Publikacje

Wydawnictwo SGSP, oprócz wydawania kwartalnika Zeszyty Naukowe SGSP, wydaje również skrypty, podręczniki, monografie.

Informacje dla autorów przygotowujących publikacje do wydania

Informacje dotyczące przygotowania maszynopisu

W 2017 r. ukazały się:

Termowizja w ochronie przeciwpożarowej
Szajewska Anna
2017 r., 178 s.

W monografii przedstawiono podstawy fizyczne termowizji oraz jej zastosowań. Opisano historię rozwoju termowizji w PSP. Dokonano oceny doboru i wykorzystania sprzętu termowizyjnego, z którego korzystają strażacy.

Awaryjne uwolnienia substancji palnych do środowiska
Porowski Rafał
2017 r., 341 s.

W monografii poruszono tematykę awarii przemysłowych związanych z palnymi cieczami, gazami i pyłami. Autor zamieścił w niej obszerne i spójne wprowadzenie do tematu, wyjaśnił podstawowe i ważne pojęcia z tej dziedziny.

Ochrona obiektów kluczowych. Perspektywa bezpieczeństwa powszechnego
Gromek Paweł, Wróbel Rafał
2017 r., 197 s.

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony obiektów kluczowych w perspektywie bezpieczeństwa powszechnego. Autorzy podjęli trud udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób chronić obiekty kluczowe w świetle zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce? Sformułowanie jej wymagało uprzednich scharakteryzowania problematyki bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, a także analizy współczesnych trendów rozwojowych w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. [ze wstępu]
 

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 1
red. nauk. Wiśniewski Bernard
2017 r., 192 s.

"(...) opracowano materiały odnoszące się w swej treści do zagadnień, tj.: reguły organizacji działań jednolitych formacji umundurowanych, potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, organizacja działań Policji, a proces legislacyjny, dowodzenie w Policji, współpraca transgraniczna, a efektywność ochrony granic państwowych, współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, organizacja działań ratowniczych, kierowania działaniami ratowniczymi, doświadczenia zagraniczne w organizacji ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacja działań KSRG, doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpraca elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie edukacji młodzieży." [ze wstępu]

Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 2
red. nauk. Wiśniewski Bernard
2017 r., 259 s.

"(...) na niniejszą pracę złożyły się wypowiedzi dotyczące zagadnień doskonalenia zadań realizowanych w ramach: troski o bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo powszechne, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz procesu podejmowania decyzji." [ze wstępu]

Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego
Rafałowski Maciej
2017 r., s. 227

Intencją autora podręcznika było zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu – określane jako charakter eksploatacji – określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych ratowniczych.

Problematyka racjonalnej eksploatacji tych urządzeń: zarówno pojazdów, technicznych urządzeń specjalizowanych, sprzętu, jak i innego wyposażenia materialnego jest zagadnieniem złożonym. Specyficznym aspektem procesów eksploatacyjnych jest oczywiście usytuowanie akcji w czasie i miejscu – które są zdeterminowane zdarzeniami losowymi, z reguły o charakterze katastrof o różnym zasięgu.

Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych
red. nauk. Wiśniewski Bernard, Prędecka Anna, Bryk Janusz, Szela Artur
2017 r.

Publikacja jest drugim, uzupełnionym wydaniem książki, która ukazała się w 2016 r. O jej ostatecznym kształcie zdecydowały kryteria natury poznawczej i praktycznej. Adresatami tej monografii są, tak jak w przypadku wydania pierwszego, organizatorzy uroczystości religijnych. Zarówno ci, którzy reprezentują środowisko duszpasterskie (na którym spoczywa główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników), jak i ci, którzy z racji wykonywanego zawodu parają się problematyką bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego. Nie bez znaczenia na decyzję o podjęciu prac nad uzupełnieniem wydania pierwszego miało to, że zagadnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych są problemami niepodejmowanymi w literaturze naukowej.

Autorzy publikacji założyli, że w efekcie prac podjętych nad wydaniem drugim zostanie, między innymi, wypracowany jednolity aparat pojęciowy mogący być wykorzystany w kolejnych pracach tego typu i jednocześnie służący skutecznemu porozumiewaniu się wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym.

Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu
praca zbiorowa pod red. Szajewskiej Anny
2017 r., 548 s.

Autorami publikacji są szanowani specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasu. W książce zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska występowania pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia. Poruszane problemy podyktowane są praktycznym zapotrzebowaniem na coraz to nowsze, bardziej skuteczne metody zapobiegania i zwalczania pożarów.

Tematyka opracowania czerpie z różnych dziedzin nauki: począwszy od przepisów prawnych a na zagadnieniach technicznych skończywszy. Wspólnym mianownikiem tak bogatego spektrum zagadnień jest ochrona przeciwpożarowa lasu.

Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki
Rutkowski Cezary
2017 r., 352 s.

Niniejsza monografia jest autorską syntezą materiału z prowadzonych badań, studiów, wykładów i ćwiczeń, systematycznie aktualizowaną zgodnie z ciągłym rozwojem teorii i empirii bezpieczeństwa oraz potrzeb, możliwości i doświadczeń badawczych i dydaktycznych.

Syntezę tę traktować należy jako propedeutykę (wprowadzenie), punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych i poszerzonych studiów oraz badań, ciągłej konfrontacji z innymi źródłami wiedzy, ciągłych prób falsyfikacji podawanych tu tez, sądów, opinii i twierdzeń.

Materiał obejmuje zagadnienia naukoznawstwa wybrane w zakresie koniecznym dla percepcji i studiów kolejnych zagadnień, problematykę nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębianie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania wszelkich skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu.

Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Grabowska-Lepczak Izabella
2017 r., 212 s.

W monografii podjęto próbę usystematyzowania dostępnej wiedzy dotyczącej edukacji dla bezpieczeństwa. Przedstawiono badania, które pokazują rzeczywisty obraz uzyskanych efektów. Analiza literatury wskazuje, że liczba publikacji omawiających badania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa jest niewielka.
Publikacja została podzielona na pięć części. Pierwsza dotyczy rozważań teoretycznych, wyjaśnienia podstawowych pojęć, takich jak bezpieczeństwo, edukacja społeczna i edukacja dla bezpieczeństwa. W drugiej scharakteryzowano podstawowe, aktualne zagrożenia, które stały się wyzwaniem dla procesu edukacji. Na potrzeby publikacji zastosowano klasyfikację zagrożeń w odniesieniu do naturalnych i antropogenicznych. W kolejnym rozdziale dokonano analizy programów z zakresu bezpieczeństwa, które zakwalifikować można jako największe i najciekawsze zarówno pod względem projektowania, jak i wykonania.
Czwarty rozdział, to zwieńczenie pracy badawczej autorki nad edukacją dla bezpieczeństwa, jej realizacją i oceną efektów. Przedstawione zostały wyniki wybranych badań własnych i statutowych realizowanych w ramach prac naukowo-badawczych autorki w latach 2008-2017.
Ostatni rozdział dotyczy projektowania edukacji dla bezpieczeństwa. Omówiono tu zasady, dostępne narzędzia i formy potrzebne w realizacji tego ogromnego narzędzia, jakim jest edukacja dla bezpieczeństwa.

Komunikacja kryzysowa w ratownictwie

Gromek Paweł, Hryszkiewicz Dominik
2017 r., 209 s.

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. Za fundament merytorycznego wywodu przyjęto tematykę sytuacji kryzysowych i kryzysów w podmiotach zhierarchizowanych. Uznano je za charakterystyczne w stosunku do podmiotów ratownictwa. Należy bowiem zauważyć, że zarówno organy administracji publicznej pełniące funkcje zarządcze, jak też instytucje względem nich wykonawcze (podmioty ratownicze) cechują się właśnie hierarchicznością strukturalną. Wychodząc od kwestii definicyjnych, omówiono pojęcia sytuacji kryzysowej i kryzysu w przedmiotowym zakresie. Następnie skupiono się na zaprezentowaniu dwóch ściśle powiązanych ze sobą podejść poznawczych – zewnętrznego i wewnętrznego sposobu pojmowania sytuacji kryzysowych i kryzysów w funkcjonowaniu podmiotów zhierarchizowanych. Całość tej części rozważań podsumowano omówieniem kwestii wychodzenia z kryzysów w rozpatrywanych  okolicznościach. Rozwojowe podejście do niniejszego zagadnienia pozwoliło nakreślić ogólne sposoby, nierzadko utożsamiane z narzędziami, wyprowadzania podmiotu zhierarchizowanego z funkcjonowania w niekorzystnych dla niego okolicznościach środowiska wewnętrznego i otoczenia.