• PL
 • EN
 • EN

mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik - Kierownik Zakładu

tel. (022) 5617, wew. 338
email: pogrodnik@sgsp.edu.pl 
obiekt 01, pokój: 323; budynek „F"

Godziny konsultacji:

piątek godz. 10:00 – 11:45 pokój 323 budynek F

 

  Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej (kierunek: budownictwo). W 2001 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisku asystenta. W 2006 roku obronił rozprawę doktorską na temat "Wpływ temperatur występujących w czasie pożaru na przyczepność pomiędzy stalą a betonem". Od 2012 roku mianowany przez Rektora – Komendanta SGSP na stanowisko kierownika Zakładu Mechaniki Stosowanej w Katedrze Techniki Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od początku pracy zawodowej zajmuje się wpływem podwyższonych i wysokich  temperatur na właściwości wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych.

 

Wykształcenie:

 • 2011 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - Nauczycielskie Studia Podyplomowe.  Budownictwo w Edukacji Szkolnej
 • 2006 – Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
 • 2005 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Studia Podyplomowe w Zakresie Oficerskiego Przeszkolenia Zawodowego
 • 2003 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Budowli
 • 2001 – Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej – magister inżynier budownictwa

Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Pieniak D., Ogrodnik P., Oszust M., Niewczas A.: Niezawodność drewna modyfikowanego i kompozytów drewnopochodnych w wysokich temperaturach. Eksploatacja i Niezawodność. Nr1(15)2013 str. 18-24- SGSP - 15 pkt MNiSW
 • Niewczas A., Pieniak D., Ogrodnik P.: Reliability analysis of strength of dental composites subjected to different photopolymerization procedures. Eksploatacja i Niezawodność. Nr3(14)2012 str.249-255- SGSP -15 pkt MNiSW
 • Halicka A., Ogrodnik P., Zegardło B.: Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate. Construction and Building Materials Volume 48, November 2013, pages 295–305- SGSP - 40 pkt MNiSW
 • Zegardło B., Szeląg M., Ogrodnik P.: Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes–The method of production and the interfacial transition zone. Construction and Building Materials Volume Volume 122, 30 September 2016, Pages 736–742 - 40 pkt MNiSW
 • Ogrodnik P., Zegardło B., Halicka A: Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w warunkach wysokich temperatur. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr.1/2012 – 6pkt. MNiSW
 • Pieniak D., Ogrodnik P., Oszust M., Niewczas A.:  Badania wytrzymałości w podwyższonych temperaturach materiałów drewnopochodnych stosowanych w mostownictwie. Rozdział w monografii wydanej przez Politechnikę Lubelską w języku angielskim. 2012 r. str. 88-116 w 2011r. - 7 pkt. MNiSW
 • Kupicz W., Ogrodnik P.: Moment obrotowy, godzinowe zużycie paliwa oraz temperatura spalin jako parametry diagnostyczne silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym pracującego w warunkach stacjonarnych. Zeszyty Naukowe SGSP Nr. 44.2012. str.55-66 - 6 pkt. MNiSW
 • M. Półka, M. Oszust, P. Ogrodnik: Analisis of selected  flammability properties of wood-polymer composites (WPC) used in noise barriers. Annalis of Warsaw University of Life Sciences SGGW. No75/2011 - 6pkt MNiSW
 • Ogrodnik P., Zegardło B., Halicka A: Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w warunkach wysokich temperatur. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr.1/2012 str.49-56 - SGSP - 9pkt. MNiSW
 • Ogrodnik P., Pieniak D., Jaskółowski W., Gil L., Szulej J.: Wstępne badania wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SiO2. Technika Transportu Szynowego 2012. str. 1395-1401- SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Halicka A., Ogrodnik P., Zegardło B.: Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Technika Transportu Szynowego 2012. str. 1403-1412- SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Gil L., Pieniak D., Ignaciuk P., Ogrodnik P.: Wpływ smarności paliw na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym. Technika Transportu Szynowego 2012. str. 1433-1439- SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Szulej J., Ogrodnik P.: Wyznaczanie parametrów tłumienia drgań w konstrukcjach wielomateriałowych z dodatkiem zeolitu. Technika Transportu Szynowego 2012. str. 3463-3469- SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Kupicz W., Ogrodnik P.: Moment obrotowy, godzinowe zużycie paliwa oraz temperatura spalin jako parametry diagnostyczne silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym pracującego w warunkach stacjonarnych. Zeszyty Naukowe SGSP Nr. 44.2012. str.55-66- 5 SGSP 6 - pkt. MNiSW
 • Bednarek Z., Kamocka-Bronisz R., Ogrodnik P., SGSP, Bronisz S.: Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, zeszyt 59 str. 9-16  nr 3/2012/II- SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Bednarek Z., Kamocka-Bronisz R., Ogrodnik P., SGSP, Bronisz S: Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz szokowego chłodzenia na przyczepność stali B500SP i BSt500S  do betonu. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza nr.1/2013 str.67-73- SGSP - 9 pkt. MNiSW
 • Półka M., Oszust M., Pieniak D., Ogrodnik P.: Wear and friction characteristics of the Wood-based composites. Annalis of Warsaw University of Life Sciences SGGW. No81/2013 str.185-190- SGSP - 7 pkt. MNiSW
 • Halicka A., Ogrodnik P., Zegardło B.: Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury. Budownictwo i  Architektura, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, 2013, vol.12(3), str. 153-161- SGSP - 4 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Zrgardło Bartosz. Eko - mozaika jako sposób recyklingu odpadów ceramicznych. Rozdział w monografii.
 • Walczak A., Pieniak D., Oszust M., Blukacz M., Ogrodnik P.:  Badanie porównawcze efektu skali w próbie ściskania drewna modyfikowanego. Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe Nr 5, 2014. str. 122-126- SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik P., Tatka B.: Badanie wpływu modyfikacji termicznej na zachowanie elementów rozciąganych w podwyższonych temperaturach. Zeszyty Naukowe SGSP Nr 50 (2) 2014 str.43-51- SGSP - 4 pkt. MNiSW
 • Szulej J., Ogrodnik P.: Preliminary studies of dynamic parameters in multimaterial structures with the addition of zeolite. Rozdział w Monografi. Ukraina В І С Н И К. Національного університету “львівська політехніка”. No 781 2014, str. 177-187- SGSP - 15 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik P., Zegardło B.: Ekologiczne betony na kruszywach odpadowych w zagadnieniach bezpieczeństwa ekip ratowniczych w warunkach pożarowych. Logistyka nr 4, 2014. str. 984-994- SGSP - 10 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek: Wstępne badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna „egzotycznego” stosowanego w budownictwie. Logistyka, nr. 6, p. 8053-8059 (2014) - SGSP - 10 pkt. MNiSW
 • Szulej Jacek, Ogrodnik Paweł: Badania parametrów materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych i plastyfikatora. Logistyka, nr. 6, p. 10422-10429 (2014) - SGSP - 10 pkt. MNiSW
 • Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł, Kamocka-Bronisz Renata: Ocena właściwości użytkowych i trwałości elementów ochron osobistych - rękawic strażackich. Logistyka, n. 5 (2014) - SGSP - 10 pkt. MNiSW
 • Gil Leszek, Iganciuk Piotr, Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł: Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym. Logistyka, nr. 6, p. 3899-3902 (2014) - SGSP - 10 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Kamocka-Bronisz Renata, Jaskółowski Waldemar: Badanie wpływu impregnacji ogniochronnej na wytrzymałość drewna w podwyższonej temperaturze. Materiały Budowlane, vol. 10, nr. 506 (2014) - SGSP - 7 pkt. MNiSW
 • Kamocka-Bronisz Renata, Ogrodnik Paweł: Wpływ prędkości nagrzewania i poziomu naprężeń na parametry krytyczne stali BSt500S i B500SP. Materiały Budowlane, n. 506 (2014) - SGSP - 7 pkt. MNiSW
 • Kupicz Włodzimierz, Ogrodnik Paweł: Problemy eksploatacji pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Państwowej Straży Pożarnej. Logistyka, vol. 2014 (2014) - SGSP -10 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Pieniak Daniel, Krzyżak Aneta, Walczak Agata: Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na ściskanie drewna sosnowego impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SiO2. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, n. 3, p. 115-122 (2014) - SGSP - 11 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz: Ekologiczne betony na kruszywach odpadowych w zagadnieniach bezpieczeństwa ekip ratowniczych w warunkach pożarowych. Logistyka, n. 4, p. 984-994 (2014) - SGSP -10 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Tatka Bartłomiej: Badanie wpływu modyfikacji termicznej na zachowanie elementów rozciąganych w podwyższonych temperaturach. Zeszyty Naukowe SGSP, n. 50, p. 43-51 (2014) - 4 SGSP - pkt. MNiSW
 • Jaskółowski Waldemar, Ogrodnik Paweł, Łukaszek-Chmielewska Aneta: The study of time to ignition of woods under external heat flux by piloted ignition and autoignition. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology, vol. 86, p. 133-137 (2015) - SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Kupicz Włodzimierz, Ogrodnik Paweł: Badanie wpływu wybranych uszkodzeń na parametry pracy motopompy pożarniczej – wyznaczenie wartości parametrów dla stanu zdatności. Rozdział w monografii. Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej 2015
 • Kamocka-Bronisz Renata, Ogrodnik Paweł, Pieniak Daniel, Blukacz Monika, Guzik Mirosław: Zastosowanie inżynierii odwrotnej w celu odtworzenia elementów wyposażenia ochrony osobistej służb pożarniczych. Logistyka, vol. 5, p. 917-924 (2015) - 7 SGSP - pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Nowak Aleksandra, Tuśnio Norbert: Nowoczesne metody stabilizacji uszkodzonych konstrukcji budowlanych. TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12 (2015) - SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz: Analiza możliwości wykorzystania odpadowych substancji ceramicznych w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich budownictwa transportowego. TTS Technika Transportu Szynowego, vol. 12 (2015) - SGSP - 5 pkt. MNiSW
 • Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Kamocka-Bronisz Renata, Ogrodnik Paweł, Prodanov Hristo: Degradacja właściwości wytrzymałościowych kompozytu polimerowego stosowanego do wytwarzania skorup hełmów strażackich pod wpływem czynników termicznych. Zeszyty Naukowe WSOSP (2015) - SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Zegardło Bartosz, Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek: Ekonomiczne aspekty stosowania ceramicznych kruszyw recyklingowych do mieszanek betonowych przy budowie betonowych obiektów komunikacyjnych. Logistyka (2015) - SGSP -0 pkt. MNiSW- Nauki Techniczne
 • Sikora Paweł, Woliński Paweł, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz: Zastosowanie nanomateriałów do monitorowania stanu technicznego kompozytów cementowych. Wiadomości Elektrotechniczne, n. 10, p. 11-13 (2016) - SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek: Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych. Budownictwo i Architektura, vol. 15, n. 1, p. 95-104 (2016) - SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Pieniak Daniel: Badanie wytrzymałości na przebicie podeszwy wybranego obuwia specjalnego stosowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.  Zeszyty Naukowe SGSP, n. 58, p. 137-148 (2016) - SGSP - 7 pkt. MNiSW
 • Bartosz, Ogrodnik Paweł, Woliński Paweł: Próba użycia odpadowych izolatorów elektrycznych jako kruszywa do betonu - badania własne. Wiadomości Elektrotechniczne (2016) - SGSP - 6 pkt. MNiSW
 • Zegardło Bartosz, Ogrodnik Paweł, Woliński Paweł, Sikora Paweł: Badanie możliwości wykorzystania odpadowych ceramicznych izolatorów elektrycznych jako recyklingowego kruszywa do betonów. Wiadomości Elektrotechniczne, n. 4, p. 6-7 (2016) - SGSP -  6 pkt. MNiSW
 • Zegardło Bartosz, Ogrodnik Paweł: Analiza wpływu nasączenia wodą na parametry wytrzymałościowe betonów poddanych warunkom pożarowym, jako czynnika destrukcyjnego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza (2016) - SGSP - 13 pkt. MNiSW
 • Ogrodnik Paweł, Tryboń Monika: Opracowanie Innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 17, n. 5, p. 353-367 (2016) - 14 pkt. MNiSW

Publikacje wygłoszone na konferencjach i opublikowane w materiałach konferencyjnych

 • Z. Bednark, P. Ogrodnik, R. Kamocka-Bronisz, S. Bronisz: Study of fire temperatures and shock cooling influence on the bond strength between steel B500SP and BSt500S to concrete. Fire Protection 2012
 • Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł: Popożarowe własności mechaniczne i niezawodność konstrukcyjna w warunkach zginania czteropunktowego drewna impregnowanego.. The 7th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 3-6.06.2013, Augustów, Poland. (2013)
 • Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Ogrodnik Paweł, Gil Leszek: Badania wpływu środowiska pożaru występującego podczas akcji gaśniczych na parametry wytrzymałościowe materiałów stosowanych na hełmy strażackie. Logistyka (2015)
 • Zegardło Bartosz, Tuśnio Norbert, Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek: Przyczyny powstawania awarii i katastrof budowlanych w budynkach szkieletowych. Logistyka (2015) - SGSP
 • Ogrodnik Paweł: Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość wybranych gatunków drewna krajowego i „egzotycznego”. Logistyka (2015)
 • Zegardło Bartosz, Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek: Ekonomiczne aspekty stosowania ceramicznych kruszyw recyklingowych do mieszanek betonowych przy budowie betonowych obiektów komunikacyjnych. Logistyka (2015)
 • Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Kamocka-Bronisz Renata, Ogrodnik Paweł: Degradacja właściwości wytrzymałościowych kompozytu polimerowego stosowanego do wytwarzania skorup hełmów strażackich pod wpływem czynników termicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych" 2015
 • Ogrodnik Paweł, Kupicz Włodzimierz: Development of the diagnostic method concept for fire-fighting motopump based on the measurement of the operational parameters. XLIII Zimowa szkoła niezawodności niezawodność systemów technicznych (2015)
 • Tuśnio Norbert, Ogrodnik Paweł, Tuśnio Janusz: Nowoczesne technologie stosowane w działaniach ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej. Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa (2016)
 • Pieniak Daniel, Oszust Marcin, Kamocka-Bronisz Renata, Ogrodnik Paweł, Niewczas Andrzej: Ocena stopnia wyczerpania mechanicznych właściwości materiałowych struktur hełmu strażackiego w zależności od cieplnych obciążeń wyjątkowych. XLIV Zimowa Szkoła Niezawodności 2016 (2016)
 • Ogrodnik Paweł, Tuśnio Norbert: Innowacyjne rozwiązania metod stabilizacji uszkodzonych konstrukcji budowlanych. XLIV Zimowa Szkoła Niezawodności 2016 (2016)

 

Prace naukowo-badawcze

 • Praca Badawcza Statutowa (Komitet Badań Naukowych) pt. „Opracowanie metody chemicznego usztywnienia sprzętu ratowniczego wykonanego z tkanin technicznych”. KBN/E-422/11/2001-1 – wykonawca
 • Praca Badawcza Własna finansowana przez Komitet Badań Naukowych pt. „Badanie Spadku przyczepności stali do betonu w warunkach termicznych występujących w czasie pożaru”. KBN/E-422/BW-8/2002/2003. I etap – 2002r. II etap – 2003 r. – Kierownik Pracy
 • Praca Badawcza Własna finansowana przez Komitet Badań Naukowych pt. „Badanie wpływu temperatur pożarowych na spadek przyczepności pomiędzy stalą a betonem samozagęszczalnym”. KBN/E-422/BW-8/2004 r.- Kierownik Pracy
 • Praca Badawcza Własna. Badanie wpływu szokowego chłodzenia na przyczepność stali do betonu próbek rozgrzanych do wysokich temperatur. E-422/BW-8/2008. - Kierownik Pracy
 • Praca Badawcza Statutowa. Wpływ warunków temperaturowych występujących podczas pożaru na podstawowe właściwości wytrzymałościowe fornirowego drewna warstwowego. Decyzja MNiSW Nr 216/03/E-422/S/2009 - Kierownik Pracy.
 • Praca Badawcza – Projekt europejski „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”. POIG.01.01.02-10-106/09 – wykonawca
 • Projekt Rozwojowy Nr rej. O ROB/0015/03/001 pt. „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” (Czas realizacji 18.12.2012 -17.12.2015) - Wykonawca.
 • Projekt Rozwojowy Nr rej. O ROB0011/03/001 pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych” (Czas realizacji 8.05.2013 - 7.05.2016) - Wykonawca.
 • Projekt Rozwojowy Nr DOBR-BIO4051/13087/2013 pt.: „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”. (Czas realizacji 23.12.2013 - 11.12.2016) – Kierownik z ramienia SGSP
 •  Praca Badawcza Statutowa. pt. „Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna egzotycznego" stosowanego w konstrukcjach inżynierskich". S/E-422/20/14  – Kierownik Pracy
 • Projekt Rozwojowy NrDOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod  stabilizowania  konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych  podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej. (Czas realizacji 22.12.2014 - 21.12.2017) – Kierownik merytoryczny z ramienia SGSP
 • Projekt Rozwojowy Nr DOB-BIO7/08/01/2015 „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”. (Czas realizacji 22.12.2015 - 21.12.2018) – Kierownik merytoryczny z ramienia SGSP
 • Praca Badawcza Statutowa. pt. „Badanie ogniotrwałego betonu na nowatorskim kruszywie pod kątem możliwości stosowania go w konstrukcjach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego" S/E-422/20/16  – Kierownik Pracy

Nagrody i wyróżnienia dotyczące realizowanych projektów:

 • Medale Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016. Dla projektu pt: Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania.26-28 kwietnia 2016 Poznań. (2016-04-26)
 • Grand Prix Sawo. Przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii: Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016. Dla projektu pt: Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania.26-28 kwietnia 2016 Poznań. (2016-04-26)
 • Złotego Medalu MTP na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016. Dla projektu pt: „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”. 26-28 kwietnia 2016 Poznań. (2016-04-26)
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej podczas XXII giełdy Wynalazków, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 17-18.02.2015r. dla projektów; Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo. (2015-02-18)
 • Jurajski Produkt Roku 2014 podczas XIV Edycji Konkursu "Jurajski Produkt Roku" organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie, 12 grudnia 2014 roku, dla projektu; Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo (2014-12-12)
 • Brązowy medal na 8 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw Invention Show IWIS 2014), 14-16 października 2014r., Warszawa, dla projektu; Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo. (2014-10-14)
 • Złoty medal X edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST TAIPEI, 18-21 września 2014r., Tajwan dla projektu; Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województw (2014-09-18)

 Działalność Organizacyjna:

 • 2005 - 2014 – Komisja Rekrutacyjna IBP (członek komisji)
 • 2008 - 2012 – Komisja Wyborcza Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – Przewodniczący Komisji
 • 2011 - 2013 - Przewodniczący Zespołu zadaniowego do spraw koordynacji zadań określonych w Karcie Uczelni Erasmus - Pełnomocnikiem Rektora-Komendanta SGSP do wykonania zadań wynikających z karty Uczelni Erasmus (Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus)
 • 2011 – 2013 – Główna Komisja Inwentaryzacyjna – Członek komisji
 • Członek Rady Wydziału WIBP w kadencji 2012-2016
 • 2016 – Komisja Rekrutacyjna IBP (wiceprzewodniczący komisji)
 • 2016 - Komisji ds. opracowania zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w drodze przewodu doktorskiego przez RW IBP SGSP. (wiceprzewodniczący komisji)
 • Członek Zarządu SITP przy SGSP w kadencjach 2013-2018, 2018-2023
 • Prodziekan Wydziału inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w kadencji 2016-2020
 • Członek Rady Wydziału WIBP w kadencji 2012-2016
 • Członek Zarządu SITP przy SGSP w kadencji 2013-2018

Wykaz prowadzonych przedmiotów:

 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Mechanika
 • Wytrzymałość materiałów
 • Grafika inżynierska
 • Projektowanie komputerowe
 • Podstawy AutoCad

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

close