• PL
 • EN
 • EN

Kadra Zakładu uczestniczy w realizacji tematów naukowo-badawczych finansowanych przez MNiSW oraz jednostki gospodarcze. Pracownicy czynnie działają w Komisjach Technicznych, Komitetach Wydawniczych. Publikują swój dorobek; aktywnie uczestniczą w pracach w zakresie wynalazczości i wdrażania nowych rozwiązań sprzętowych.

W Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów umiejscowiona jest baza sprzętowa i stanowiska badawcze, które pozwalają wykonać specjalistyczne badania materiałów i sprzętu w nietypowych warunkach termicznych i eksploatacyjnych.

Maszyny wytrzymałościowe

Zakład Mechaniki Stosowanej dysponuje zrywarkami o zakresach pomiarowych do 1000 kN oraz prasami o zakresie pomiarowym do 5000 kN.

Stanowisko do badania przyczepności betonu do stali - Stanowisko umożliwia wykonywanie badań w temperaturach pożarowych wraz z komputerowo rejestrowanym pomiarem temperatur i odkształceń, z możliwością programowania przebiegu temperatury w czasie. W skład stanowiska wchodzi dodatkowo piec komorowy do nagrzewania próbek o temperaturze znamionowej do 1100oC z możliwością współpracy z komputerowym systemem sterowania i rejestracji temperatury.

Stanowisko do badania rozszerzalności termicznej stali w warunkach temperatur pożarowych - Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badania rozszerzalności próbek wykonanych ze stali konstrukcyjnych. Stanowisko umożliwia pomiar oraz komputerową rejestrację przebiegu wydłużenia próbki w funkcji temperatury w czasie. Układ komputerowej rejestracji umożliwia analizę wyników oraz wykonanie wydruków zarejestrowanych przebiegów.

Uniwersalne stanowisko do badań sprzętu - Stanowisko jest przeznaczone do badania sprzętu i wyposażenia strażackiego, np. lin, drabin zwijanych, drabin przystawnych itp. Umożliwia prowadzenie badań statycznych i dynamicznych.

Stanowisko do badania właściwości izolacyjnych osłon chroniących strażaka przed działaniem ognia - Stanowisko umożliwia prowadzenie badań izolacyjności cieplnej wszelkiego rodzaju osłon wykonanych z tkanin technicznych (oddziaływanie bezpośrednie płomienia na badaną powierzchnię materiałów izolacyjnych). Możliwość pomiaru i rejestracji temperatur przy pomocy komputerowego zestawu w 128 punktach pomiarowych rozmieszczonych na manekinie.

Stanowisko do badań wytrzymałościowych zbiorników przeciwpożarowych z gazoszczelnym kołnierzem pływającym wykonanym z elastycznych tkanin technicznych - Stanowisko jest przeznaczone do badań wytrzymałościowych zbiornika z możliwością jego przeciążenia ponad obciążenia użytkowe i eksploatacyjne.

Stanowisko do badania rękawa ewakuacyjnego - Stanowisko umożliwia przeprowadzenie statycznych badań wytrzymałościowych warstw nośnych i elementów zamocowań (platformy) rękawów ewakuacyjnych. Zbudowane w oparciu o maszynę wytrzymałościową EDZ 100 (zakres pomiarowy do 100 kN).

Stanowisko do badań wytrzymałościowych hełmów strażackich - Stanowisko umożliwia badania wytrzymałościowe dynamiczne przewidziane Normą PN-EN 433. Uzupełnieniem stanowiska jest osprzęt do maszyn wytrzymałościowych typu FPZ 100 przewidziany do badań statycznych wyposażenia hełmów (pasek podbródkowy). W skład stanowiska wchodzi komputerowy system pomiaru i rejestracji wielkości fizycznych takich jak siła oraz prędkość, niezbędnych w trakcie przeprowadzania prób, mających na celu analizę spełnienia wymagań normy PN-EN 433 dotyczącej hełmów strażackich. Układy pomiarowe zapewniają pomiar i rejestrację następujących wielkości oraz zdarzeń: wartości siły wywieranej na hełm w trakcie próby dynamicznego uderzenia, prędkości rzeczywistej bijaka, zdarzenia polegającego na przebiciu skorupy hełmu przez próbkę.

Stanowisko symulacji temperatur pożarowych - Trzon stanowiska stanowi średniotemperaturowy piec komorowy. Warstwę izolacyjną pieca stanowią kształtki i mata z włókien ceramicznych. Elementy grzejne pieca wykonane zostały z drutu oporowego w kształcie spiral. Układ sterowniczy pieca umożliwia regulację temperatury oraz transmisję sygnałów termoelektrycznych z trzech czujników pomiarowych. Cały układ pomiarowy połączony jest do komputerem PC wyposażonego w oprogramowanie sterujące piecem oraz rejestrujące parametry pracy pieca.

Wybrane publikacje

 • Z. Bednarek: The effect of non-steady thermal conditions of fire on structural steel strength parameters. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji "Modern building materials, structures and techniques". Vilnius Lithuania, 10-13 maj 1995r. s. 224-229.
 • Z. Bednarek: The influence of stress level of steel on fire resistance of structural members. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Fire and Safety Engineering". Ostrawa Czechy, wrzesień 1995r. s. 23-29.
 • Z. Bednarek: Laiko ir temperatüros parametru, taikomu skaičiuoti atsparuma ugniani, eksperimentinis nustatymas. Statyba, Vilnius, Technika 1995 nr 1(1), p. 48-58.
 • Z. Bednarek: Wpływ poziomu naprężeń w zbrojeniu na odporność ogniową żelbetowych elementów zginanych. Materiały I Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli", Spała Polska 21-22 listopada 1995r. s. 249-256.
 • Z. Bednarek: Analysis of the effect of fire conditions on the bearning capacity of prestressed concrete girders. Statyba nr 4(4) 1995r. p. 20-30.
 • Z. Bednarek: Zmniejszenie siły sprężającej w splotach w warunkach pożaru. Inżynieria i Budownictwo 6/96 s. 365-367.
 • Z. Bednarek: Analiza zagrożeń występujących w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz metody ograniczania ich skutków. Inżynieria i Budownictwo 7/96 s. 407-412.
 • Z. Bednarek: Charakter and mechanism of metals failure in high fire temperatures. Statyba nr 1(5) 1996 s. 6-13.
 • Z. Bednarek: Test of accelerated relaxation in prestressed reinforcement under thermal conditions of fires. Statyba nr 2(6) 1996 s. 18-22.
 • Z. Bednarek: Determination of the temperature of uncovered steel constructions using numerical methods. Statyba nr 4(8) 1996 s. 6-10.
 • Z. Bednarek: Studium wpływu nieustalonych warunków termicznych na stosowane przy ocenie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji parametry wytrzymałościowe stali budowlanych. Monografia. Wyd. Politechniki Warszawskiej 1996 s. 203.
 • Z. Bednarek: Use of the escape hutes in conditions of extreme rescue action. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Modern Building, Materials, Structures and Techniques " maj 1997 Wilno Litwa. s.
 • Z. Bednarek: Wlijanie rosta tiempieratury na procznostnyje charaktieristiki stali, primienia - jemuje pri ocenkie pożarnoj bezopasnosci żelezobietonnych konstrukcji. Vilnius Technical University (monografia w języku rosyjskim), 1995 r. s. 1-207.
 • Z. Bednarek, L. Dec: Analiza wpływu redystrybucji sił wewnętrznych w czasie pożaru na odporność ogniową elementów zginanych „Inżynieria i Budownictwo" nr 10/99 (udział Z. Bednarek 90%) s. 563-565.
 • Z. Bednarek, L. Dec, T. Cisek: Analiza możliwości ewakuacji ludzi z budynków istniejących „Przegląd Budowlany" nr 10/1999 s. 17-18.
 • Z. Bednarek: The analysis of the protection of the firefighting helmets on the background of EN 443:1997 requirements. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji "Modern Building, Materials, Structures and Techniques" Wilno, Litwa 19-22 maj,1999 s. 181-187.
 • Z. Bednarek: Method of determination of less of prestressing force in strands exposed to standarised fire. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Fire protection 99" Ostrawa, Republika Czeska, 6-8 wrzesień 1999 s. 21-28.
 • Z. Bednarek: Vypoctovy model pożarni addnosti stavebnych konstrukcji „Beton a Zdivo" nr 1999/2 s. 9-13.
 • Z. Bednarek, K. Maślanka: Analiza stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych drewnianych obiektów sakralnych na terenie Polski Południowej. Materiały III Międzynarodowego Sympozjum „Ochrona przeciwpożarowa zabytków" Częstochowa, 6-9 październik 1999 s. 15-23.
 • Z. Bednarek, L. Dec, T. Cisek: Improved Conditions for Evacuation from Buildings. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Pożarni Ochrona 2000", Ostrawa, Czechy 2000 s. 52-57.
 • Z. Bednarek, W. Leśniakiewicz: Techniczne rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa pożarowego drewnianych obiektów. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Budownictwo Nr 260/2000 s.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Zasady klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem właściwości pożarowych według norm europejskich, „Materiały budowlane" Nr 3/2000 s. 50-51.
 • R. Kamocka: Pomiar przemieszczeń i odkształceń metodą interferometrii siatkowej. - Zeszyty Naukowe SGSP Nr 27,2001.
 • Z. Bednarek, M. Abramowicz: Construction disasters considering rescue operations. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Modern Building, Materials, Structures and Techniques" Wilno, Litwa 16-18 maj, 2001 s. 351.
 • Z. Bednarek, W. Leśniakiewicz: Techniczne rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa pożarowego drewnianych obiektów. „Przegląd Budowlany" Nr 4/2001 s. 22-25.
 • Z. Bednarek: Metoda określenia siły zrywającej przy obciążeniach dynamicznych wyrobów z włókien syntetycznych. „Techniczne Wyroby Włókiennicze" Nr 3/2001 s.70-73.
 • Z. Bednarek: Niezawodność i Bezpieczeństwo w budownictwie. Materiały konferencji „Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu – przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych", Częstochowa 09.04.2001r.
 • M. Abramowicz, Z. Bednarek: Zachowanie się materiałów budowlanych w różnych temperaturach pożarowych. „Przegląd Budowlany" Nr 4/2001 s. 16-21.
 • Z. Bednarek, W. Leśniakiewicz: Some technical solutions improwing fire safety of timber buildings. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Fire Protection 2001" Ostrawa, Czechy 12-13 wrzesień 2001 s. 50-57.
 • Z. Bednarek: Wpływ temperatury pożarowej na spadek siły wstępnej sprężającej w konstrukcjach z betonu. Przegląd Budowlany Nr 10/2002 s. 4-5.
 • Z. Bednarek: The effect of redistribution of internal ferces resistance of flexural reinforced concrete members. STATYBA Nr 2/2001, Litwa s.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka, T. Wiśniewski: Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej wykonanej metodą próżniowo – ciśnieniową na wytrzymałość dynamiczną drewna. Przegląd Budowlany, Nr 10, 2002 s.12-14.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu temperatur pożarowych na spadek przyczepności pomiędzy betonem a stalą. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli", Częstochowa 2002 s. 10-18.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka, T. Wiśniewski: Badanie wpływu impregnacji ognioochronnej wykonanej metodą próżniowo-ciśnieniową na wytrzymałość dynamiczną drewna. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli", Częstochowa 2002 s. 18-28.
 • M. Skłodowski, Z. Bednarek, E. Skłodowska: Testing method of self – supporting water tank with loathing flange. Materials 19 th Symposium on Experimental Methods In Solid Mechanics, Polanica Zdrój september 25-28, 2002.
 • Z. Bednarek: Wpływ temperatur pożarowych na spadek siły sprężającej w konstrukcjach z betonu. Materiały XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Jadwisin 2002" s.23-29.
 • Z. Bednarek, R. Kamocka: Analiza odkształceń termicznych stali budowanych w zmiennym polu temperatur. „Inżynieria i Budownictwo" Nr 8/2003 s. 455-457.
 • Z. Bednarek, I. Bradačova: Vliv redistribuce ohybowych momentu behem požaru na požarni odolnost ohybanych železobetonowych prvku. Beton Nr 1/2003, Czechy, s.40-43.
 • Z. Bednarek: Effect of redistribution of internal forces in structural members under bending on their fire resistance. Journal of Civil Engineering and Management, nr IV, 2003 p.266-270 Litwa.
 • Z. Bednarek, R. Kamocka: Analysis of thermal strain of structural steels in variable thermal field. Journal of Civil Engineering and Management, 2004 vol X Suppl. 1 p. 19-22.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Badanie wpływu impregnacji próżniowo – ciśnieniowej na wytrzymałość drewna. Inżynieria i Budownictwo nr 4/2004 s. 213-215.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Scientific research on the influence of fireproof wood preservation carried out by the vacuum-pressure method in normal and devated temperatures. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Modern Building, Materials, Structures and Techniques" Wilno, Litwa 18-19 maj, 2004, s. 419-420.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Wytrzymałość drewna impregnowanego ognioochronnych środkiem solnym metodą próżniowo-ciśnieniową. Materiały Konferencji Naukowej „Krynica 2004", Krynica 12-17 wrzesień 2004, s. 21-26.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu wysokich temperatur na przyczepność prętów żebrowanych do betonu klasy C 40/50. Materiały XIX Konferencji Naukowo-Technicznej „Jadwisin 2004-Beton i Prefabrykacja", Serock k. Warszawy, 26-29 maj 2004 r., s. 161-166.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu warunków termicznych występujących w czasie pożaru na przyczepność zbrojenia do betonu. Materiały Ogólnopolskiej Naukowo-Technicznej Konferencji „Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska", Koszalin-Łazy 7-9 czerwiec 2004 r., s. 27-33.
 • Z. Bednarek, R. Kamocka: Analiza wpływu prędkości grzania na parametry wytrzymałościowe stali budowlanych. Materiały V Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli" Warszawa-Miedzyszyn 14-16 listopad 2005 r. s. 335-343.
 • Z. Bednarek, R. Kamocka: The heating rate impact on parameters characteristics of steel behavior under fire conditions. Journal of Civil Engineering and Management 2006, vol XII No 4 p. 269-275.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Analiza wpływu impregnacji ognioochronnej i zjawisk nią związanych na wytrzymałość drewna. Materiały VII Konferencji Naukowej „Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych" Szczecin-Międzyzdroje 12-13 maj 2006 s. 79-91.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie wpływu temperatur pożarowych na przyczepność stali gładkiej i żebrowanej do betonu samozagęszczalnego. Materiały XX Konferencji Naukowo-Technicznej „Jadwisin 2006-Beton i Prefabrykacja".
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Wpływu temperatur występujących w czasie pożaru na przyczepność stali do betonu samozagęszczalnego. Zeszyty Naukowe SGSP Nr 34/2006 s. 55-60.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Analysis of the fire-protection impregnation influence on wood strendht. Journal of Civil Engineering and Management 2007, vol XIII, No 2 p. 79-85.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Analysis of the effect of thermal conditions of fire on steel-conerete bond. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Fire Protection 2007", Ostrawa, Czechy 12-14 wrzesień 2007.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Testing steel-concrete bond in fire conditions. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji "Modern Building, Materials, Structures and Techniques" Wilno, Litwa 16-18 maj 2007 r. s. 481-482.
 • Z. Bednarek, M. Griškevicičus: Influence of strength reduction in fire temperatures on timber structures fire resistance. Journal of Civil Engineering and Management.
 • Z. Bednarek, A. Kaliszuk-Wietecka: Analysis of the fire-protection impregnation and connected with it effects on wood strength, Archives of Civil Engineering, LIV,2, 2008,s. 301-314.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Badanie spadku przyczepności stali do betonu w warunkach termicznych pożarów, Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, 2008 vol 2, s. 5-18.
 • Z. Bednarek, M. Skłodowski: Testing of Soft Self-Supporting Water Tank used for Fire Protection of Civil Structures, Zeszyty Naukowe SGSP nr 36/2008, s. 5-16.
 • Z. Bednarek, T. Drzymała: Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu, Zeszyty Naukowe SGSP nr 36/2008, s. 61-84.
 • Z. Bednarek, M. Grškevičius: Influence of strength reduction of bimber in fire on structural resistance, Zeszyty Naukowe SGSP nr 37/2008, s. 5-26.
 • Z. Bednarek, R. Kamocka: Zachowanie się konstrukcji stalowych w warunkach wzrostu temperatury, Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo pożarowe wielu kubaturowych obiektów logistycznych" 9-10.10.2008r. Łódź.
 • Z. Bednarek, P. Ogrodnik: Porównawcze badania przyczepności stali klasy C oraz stali klasy A do betonu w warunkach temperatur pożarowych, VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli" Warszawa, listopad 2008, s. 233-240.
 • Z. Bednarek, R. Kamocka-Bronisz: Wpływ intensywności ogrzewania na parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnej, VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli" Warszawa, listopad 2008, s. 225-232.
 • Z. Bednarek, T. Drzymała: Wytrzymałość na ściskanie fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych w warunkach termicznych pożarów, VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli" Warszawa, listopad 2008, s. 211-223.

Podręczniki i skrypty:

 • Z. Bednarek, R. Krodkiewski: Wytrzymałość materiałów z przykładami. Zagadnienia cieplne. Wyd. SGSP 1987r.
 • Z. Bednarek, R. Krodkiewski, K. Jasiński: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Wyd. SGSP 1987r.
 • Z. Bednarek, A. Marciniak: Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych. Wyd. PPU-H Real Press - Holding Realbud Kraków 1995.

Wybrane prace naukowo – badawcze

 • Badanie rozszerzalności termicznej stali budowlanych w temperaturach pożarowych – I i II etap - praca badawcza finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 1999 i 2000.
 • Dostosowanie rozwiązań materiałowych i metod badawczych hełmów strażackich produkowanych w Polsce do wymagań normy europejskiej EN 443 - praca badawcza finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 2000.
 • Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na własności mechaniczne drewna w temperaturach normalnych i podwyższonych - I i II etap - praca badawcza finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 2003 i 2004.
 • Badania wpływu temperatur występujących podczas pożaru na wybrane parametry wytrzymałościowe fibrobetonu - praca badawcza finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową 2007 i 2008.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.