Publikacje

Wydawnictwo SGSP, oprócz wydawania kwartalnika Zeszyty Naukowe SGSP, wydaje również skrypty, podręczniki, monografie.

Informacje dla autorów przygotowujących publikacje do wydania

Informacje dotyczące przygotowania maszynopisu

W 2018 r. ukazały się:

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 3
red. nauk. Bernard Wiśniewski
2018 r., 204 s.

 

„Nieustanne zmiany towarzyszące bezpieczeństwu wewnętrznemu, ograniczony potencjał instytucji państwowych przeznaczonych do troski o to bezpieczeństwo wiążą się z potrzebą permanentnych poszukiwań skutecznych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących zapewnieniu niezagrożonego bytu i możliwości rozwoju państw. Permanentny, ponieważ nigdy nie będzie tak, aby relacje między zagrożeniami i wyzwaniami a bezpieczeństwem wewnętrznym były przynajmniej zrównoważone. (…) trzeci tom opracowania poświęcony został kwestiom: podstawowych problemów powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jako determinantów doskonalenia działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, przeglądowi realizacji strategii bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego w kontekście racjonalizacji stosowanych rozwiązań, organizacji działań ratowniczych i pomocowych w warunkach wystąpienia zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych, współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z wybranymi elementami systemu bezpieczeństwa państwa w warunkach wystąpienia zagrożeń biologicznych, doskonaleniu i optymalizacji ochrony przeciwpożarowej, harmonizacji organizacji działań ratowniczych, doskonaleniu działań straży miejskich w sytuacjach kryzysowych, wpływowi edukacji na sprawność systemu zarządzania kryzysowego, korzyści oraz zagrożeń związanych z rozwojem i dostępnością bezzałogowych statków powietrznych oraz prawnym aspektom organizacji uroczystości religijnych”. [ze wstępu]

„Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego”

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski
2018 r.,  s. 335

 

„Niemal codziennie media informują o rozgrywających się w różnych częściach naszego globu tragediach spowodowanych klęskami żywiołowymi, katastrofami technicznymi lub ekologicznymi oraz epidemiami. Wszystkie te zdarzenia potęgują w nas poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w naszym rozwoju, bo przecież dopiero „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” pozwala prawidłowo się rozwijać. (…) Publikacja dotyka wielu aspektów kreowania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zagadnienia w niej poruszane podzielono na cztery obszary: wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne”. [ze wstępu]

„Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki w pożarnictwie”
Szymon Ptak, Piotr Kustra
2018 r.,  s. 211

 

„Jest to skrypt wartościowy w swym wymiarze, zawierający zbiór tematycznych zagadnień opisanych w sposób nowatorski i jest przeznaczony dla studentów i Słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako pomoc w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu elektrotechnika i elektronika w pożarnictwie. Skrypt zawiera rozszerzone informacje niezbędne dla zrozumienia istoty realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych, poprawności ich wykonywania i opracowania wyników”.
[z recenzji st. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego]

 

„Skrypt stanowi kompendium wiedzy niezbędnej dla każdego strażaka biorącego czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zagrożenia, jakie wynikają z pracy instalacji i urządzeń elektrycznych, stanowią poważny problem naszych czasów. Każdy strażak powinien posiadać odpowiedni zakres wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przepływowi prądu. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom możliwe będzie dostrzeżenie zagrożeń pożarowych i ich eliminacja. Informacje zawarte w skrypcie ukierunkowane są na specyfikę pracy strażaków PSP i OSP, co niewątpliwie stanowi novum w dziedzinie elektrotechniki”.
[Z recenzji dr inż. Barasińskiego]

„Wpływ biomasy na parametry palności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego”
Szymon Ptak, Marzena Półka
2018 r.,  s. 204

 

„W monografii opisano eksperymentalne metody badania właściwości pyłów i zaprezentowano sposób ich zastosowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku oznaczania parametrów zapalności i wybuchowości pyłów, ponieważ wartości tych parametrów są zgodne z metodologią zawartą w aktualnych normach europejskich. Zastosowano też zaawansowane metody badania zjawiska pirolizy cząstek pyłu i oceny ich kształtu. Główną zaletą monografii jest uchwycenie charakterystycznych różnic we właściwościach pyłów biomas w stosunku do pyłu węglowego. Bardzo ciekawym wynikiem badań jest jakościowa analiza produktów pirolizy poszczególnych pyłów. Monografia stanowi przyczynek do lepszego poznania właściwości wybuchowych i mechanizmu zapłonu i spalania pyłów biomas. Wyniki w niej zawarte mogą przyczynić się do poprawy jakości ocen ryzyka wybuchu w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni”.
[z recenzji dr hab. inż. Krzysztofa Cybulskiego, prof. GIG]

 

„W monografii opisano zjawiska wybuchu mieszaniny pyłów palnych z powietrzem, zwracając uwagę na znaczenie fizykochemicznych właściwości wytypowanych do badań biomas. Przedstawiono technologię produkcji biomasy i zagadnienia związane z technicznymi problemami wynikającymi ze współspalania, a także aspekty bezpieczeństwa wybuchowego. Ukazano różnice w podstawowych parametrach palności i wybuchowości wytypowanych do badań próbek pyłu biomasy i węgla kamiennego. W odniesieniu do wytypowanych pyłów biomasy, powyższa tematyka nie była dotychczas podejmowana”.
[z recenzji prof. dr hab. inż. Stanisława Biedugnisa]

„Szkice pedagogiczne”
Konrad Waloszczyk

2018 r.,  s. 96

Główny problem badawczy niniejszej monografii skupia się na wskazaniu dostępnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, rozwojowej i kulturowej, szczególnie w obszarze wychowania historycznego (starożytność, średniowiecze, oświecenie) oraz współczesnego z dość silnym nakierowaniu na niektóre aspekty psychologii rozwoju i inteligencji dziecka, a także zagadnienia Nowego Wychowania i edukacji w dobie nowoczesnych mediów. Sformułowane treści stanowią umiejętne porównanie poglądów na temat wychowania wielu znaczących pedagogów, a także wpływ poszczególnych epok historycznych na kwestie edukacji i rozwoju człowieka.
Problemy zawarte w publikacji opisane są zgodnie z kanonami nauk humanistycznych i odpowiadają  metodologii stosowanej w naukach pedagogicznych. Dominują metody opisowe, porównawcze, metody indukcyjno-dedukcyjne. Monografia stanowi niezwykle wartościową pozycję z zakresu wychowania człowieka. Autor dokonał w niej dość szerokiej analizy rozwoju pedagogiki. Zaprezentowane stanowiska w tym zakresie autorytetów zajmujących się wychowaniem człowieka podkreślają jej interdyscyplinarny charakter. Dobrze został ujęty wątek charakteru rozwoju poszczególnych epok historycznych oddziałujących na życie człowieka.
[Z recenzji dr. hab. Andrzeja Pieczywoka]

 

Publikacja wnosi nowe spojrzenie na opis sensu wychowania, kształcenia w pedagogice w zmieniającym się społeczeństwie. Wypełnia lukę w literaturze naukowej, ważnej w przygotowaniu pedagogicznym studentów uczelni technicznych, powinna być lekturą również studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich.
(…)  jest wartościowa dla poznawania podstawowych zagadnień pedagogicznych oraz inspirująca do ich pogłębiania przez autoedukację.

[Z recenzji dr hab. Ewy Szadzińskiej]

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych”
Majkowska Aneta
2018 r., 120 s.

 

Monografia wykorzystuje osiągnięcia nauk społecznych w zakresie badań nad poznaniem i komunikacją społeczną, wiedzę dotyczącą komunikacji w sytuacjach kryzysowych. (…) odnosi się do problematyki lingwistycznej, do strukturalnych, pragmatycznych, socjolingwistycznych, dyskursywnych i genologicznych aspektów komunikowania. [ze wstępu]

Główny problem pracy stanowi opisanie i interpretacja wpływu i roli różnych form komunikowania społecznego na organizację i skuteczność działań antykryzysowych współczesnego społeczeństwa. Stanowi klarowny wkład czym jest i na czym polega wykorzystanie w działaniach antykryzysowych lingwistycznych form komunikowania, szczególnie w relacjach odbiorca-nadawca oraz organizacji tematycznej i poznawczej wydarzenia komunikacyjnego. Autorka, wykorzystując wyniki badań nad komunikacją społeczną oraz nad zjawiskami kryzysowymi, stworzyła zwarty, klarowny opis funkcjonowania elementów komunikacji społecznej w procesach zarządzania kryzysem. Wzbogaciła ten wykład opisem uwarunkowań prawnych i społecznych komunikowania alternatywnego i wspomagającego oraz aneksem w postaci serii zdjęć ilustrujących przekładowe gesty polskiego języka migowego. [z recenzji]

„Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem i ciągłością działania”
Gromek Paweł, Wróbel Rafał
2018 r., 237 s.

 

Monografia wnosi istotny wkład w proces poszukiwania skutecznych form ochrony obiek­tów kluczowych i zapewnienia ciągłości działania w ich ochronie, który odnosi się zarów­no do sfery poznawczej, jak i utylitarnej. O tej ostatniej decyduje, między innymi, ujęcie modelów wdrożeniowych zarządzania ciągłością działania (...).

(…) Recenzowany materiał zaliczyć należy do wartościowych opracowań z obszaru nauk społecznych, w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. W monografii można dostrzec logiczną spójność, która przejawia się jednolitym ciągiem myślowym, podporządkowanym przyję­tym założeniom. Lektura publikacji przekonuje do stwierdzenia, że między tytułem a jej poszczególnymi częściami zachodzą ścisłe związki przyczynowo-skutkowe w sferze mery­torycznej. Ponadto monografia posiada liczne autorskie konkluzje, mające swoje głębokie uzasadnienie poznawcze i utylitarne. Uważam, że prezentowane przez Autorów poglądy zostały poparte wnikliwą analizą i oceną przepisów prawa oraz literatury przedmiotu.

Z recenzji dr. hab. Janusza Leona Faleckiego

 

Monografia odnosi się do ważnych zagadnień bezpieczeństwa powszechnego jako fila­ru systemu bezpieczeństwa narodowego we współczesnych uwarunkowaniach. Publikacja posiada wartość poznawczą i użytkową. Poznawczą – ponieważ w oparciu o metody na­ukowe rozwiązuje istotne problemy niemające dotychczas pełnego, oddzielnego opraco­wania. Wartości utylitarne opracowania – wyrażone w postaci założeń ochrony obiektów kluczowych jako integralnej części bezpieczeństwa narodowego w aktualnych uwarunko­waniach. Praca stanowi niepodważalny wkład Autorów w rozwój nauk o bezpieczeństwie w warstwie problematyki zarządzania kryzysowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Sobolewskiego

„Pedagogical process and effective possibilities of modern teaching and learning with digital support”

 Peter Polakovič, Marzena Półka, Marcela Hallová

2018 r., 124 s.

 

Monografia została poświęcona problematyce prowadzenia nowoczesnego procesu kształcenia i nauczania, wspomaganego przez narzędzia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych  (ICT). Tematyka wpisuje się w obecne trendy związane z prowadzeniem procesu dydaktycznego, który trudno sobie dziś wyobrazić bez powszechnego dostępu do informacji i stosowania licznych narzędzi do komunikowania się. Z punktu widzenia współczesnego procesu kształcenia, zgodnie z trendami którego nauka trwa w zasadzie przez całe życie (…), syntetyczny opis narzędzi cyfrowych wspomagających realizację tegoż procesu i omówienie ich wpływu na zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w zakresie nauczania i procesów pedagogicznych, jest niezwykle istotne. Przedmiotowa monografia tę tematykę charakteryzuje w sposób kompleksowy i biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać ją za nowatorską. [z recenzji]

„Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa”
Rutkowski Cezary
2018 r., 352 s.

„Monografia obejmuje wybrane zagadnienia naukoznawstwa w zakresie koniecznym dla percepcji kolejnych zagadnień, problemy nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębianie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania wszelkich skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu.

To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie”. [ze wstępu]

„Bezpieczeństwo pożarowe lasów”
Zarzycki Jarosław
2018 r., 223 s.

"(...)podejmuje problemy znajdujące odzwierciedlenie zarówno w teorii, jak i w praktyce. Oba aspekty postrzegane są w kontekście kwestii dotyczących ogólnego bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa pożarowego traktowanego jako interdyscyplinarna perspektywa badawcza”.

„Monografia jest wielowątkową analizą opracowaną na podstawie dostępnego piśmiennictwa w której przybliżono główne filary bezpieczeństwa pożarowego z ich elementami składowymi. Zaprezentowanie w niej wielu składowych bezpieczeństwa pożarowego lasów stanowi również próbę nowego zdefiniowania tego pojęcia i wskazanie na te elementy, które pozwalają prognozować poziom bezpieczeństwa”. [ze wstępu]

 

W 2017 r. ukazały się:

Zeszyty Studenckie „Pro Publico Bono”

praca zbiorowa

2017 r., 323 s.

 

Zeszyty Studenckie są wydawane przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP. Zakres tematyczny obejmuje dorobek nauk społecznych, a także zagadnienia inter- i transdyscyplinarne.

Celem ZS jest umożliwienie studentom i doktorantom prezentacji ich pierwszych, samodzielnych prac naukowych.

„Bezpieczeństwo energetyki jądrowej”
Smolarkiewicz Marcin, Piec Robert, Chmielewska-Łukaszek Aneta
2017 r., 370 s.

Monografia porusza zagadnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej w ujęciu praktycznym i teore­tycznym, podaje przykłady badań naukowych z zakresu ochrony radiolo­gicznej oraz najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa energetyki jądrowej, w tym również te stosowane obecnie w strefie zamkniętej po wypadku w Czarnobylskiej EJ. Jest to logiczny, konsekwentny i w zasadzie wystarczający zbiór zagadnień oma­wiających bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów energetyki jądrowej.
„Interdyscyplinarność bezpieczeństwa. Teoria. Praktyka. Edukacja”
Gikiewicz Magdalena, Tryboń Monika, Prędecka Anna, Bralewski Adrian
2017 r., 172 s.

Opracowanie prezentuje szerokie spektrum zagadnień, szczególnie istotnych z punktu widzenia teoretycznych i praktycznych aspektów z zakresu różnych dyscyplin naukowych w bezpieczeństwie. Dotyka ono problemów bezpieczeństwa z wielu zróżnicowanych i wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Rozważania naukowe cechuje tu wielobranżowość, poszukiwanie różnorodnych rozwiązań związanych z realizacją specjalistycznych działań w aspekcie bezpieczeństwa, przedstawienie problemów aktualnych, wymagających rutynowych decyzji lub podejmowania działań niestandardowych.
 

Termowizja w ochronie przeciwpożarowej
Szajewska Anna
2017 r., 178 s.

W monografii przedstawiono podstawy fizyczne termowizji oraz jej zastosowań. Opisano historię rozwoju termowizji w PSP. Dokonano oceny doboru i wykorzystania sprzętu termowizyjnego, z którego korzystają strażacy.

Awaryjne uwolnienia substancji palnych do środowiska
Porowski Rafał
2017 r., 341 s.

W monografii poruszono tematykę awarii przemysłowych związanych z palnymi cieczami, gazami i pyłami. Autor zamieścił w niej obszerne i spójne wprowadzenie do tematu, wyjaśnił podstawowe i ważne pojęcia z tej dziedziny.

Ochrona obiektów kluczowych. Perspektywa bezpieczeństwa powszechnego
Gromek Paweł, Wróbel Rafał
2017 r., 197 s.

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony obiektów kluczowych w perspektywie bezpieczeństwa powszechnego. Autorzy podjęli trud udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób chronić obiekty kluczowe w świetle zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce? Sformułowanie jej wymagało uprzednich scharakteryzowania problematyki bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, a także analizy współczesnych trendów rozwojowych w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. [ze wstępu]
 

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 1
red. nauk. Wiśniewski Bernard
2017 r., 192 s.

"(...) opracowano materiały odnoszące się w swej treści do zagadnień, tj.: reguły organizacji działań jednolitych formacji umundurowanych, potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, organizacja działań Policji, a proces legislacyjny, dowodzenie w Policji, współpraca transgraniczna, a efektywność ochrony granic państwowych, współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, organizacja działań ratowniczych, kierowania działaniami ratowniczymi, doświadczenia zagraniczne w organizacji ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacja działań KSRG, doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpraca elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie edukacji młodzieży." [ze wstępu]

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 2
red. nauk. Wiśniewski Bernard
2017 r., 259 s.

"(...) na niniejszą pracę złożyły się wypowiedzi dotyczące zagadnień doskonalenia zadań realizowanych w ramach: troski o bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo powszechne, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz procesu podejmowania decyzji." [ze wstępu]

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego
Rafałowski Maciej
2017 r., s. 227

Intencją autora podręcznika było zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu – określane jako charakter eksploatacji – określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych ratowniczych.

Problematyka racjonalnej eksploatacji tych urządzeń: zarówno pojazdów, technicznych urządzeń specjalizowanych, sprzętu, jak i innego wyposażenia materialnego jest zagadnieniem złożonym. Specyficznym aspektem procesów eksploatacyjnych jest oczywiście usytuowanie akcji w czasie i miejscu – które są zdeterminowane zdarzeniami losowymi, z reguły o charakterze katastrof o różnym zasięgu.

Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych
red. nauk. Wiśniewski Bernard, Prędecka Anna, Bryk Janusz, Szela Artur
2017 r.

Publikacja jest drugim, uzupełnionym wydaniem książki, która ukazała się w 2016 r. O jej ostatecznym kształcie zdecydowały kryteria natury poznawczej i praktycznej. Adresatami tej monografii są, tak jak w przypadku wydania pierwszego, organizatorzy uroczystości religijnych. Zarówno ci, którzy reprezentują środowisko duszpasterskie (na którym spoczywa główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników), jak i ci, którzy z racji wykonywanego zawodu parają się problematyką bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego. Nie bez znaczenia na decyzję o podjęciu prac nad uzupełnieniem wydania pierwszego miało to, że zagadnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych są problemami niepodejmowanymi w literaturze naukowej.

Autorzy publikacji założyli, że w efekcie prac podjętych nad wydaniem drugim zostanie, między innymi, wypracowany jednolity aparat pojęciowy mogący być wykorzystany w kolejnych pracach tego typu i jednocześnie służący skutecznemu porozumiewaniu się wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym.

Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu
praca zbiorowa pod red. Szajewskiej Anny
2017 r., 548 s.

Autorami publikacji są szanowani specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasu. W książce zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska występowania pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia. Poruszane problemy podyktowane są praktycznym zapotrzebowaniem na coraz to nowsze, bardziej skuteczne metody zapobiegania i zwalczania pożarów.

Tematyka opracowania czerpie z różnych dziedzin nauki: począwszy od przepisów prawnych a na zagadnieniach technicznych skończywszy. Wspólnym mianownikiem tak bogatego spektrum zagadnień jest ochrona przeciwpożarowa lasu.

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne”
Grabowska-Lepczak Izabella
2017 r., 211 s.

"(...) podjęto próbę usystematyzowania dostępnej wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Przedstawione badania pokazują rzeczywisty obraz uzyskanych efektów. Jej autorka słusznie stwierdza, że liczba publikacji przedstawiająca badania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa jest niewielka. Główny problem badawczy monografii skupia się na usystematyzowaniu dostępnej wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze empirycznym. Sformułowane problemy badawcze wskazują na ich ważność i aktualność”. [z recenzji]

"(...) zawiera nie tylko  analizę i syntezę tego, co zostało już zrobione w kwestii edu­kacji dla bezpieczeństwa, ale przede wszystkim stanowi źródło wiedzy i rekomendacji od­nośnie tego, co jeszcze powinno być zrobione. Warto zgodzić się z autorką, że edukacja dla bezpieczeństwa to najbardziej efektywna i jedna z najtańszych form przeciwdziałania zagrożeniom”. [z recenzji]

„Komunikacja kryzysowa w ratownictwie”
red. nauk. Gromek Paweł, Hryszkiewicz Dominik
2017 r., 209 s.

W monografii za fundament merytorycznego wywodu przyjęto tematykę sytuacji kryzysowych i kryzysów w podmiotach zhierarchizowanych. Wychodząc od kwestii definicyjnych, omówiono pojęcia sytuacji kryzysowej i kryzysu w przedmiotowym zakresie, skupiono się na zaprezentowaniu dwóch ściśle powiązanych ze sobą podejść poznawczych – zewnętrznego i wewnętrznego sposobu pojmowania sytuacji kryzysowych i kryzysów w funkcjonowaniu podmiotów zhierarchizowanych. Całość tej części rozważań podsumowano omówieniem kwestii wychodzenia z kryzysów w rozpatrywanych okolicznościach.

To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie.