• PL
 • EN
 • EN

Prof. dr hab. inż. Sławczo  Denczew - profesor zwyczajny SGSP

tel. (22) 5617 wew. 334

e-mail: s.denczew@sgsp.edu.pl

Budynek F, obiekt 01, piętro II, pokój 311

 

Godziny konsultacji:

Wtorek: 13.00 - 15.00 oraz w innych uzgodnionych ze studentami terminach

 

1. Doświadczenie zawodowe i kierunki badawcze

 

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew  jest profesorem zwyczajnym w SGSP – podstawowe miejsce pracy od 2009 roku, natomiast jest  zatrudniony w SGSP od 2002 roku, najpierw na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2009 roku na stanowisku profesora zwyczajnego.

 • W latach 2003 – 2016 pracował na Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, natomiast w latach 2003 – 2009 był również zatrudniony na Politechnice Białostockiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • W okresie lat 1978 – 2003 był zatrudniony w MPWiK w m. st. Warszawie kolejno na stanowiskach zastępcy kierownika robót, kierownika robót, zastępcy kierownika zakładu wykonawstwa, zastępcy dyrektora –naczelnego inżyniera oraz pełnił obowiązki dyrektora naczelnego w roku 1992 – 3,5 miesiąc oraz w okresie 2001 – 2003 – 26 miesięcy.
 • W latach 1987 – 1990 pracował na budowie zagranicznej na stanowisku kierownika obiektu w ramach kontraktu z firma „ Chemobudowa – Kraków”.
 • W latach 1972 – 1978 był zatrudniony w Biurze Projektów Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego „ Vitrocerprojekt” początkowo na stanowisku pomocy technicznej, a następnie asystenta i starszego asystenta.
 • Znamiennym w doświadczeniu zawodowym prof. Sławczo Denczewa  jest fakt, że przeszedł trzy drogi – 2 zawodowe od pomocy technicznej do projektanta oraz od zastępcy kierownika robót do dyrektora naczelnego i  drogę naukową od inżyniera inżynierii środowiska  do profesora nauk technicznych.
 • Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w 1977 uzyskując tytuł inżyniera inżynierii środowiska, specjalność: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, a następnie ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w roku 1980 uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.
 • W październiku 1983 roku rozpoczął studia podyplomowe na wyżej wspomnianym Wydziale Politechniki Warszawskiej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Studia te ukończył w 1984 roku.
 • W roku 1997 na Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska obronił pracę doktorską pt.: „ Niezawodność podsystemu podłączeń wodociągowych na przykładzie warszawskiego systemu dystrybucji wody pitnej” uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z dnia 12 marca 1997 r., natomiast w roku 2001 na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.:” Podstawy metodyczne eksploatacji układów dystrybucji wody” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – wodociągów i kanalizacji nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z dnia 23 stycznia 2001 roku.
 • Postanowieniem z  dnia 23 lipca 2008 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Sławczo Denczewowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych – dyscyplina naukowa Inżynieria Środowiska.
 • Obszarem badań i zainteresowań prof. dr hab. inż. Sławczo Denczewa są: projektowanie, budowa i eksploatacja wodociągów i kanalizacji, modelowanie systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w stanach normalnych i sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz przeciwpożarowe  zaopatrzenie w wodę. Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew jest twórcą naukowych podstaw eksploatacji wodociągów i kanalizacji.

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew posiada następujące kwalifikacje zawodowe:

 • Uprawnienia projektanta w specjalności instalacyjno – inzynieryjnej w zakresie instalacji Sanitarnych – od 1978 roku.
 • Uprawnienia kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych – od 1079 roku.
 • Rzeczoznawca PZITS w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci rozprowadzających, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych  wodociągowo – kanalizacyjnych – od 1984 roku.
 • Dyplom Ministra Skarbu Państwa z dnia 14.12.1996 roku o złozonym pozytywnym egzaminie dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministerstwie Skarbu Państwa.
 • Świadectwo nr 031 biegłego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1998 roku w zakresie sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko.
 • Świadectwo nr 032 biegłego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1998 roku w zakresie postępowania wodno prawnego.
 • Rzeczoznawca Budowlany Wojewody Warszawskiego w specjalności instalacyjno – inzynieryjnej obejmującej projektowanie i wykonawstwo instalacji sanitarnych i sieci wodociagowych i kanalizacyjnych – wpisany do Centralnego rejestru Rzeczoznawców BudowlanychGINB od 1999 roku.
 • Biegły Wojewody Mazowieckiego w zakresie postepowań wodnoprawnych oraz ocen oddziaływania na środowisko – od 2000 roku.
 • Ekspert oraz Recenzent wpisany do bazy danych Ośrodka Przetwarzania Dokumentacji do oceny wniosków o dofinansowanie z zakresu Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i  Środowisko –od 2002 roku.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – od 2004 roku.
 • Ekspert PNTTE w zakresie eksploatacji wodociagów i kanalizacji – od 2006 roku.

 

2. Wykaz najważniejszych publikacji

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew jest autorem ( tylko w jednym przypadku współautorem, przy czym koncepcja nowoczesnej eksploatacji  wodociągów i kanalizacji jest Jego autorstwa ) następujących książek, monografii, podręczników i skryptów:

 • Podstawy metodyczne eksploatacji układów dystrybucji wody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, ISSN 1234-4338.
 • Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych, współautor Andrzej Janusz Królikowski, Wydawca: Arkady 2000, ISBN 83-213-4266-3.
 • Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2004, ISBN 83-88229-67-2.
 • Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym, Wydawnictwo SGSP, 2006, ISBN 83-88446-16-9.
 • Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2006, ISBN 83-89293-36-6.
 • Gospodarka komunalna w praktyce. Ćwiczenia z gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007, ISBN 978-83-60200-42-1.
 • Zasady audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, Wydawnictwo Zarządu Głównego PZITS, 2009, ISBN 978-83-87792-56-5.
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, Wydawnictwo SGSP 2012, ISBN 978-83-88446-28-3.
 • Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014, ISBN 978-83-7814-321-5.
 • Infrastruktura komunalna i jej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Wydawnictwo SGSP 2016, ISBN 978-83-88446-71-9.

 

3. Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew otrzymał następujące nagrody naukowe dydaktyczne:

 • Nagroda indywidualna stopnia I  Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku2014 - skrypt pt. „Eksploatacja wodociągów   i kanalizacji –  01.10.2015 r.
 • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych za osiągnięcia dydaktyczne - skrypt pt. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę –  10.10.2013 r.
 • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. „Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych”- 01.10.2005r..
 • Nagroda zespołowa Ministra Infrastruktury za publikację pt. „Podstawynowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych” – 19.04.2004 r.
 • Nagroda zespołowa  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki pt. „Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych” –  01.10.2003 r.

4. Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew opublikował ponad 180 prac głównie samodzielnych

( w 18 czasopismach; prestiżowych i renomowanych zagranicznych i krajowych – Water International - USA,   Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics, Environment Protection Engineering, Niezawodność i Eksploatacja,  Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Ochrona Środowiska, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynieria i Budownictwo, Instal, Pomiary – Automatyka – Robotyka, Gospodarka Wodna, Ochrona Przeciwpożarowa itp. )  Zrealizował ponad 200 projektów oraz  ponad 150 opinii technicznych, ekspertyz, operatów wodnoprawnych, prac badawczych  z zakresu wodociągów i kanalizacji wynikiem których był jeden patent i jeden wzór użytkowy. W swoim dorobku ma również kilkadziesiąt wdrożeń do praktyki eksploatacyjnej o charakterze innowacyjnym. Opracował  i wdroził  do praktyki autorskie nowoczesne modele eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Jest autorem nowatorskich i unikalnych opracowań z zakresu wodociągów i kanalizacji, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  infrastruktury komunalnej w szczególności infrastruktury technicznej.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów w ramach badań statutowych i własnych z zakresu wodociągów i kanalizacji oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w wyniku których powstały opracowania książkowe oraz wzór użytkowy przydatny w sytuacjach kryzysowych.

Wypromował 4 doktorów, a obecnie jest promotorem otwartego przewodu doktorskiego na Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku. Opracował  kilkadziesiąt  recenzji - w przewodach habilitacyjnych i doktorskich, książek oraz artykułów w czasopismach krajowych. Udział w komitetach naukowych konferencji zagranicznych i krajowych wraz z wygłoszeniem referatów w ponad 40 konferencjach i sympozjach.

 

5. Konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności poza dydaktycznej

 

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew był uczestnikiem w ponad 70 konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, sympozjów oraz warsztatów, przy czym występował z referatami oraz był w komitetach naukowych. W ostatnim okresie czasu brał czynny udział ( referat oraz Wice przewodniczący Komitetu Naukowego ) w  I Konferencji Naukowo – Technicznej „ Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru” – wygłoszone referaty zostały opublikowane w kwartalniku „ Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” ( poz. 1 i  2 ), natomiast zostały wygłoszone i opublikowane w materiałach warsztatów dla projektantów PZITS ( prof. Sławczo Denczew był w Radzie Programowej oraz  w Komitecie Organizacyjnym Warsztatów  PZITS z zakresu wodociągów i kanalizacji, gazownictwa, ciepła i odpadów ) w Warszawie 2 referaty ( poz.3 i 4 ).

 • Denczew S., Serejko Grzegorz : Analiza porównawcza metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Wydawnictwo CNBOP - PIB, Vol.43 Issue 3, 2016, pp. 105-116.
 • Denczew S., Serejko G. : Ocena jakości wody zasilającej stałe urządzenia gaśnicze wodne w aspekcie jej oddziaływania na stan techniczny urządzeń. Wydawnictwo CNBOP - PIB, Vol.43 Issue 3, 2016, pp. 185-194.
 • Denczew S. : Weryfikacja projektów sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie zastosowanych rozwiązań. Warsztaty PZITS dla projektantów, październik 2016, Warszawa.
 • Denczew S., Serejko G.: Zastosowanie ujęcia systemowego w procesie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Warsztaty PZITS dla projektantów, październik 2016, Warszawa.

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych i krajowych, w których pełni różne funkcje, a mianowicie:

 • Member of  The International Ozone Association ( IOA ) - France,
 • Member of  The International Water Resources Association ( IWRA ) - USA,
 • Member of  The International Water Resources Association ( IWRA ) - USA,
 • Member of  The International Water Association ( IWA ) - UK,
 • Member of  Bulgarian Water Association ( BWA ) - Bulgarian,
 • Member  of Water Environment Federation ( WEF ) - UK,
 • Członek Podsekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Jadowej i Wodnej PAN – w kadencji 2004r. - 2012,
 • Przewodniczący Komisji Regionalnej Polskiego Naukowo - Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego  (PNTTE) w Płocku oraz członek Sądu Koleżeńskiego PNTTE –  w kadencji 2008 – 2010, 2010 – 2013 i 2013 – 2016, 2016-2019,
 • Przewodniczący Głównej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) – w kadencji 2012 - 2016,
 • Przewodniczący Głównej Sekcji Kanalizacji PZITS w kadencji 2008 – 2012 oraz z-ca przewodniczącego Głównej Sekcji Zaopatrzenia w Wodę PZITS w kadencjach od  1992 roku,
 • Członek honorowy PZITS – 2016,
 • Członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce,
 • Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Płockiego,
 • Członek Zespołu Systemów Eksploatacji Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN – 2008-2010,
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność” – Wydawca: PNTTE  w  Warszawie – (15 punktów wg listy MNiSW),
 • Członek Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych „ABRYS” w Poznaniu,
 • Członek Komitetu Naukowego miesięcznika „ Wodociągi – Kanalizacja”- Wydawnictwa Komunalne „ ABRYS” w Poznaniu,
 • Członek Rady Naukowo – Programowej miesięcznika „EuroEkspert”- Wydawca: Europejskie Centrum Doradztwa w Warszawie,
 • Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – MOIIB,
 • Członek Komitetu Założycielskiego Klubu Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego ( Złoty Inżynier 1999 w kat. „Infrastruktura Techniczna” plebiscytu czytelników Przeglądu Technicznego ).

W związku z tym zaangażowany jest w nich jako reprezentant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i poświęca dużo czasu na realizacje różnorodnych przedsięwzięć.

 

 

6. Udział w radach, komisjach i zespołach

 

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew jest członkiem Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, natomiast od 2002 roku był nieprzerwanie członkiem Senatu SGSP. W kadencji senatu 2012 – 2016 był członkiem Komisji Senackiej do spraw jakości kształcenia.

 

7. Działalność naukowo – badawcza ( badania skautowe i inne )

 

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew zrealizował kilkadziesiąt prac badawczo – naukowych z zakresu wodociągów i kanalizacji, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz organizacji i zarządzania infrastrukturą komunalną, spośród których duża ich liczba została wdrożona do praktyki przedsiębiorstw komunalnych, przy czym w ostatnim okresie czasu prowadził i nadal realizuje następujące prace badawcze z zakresu zarządzania infrastruktura komunalna w sytuacjach kryzysowych:

 1. Tymczasowe mobilne stanowisko do uzdatniania wody – praca naukowo – badawcza własna – kierownik – 2013-2016 zakończona wzorem użytkowym o statusie ochronnym od 29.04. 2013 roku – Twórca wzoru użytkowego – prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew, właściciel - SGSP.
 2. Badanie możliwości wykonania wzoru użytkowego i zastosowanie w sytuacjach kryzysowych – praca naukowo – badawcza – kierownik – 2016-2019.

 

8. Wykaz prowadzonych przedmiotów oraz zakres realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

 

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew prowadzi następujące przedmioty:

 • Infrastruktura komunalna – wykłady dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na WIBP.
 • Zarządzanie infrastrukturą komunalna w sytuacjach kryzysowych – Wyklady dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na WIBP.
 • Seminarium dyplomowe – ćwiczenia dla studentów studiów I stopnia na WIBP.
 • Seminarium specjalizacyjne – ćwiczenia dla studentów studiów II stopnia na WIBP.

Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew był  promotorem ponad 200 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Nadal prowadzi prace dyplomowe z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę ( analizy i oceny zasobów wodnych do gaszenia pożarów w zakładach, przedsiębiorstwach, gminach, powiatach oraz województw, badania, analizy i oceny wydajności oraz ciśnienia wody w hydrantach przeciwpożarowych itp. ) oraz z zakresu infrastruktury komunalnej w szczególności zarządzania infrastrukturą komunalną w sytuacjach kryzysowych w zakładach i przedsiębiorstwach komunalnych, analiza i oceny zagrożeń występujących w zakładach i przedsiębiorstwach komunalnych itp.).

 

9. Propozycja współpracy dla biznesu

 

Wykonanie i wdrożenie do praktyki wzoru użytkowego pt.: Tymczasowe mobilne stanowisko do uzdatniania wody –  wzór użytkowy o statusie ochronnym od 29.04. 2013 roku – Twórca wzoru użytkowego – prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew, właściciel – SGSP. Jest to propozycja skierowana do producentów wozów strażackich oraz filtrów do oczyszczania wody. Brak obecnie takiego wzoru użytkowego na świecie. Byłby przydatny w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.