/25/15 „Analiza modyfikacji ognioochronnej wybranych transferowych taśm samoprzylepnych” – wykonawca
 • Kukfisz B. – udział w projekcie miedzynarodowym H2020-Galileo-2015-1 Topic: GALILEO-2-2015 Type of action: IA Proposal number: 687338 Proposal acronym: MOBNET – złożony finansowany. Czas trwania 01.01.2016-31.21.2018 - wykonawca

 

6. Udział w szkoleniach

 • Udział w szkoleniu zorganizowanym przez University of Leeds „Gas, Vapour and Dust Explosion Hazards, Protection, Mitigation and Prediction” w dniach 16-24.03.2013r.,
 • Szkolenie bhp i oc - okresowe dla pracowników administracyjnych i biurowych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne w kontakcie z materiałami wybuchowymi organizowane przez „Ośrodek edukacyjny bhp dla ciebie”  2013 rok
 • Udział w szkoleniu dla egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa (grudzień 2012r. Kraków), uzyskanie kwalifikacji  egzaminatora w zawodzie technik pożarnictwa – styczeń 2013r.
 • Udział w szkoleniu z obsługi oprogramowania ANSYS zorganizowanym przez firmę SYMKOM w dniach 16-17.01.2013r. i 5-6.02.2013r. w Warszawie,
 • Udział w cyklu edukacyjnym w ramach projektu „Kobieta Matką Wynalazków” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS realizowanego w ramach POKL, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, zjazd I – 8÷11.02.2013r. , zjazd II – 25÷28.02.2013r., zjazd III - 8÷11.03.2013r. (72 godziny dydaktyczno-warsztatowe),
 • Udział w szkoleniu i egzaminie w ramach projektu „Przyszłość Rozwojowa Żywności” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS realizowanego w ramach POKL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, zorganizowanego przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, zjazd I - 11÷15.03.2013, zjazd II - 24÷28.06.2013 r.,  (80 godzin dydaktyczno-warsztatowych),
 • Udział w szkoleniu TRAMPOLINA organizowanym przez Sysco Polska Sp. z o.o. w ramach projektu pt.: „MPTW II - Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II” nr projektu UDA-POKL.08.02.01-14-105/10-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (108 godzin zajęć i 6h. doradztwa indywidualnego w dniach 23.03÷23.06.2013r.),
 • Udział w szkoleniu i egzaminie w ramach projektu „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS realizowanego w ramach POKL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, zorganizowanego na podstawie umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badan i Rozwoju a  Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, zjazd I - 23÷27.09.2013, zjazd II - 9÷13.12.2013 r., (80 godzin dydaktyczno-warsztatowych),
 • Udział w kursie „Ochrony Radiologicznej w radiometrii i medycynie” w ramach projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku  nr  POKL.04.01.01-00-150/09-01 realizowanym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 13.09÷17.11.2013 roku (100 godzin dydaktyczno-warsztatowych),
 • Udział w kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wrzesień-listopad 2013 roku
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez University of Edynburgh School of Engineering w dniach 29.03.-05.04  2014. pt. „Fire Science and Fire Investigation”
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez firmę CYBID z zakresu obsługi oprogramowania eSURV, 6-8.05.2014, Warszawa.
 • Udział w szkoleniu dla osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ( Dz. U. Nr 117, poz. 1007) w zakresie prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem, badań w dziedzinie materiałów wybuchowych, stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 194, poz. 1633) organizowanym przez  Wojskowy Instytut  Techniczny Uzbrojenia w Zielonce;
 • Udział w szkoleniu ADR transport towarów niebezpiecznych zorganizowanym przez Mazowiecka Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie w dniach 29-30 maja 2009 r.;
 • Udział w szkoleniu doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych ADR – szkolenie DGSA ( 7-9, 14-16.12.2009 r.) organizowane przez firmę BUCH-CAR w Błoniu;
 • Udział w szkoleniu dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne w środowisku narażonym na działanie promieniowania jonizującego organizowane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (grudzień 2009 r.);
 • Udział w szkoleniu „System oceny wyrobu w cyklu życia (LCA) – od idei do praktyki” organizowanym przez Instytut Techniczny Budownictwa (29-30.06.2011r.)

7. Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Fizykochemia spalania
 • Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
 • Analiza skutków wybuchu

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.